Akkoord NS en provincie Vergoeding Herfkens was onterecht jSÏÏTS in de bijlagen: Geïnteresseerd? klopjacht op I I T l i 10c HET WEER: Bewolkt Herinneringen aan de Ramp Beatrix 70 Zaterdag 26 januari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 22 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl Mega-operatie beperkt vertraging bij stremming spoor tot half uur. door Ernst Jan Rozendaal GOES - De provincie en de Neder landse Spoorwegen hebben giste ren 'op hoofdlijnen' overeenstem ming bereikt over het vervangend vervoer tijdens de onder houdsbeurt aan de Zeeuwse spoor lijn van 22 maart tot 22 april. „Het ziet er goed uit", zegt gedepu teerde George van Heukelom tevre den. Volgens hem ligt een plan op tafel dat als voorbeeld dient voor toekomstige grote onderhouds beurten aan het spoor in Neder land. De vertraging die reizigers op lopen blijft in bijna alle gevallen beperkt tot een half uur. Alleen voor station Arnemuiden lijkt dit niet te kunnen worden gegaran deerd. „Dat is nog een struikelblok- je", stelt Van Heukelom. Dagelijks worden mogelijk zeven tig bussen ingezet om reizigers op hun bestemming te krijgen. Dat zijn zowel snelle, directe bussen, bijvoorbeeld van Vlissingen naar Bergen op Zoom, als stopbussen die alle stations aandoen. Zolang de onderhoudswerkzaamheden voortduren, wordt niet Roosen daal maar Bergen op Zoom het eindpunt van treinen uit Brabant en de Randstad. Van Heukelom: „Om een optimale aansluiting te bereiken." De vervangende bussen moeten ook aansluiten op de Zeeuwse streekbussen en de fast ferry tus- Met zeventig bussen, treindien- sten tot Bergen op Zoom en ver- voersbegeleiders op Zeeuwse sta tions hoopt de NS de vertraging tijdens de maand zonder spoor tot een half uur te beperken. sen Vlissingen en Breskens. „Men sen moeten hun hele reis van tevo ren precies kunnen plannen", zegt Van Heukelom. Een grootscheepse voorlichtings campagne moet daarbij helpen. Via internet wordt dagelijks actue le informatie gegeven. Ook loopt op elk Zeeuws station een ver- voersbegeleider rond. Met de meldkamer van de veilig heidsregio worden afspraken ge maakt over de toegankelijkheid van spoorwegovergangen. Naast het minpuntje voor Arne muiden heeft Van Heukelom nog zorgen over een eventuele nadeel compensatie. „Daarmee zijn de NS heel terughoudend." De vervoersorganisatie vreest pre cedentwerking als Zeeuwse reizi gers vanwege het groot onderhoud een deel van het abonnements geld terug zouden krijgen. De directie van de NS moet overi gens nog instemmen met het plan, dat ongetwijfeld veel geld gaat kosten. „Maar er ligt veel druk op ze om dit goed te doen, want er volgen de komende jaren nog meer grote operaties in Neder land", aldus Van Heukelom. Eind februari wordt het complete vervoersplan bekendgemaakt. VLISSINGEN - Oud-burgemeester Anneke van Dok nam gisteren afscheid van Vlissingen, met een re ceptie en vele zoenen. Zoals van haar Middelburg se ex-collega Koos Schouwenaar (foto). Van Dok zei dat ze de wedstrijd tot het fluitsig naal had willen uitspelen, maar dat ze gebles seerd raakte. „Niet door de tackle zelf, maar door het natrappen. Ik ga vanmiddag niet natrappen, al steekt de wond nog steeds." Volgens haar begrepen mensen goed waarom ze vertrok. „Maar niemand begreep de wijze waarop dat afscheid werd geregisseerd en geregistreerd. DEN HAAG - Ten onrechte heeft het ministerie van Buitenlandse Za ken de huur betaald van het New Yorkse appartement van de hoge Nederlandse VN-medewerkster Eveline Herfkens. Dat gebeurde van eind 2002 tot begin 2006. In to taal ging het om ruim een kwart miljoen dollar. Dat blijkt uit het antwoord van de ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Koenders (Ontwikke lingssamenwerking) op Kamervra gen over de kwestie. Volgens de be windslieden had oud-minister Herfkens het geld ook niet in ont vangst mogen nemen. Herfkens meldt in een schriftelijke verklaring „dat ik slechts gevraagd had om logistieke steun van het ministerie bij het vinden van een appartement en verhuizer, en dat betaling daarvan mij vervolgens werd aangeboden, als zijnde con form Nederlands beleid terzake." Ze liet weten te betreuren dat ze te gen de VN-regels handelde. Of Herfkens de huur geheel of gedeel telijk moet terugbetalen, is volgens Verhagen nog niet duidelijk. Het alternatief vervoersplan van de NS is ruim voldoende reageer op www.pzc.nl Privacy bestaat niet meer eens 75% oneens 125% aantal reacties: 475 en mmm\ Zeeland: 2, 3, 29 t/m 39; 42 en 43; Binnenland: 4 t/m 9; Buitenland: 10 en 11; Meningen: 12 en 13; Bui tengebied: 19 t/m 21; Beurs: 23; Economie: 24 en 25; Weer: 26; Strips: 27; Cultuur: 40; Sport: 47 t/m 53; Bijlagen: De Ramp, Reizen, Wonen, Beatrix 70 en Media, met daarin Televisie: 60 t/m 63. Het beeld werd opgeroepen dat het om andere dingen ging dan de zaak zelf. Maar ik ben niet op gestapt omdat ik niet deug of omdat ik mijn werk niet leuk vond." Ook de Vlissingse wethou ders Ellie Walrave en Conny Seijbel namen giste ren afscheid. foto Ruben Oreel V/atencteP leeuw** zoekt'. Kijk dan in deze krant! NEUFCHATEAU - Drie agenten en een achtervolgde crimineel zijn gis teren om het leven gekomen bij een klopjacht in Frankrijk. De vier werden aangereden door een trein op een spoorwegovergang in Neufchateau. De auto van de crimi neel kwam op het spoor klem te zitten. Het voertuig en de toesnel lende agenten werden aangereden. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1