Netwerken tegen de eenzaamheid weg naar Mars PZC Maandag 10 september 2007 21 Eenzaamheid wordt omschreven als een 'als onplezierig ervaren gemis aan sociale relaties'. Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders, dertig procent van de vol wassen bevolking, heeft er in mindere of meerder mate last van. Twintig procent voelt zich matig eenzaam en tien procent is sterk eenzaam. soonlijke zaken wordt gepraat, een partner of een hartsvriend (-in). „Maar een partner is niet zaligma kend. Als je al je kaarten op je part ner zet, maak je je ook kwetsbaar. Hoe groter en gevarieerder het so ciale netwerk, hoe minder kans op eenzaamheid. Emotionele een zaamheid komt inderdaad dicht in de buurt van 'gebrek aan verbon denheid' met andere mensen, maar dat zou ik toch eerder sociale eenzaamheid willen noemen." Dat laatste, zegt hij, zie je veel bij ouderen in stadsvernieuwings- en multiculturele buurten. „Zij verlie zen al snel aansluiting met hun omgeving. Maar ouderen die tot op hoge leeftijd actief en betekenis vol bezig zijn, behouden dat con tact wel. Een van de manieren om dat te doen, is werken voor een vrijwilligersorganisatie met maat schappelijke betekenis. Het is fijn nuttig voor anderen te kunnen zijn. Dat geeft voldoening en de vrijwilligers leren er zelf ook iets van." Van eenzaamheid bij jongeren we ten we nog weinig, zegt Van Til burg. „Bij het begin van de volwas senheid, rond de 25 jaar, is er nog weinig sprake van eenzaamheid. Daarna loopt het op: door drukke werkzaamheden weinig toekomen aan sociale contacten, kinderen de deur uit, partner die overlijdt, li chamelijke gebreken. De vergrij zing speelt zeker een rol bij het risi co op eenzaamheid. Maar dat geldt zeker niet voor iedere oudere." Hoort eenzaamheid af en toe niet gewoon bij het leven? „Daar zit iets van waarheid in. Mensen zeg gen na een eenzame periode ook: het was niet prettig, maar ik ben er sterker door geworden, ik heb ervan geleerd. En als alles altijd op rolletjes gaat, kan een periode van eenzaamheid wel even een duwtje geven. De meeste mensen vinden de sociale kant van het leven heel belangrijk, veel belangrijker dan geld of elektronische gadgets." nH Zicht op eenzaamheid. Achtergron- den, oorzaken en aanpak. Theo van Tilburg, Jenny de Jong Gierveld. Uit geverij Koninklijke Van Gorcum, As sen. Prijs 14.90 euro. roept vrijwilligers op voor dit pro ject, een zo realistisch mogelijke si mulatie van een bemande missie naar Mars. Iedereen tussen de 25 en 50 jaar die technisch of me disch goed onderlegd is en gezond is, mag solliciteren. Ook het spre ken van een beetje Russisch is een vereiste. Plaats van handeling is het Russisch Instituut voor Biome dische Problemen in Moskou. Daar worden vanaf eind 2008 of begin 2009 zes personen 520 da gen van de buitenwereld afgezon derd in een aantal aan elkaar ge koppelde containers. Het complex omvat een ziekenboeg, een onder- zoekslab, een keuken en een woon gedeelte; samen een ruimte van tweehonderd vierkante meter. Alle fasen van een toekomstige Marsmissie worden nagebootst, niet alleen de heen- en terugreis, ook het verblijf op Mars in een spe ciaal daarvoor ingericht comparti ment. Het eerste echte retourtje Mars wordt pas tegen 2030 ver wacht, maar ESA wil nu al meer inzicht in de psychologische gevol gen voor Marsreizigers. In de an derhalfjaar dat de trip duurt, zijn de astronauten volledig op zichzelf aangewezen. Marssoo bootst niet alleen het langdurige isolement na, ook worden calamiteiten in scè ne gezet en misschien doen zich 'Wij zijn geïnteresseerd in mensen die samen een hecht team zijn' echte crises en conflicten voor. Welke invloed hebben culturele verschillen tussen de deelnemers op het functioneren van het team? Wat zijn de gevolgen van het isole ment voor bijvoorbeeld nachtrust en gevoeligheid voor stress? Psy chologische en medische experi menten die de Marssoo-proefko- nijnen tijdens de simulatie onder gaan, moeten antwoorden geven. ESA