Zeeland Traject naar cultuurhuis stevig ingezet PZC 13 Havenatlas maakt aanmeren makkelijk SCHOUWEN-DUIVELAND 16 16 Beentjes van de vloer bij Renesser Dweilband Festival Verdachte familiedrama in Melissant vandaag voorgeleid Voorhang naar Peking Maandag 10 september 2007 Mogelijke bewoners van multifunctioneel gebouw enthousiast. door Ali Pankow zierikzee - In het gunstigste geval duurt het zeker nog tot ver in 2011 dat het zogeheten Cultuurhuis in Zierikzee gereed zal zijn. „En dan moet er niks tegenzitten", erkent projectleider H. Zwartkruis. Hij doet daar allerminst somber over. Hij gaat liever uit van een positie ve insteek, van kansen. Zwartkruis heeft het traject dat naar het Cul tuurhuis moet leiden inmiddels stevig ingezet. Zijn opdracht van de gemeente luidt voor het einde van dit jaar te komen tot een intentieverklaring tussen de toekomstige gebruikers van het Cultuurhuis. De eerste ge sprekken die hij voerde met de mo gelijke partners afzonderlijk stem den hem positief. Het resultaat van een dagje gezamenlijk brain stormen de afgelopen week, maakt hem zelfs enthousiast. Vol gens Zwartkruis is er op die dag onderling vertrouwen ontstaan. Poppodium Brogum, Filmtheater Fizi, Zeeuwse Muziekschool, bibli otheek De Stolpe, Stichting Thea ter Exploitatie Zeeland en de ge meente zijn de betrokkenen bij het gesprek over samenwerking én samenwonen in het Cultuurhuis. Het eerder ook genoemde Wel zijnshuis en Radio Schouwen-Dui- veland heeft Zwartkruis voorlopig daar bewust niet bij betrokken. Vijf organisaties zijn bereid de mogelijkheden tot samenwer king en samenwonen in een cul tuurhuis in Zierikzee te onder zoeken. door Martijn de Koning zierikzee - Wie straks een gemeen tehaven op Schouwen-Duiveland binnenvaart, kan op een speciale kaart zien waar hij of zij mag aan leggen. De verzameling kaarten van de havens in Zierikzee, Brou wershaven, Den Osse (alleen de steigers voor de beroepsvaart) en Bruinisse worden gebundeld in een nieuwe havenatlas. Die komt uit op papier én op de website van de gemeente. De atlas is een onder deel van de nieuwe havenverorde ning, die de gemeenteraad in april goedkeurde. Nu bepaalt de havenmeester nog welk soort schip waar mag aanleg gen. Niet dat hij dat helemaal op ei „De mogelijke synergie is met die twee erbij wat minder. Bovendien moet het een beheersbare groep blijven. In een later stadium kun nen natuurlijk meerdere organisa ties aanhaken", zegt de projectlei der. Volgens hem zijn alle betrok kenen overtuigd van de noodzaak dat het Cultuurhuis er komt. „Hun huidige huisvesting is onom wonden gezegd belabberd." Vol gens Zwartkruis is het geen kwes tie van 'u vraagt en wij draaien' maar zullen de organisaties zelf ook een wezenlijke bijdrage - mate rieel en/of immaterieel - moeten leveren aan de totstandkoming van een cultuurhuis. Om te ko men tot een intentieverklaring is nu gezocht naar gezamenlijke be langen. „Daarover dienen afspra ken te worden vastgelegd zonder dat de deelnemers hun eigen iden titeit en onafhankelijkheid hoeven te verliezen", zegt Zwartkruis. Een beheersvorm met zaken als profes sionele en vrijwillige inzet, komt pas later aan de orde. Als de inten tieverklaring is ondertekend, wordt verder gewerkt naar een sa menwerkingsovereenkomst met een meer juridische basis. Met an dere woorden daarin leggen de deelnemers zich veel meer vast. Samen met de stedenbouwkundi ge afdeling van de gemeente on derzoekt Zwartkruis ook de moge lijkheden voor de bouw van een nieuw sportcomplex, los van maar wel in combinatie met een cultuur huis. Over de toekomstige locatie kan hij vrij helder zijn: „Een plek met ruime parkeergelegenheid, dus niet in het centrum van Zierik zee. Maar ook weer niet te ver ver wijderd van de schil rondom die binnenstad". Pag 14: Goede respons op vragenlijst gen inzicht doet. „Hij moet zich nu ook al aan regels houden", geeft wethouder W. Renden aan. „Alleen staan die nog nergens op papier." De atlas geeft dus een stukje duide lijkheid voor alle betrokkenen. Bo vendien heeft de gemeente een tastbaar handvat om naar terug te grijpen als de regels overtreden worden. Op de kaarten staan overigens geen speciale plekken voor woon boten en veerponten. Die moeten nog wel een vergunning aanvra gen bij de gemeente. Andere sche pen hoeven dat niet; zich aan de atlas houden is voor hen voldoen de. MELISSANT - De verdachte, een 29-jarige man, in het familiedrama dat zich vrijdagavond in Melissant voltrok, wordt vandaag voorgeleid. Bij het gebeuren werden vrijdaga vond een 31-jarige vrouw en haar 3-jarig dochtertje om het leven ge bracht. Berichten dat de vrouw oorspronkelijk afkomstig is uit Sint-Philipsland zegt de politie niet te kunnen bevestigen. De 29-jarige man meldde zich vrij dagavond rond acht uur bij een po litiebureau in Hellevoetsluis met de mededeling dat zijn vrouw en zijn dochter om het leven waren gebracht. De man werd vervolgens als verdachte \*m doodslag op de twee slachtoffers aangehouden. Politiemensen gingen naar de wo ning aan de Fabiusstraat in Melis sant om het verhaal te controle ren. Daar troffen zij inderdaad twee stoffelijke overschotten aan. De technische recherche is begon nen met het sporenonderzoek in het huis. Ook is buurtonderzoek begonnen om achter de toedracht en relevante informatie te komen. Burgemeester S. Stoop van Dirks- land en de politie hebben vrijdaga vond laat een buurtbijeenkomst ge houden in het verenigingsgebouw in Melissant om de buurtbewo ners op de hoogte te stellen. In de loop van zondag werd sectie verricht op de lichamen van de vrouw en het kind. De politie Rijn mond-Rotterdam wilde gisteren geen mededelingen doen over enig resultaat van het buurtonder zoek en over de sectie. Een handje drop. Een plakje worst. Bij de avondborrel een bakje filet americain en een roya le punt brie. Een avondmaal van witte bonen in tomatensaus met gebakken ui. Tussen de middag gebakken ei. Of een creatie van gebakken Smac met ui en knof looksaus. Die Vlissinger weet dat hij zijn hang naar het goede le- I ven breed uitdraagt. Vooral van voren, ruim over de broekband. Laatst, op vakantie, maakte een wildvreemde vrouw hem dat glashard duidelijk. Zij wenkte hem streng bij het gezelschap dat zij een museumrondleiditig 1 gaf: „Stapt u even binnen, me- 4 neer. En neemt u de buik ook mee, dan kan de deur dicht." Schoolvak economie gaat op de schop Tip? redzzee@pzc.nl RENESSE - Onder de toevoeging 'aan zee' gebeurt er bands op campings in de Westhoek en op het terras bij veel in Zeeland: jazz, film, concerten. Maar Festival aan de Watermeter in Renesse. Zoals hier Doe Mar Wa uit Zee staat voor een weekeinde lang optredens van dweil- Bakel, compleet met danseressen, foto Dirk-Jan Gjeltema Tip? redactie@pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 31