Nu: 18x AutoWeek !0|( voor slechts 18 Bernanke moet op zijn tellen passen en win een Fiat Grande Punto! pzc Woensdag 30 januari 2008 1 3 LEZERS SCHRIJVEN Brieven richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 31 4460 AA Goes 0113-315660 lezersredacteur@pzc.nl (max. 150 woorden) Israël (slot) In lezers schrijven (PZC, 28-01) heeft de heer P. Dieleman kritiek op het stukje van mevrouw Van het Hart. Weet mijnheer Diele man dat bij ontruiming van de ko lonisten uit de Gazastrook Israël een grote gevangenis van Gaza heeft gemaakt door een grote muur erom heen te bouwen. En dat Israël doorgaat met het bou wen van huizen in Oost- Jeruza lem en de Westoever op Palestijns gebied. Hamas is democratisch ge kozen door het Palestijnse volk. Als ik onterecht word opgesloten zal ik ook alle middelen gebruiken om vrijheid te verkrijgen. Wij wa ren toch ook blij toen we in de Tweede Wereldoorlog werden be vrijd. Hamas is niet uit op vernieti ging van Israël, Israël is bezig om het gedeelte wat nog van Palestina over is ook nog in te pikken. Israël ontvangt ieder jaar 6 miljard dol lar aan steun van Amerika, deze worden uitgekeerd in natura, na melijk wapens. Cor van der Poel Opaal 6, Middelburg Ziekenhuizen In de discussie over één of twee ziekenhuizen in Zeeland in uw krant van zaterdag mis ik in ieder geval twee argumenten. 1. Risico spreiding. Te denken valt hier aan een bacteriële besmetting zoals in Enschede die op de zelfde pagina staat vermeld. De kans hierop zal in de toekomst waarschijnlijk eer der toe- dan afnemen. 2. De maat schappelijke gevolgen van concen tratie. In casu het langer reizen voor ambulances, patiënten, be zoek en personeel. Immers, gemid deld zullen deze laatsten verder van het ziekenhuis wonen. Beide argumenten pleiten tegen één zie kenhuis. Zorgelijker vind ik de een zijdigheid waarmee de keuze ogen schijnlijk wordt benaderd. Het lijkt er namelijk op dat argumen ten alleen in de ziekenhuis financi ën en de voorkeuren van medisch specialisten worden gezocht. Jon Reijtenbach Plasseweg 3, Waarde Flevopolders Nederland is inmiddels verworden tot een voedselimporterend land. Voor 'natuurbehoud' wordt veelal goede landbouwgrond permanent aan ons landbouwareaal onttrok ken (vooralsnog op vrijwillige ba sis). De vruchtbare bovenlaag wordt verwijderd, waardoor ook indien men ooit tot inkeer zou ko men, het vrijwel onmogelijk is de ze gronden wederom voor voedsel productie geschikt te maken. Lage re voedselproductie omliggende gronden door waterpeilverhogin gen. Bomen worden verwijderd om 'rovers' uit de buurt te houden van weidevogels. 'Verkeerde na tuur' moet wijken voor 'nieuwe natuur'. (Braakmanbos). Muggen, teken, ganzen, muizen en distels tieren er welig. Om de vaart er in te houden adviseert de Raad voor het Landelijk Gebied over te gaan tot onteigening. Volgens deze Raad kunnen boeren zelfs baat hebben bij onteigening. Is doorsnij ding of gedeeltelijke verplaatsing van je bedrijf (transactiekosten) of 52 procent belasting betalen bij be drijfsbeëindiging een voordeel? Waar kan een boer nog grote stuk ken aaneengesloten grond kopen? Flevopolders? Leuk voor een Zeeuwse boer! Francois Babijn Bakkersstraat 59, Oostburg Ontpolderen 7 'Zonder emotie leven, is leven zon der geweten'. Ik ben het volstrekt eens met de heer A. Blok uit Brui- nisse, die dat schreef in de PZC-editie van zaterdag. Nu de Scheldeverdragen zijn goedge keurd door de Tweede Kamer, on ze zuiderburen er lustig op los kunnen baggeren in de Wester- schelde en het ontpolderen weer helemaal in beeld is, heeft die uit spraak des te meer betekenis. De 'groene lobby' doet er alles aan om de inwoners van Zeeland te doen geloven dat natuur meer aandacht verdient dan landbouw. Wat de Raad voor Landelijk Gebied be treft zijn emoties niet op z'n plaats. Dat is natuurlijk grof en res pectloos! Op z'n minst ten opzich te van hen, die de Watersnood ramp van 1953 hebben meege maakt of daardoor familie en vrienden hebben verloren. De maand februari herinnert velen aan die vreselijke ellende en de lan ge nasleep ervan. Een dijk doorste ken om nieuwe zoute natuur te scheppen raakt juist bij deze pro vinciegenoten de diepste emoties. Emoties, die hen door het jarenlan ge bedrieglijke politieke gehak ketak over het natuurherstel in en langs de Westerschelde dubbel zo hard treffen. Maatschappelijke ont- poldering zou je dat kunnen noe men. Johan Robesin Kreeksingel 43, Hoek Belg in Nederland 2 Ook ik ben een van de zovele Bel gen, die last hebben van de wets wijziging (PZC, 23-01). Ik woon ruim 36 jaar in Nederland. Te gek voor woorden dat we nu ineens