meer aandacht Proeftuin PZC Maandag 10 september 2007 3 COMMENTAAR De Tweede Kamer is toe aan de uitgestelde behandeling van de vier jongste Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. De meeste aandacht gaat uit naar het verdrag over uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Scheldebekken. Met daarin afspraken over de derde verruiming van de vaargeul in de Westerschelde en natuurherstel, waaronder ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Het is een belaste behandeling. Beide regeringen hebben de verdragen al getekend, het Vlaams parlement heeft ze goedgekeurd. In Zeeland is een meerderheid van bevolking tegen ontpoldering, zeker als daarvoor via onteigening landbouwgrond moet worden geofferd. Provinciale Staten zitten ook op die lijn. Er ligt een aangenomen Kamermotie, waarin gedwongen ontpoldering te allen tijde wordt afgewezen. Nochtans sluit CDA-minister Verburg van Landbouw en Natuur onteigening van onder meer de Hedwigepolder niet uit. De T\veede Kamer begeeft zich in een waar mijnenveld. Het verdrag afwijzen is niet zo simpel. Dat zet de verhoudingen met Vlaanderen op scherp en brengt de Kamer in conflict met het kabinet. Het natuurherstel schrappen veroorzaakt problemen met de Europese Commissie en jaagt de natuurbescherming op de barricaden. Instemmen met onteigening betekent bakzeil halen en valt bij het merendeel van de Zeeuwen slecht. Maak daar maar eens chocolade van. Een oplossing die recht doet aan alle belangen en meteen inspeelt op de toekomst is mogelijk als natuurherstel alleen buitendijks wordt uitgevoerd. Dat kost wel meer tijd en ook veel geld. Dus is er durf en politieke wil voor nodig. Maar zij past naadloos in de watervisie Nederland veroveren op de toekomst, die het kabinet onlangs vaststelde. Het gaat dan om een combinatie van snel uit te voeren kleinschalige maatregelen en het koppelen van de verdediging tegen de zee met functies als natuur, recreatie, aquacultuur en eventueel energievoorziening. De ideeën voor aanleg van eilanden voor de kust vormen hiervoor een prima basis. Politiek Den Haag kan zich verlossen van een lastig dilemma door Zeeland bij voorrang aan te wijzen als buitendijkse proeftuin. De natuur moet herstellen Vernietigen goede landbouwgrond is absurd doet goed volgen, hoopt hij. De Stichting Cultureel Erfgoed Zee land (SCEZ) en de Boerderijen stichting Zeeland hebben de inlei dingen die tijdens het symposium gehouden werden, gebundeld in een handzaam boekje, Behoud van Zeeuwse boerderijen tussen de regels [Ti De noodzaak van en mogelijkhe- den voor behoud van de histori sche boerderijen in Zeeland zijn samengevat in een handzaam boekje. door. Het geeft een overzicht van de waarde van dit historisch erf goed en de problemen die bij be houd en restauratie om de hoek komen kijken. Tegelijkertijd wordt ook aandacht besteed aan de richting waarin op lossingen gezocht moeten worden. Duidelijk is dat enig uithoudings vermogen een vereiste is. Het boekje is zaterdag gepresenteerd. Behoud van Zeeuwse boerderijen tus sen de regels door. Uitgave SCEZ en Boerderijenstichting. 3200 waardevolle hoeves In 1961 stonden in Zeeland 6200 boerderijen; nu nog 4800, waarvan 3200 cultuurhis torisch (zeer) waardevol. 13 procent van de woonhuizen en 9 procent van de schuren dateert van vóór 1850. 