Veehouders boos op supers Vliegschool is niet alert op Dinnenianu Nederlandse strijdster Fare op tv Colombia Vrouw wil kleuters ontvoeren Ontwerpwedstrijd rouwpostzegel Appelplukdag trekt 10.000 bezoekers 4 Maandag 10 september 2007 PZC Boeren willen dat supermarkt vlees van ingeënt dier verkoopt. den haag - De veehouders zijn boos op de supermarkten omdat die weigeren vlees van gevaccineer de dieren te verkopen. De afgelopen weken besloot minis ter Gerda Verburg van Landbouw om vaker te laten vaccineren wan neer er veeziekten uitbreken. Maar als supermarkten dat vlees niet wil len verkopen, is vaccinatie finan ciële zelfmoord voor de veehou ders. De brancheorganisatie van super markten CBL zei enkele weken ge leden vlees te weigeren van dieren die tegen mond- en klauwzeer (mkz) zijn ingeënt. De supermark ten willen dat vlees alleen verko pen als de overheid een grote cam pagne opzet om mensen te over tuigen dat gevaccineerd vlees geen gevaar oplevert voor de volksge zondheid. Zo'n campagne zou een verkeerd signaal zijn, meent voor zitter Albert Jan Maat van LTO-Ne- derland, de brancheorganisatie voor boeren en tuinders. „Er is he lemaal niets aan de hand met ge vaccineerd vlees. Dieren worden al tegen verschillende ziekten gevacci neerd en daar wordt toch ook geen campagne voor gevoerd. Bo vendien levert vaccinatie tegen mkz geen gevaar op voor de volks gezondheid." Volgens de LTO - Tanja Nijmeijer vraagt vergeving voor haar aansluiting bij rebellen. bogota - Op de Colombiaanse te levisie zijn vrijdagavond video-op- namen uitgezonden waarin de Ne derlandse Tanja Nijmeijer haar fa milie vraagt het haar te vergeven dat ze zich heeft aangesloten bij de linkse rebellenbeweging Fare. Het is niet bekend wanneer de opna men zijn gemaakt. „Mama zal uitleggen waarom ik niet met jullie allemaal contact heb kunnen opnemen, dat zijn al lemaal omstandigheden geweest waardoor het mis is gegaan, maar ik weet wel dat het een heel moei lijke periode is geweest voor papa en mama", zegt de 29-jarige Nijme- De Colombiaanse tv heeft video- beelden uitgezonden van Tanja Nijmeijer, de Nederlandse die zich bij de revolutionaire bewe ging Fare heeft aangesloten. PETER voorzitter meten de supermarkten met twee maten. „Ze importeren en verkopen vlees uit Zuid-Ameri- ka, waar al jaren tegen mkz wordt gevaccineerd. Maar daar hoor je ze niet over." Maat vindt dat de super markten zich onder hun maat schappelijke verantwoordelijkheid uitwurmen. „De supermarkten hebben de mond vol over dieren welzijn. Ze willen een einde aan het onverdoofd castreren van big gen. Maar als ze weigeren gevacci neerd vlees te verkopen, kunnen Voorzitter van LTO-Nederland is kwaad omdat supermarkten al leen na een grote overheidscam pagne vlees willen verkopen van gevaccineerde dieren. de boeren hun dieren niet bescher men. Het alternatief is dat bij uit braak van een veeziekte weer dui zenden dieren moeten worden ge ruimd. Dat is zeker geen bijdrage aan het dierenwelzijn." De opstel ling van de supermarkten is een fikse streep door de rekening van boerenorganisatie LTO. „Het gaat juist de goede kant op met de mo gelijkheden tot vaccinatie. Tegen de vogelgriep mag preventief wor den gevaccineerd. En bij een uit braak van mond- en klauwzeer wil de minister ook vaccinatie toe staan. De minister gaat zich sterk maken voor vaccinatie tegen blauwtong. Supermarkten moeten nu ook hun verantwoordelijkheid De rechtbank Middelburg heeft bij beschikking van 29 augustus 2007 onder curatele gesteld de heer Alexander van de Meeberg, geboren op 1 maart 1941 te Fijnaart en Heijningen, wonende te 4694 BX Scherpenisse, Kerkstraat 2, en heeft benoemd tot cura- trice Cornelia Helena van de Burgt, wonende te 4694 BX Scherpenisse, Kerkstraat 2. ijer, die bij de rebellen door het le ven gaat als - onder meer - Eillen. Dat de Nederlandse bij de rebellen bivakkeert werd afgelopen week bekend, doordat de krant El Tiem- po fragmenten uit haar dagboek publiceerde. Het dagboek werd ge vonden in een onlangs door het le ger veroverd kamp van de rebel len. Tanja Nijmeijer sloot zich in 2002 na in Groningen haar studie Spaans te hebben afgerond bij de Fare aan. Haar ouders zijn nooit in de publiciteit getreden, omdat ze hun dochter daarmee in gevaar zouden kunnen brengen. Nadat het dagboek in de openbaarheid was gekomen gaven ze eenmalig een verklaring uit waarin ze zeg gen dat hun dochter door zich bij de Fare aan te sluiten extreem ver is gegaan in haar idealisme. De door de Colombiaanse tv uitge zonden opnamen stonden op de ook in het veroverde Farc-kamp ge