voerde al eerder kleinere isola tie-experimenten uit en ook het langdurige verblijf van kosmonau ten in het Russische ruimtestation Mir leverde veel informatie op. Wat kan Marssoo daar nog aan toe voegen? Heppener: „Aan boord van Mir viel het isolement mee. De kosmonauten ontvingen gere geld nieuwe bezoekers en wisten dat ze in noodgevallen snel terug konden naar de aarde. Marsreizi gers kunnen dat niet. Ook is er sprake van vertraagde communica tie. Snel hulp inroepen van de vluchtleiding kan niet, zodat de be manning problemen zoveel moge lijk zelf moet oplossen. Dat brengt extra psychische druk mee." Hoe groot de problemen ook zijn, de deelnemers moeten zichzelf redden. „Ingrijpen van buitenaf ge beurt alleen in situaties van levens gevaar. Wel heeft iedereen het recht er tussentijds uit te stappen. Het gaat immers om een experi ment met vrijwilligers." Welke persoonlijkheidstypen ko men voor Marssoo in aanmerking om tumultueuze Big Brother tafe relen te voorkomen? Heppener: „We zoeken vooral mensen die goed met elkaar kunnen samen werken. Daarbij wordt niet alleen op psychologische kenmerken ge let, ook technische en onderzoeks vaardigheden zijn voor het slagen van de simulatie van belang. In het teammoeten verschillende ach tergronden vertegenwoordigd zijn, maar we hebben niet vooraf een ideale groepssamenstelling in ons hoofd. Bovendien geeft selectie op bepaalde persoonlijkheidskenmer ken geen garantie dat je daarmee problemen in de groep op voor hand kunt voorkomen." Omdat Rusland de leiding heeft over het hele project, levert dit land ook de meeste deelnemers. ESA mag, inclusief de reservekan didaten, twaalf mensen selecteren. De inschrijving voor Marssoo sluit op 30 september. Belangstellenden kunnen terecht op: www.spa- ceflight.esa.int/callforcandidates Brein Tourette-lijder werkt soms sneller Kinderen met de ziekte Gilles de la Tourette zijn beter in bepaalde vormen van grammatica dan gewo ne kinderen, concludeert M. Wa- lensky (Georgetown University) in het vakblad Neuropsychologia. Acht kinderen met Tourette en acht gewone kinderen moesten een werkwoord zo snel mogelijk in de verleden tijd zetten. Ook moesten ze plaatjes aanwijzen van objecten die 'verplaatsbaar' zijn (hamer) of niet (olifant). De Tou- rette-kinderen verbogen regelmati ge werkwoorden sneller en wezen verplaatsbare objecten sneller aan. Schimmelige omgeving vergroot kans depressie Je woonomgeving kan behoorlijk van invloed zijn op je geestelijke gesteldheid. Wonen in een voch tig, schimmelig huis vergroot de kans om depressief te raken. Met name als de bewoner van het huis daarbij het gevoel heeft dat er niets tegen de damp en schimmels te doen is. Dit concludeert E. Sha- nassa van de Brown School of Me dicine, Providence in het vakblad American Journal of Public Health. Shanassa analyseerde gege vens van ruim 5800 volwassen uit diverse landen. Hypnose vermindert behoefte aan narcose Vrouwen die voorafgaand aan een operatie wegens borstkanker 15 mi nuten onder hypnose gebracht zijn, hebben tijdens de operatie minder narcosemedicijnen nodig en na de operatie minder behoefte aan pijnstillers. Ook herstellen zij sneller van de operatie dan vrou wen die geen hypnose hebben on dergaan. Dat stelt G. Montgomery (Mount Sinai Medical Center, New York) in het vakblad Journal of the National Cancer Institute, op basis van een vergelijkend on derzoek onder 200 patiënten. foto GPD Trap beter gebruikt met wervende teksten Het gebruik van trappen in plaats van liften in bijvoorbeeld winkel centra, verdrievoudigt als de trap voorzien wordt van wervende tek sten als 'Neem de trap' of'Zeven minuten traplopen per dag is goed voor je hart'. Dit concludeert O. Webb van Kingston University, Londen in het vakblad American lournal of Health Promotion, op grond van een test in een winkel centrum. Ook het gebruik van een nabijgelegen trap, niet voorzien van teksten, nam toe.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 21