De bouwstijl Muziek Monumentaal accentueert de schoonheid van Zierikzee Meer godsdienst op openbare school Wijkvereniging viert zestigjarig bestaan 14 Maandag 10 september 2007 PZC W Twaalfde editie van straatfestival in binnenstad Zierikzee. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Het lied Er zullen hon derdduizend wijsjes zijn, of zoals Fri da Boccara het zong II y aura mille cent chansons kreeg zaterdagoch tend onder De Beuze in Zierikzee een intense uitvoering van accor deonensemble Encore. Niet hon derdduizend, maar wel heel veel wijsjes klonken er zaterdag op di verse locaties in de historische bin nenstad van Zierikzee. De organisatie van Muziek Monu mentaal is er ook bij de twaalfde editie weer in geslaagd met dit straatfestival de schoonheid van Zierikzee op specifieke wijze te ac centueren. Bezoekers die genieten van een bluesoptreden op de Schuithaven bijvoorbeeld, kijken plots even met heel andere ogen naar dit pleintje. Ook de bogen van De Beuze ogen ineens mooier als daar vier mensen pittige klezmermu- ziek produceren. Percussiegroep Tak'N Djola slaat traditiegetrouw de derde dag van Muziek Monumentaal vanaf de muziektent open. De trommelaars hebben er zin in. Plezier in percus sie toonden ze altijd al, steeds meer zijn ze ook het belang van performance gaan beseffen. Het publiek voelt zich nu ook betrok ken bij het feestje dat Tak'N Djola weet te bouwen. Afwisselend spe len daarin instrumenten als de sa- bar (nationale trommel van Sene gal) of de tamboerin (kleine trom mel met één stokje) de hoofdrol. Het trio Hot Tamale weet veel wa re liefhebbers rond zich te verza melen op de Schuithaven. „Mooi hè? Dat horen we toch veel te wei nig, zulke fijne muziek?", zegt een Belgische vrouw tegen haar man terwijl ze samen snel een plekje in nemen op de stoelen rondom de muzikanten. Hot Tamale mean dert van Louisiana naar Mexico en Jamaica. Bij een nummer als Wal king, don't look back kwelen de toe hoorders zachtjes mee. Minder be kend blijkt Don't mess my tut tut, maar daarbij kan dan weer wel ge klapt worden. Zaterdag was Zierikzee voor de derde en laatste dag het toneel van Muziek Monumentaal, een straatfestival met een gevarieerd muziekaanbod en acts. Wie op tijd komt, kan even later op het Havenplein naast Concor dia aanschuiven bij een optreden ,van het Gipsy Music Duo. Hier wordt de muziek met het melan cholieke verlangen van de zigeu ners vermengd met de klanken van de Spaanse gitaar. In de Lutherse Kerk zijn circa ze ventig mensen bijeen voor een op treden van het Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool onder leiding van Anne Marijke de Jong. Het koor zingt naast madrigalen ook liederen uit de Duitse Hoog Romantiek, enkele knappe canons en een mooi wiegenlied: Sweet and Low. Wie geluk heeft, komt ergens in de Zierikzeese binnenstad wel een keer De Rustende Moeders tegen. Het Belgische trio Luce Deroo (muzikaal leider), Jan Meuleman (sousafoon) en Jo Raman (grote trom) brengt als 'de kleinste fanfa re ter wereld' een ludieke straatact door alleen maar rond te marche ren met serieuze koppen en in de volle overtuiging van wezenlijk be lang te zijn. En zodra ze stoppen met marcheren, pakken ze een pintje. Tenslotte is het op de terras sen in Zierikzee ook bijzonder ge zellig. Archipel Scholen gaan meer aandacht besteden aan levensbeschouwing. door Carla van de Merbel vlissingen - Op de openbare basis scholen op Walcheren komt meer aandacht voor levensbeschouwing. Archipel Scholen, de overkoepe ling van alle 22 openbare basisscho len op Walcheren, begint hier bin nenkort mee op drie scholen. Wel ke dat zijn, is nog niet bekend. Volgens voorzitter C. Kuyvenho- ven van de raad van bestuur van Archipel Scholen is er twee jaar ge werkt aan een lespakket over le vensbeschouwing. „Religie en spiri tualiteit komen terug. Wij kunnen daar op school meer mee dan we nu doen. Op onze scholen zitten kinderen met allerlei