naar Rijswijk moeten om een pas je op te halen. Dat zijn ook nog eens 30,00 euro reiskosten. Voor heen was het verblijfspasje gratis af te halen bij de vreemdelingenpo litie in de buurt. L. Grunewald-Viaene Nieukerckestraat, Krabbendijke Wachtgeld 2 Zoals mevrouw of meneer S. Koole in wachtgeld 1 in de PZC van 28 januari al schreef; schanda lig hoe politici en voormalige poli tici zo goed voor zichzelf zorgen, ook al hebben ze er op z'n zachtst gezegd een potje van gemaakt. Veel politici en ex-politici zijn on betrouwbare zelfverrijkers. Ze zit ten in onzuinige lease-auto's zon der roetfilter en hebben zoge naamd niet in de gaten dat ze 7000 dollar per maand aan huur subsidie ontvangen. Voor hun ge mak heet dat dan logistieke onder steuning. Kom daar eens mee aan bij een bijstandsmoeder. Ze vegen met alle normen en waarden hun pluche achterwerk af Het ergste is nog dat ze ermee wegkomen! Hoe langer ik hierover nadenk hoe meer ik de motieven(niet de da den) van de RAF begrijp, en dan heb ik het niet over de Engelse luchtmacht! B.J. Meijs. Kinderstraat 1 Zierikzee Gekozen burgemeester lammer dat D66 zo fervent door wil zetten met de gekozen burge meester m/v nu het toch duidelijk wordt dat een hele hoop mensen dit als volksverlakkerij zien. Ik zelf zie daar ook niets in: een burge meester heeft geen verkiezingspro gramma en mag dat in onze demo cratie ook niet. Hij zal ook niet al tijd een portefeuille hebben. Ik ver gelijk hem met een projectleider uit de industrie: wordt voor een beperkte tijd gekozen; door de ge meenteraad wordt een profiel op gesteld, die spreekt ook met kandi daten en maakt een keuze en B en W voeren het door de gemeente raad opgestelde projectplan (re geerakkoord) uit. Daar zit geen in houdelijke ruimte voor een burge meester in: hij moet zo perfect mo gelijk met zijn projectteam (wet houders) operereren. Het impli ceert echter ook dat als het over wethouders gaat er niet over hun politieke kleur gepraat of geschre ven (zoals o.a. de PZC doet) zou moeten worden, maar over hun portefeuille. Ric van Wulfften Palthe Amnestylaan 6, Middelburg Topman Fed schept met renteverlaging wellicht een nieuwe luchtbel. door Thomas Olivier den haag - Wie wind zaait, zal storm oogsten. Voorzitter Ben Ber nanke van de Fed, de Amerikaan se Centrale Bank, verlaagde de ren te vorige week onverwacht met driekwart procent. Het deed den ken aan zijn voorganger Alan Greenspan, die de rente terug schroefde tot één procent na het knappen van de ict-luchtbel in 2001. De lage rente zorgde voor meer vraag naar woningen en dreef de huizenprijzen op. Die bel loopt nu leeg. Bernanke moet oppassen dat hij niet dezelfde fouten maakt als zijn voorganger. De hele financiële we reld verwacht dat Bernanke de ren te vandaag op de officiële vergade ring opnieuw naar beneden schroeft om een dreigende recessie in de Verenigde Staten af te wen den' de tweede verlaging in iets meer dan een week tijd. De Fed-voorman kiest voor de aan val, maar neemt daarmee behoor lijke risico's. Hij zette vorige week het hoogste goed van een centrale bankier al op het spel: zijn geloof waardigheid. Het rentebesluit van Bernanke kwam toen op het mo ment dat de beurzen in Azië en Europa hard onderuit gingen. Het leek een paniekreactie. De Fed moet in eerste instantie de inflatie in toom houden en de eco nomische groei bevorderen. Het uitdelen van cadeautjes aan beleg gers die weten dat het vak risico's met zich meebrengt, behoort niet tot het takenpakket. Ondanks de opmerkelijke timing van Bernanke is een flinke rente verlaging in de Verenigde Staten wel op zijn plaats. De cijfers wijzen steeds nadrukke lijker op een naderende recessie. Een lagere rente maakt leningen voor bedrijven en consumenten goedkoper en dat stimuleert de economische groei. Sinds de wind op de huizenmarkt is uitgegroeid tot een storm op de krediet- en aandelenmarkten, is de kans groot dat Bernanke de rente de komende maanden nog verder naar beneden schroeft. 'De Fed-voorman kiest voor de aanval, maar neemt daarmee forse risico's' Houdt hij de rente te lang op een te laag niveau, dan loopt hij het ri sico dat door het goedkope geld een nieuwe luchtbel ontstaat. Het is te hopen dat Bernanke de lessen uit het verleden in het oog houdt. Greenspan hield de rente tussen 2001 en 2004 extreem laag en legde daarmee de basis voor de bel op de huizenmarkt die nu ge nadeloos uit elkaar spat. Als de Amerikaanse economie dit keer opkrabbelt, zal Bernanke de rente direct weer moeten op schroeven, misschien wel net zo snel als hij die nu verlaagt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 13