vonden laptop van een comman dant van de rebellen. De video is inmiddels te zien op YouTube. Apeldoorn - Uitvaartverzekeraar Monuta heeft een ontwerpwed strijd uitgeschreven voor een nieu we rouwzegel. Van de winnende zegel laat Monuta een miljoen exemplaren drukken. Volgens de verzekeraar is de rouw zegel de belangrijkste postzegel van Nederland. „Krijg je een brief op de deurmat met deze zegel, dan weet je direct waar het om gaat." lijnden - In een boomgaard in Lijnden plukt een jongen zaterdag op de der de Landelijke Appelplukdag zijn eigen fruit. De dag trok meer dan 10.000 bezoekers. Dertig fruittelers in het hele land openden hun boomgaard, le dereen die wilde, kon zelf appels komen plukken. De kinderen konden ap pelsap persen en rondrijden in een 'fruittreintje'. foto Cynthia Boll/ANP Onbekende trachtte twee keer een kind te stelen in Enschede. Enschede - De politie in Enschede zoekt naar een vrouw die de afgelo pen tijd tot twee keer toe probeer de een kleuter te ontvoeren op de fiets. Afgelopen donderdag pro beerde de vrouw een driejarig meisje mee te nemen uit een su permarkt. De politie denkt dat dezelfde vrouw eerder een poging onder nam om een peuter mee te ne men. Op 20 augustus deed de va der van een driejarig jongetje aan gifte van een poging tot ontvoe ring van zijn kind. De man en zijn zoontje stonden vissen te voeren bij een vijver. Toen het kind even wegliep, probeerde de vrouw tever geefs het jongetje mee te nemen. Het incident in de supermarkt af gelopen donderdag waarbij de moeder van een eveneens drieja rig meisje op het nippertje de ont voering van het kind wist te voor komen, verliep op een vergelijkba re manier. In de winkel werd de vrouw aangesproken door een haar onbekende vrouw die veel be langstelling toonde voor haar doch ter. Na het afrekenen van de bood schappen zag de moeder dat de on bekende haar dochtertje achter op de fiets zette en wegreed. De moe der zette een sprintje in en wist het kind nog net van de 1 ger te plukken. /BENI U AL /AAN5pKEEk!BAAR Veiligheidsmaatregelen bleven in Nederland uit na terreur in VS. door Annemieke Kooper en Peter de Leeuw bosschenhoofd - Zonder te we ten wat voor vlees ze in de kuip hadden, leidden vlieginstructeurs in de Verenigde Staten de terroris ten op die zich op 11 september 2001 met gekaapte verkeersvliegtui gen in de TWin Towers en het Pen tagon boorden. In navolging van de VS put de wereld zich sinds dien uit om veiligheidsmaatrege len te treffen. Met uitzondering van vliegscholen in Nederland. Daar is de tijd stil blijven staan. „Tegenwoordig laten we de sleu tels van het toestel niet meer op het dashboard liggen voor de vol gende leerling. Meer is er niet ver anderd sinds u september", zegt Herman Hendriks van vliegschool Seppe Airservice, die thuis is op het gelijknamige vliegveld aan de snelweg tussen Breda en Roosen daal. Of die sleutelmaatregel nut heeft, is twijfelachtig. „Je kunt een vlieg tuig ook zonder sleutels starten", legt de instructeur uit. Hij leidt per jaar zestig vliegeniers op: vijf tien voor de beroepsluchtvaart en de rest voor sporttoestellen. Wie een vliegopleiding wil volgen bij Seppe Airservice levert een kopie van zijn paspoort in en moet een doktersverklaring overleggen. Als de piloot in spe akkoord gaat met het lesgeld, is hij klaar om onder begeleiding van de instructeur het luchtruim te kiezen. Precies zo gaat het er aan toe bij Vliegschool Aeroclub Zeeland en de Dutch Flight Academy in Eelde. „We verhuren geen toestel aan on bekenden en we vragen een identi teitsbewijs. Maar dat hebben we al tijd al gedaan, ook voor die elfde september. Je kunt toch ook niet iedereen screenen die een super markt bezoekt, terwijl je daar heel veel schade aan kunt richten. Waarom zouden wij dat dan doen?" vraagt Jacqueline Herm- kens van de Zeeuwse vliegoplei ding zich hardop af In de Verenigde Staten wordt daar heel anders over gedacht nadat moslimterroristen met een, welis waar beperkte, vliegopleiding in New York en Washington dood en verderf zaaiden. Door vingerafdrukken en een iris scan moet de identiteit van de kan didaat-piloot voor honderd pro cent vast staan, want anders mag aan de andere kant van de Atlan tische Oceaan geen leerling achter een stuurknuppel plaatsnemen. Hier hebben vliegscholen geen prioriteit, aldus een zegsvrouw van de Nationaal Coördinator Ter rorismebestrijding: „Indertijd heb ben we onmiddellijk de aandacht gericht op de grote passagiers- en bagagestromen. |e hoeft maar op Schiphol te komen om te weten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 4