Felle slag om hartcentrum 'De vogel was vastgebonden en hij zou nog leven' Schoolboeken 12 en 13 <P' toch met gratis 1 3üi I mm 11° HET WEER: O Regen ddd Wel of niet naar Bejing Fusie Zeeuwse waterschappen scheelt miljoenen 2 Vrijdag 18 januari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 15 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl ZorgSaam ligt voor op Ziekenhuis Zeeland in race om hartcentrum. door Claudia Sondervan TERNEUZEN - ZorgSaam ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen lijkt de wed strijd om een Zeeuws hartinter- ventiecentrum te winnen van de ziekenhuizen boven de Wester- schelde door snelheid van hande len. In april krijgt minister Klink (CDA, Volksgezondheid) de aan vraag voor toestemming om in Ter- neuzen patiënten te dotteren en te katheteriseren, kondigde directeur P. Rademacher gisteren aan. Met het Gentse ziekenhuis Maria Mid delares als nabij hartchirurgisch centrum voor het geval het mis gaat met een patiënt, eigen cardio logen die in Gent in het dotteren bedreven zijn geraakt en de aan schaf van een katheterisatiekamer dit jaar maakt Terneuzen goede kans als één van de vijftien nieu we regionale hartcentra te worden aangewezen. Goes vist dan achter het net, omdat Zeeland te weinig hartpatiënten telt om twee dotter centra draaiend te houden. Het patiëntenaantal is voor Ter- neuzen het heikele punt. Het zie kenhuis heeft de steun van de Vlis- singse en Goese ziekenhuizen no dig om een hartcentrum te kun nen openen. De drie Zeeuwse zie kenhuizen zijn het louter eens dat ze daarover van mening verschil len, liet Rademacher gisteren blij ken. Een hartinterventiecentrum moet minimaal zeshonderd patiën ten per jaar behandelen. Zeeuws- Vlaanderen heeft er driehonderd van eigen grond. Boven de Wester- schelde hebben jaarlijks zeshon derd patiënten dotteren of ablatie (doorbranden van verstopte aders) nodig. Die gaan nu naar Antwer pen of Breda. In het toekomstig Ziekenhuis Zee land is ook een hartcentrum in Goes gepland. Ziekenhuis Walche ren beschikt al over een katheteri satiekamer waarin gedotterd kan worden, maar mag dat nog niet. De Gezondheidsraad vindt dat het ondersteunend thoraxcentrum in pW Terneuzen is dit jaar gereed om om van start te gaan met een re gionaal hartcentrum; Ziekenhuis Zeeland lijkt door de fusieperike len de boot te gaan missen. Antwerpen te ver weg ligt. Nu Zie kenhuis Zeeland de complexe en intensieve zorg in Goes wil concen treren, wordt dat ook locatie voor het hartcentrum. Amphia Zieken huis in Breda wordt dan de voor naamste achtervang bij complica ties. Van die concentratie is dit jaar nog geen sprake. Mogelijk dat de kathe terisatiekamer in Vlissingen nog wordt gebruikt als opstartlocatie met enkel 'electieve', niet spoedei sende patiënten, denkt zorgmana ger C. Soethout. „Wij hadden de aanvraag voor de minister afgelo pen zomer al gereed, maar het mi nisterie verzocht ons te wachten tot de erkenningscriteria rond zijn. Tot dan werken we aan nadere af spraken met Breda en Rotterdam." Het ziekenhuis Goes geniet om de centrale ligging in Zeeland de voor keur van een werkgroep van car diologen uit Zeeland, Dirksland en Bergen op Zoom die ijvert voor een Zeeuws hartcentrum. Terneu zen geniet daarentegen de voor keur van de Gezondheidsraad om dat het hartchirurgisch centrum in Gent maar op veertig kilometer af stand ligt. Het hartcentrum kost ZorgSaam naar schatting 2,5 mil joen euro. Het Zeeuws-Vlaamse ziekenhuis investeert dit jaar 26 miljoen euro in uitbreiding en ver sterking van diverse afdelingen, waaronder cardiologie. Het zieken huis brak afgelopen jaar voor het eerst de grens van 12.000 patiën ten. Het werden er 12.002. Dankzij twee patiënten die op oudejaars dag binnen kwamen. pagina 3: commentaar DEN HAAG - De schoolboeken voor het voortgezet onderwijs worden dit jaar niet gratis. Het kabinet ziet geen kans dit tijdig te regelen, me de door de Europese aanbeste- dingsregels. Bovendien zou het be drag van 308 euro per leerling niet voldoende zijn. Ingewijden in poli tiek Den Haag hebben een bericht hierover in het NOS Journaal be vestigd. Het kabinet buigt zich morgen over het probleem. pagina 4: moeilijk te regelen Terneuzen is ideale plaats voor Zeeuws hartcentrum Bouwvereniging mag voorzitter best matsen eens 20% 80% aantal reacties: 427 Een vrijwilliger van de Dierenbescherming met de gevonden paradijskraanvogel. Geen zielige reiger, maar een opgezette paradij skraanvogel. door Wendy van den Hurk VLISSINGEN - Telefoontjes over ver dwaalde pinguins op het strand van- Domburg zijn de Dierenbe scherming niet vreemd. Maar een vastgebonden blauwe reiger langs de Schellachseweg in Gapinge? Daar keken de dierenredders toch even van op. Ze gingen met hun ambulance gelijk af op het arme beest, dat met zijn poten vastge bonden zou zijn en nog zou leven. Maar tussen het gras stond hele maal geen zielige reiger. Het bleek een opgezette paradijskraanvogel. „Midden in de polder, geen huis te bekennen in de omgeving. Kenne lijk moest iemand er van af', gokt manager Inge Zweedijk. Haar vrij willigers hadden het verstofte ding maar meegenomen naar hun kan toor in Vlissingen. Daar staat het nu in de garage te vereenzamen. Zolang kantoorkat Kaatje uit de buurt blijft, tenminste. Want wat zou die zich er graag op uitleven. „En wat wij ermee aan moeten? Ik zou het niet weten. Het liefst had ik dat de eigenaar hem kwam op- Dierenbescherming rukt uit voor 'vastgebonden vogel' op Walcheren. halen. En dat die de papieren nog heeft, want zoiets mag je niet zo maar in huis hebben. Het is de na tionale vogel van Zuid-Afrika." foto Lex de Meester Maar dan wel lang geleden gescho ten, waarschijnlijk. De vogel ziet er met zijn afgeragde staartpluim niet al te fris meer uit en stoft aan alle kanten. Met zijn semi-uitgeval- len vleugels lijkt het beest enorm in de rui te zijn. Eerlijk gezegd zou Zweedijk de vogel het liefst in de kliko stoppen. Want zo'n opgezet dier druist natuurlijk tegen de principes van de Dierenbescher ming in. Maar zelfs dat mag niet. Tips? telefoonnummer: 0118-490572. EN Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 t/m 11Meningen: 14 en 15; Auto: 17; Weer: 22; Strips 23; Agenda: 33; Cultuur: 35; Economie: 38 en 39; Beurs: 40; Sport: 41 t/m 45; Televi sie: 46 en 47. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1