Verleiders kind klem GRATIS! GRATIS Slapen onder karton voor het goede doel Brugman Nibud: ouders bakken niet veel van financiële opvoeding kroost ^J8° HET WEER: Bewolkt Veehouder: er is niks mis met vlees dat ingeënt is Startschot Week van de Alfabetisering Maandag 10 september 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 213 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 /v.pzc.nl Minister: anoniem sekscontact zoeken met kind op web strafbaar. den haag - Minister Hirsch Ballin van Justitie wil het strafbaar stel len om via het internet onder een valse identiteit contact te zoeken met kinderen om hen seksueel te misbruiken. Hirsch Ballin kondigde dat giste ren aan in het tv-programma Bui tenhof. Het komt steeds vaker voor dat volwassenen die zich als kind voordoen, via chatboxen af spraken proberen te maken met kinderen met als doel hen sek sueel te misbruiken. Dit gedrag wordt grooming genoemd. Vol gens een woordvoerder van de mi nister wordt dit pas strafbaar wan neer de volwassene, na via inter net een afspraak met een kind te hebben gemaakt, ook daadwerke lijk op weg gaat om die afspraak na te komen. In oktober wordt een verdrag van de Raad van Euro pa van kracht om grooming te kunnen aanpakken. Een woord voerder van Hirsch Ballin zegt dat het verdrag past in het aanpakken en voorkomen van zedendelicten. „We hebben een aantal incidenten met kinderlokkers op internet ge zien", aldus de woordvoerder. Daarbij gaat het onder meer om mensen die via chatboxen kinde ren uit de kleren willen praten, Volwassenen die onder een valse naam op internet kinderen verlei den, worden strafbaar. Volgende maand wordt daartoe een Euro pees verdrag van kracht. een telefoonnummer proberen te bemachtigen of een afspraakje met het kind proberen te arrange ren. Vrijdag werd nog bekend dat negen meisjes die volgens justitie slachtoffer werden van een Ede- naar met onzedige bedoelingen op internet, als getuige worden opge roepen in die zaak. De man be werkstelligde volgens justitie dat de meisjes zich uitkleedden voor de webcam. Enkelen zouden een afspraak voor een ontmoeting heb ben gemaakt nadat hij had ge dreigd de beelden te publiceren. Den Haag verzwijgt roof wapens Gladio HILVERSUM - Een aantal uit een wa pendepot van de geheime organi satie Gladio gestolen wapens is be gin jaren negentig in handen geval len van de criminelen Sam Klep per en John Mieremet. Dit meldde het tv-programma Reporter gister avond. Gladio was een geheime overheidsorganisatie die na de oor log werd opgericht om verzet te kunnen bieden tegen een eventue le Russische bezetting. Reporter kreeg documenten in handen waaruit blijkt dat de ontdekking van de wapens bij het tweetal tot onrust leidde bij de militaire in lichtingendienst. Die stelde vast dat een deel van de wapens afkom stig was uit het Gladio-depot. Be sloten werd om dit geheim te hou den, ook voor de politie, waarmee de affaire in de doofpot verdween. wolphaartsdijk - 23 Jongeren hebben in de nacht van zaterdag op zondag op Camping Veer- se Meer in Wolphaartsdijk geslapen in een kar tonnen doos. De jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar wilden zich op die manier inleven in wat straat kinderen in Bolivia dagelijks meemaken. Daarom deden ze mee aan het project 'Nacht zon- MONTAGE EN AANSLUITEN APPARATUUR T.W.V. 1.500.- BEN TEGELS T.W.V. 400,- BEN ACCESSOIRES T.W.V. 400,- KEUKENS BADKAMERS GOES Marconistraat 34 Telefoon 0113-246080 ACTIE ALLEEN GELDIG l BEL VOOR OPENINGSTIJDEN GRATIS 0800-0234560 OF KIJK OP WWW.BRUGMAN.NL utrecht - Veel ouders beginnen te laat met zakgeld en te weinig ouders geven hun kinderen kleed geld. Bovendien vinden veel ouders dat hun kinderen geen ei gen geld nodig hebben omdat zij toch alles voor hen betalen. „On verstandig", vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het geeft ouders een on voldoende voor de financiële op voeding. Om hen een handje te helpen, komt het met het boek Fi nanciële opvoeding? Dat doe je zo! Stormloop op gratis Zeeuws Museum MIDDELBURG - Het Zeeuws Mu- seum in Middelburg heeft een druk weekeinde achter de rug. Vanwege de landelijke Open Mo numentendagen was een bezoek aan het museum gratis. Ruim 2800 mensen maakten gebruikt van dit aanbod. Er waren ook gratis rondleidingen. Door de drukte moesten bezoe kers soms wel wachten voor ze het museum in konden. Sinds de heropening op 5 juni van dit jaar hebben 25.000 mensen een bezoek gebracht aan het Zeeuws Museum. De Monumentendag heeft: lande lijk circa 900.000 bezoekers getrok ken. pagina's Zeeland: monumentendag in Zeeland Webcam moet wettelijk geregistreerd worden der Dak'. De jongeren lieten zich sponsoren en haalden geld op voor de christelijke hulporganisa tie Tear. foto Mechteld Jansen Fusieziekenhuis hoort op Walcheren thuis 57% oneens 43% aantal reacties: 418 EN Zeeland: 2, 3, 13 t/m 16; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Cultuur: 17; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 25 t/m 44; Te levisie: 46 en 47. en met een 'financiële opvoedtest'. De meeste ouders geven hun kind pas zakgeld als het negen jaar is. Volgens het Nibud kan dat al van af zes jaar. Daarnaast adviseert het, jongeren vanaf twaalf jaar kleed geld te geven. Met een eigen bud get leren kinderen te begroten en keuzes te maken. Volgens het Ni bud betalen ook te veel ouders het mobieltje van hun kroost, want jongeren moeten leren dat bellen geld kost en dat ze die uitgaven in de gaten moeten houden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1