'Regering in de gratie' m 3 en 5 14 Evacués bereiken veilig het luchtruim van Axel Goes dreigt aanpak Sloeweg te blokkeren Axelaar rijdt met 120 door 30 km-zone SCP: Nederlanders hebben over de hele linie zonniger blik. DEN HAAG - Nederlanders hebben weer vertrouwen in de overheid gekregen. 'De tevredenheid over het functioneren van de overheid vertoont een kentering ten goede', zo stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn tweejaar lijkse studie 'De sociale staat van Nederland'. Volgens het SCP is er een opvallen de herwaardering voor het over heidsbeleid sedert het eerste kabi net Balkenende 'Werken aan ver trouwen' tot motto van het rege ringsbeleid maakte. Vorig jaar gaf 67 procent van de volwassen Nederlanders aan 'tevre den' te zijn met de regering, in 2004 bevond die score zich nog op een dieptepunt van 48 procent. Een meerderheid van 57 procent meent inmiddels dat de overheid 'goed functioneert'. In 2004 was slecht 38 procent van de bevolking die mening toegedaan. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben Nederlanders over de hele linie een zonniger blik. De tevredenheid met de samenle ving als geheel kreeg een rapport- ontmoet de beste werkgevers bij jou in de buurt vanavond van 18.00 tot 21.00 uur kijk op randstad.ni ~ir randstad cijfer 6,5, dat is 0,3 procentpunt meer dan in 2004. Het is opmerkelijk dat in 2006 de bescherming van vrijheid van me ningsuiting voor het eerst werd ge noemd als belangrijkste taak van de overheid. Twee jaar daarvoor werd dit thema nog als vijfde prio riteit genoemd, achter onder meer sociale zekerheid, migratie en vei ligheid. Ook aan de bescherming van het Het Sociaal en Cultureel Planbu reau stelt in zijn tweejaarlijkse studie 'De sociale staat van Ne derland', dat de Nederlanders weer geloven in de overheid. milieu wordt meer belang ge hecht. De houding ten aanzien van min derheden is de laatste jaren wat meer ontspannen. Het percentage volwassenen dat van mening is dat er te veel buitenlanders in Neder land wonen, daalde in zes jaar van 51 naar 41 procent. Méér mensen vinden dat immigranten goed moeten worden opgevangen (11 te gen 8 procent in 2004). In 2002 gaf nog 57 procent aan er moeite mee te hebben mensen van een ander 'ras' als buren te krijgen. In 2006 was dit percentage gedaald tot 40. pagina 12 en 13: weer leven in 't pa radijs Het vertrouwen in de politiek is terug Huizen moeten wijken voor dikke dijken eens oneens 65% 35% aantal reacties: 331 EN Zeeland: 2, 3, 25 t/m 29; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Economie: 14 en 15; Beurs: 18; Boeken: 19; Weer: 22; Strips: 23; Dagagenda: 33; Cul tuur: 35 t/m 37: Weekagenda: 38 en 39; Sport: 40 t/m 45; Televisie: 46 en 47. F KIJK OP WWW.BRUGMAN.NL Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 19° HET WEER: Bewolkt Minister Plasterk trekt beurs voor leraren Endel opent uitgebreide Zeelandhallen Donderdag 13 september 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 216 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl GOES - Verdubbeling van de Sloe weg tussen rijksweg A58 en de Westerscheldetunnel dreigt vertra ging op te lopen door een actie van het dagelijks bestuur van de gemeente Goes. Goes wil dolgraag bij het Oosterscheldeziekenhuis een tweede aansluiting op de A58. Die is in de milieustudie naar de verbreding van de Sloeweg niet meegenomen, tot ergernis van het college van B en W. Goes wil daar om niet verder meewerken aan verdubbeling van de Sloeweg. katern Zeeland: Goes speelt met TERNEUZEN - Een man uit Axel is gisteren aangehouden nadat hij, op de vlucht voor de politie, met 120 kilometer per uur door een 30-kilometerzone was geracet. De 31-jarige man kwam rond twee uur 's nachts in Terneuzen surveil lerende agenten tegemoet gereden. Toen die hun auto draaiden om hem te controleren, schoot de Axe laar er met hoge snelheid vandoor. Op de Reuzenhoek in Zaamslag zette hij uiteindelijk zelf zijn auto aan de kant. De man bleek geen rij bewijs te hebben en de auto had hij geleend van een kennis. De wa gen is in beslag genomen. AXEL - De luchtmacht en landmacht hielden giste ren in Axel een grootschalige oefening, onder de naam Redskin Challenge. De oefening was ter voorbereiding op de missie in Afghanistan. Alle militairen die aan de operatie meededen, worden volgens majoor R. de Jong uitgezonden. Een on derdeel van de oefening was de evacuatie van vijf tig 'Afghaanse vluchtelingen'. Zij werden, na een eerste mislukte poging, 'veilig' opgepikt door transporthelikopters. foto Peter Nicolai pagina 2: Axel voor even een brandhaard in Afgha nistan

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1