50 procent van de huizen en zeker 60 procent van de schu ren is van na 1900. Als gevolg van oorlogsschade en de Februariramp 1953 zijn er veel wederopbouwboerderij- en: 800 woonhuizen en meer dan 1000 schuren. Jaap Geleijnse, vice-voorzitter stichting de Levende Delta, tegen stander. „Óntpolderen is niet nodig, want er zijn meer mogelijkheden om natuur te compenseren. We zijn tegen ontpolderen uit historisch be sef Zeeuwen hebben altijd gestreden tegen het water. En we zullen eer der nog moeten inpolderen dan ontpolderen. Want er is grote behoefte aan landbouwgrond ten behoeve van voedselvoorziening en de produc tie van biobrandstoffen. Een alternatief is het onder water zetten van het Land van Saeftinge. Dat ligt dusdanig hoog, is zo vervuild geraakt en heeft niet meer de aantrekkelijkheid die het ooit had. Dat is bovendien zo'n verschrikkelijk groot gebied, dat je makkelijk aan de normen voor natuurherstel kan voldoen. We zijn mordicus tegen onteigening voor ontpoldering. Die boodschap geven we de Kamerleden zeker mee." Jan van Seters, voorzitter Zeeuwse Milieu Federatie, voorstander. „De ecologie van de Westerschelde staat er niet goed voor. Het aantal schorren en slikken neemt af, en daarmee ook het aantal soorten vogels en planten. De Westerschelde is een Europees beschermd gebied. Stu dies tonen aan dat ontpoldering de effectiefste oplossing is om de verlo ren gegane natuur te herstellen. Vastgelegd is dat 6oo hectare natuur her steld moet worden. Natuurlijk begrijpen we de weerstand tegen ontpol dering. We zoeken dan ook naar alternatieven. Als herstel kan door bij voorbeeld 750 hectare binnendijkse gebieden met gedempt getij aan te leggen, is het ook goed. Maar zolang die alternatieve plannen niet zijn uitgewerkt, houden we vast aan het ontpolderen van de aangewezen ge bieden. De provincie is aan zet. Die moet alternatieven in kaart brengen. BIJ NADER WÊÊÊÊÊÊÊÊt Het Badstrand en Nollestrand in Vlissingen zijn van 15 april tot 15 september 24 uur per dag verbo den voor honden, en niet van 9.00 tot 19.00 uur, zoals wij afgelopen zaterdag meldden. Marten Hemminga, directeur Zeeuws landschap, voorstander. „Ik ben voor natuurherstel. De afgelopen decennia is de Westerschelde een snelweg geworden van Scheldewater. Veel natuur is daardoor verloren gegaan. Dat probleem los je alleen op door het water ruimte te geven, zodat het rustiger stroomt en daardoor de natuur herstelt. Ontpoldering is daarvoor de beste oplossing. Het onder water zetten van de Hedwige polder is niet de enige oplossing, maar wel het meest effectief. Ook bin nendijkse oplossingen zijn mogelijk. Maar gebieden met gedempt tij zijn minder waard dan gebieden, die in open verbinding met de Schelde staan. Het probleem is niet eenvoudig op te lossen. Als je het Land van Saeftinge ontpoldert, breek je eerst natuur af en krijg je er later natuur voor terug. Daarmee herstel je niet de natuur die verloren is gegaan." Ewald Baecke, 40 jaar boer in de Hedwigepolder, tegenstander. „Het is absurd en onethisch om vruchtbare landbouwgrond te vernieti gen door dijken door te steken. Landbouwgrond is hard nodig. Er is een tekort aan granen om te zorgen dat mens en dier voldoende voedsel heb ben. De graanprijs is niet voor niets ten opzichte van vorig jaar verdub beld. Ook is grond nodig voor verbouw van gewassen voor het maken van biobrandstoffen. Ik ben 40 jaar boer. Mijn grootvader en vader heb ben dit bedrijf groot gemaakt en mijn zoon wil het overnemen. Als we wilden groeien en de grond van de buurman was niet te koop, zochten we een alternatief Waarom doet de overheid dat niet? Het is hoog tijd dat de discussie na elf jaar wordt gesloten. Een werknemer laat je toch ook niet elf jaar in onzekerheid of hij zijn baan behoudt?" Land van Saeftinge is een alternatief Natuurherstel staat voorop

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 3