achtergron den. Dat is een waardevol iets." Op openbare basisscholen wordt nu al wel godsdienstonderwijs ge geven. Kinderen, of ouders, kun nen kiezen uit bijbelles verzorgd door IKOS (Inter Kerkelijk Overleg in Schoolzaken) of humanistische les door HVO (Humanistisch Vor- mings Onderwijs). Wie dit alle twee niet wil, hoeft niet naar deze lessen. Bedoeling is dat straks de leer krachten zelf les gaan geven in le vensbeschouwing en dat alle leer lingen deze lessen volgen. Thema's zullen breed worden behandeld, gezien vanuit verschillende reli gies. Kuyvenhoven: „Zo kan er met kerst aandacht zijn voor alle verhalen over de lichtfeesten. Bij een thema als 'Begin' kan er aan dacht zijn voor verschillende scheppingsverhalen." De komende twee jaar gaan de leerkrachten op cursus. „Ze moe ten er vooral bewust van worden dat je het in deze tijd niet meer kunt maken om anti-religie te zijn. De meeste leerkrachten vinden dat trouwens ook." Over zo'n twee jaar moet het nieu we godsdienstonderwijs op alle Walcherse openbare scholen zijn ingevoerd. Fietstocht langs moderne monumenten in Vlissingen. door Carla van de Merbel vlissingen - Als je er niets van weet, ga je er zo aan voorbij. De werken van de voor Zeeland - en zeker voor Vlissingen - belangrijke architect Piet Götzen lijken ver stopt in de stad. Voor zeker twin tig mensen kwam daar zaterdag verandering in. In het kader van Open Monumentendag leidde ar chitect Johan de Koning hen - op de fiets - langs de gebouwen van Götzen en enkele andere Vlissing- se monumenten. Thema van de monumentendag was dit jaar bouwkunst uit de twintigste eeuw. Moderne monu menten dus, en daar vallen de ge bouwen van Götzen (1914-1977) mooi onder. De Koning: „Götzen was een uitgesproken moderne ar chitect. Vooral in de jaren 1930-1970 werd in de moderne stijl gebouwd. Dat was ook de actieve periode van Götzen." De van oor sprong Amsterdamse Götzen kwam in Vlissingen terecht omdat zijn oom daar een architectenbu reau had. De fietstocht begint bij het stad huis. Al meteen na het oversteken van de straat wijst De Koning op een gebouw van Götzen. Het is het pand op de hoek van de Paul Kruger- en de Hobeinstraat, nu een snackbar, maar door Götzen ontworpen als sigarenwinkel. „Het was het eerste gebouw van Göt zen. Het is in de jaren vijftig ge bouwd. De stijl van Götzen is heel herkenbaar. 'Open' gevels met veel glas, horizontale lijnen en, zoals je ook bij dit gebouw goed ziet, een duidelijke scheiding tussen begane grond en verdieping. Götzen ge bruikte verder speciale materialen om details aan te geven." Iets verderop, in de Paul Kruger- straat, wordt gestopt voor het pand van kapper Morsheim. „Een modernistische gevel, perfect vier kant en plat. Dat wordt nog eens benadrukt door de tegeltjes, de ra men die vlak in de gevel zitten en het balkon dat naar binnen is ge bouwd. Alleen de erker komt eruit en dat is niet voor niets, want de ze hele straat heeft erkers. Volgens de moderne architectuur moest er veel daglicht naar binnen kunnen, vandaar die open gevel met veel glas. Kijk, daar zit ook een bijzon der raam", wijst De Koning op een klein kozijn in de grote ruit. De moderne architecten vonden ventileren prima, maar dat moest dan liefst wel onzichtbaar gebeu ren. Ook Götzen wilde de strakke gevel van dit pand eigenlijk niet verstoren door kozijnen en ramen die open konden, maar hij deed een concessie door een soort zwe vend raam in het glas te maken dat wel open kan. De fietstocht gaat verder langs Göt- zengebouwen. Onder meer langs basisschool De Branding in de Bouwen Ewoutstraat ('één van de 'Bij de Westpoortflat zie je nog eens goed zijn uitgangspunten' beste modernistische gebouwen in Vlissingen, het is bijna een driedi mensionaal schilderij'), het pand in de Paul Krugerstraat waarvan de gevel bijna helemaal gevuld wordt door het woonkamerraam en het gebouw met het lessenaar dak bij de Keersluisbrug De tocht eindigt op de