Kritiek op defensieplan PvdA Zeeuw richt politieke partij op :0> Pakistan pakt burgerrechtenactivisten Trein stopt opnieuw bij Middelburg 13' HET WEER Bewolkt Bewoners Rijen moeten woning weer verlaten Koningin Beatrix bakt appeltaart Maandag 5 november 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 261 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl Pleidooi voor kleinere strijdmacht valt slecht bij bonden en politiek. DEN HAAG - Plannen van regerings fractie PvdA voor een kleinere en stevigere krijgsmacht hebben veel kritiek opgeroepen bij de andere partijen in de Tweede Kamer, het kabinet en de militaire vakbon den. Coalitiegenoten CDA en Christenunie verwerpen de voor stellen om extra materieel af te sto ten. Oppositiepartij WD om schrijft de plannen als 'brand hout'. Minister van Defensie Van Middel koop (CU) vindt de plannen 'ont moedigend voor de krijgsmacht'. Volgens de bewindsman passen de voorstellen niet binnen de ont wikkeling naar een modern en be taalbaar leger. De PvdA wil de helft van de F-i6's, drie fregatten, tweederde van de pantserhouwitsers en de helft van de tanks verkopen. Ook de marinebasis in Amsterdam en een van de twee vliegbases in Leeuwarden en Volkel moet dicht. Ook 'overbodige franje' als muziek korpsen en paardenmaneges moe ten volgens de PvdA verdwijnen. Verder moeten de arbeidsvoor waarden verbeteren en moet De TW* Regeringspartij PvdA wil miljar- den besparen op Defensie, zo blijkt uit plannen. Ook wil de par tij meer vrouwen en allochtonen op Defensie. fensie meer vrouwen en allochto nen aantrekken. De plannen van de PvdA gaan veel verder dan die van minister van Defensie Van Middelkoop. Hij presenteerde vlak voor de zomer ook een aantal bezuinigingen. De militaire vakbonden reageren woedend op de PvdA-plannen. „Dit is pure idioterie", sneert ACOM-CNV-voorzitter Jan Kleian: „Verkoop van pas aange schaft materieel is pure kapitaalver nietiging. Als we het straks voor een prikkie verkopen aan onze bondgenoten, zetten zij dezelfde wapens in in Afghanistan." AFMP-FNV-voorzitter Wim van den Burg is iets diplomatieker. „Dat er geïnvesteerd wordt in bete re voorwaarden voor het perso neel kunnen wij als vakbond al leen maar toejuichen. Maar de enorme reorganisatie die de PvdA wil, brengt enorme onrust met zich mee onder het personeel. En dat terwijl ze er al vijftien jaar van reorganiseren op hebben zitten." ISLAMABAD - De politie in Islamabad pakt burger- rechtenactivisiten op tijdens een demonstratie te gen het besluit van de Pakistaanse president en opperbevelhebber Pervez Musharraf om de staat van beleg af te kondigen. Na de bekendmaking door Musharraf werden in Pakistan talloze promi nente oppositionele politici, rechters en mensen rechtenactivisten gearresteerd. De stap van door Luc Oggel GOES - Een verdubbeling van het wegennet, stijging van de lonen met twintig procent, afschaffing van alle groene heffingen of eco- taxen, tien kerncentrales, een in grijpende wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening en verbete ring van gezondheidszorg en on derwijs. Het is een greep uit pro grammapunten van de onlangs op gerichte Gerechtigheidspartij van Ton Veldkamp uit het Zeeuws- Vlaamse Driewegen. Veldkamp, tevens directeur van Stichting Wild Cat, is geen onbe kende. Enkele jaren geleden had hij plannen voor het opzetten van een wildpark in Zeeuws-Vlaande- ren, maar dat kwam niet van de grond. Nu is hij druk met zijn nieuwe landelijke politieke partij. Het partijprogramma telt slechts acht punten, die een afkeer van 'groene' politiek verraden, zo is te lezen op de onlangs gelanceerde website www.gerschtigheidspartij.nl te lezen. Ook over de financiering is nagedacht. Zo moet volgens de partij onder meer de AOW voor degenen die voldoende pensioen hebben worden afgeschaft, net als ontwikkelingshulp en alle over heidssubsidies behalve de huursub sidie. De industriële productie moet worden vertienvoudigd en het ambtenarenapparaat gehal veerd. Ook wil de partij de vermo gens van fondsenwervende organi saties onteigenen. Veldkamp liet dit weekeinde per e-mail weten mee te willen doen aan de volgen de Kamerverkiezingen. „Wij zijn geen Verdonk of Wilders. Er is geen vreemdelingenvraagstuk." Ministerie van Donner geeft spionage toe DEN HAAG - De chef van de woord voerders van minister Donner van Sociale Zaken heeft op 19 oktober geprobeerd een politiek gevoelig ar tikel over het ontslagrecht met ge stolen gegevens te beïnvloeden. De ambtenaar belde die dag met de redactie van de GPD over een nieuwsbericht waarvan de inhoud op dat moment alleen nog maar bekend kon zijn bij de kranten die bij dat persbureau zijn aangeslo ten. Het ministerie geeft: inmiddels toe dat twee medewerkers van de afdeling communicatie over wacht woorden beschikten waarmee ze ruim driehonderd maal inbraken op het interne GPD-netwerk. Het departement heeft Justitie ge vraagd een oriënterend onderzoek te laten uitvoeren door de Rijksre cherche. Het is niet duidelijk of sancties volgen tegen het duo. pagina 6: ambtenaren strafbaar Het Nederlandse leger kan geen wapen meer missen Verbod op snoepreclame maakt niets uit Musharraf houdt onder meer in dat de in 1973 van kracht geworden grondwet van Pakistan tijde lijk buiten werking is gesteld. foto EPA pagina 9: VS herzien hulp aan Pakistan 64% B 36% aantal reacties: 345 MIDDELBURG - De Nederlandse Spoorwegen laat vanochtend op nieuw tussen zeven uur en half ne gen geen treinen rijden tussen Vlis- singen en Middelburg. Passagiers worden vervoerd met bussen. De NS heeft daar gisteravond toe besloten, nadat eerder was bekend gemaakt dat de treinen weer volop zouden rijden. De nieuwe spoor- beddingen zijn echter nog niet vol doende ingereden. EN Zeeland: 2, 3, 13 t/m 17; Binne- land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Cultuur: 20; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 25 t/m 43; Te levisie: 46 en 47.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1