Kans op afschaffing basisbeurs ROYAL EGYPT KRAS.NL 'Stop aftrek van hypotheekrente' HET WEER: O Regen Afdelingen WD morren na vertrek van Verdonk 6 Ssr - Notenbakker uit Goes verovert het buitenland PZC-enquête: stop niet maar bezuinig op Scheldekwartier. Word ook abonnee! boek online S Emoties bij bezoek ex-vredessoldaten aan Srebrenica Minister Plasterk zoekt geld om salaris van leraren te verhogen. deöB3B3 i WÊ 15° ■a—i Woensdag 17 oktober 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 245 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Scheldekwartier moet sober door Maurits Sep VLISSINGEN - Vlissingen is veel te ambitieus met het Scheldekwar tier. Tweederde van de inwoners van de stad vindt dat de gemeente onverantwoord omgaat met ge meenschapsgeld. Niet alleen pro jectwethouder Tineke Verhage maar het hele college van B en W krijgt daarvan de schuld. Dit blijkt uit een representatieve enquête die de PZC door Bliek Marktonderzoek onder 256 Vlissin- gers heeft laten uitvoeren naar de crisis met het project. Dat heeft een tekort van 42,3 miljoen euro. Verantwoordelijk wethouder Ver hage hoeft niet af te treden, vindt 36 procent van de ondervraagden; 28 procent wil haar wel kwijt, 19 procent maakt het niets uit. Bij het zoeken naar de schuldigen wijst 55 procent naar het voltallige college, 44 procent naar de ge meenteraad, 41 procent naar de ambtenaren en 40 procent naar Verhage. Oud-wethouders ont springen de dans niet. Ook zij wor den door Vlissingers verantwoor delijk gehouden voor de crisis. Ondanks het miljoenentekort is stoppen met het project voor de Vlissingers geen optie. Slechts vier procent kiest daarvoor. Ook door- Hun gemeente gaat onverant woord om met gemeenschaps geld, vinden Vlissingers. Dat is te wijten aan het hele college, niet alleen aan wethouder Verhage. gaan krijgt amper steun (6 pro cent). Liever zien de Vlissingers dat de plannen worden aangepast om geld te besparen (57 procent) of dat de grond wordt verkocht aan projectontwikkelaars zodat de gemeente geen risico meer loopt (28 procent). Vooral jongeren heb ben een voorkeur voor verkoop. Op het vroegere terrein van De Schelde staan nog oude gebouwen van de scheepswerf. De gemeente wil die behouden en een nieuwe toekomst geven. Tweederde van de Vlissingers blijft het daar on danks de tekorten mee eens. Op vallend is dat de steun voor het be houd van de Scheldegebouwen on der jongeren en mensen van mid delbare leeftijd nog net iets groter is dan onder 55-plussers. Een duidelijk oordeel over het naar huis sturen van 13 ambtena ren in juli door het college van B en W, hebben de ondervraagden niet. Eenderde vindt dat terecht, eenderde is het er niet mee eens en eenderde heeft geen mening. pag 2 en 3: Wie is verantwoordelijk? pag 3: commentaar 15-daagse vlieg-/rondreis Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 555530 INCLUSIEF: vliegreis, luchthavenbelasting, Engelsspr. reisleiding, 6 nachten in hotel o.b.v. ontbijt, 7 nachten op schip o.b.v. van volpen- sion, 1 nacht in slaaptrein o.b.v. halfpension. Vertrek donderdag van 15/11 t/m 13/3 Nov. v.a. 899 Febr. v.a. 939 Dec./jan. v.a. €879 Mrt. v.a. €949 Voor uitgebreide reisbeschrijving/reserve ring, zie www.kras.nl/28017 waarom zou je verder zoeken of bel 0900 - 9697 =1 DEN HAAG - De hypotheekrenteaf trek en huursubsidie kunnen wor den afgeschaft zonder financieel nadeel voor huiseigenaren en huurders. Dat zegt de Vrom-raad vandaag in een advies aan het kabi net. Het plan krijgt steun van Vere niging Eigen Huis en De Woon bond, de belangenclub van huur ders. Met de voorstellen wil de raad een eind maken aan de ver schillen tussen huren en kopen. pagina 10: betaalbaar huis voor ieder een Dit Nederlands elftal heeft niets te zoeken op het EK eens 62% oneens ^38% aantal reacties: 444 EN iTiïïff ft - Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27, 30 en 31; Meningen: 9; Agenda: 32; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Ontdek de hoogtepunten van fascinerend Egypte tijdens deze veelzijdige rondreis! HET BOEIENDE REISPROGRAMMA Een Nijlcruise, met o.a. de Vallei der Koningen bij Luxor. Verder naar Cairo, met de Gizeh-piramiden en het Egyptisch Museum. Tot slot de badplaats Hurghada. Boek onze facultatieve excursiepakketten! DEN HAAG - De basisbeurs voor stu denten verdwijnt wellicht om plaats te maken voor een lening. Dat is een van de bezuinigingsmo gelijkheden waarmee minister Ro nald Plasterk van Onderwijs geld probeert te vinden om de leraren salarissen te verhogen. Een andere variant is het laten stij gen van de collegegelden. Plasterk praat vandaag met minister Bos van Financiën over zijn ideeën om de verhoging van de lerarensalaris sen te financieren. Desgevraagd zei Plasterk gisteren dat zijn depar tement een groot aantal manieren op een rijtje heeft gezet om geld vrij te maken. Voor het schrappen van de basisbeurs bestaan op dit moment geen serieuze plannen, al dus de minister. Maar volgens betrokkenen wordt de maatregel wel degelijk bekeken. Daarbij zijn allerlei varianten denk baar, zoals het gedeeltelijk schrap pen van de basisbeurs. De commis- sie-Rinnooy Kan heeft Plasterk ge adviseerd de lerarensalarissen flink te verhogen om te voorkomen dat er een tekort aan docenten ont staat. Daarvoor is ruim 1 miljard euro nodig. Plasterk moet het geld in zijn eigen begroting vinden. Het kabinet komt naar verwach ting volgende maand met voorstel len. Studeren zonder basisbeurs is onmogelijk reageer op www.pzc.nl POTOCARI - Voormalig Dutchbatter Henry van der Belt wordt overmand door emoties bij zijn be zoek aan het herinneringscentrum in Potocari. Van der Belt en zijn gezin brengen samen met twaalf andere ex-Dutchbatters voor het eerst sinds het einde van de oorlog in Bosnië een be zoek aan Srebrenica en omgeving, waar hij van 1992 tot 1995 deel uitmaakte van de VN-vredes- macht in de in 1995 gevallen Bosnische enclave. Ruim 7500 mannen en jongens zijn in 1995 in Srebrenica door Bosnische Serviërs systematisch uitgemoord. foto Amel Emric/AP Langs alle highlights!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1