boulevard, waar Götzen de Vlissingers twee gebouwen heeft nagelaten. De Westpoortflat is volgens De Ko ning één van zijn belangrijkste pro jecten. „Hier zie je nog eens goed zijn uitgangspunten: het is een langgerekt gebouw met horizon taal gerichte banen van verschillen de soorten materialen." De Ko ning is minder lovend over het an dere gebouw van Götzen aan de boulevard, dat bij Britannia. „Dit is het laatste gebouw van hem. Hij was toen al overspannen, maar dat hoeft geen excuus te zijn. Dit is volgens mij toch wel het slechtste wat hij gemaakt heeft. SI Een overzicht van alle monumenten in de route is verkrijgbaar via mkool@zeelandnet.nl. 't Zand-Stromenwijk staat stil bij jubileum verenigingsleven. door Carla van de Merbel MIDDELBURG - Enkele tientallen kinderen uit de Middelburgse Stro- menwijk en 't Zand fietsten zater dagochtend mee met een la- waai-optocht. Deze werd gehou den ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van wijkvereniging 't Zand-Stromenwijk. Met versierde fietsen voorzien van lawaaimakers als blikken en toeters trok een klei ne optocht onder begeleiding van sambaband Obras de Lota door de straten van de wijk. Vorige week zaterdag werd met een receptie voor genodigden en leden van de vereniging ook al stil gestaan bij het jubileum. Zaterdag ochtend was het de beurt aan de kinderen en 's avonds was er een feestavond met barbecue in wijkge- bouw De Vergulde Baars bij de speeltuin. Deze speeltuin was zestig jaar gele den één van de eerste projecten van de buurtvereniging, zo blijkt uit het krantje met terugblikken dat ter gelegenheid van het jubi leum is gemaakt. Op 2 juli 1947 werd buurtvereniging 't Zand op gericht. In de notulen van die ver gadering staat: 'Het doel der vere niging is: verbetering van bepaalde toestanden en verfraaiing van Het Zand, o.a. het aanleggen van plant soenen, oprichting van een kin derspeeltuin en sportterrein en het houden van volksfeesten'. Op zaterdag 22 juli 1950 werd de speeltuin geopend door burge meester Bolkestein. De PZC be steedde een week later aandacht aan de speeltuin met een fotopagi na. De krant schreef over 'Zee- lands mooiste speeltuin' en 'direct Kinderen uit de Middelburgse Stromenwijk en 't Zand vieren met een op tocht het zestigjarig bestaan van de wijkvereniging. foto Lex de Meester de eerste dag is gebleken welk een grote behoefte door deze nieuwe speeltuin wordt gedekt. Honder den kinderen komen hun vrije tijd in de speeltuin doorbrengen. Ge meenschapsbesef wordt hun daar bijgebracht en zij leren hun vrije tijd op nuttige wijze besteden. De ze speeltuin is een voorbeeld voor alle gemeenten in Zeeland. Het is dan ook te hopen, dat het prachti ge initiatief van de buurtvereni ging 't Zand navolging zal vinden'. Naast de aanleg van de speeltuin was de vereniging ook actief op het gebied van onder meer toneel, kinderoperette, cursussen, feesten, en sportactiviteiten. Ook nu nog zijn er activiteiten en bijeenkom sten, zij het niet meer zo veel als vroeger. De vereniging heeft nog wel ruim vijfhonderd leden. Vletten strijden op Veerse Meer wolphaartsdijk - Het Veerse Meer was afgelopen weekeinde het decor van de Veerse Vlettenra- ce. Tijdens de jaarlijkse zeilwed strijd van Rotary Goes-De Bevelan- den moeten deelnemers binnen 24 uur in een Lelyvlet het hele Veerse Meer bevaren. De race is ge wonnen door het team van George Mey uit Terneuzen. In to taal deden twintig teams mee. Verdachte drama in Melissant voorgeleid melissant - De verdachte, een 29-jarige man, in het familiedrama dat zich vrijdagavond in Melissant voltrok, wordt vandaag voorgeleid. Bij het gebeuren werden een 31-ja- rige vrouw en haar 3-jarig dochter tje om het leven gebracht. Berich ten dat de vrouw oorspronkelijk af komstig zou zijn uit Sint-Philips- land kon de politie niet bevesti gen. De 29-jarige man meldde zich vrijdagavond bij een politiebureau.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 14