Walcheren wil ziekenhuis N azomer festival Burgemeester mag overlast hard aanpakken 13 25 Grote kunstveiling Portugese politie verhoort moeder van vermiste Madeleine Bewolkt Enquête: hoe denkt u over Europa? Rond ons leven onvoorstelbaar veel muizen Zaterdag 8 september 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 212 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Burgemeester Veere wil dat drie gemeenten een locatie presenteren. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De drie Walcherse gemeenten moeten samen een lo catie aandragen voor een nieuw ziekenhuis. Dat vindt burgemees ter R. van der Zwaag van Veere. Dat ziekenhuis zou wat hem be treft op Walcheren moeten ko men, of net op Zuid-Beveland. In ieder geval niet op de huidige loca tie in Vlissingen. Bovendien moet een onafhankelij ke instantie beoordelen of dat zie kenhuis rendabel is, vindt Van der Zwaag. Hij wil dat niet aan de raad van bestuur overlaten. „Want iets kapot rekenen dat je eigenlijk niet wilt, dat is niet moeilijk." Burgemeester Van der Zwaag rea geert op de aankondiging van de fuserende ziekenhuizen in Goes en Vlissingen om toch de mogelijk heid te onderzoeken naar de bouw van een nieuw ziekenhuis op een nieuwe locatie. De Vlissingse wethouder E. Walra- ve-Troost (PvdA) zegt in een reac tie bereid te zijn om met de twee buurgemeenten te overleggen over de beste locatie voor een nieuw ziekenhuis. In Middelburg is zelfs al nagedacht over de ideale locatie voor het zie kenhuis, bekent wethouder A. de Vries (PvdA). „Maar ik ga niet ver tellen waar dat volgens ons is. Ik wil eerst wel eens van meneer Sim- Burgemeester Van der Zwaag van Veere wil dat de gemeenten op Walcheren samen een locatie voor een nieuw ziekenhuis pre senteren. ons (directeur van het ziekenhuis Goes, red.) horen welk verhaal we nu serieus moeten nemen." Als er toch een nieuw ziekenhuis komt, ligt een locatie in de buurt van Middelburg wel voor de hand, zegt De Vries, 'gezien het bevol kingszwaartepunt'. „Een zieken huis in de polder is niet handig." De Mortiere misschien? Op die plek op Vlissings grondgebied, tus sen A58 en McDonalds, waar Mid delburg jaren geleden al grond ge kocht heeft? „Dat zou een goede plek zijn", geeft de Middelburgse wethouder toe. MIDDELBURG - Het Zeeland Nazo merfestival trekt minder bezoe kers. In 2006 werden 32.500 be langstellenden genoteerd (vergelijk baar met 2004 en 2005), dit jaar verwacht de organisatie uit te ko men op 22.500 tot 25.000. Oorza ken zijn: minder belangstellenden op het Abdijplein, een lagere bezet ting van de betaalde voorstellin gen en een andere manier van tel len van de bezoekers tijdens de gra tis optredens op het Abdijplein. Toch is de organisatie ingenomen met deze zevende editie, gezien de kwaliteit én de positieve reacties. pagina 47: minder bezoekers, maar inhoudelijk geslaagd bijlage Spectrum: genieten van cul tuur en chique dingen Man brengt partner en 3-jarige dochter om MELISSANT - Een 29-jarige man uit Melissant (Goeree-Overflakkee) heeft gisteravond zijn 31-jarige partner en zijn 3-jarige dochter omgebracht. De man meldde zich zelf bij de politie. Over de toe dracht was gisteravond nog niets bekend. De politie is bezig met een onderzoek bij de woning waar het drama zich afspeelde. Fusieziekenhuis hoort op Walcheren thuis reageer op www.p Zeeland heeft geen probleemwijk eens 18% aantal reacties: 310 1 82% PORTIMAO - Omstanders kijken toe terwijl Kate McCann (midden), de moeder van het sinds 3 mei van dit jaar vermiste meisje Madeleine, arri veert bij bet politiebureau in Portimao, in het zui den van Portugal,. Zij moest zich daar gisteren 'bespottelijk'. Hij schreef op zijn weblog de zoek- melden voor verhoor. Daarna werd ook haar echt- tocht naar Madeleine te zullen voortzetten, genoot Gerry ondervraagd. Die noemde eerder foto Miguel Angel Morenatti/AP op de dag de verdachtmakingen tegen zijn vrouw pagina 11: moeder Madeleine nu zelf verdachte WÊSÊÊÊÊÊÊ1 Zeeland: 2, 3, 33 t/m 43; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 9 t/m 11; Meningen: 14 en 15; Econo mie: 18 en 19; Beurs: 20; Buitenge bied: 23 t/m 25; Weer: 30; Strips: 31; Cultuur: 45; Sport: 51 t/m 57; Bijlagen: Spectrum en Prisma met daarin Televisie: v50 t/m v53. "schildersweek 2007" Zaterdag 8 sept. 17.00 uur (kijkgelegenheid 14.00-17.00 uur) Locatie: Grote kerk Veere Website: www.schildersweek.nl Gebiedsverbod voor raddraaiers zonder tussenkomst rechter. den haag - Het kabinet gaat men sen die ernstige overlast veroorza ken veel harder aanpakken. Burge meesters en officieren van justitie krijgen extra bevoegdheden, zoals het direct opleggen van een ge biedsverbod voor langere tijd. De maatregelen staan in het wets voorstel 'Maatregelen tegen voet balvandalisme en ernstige overlast' van de ministers Ter Horst (Bin nenlandse Zaken) en Hirsch Ballin (Justitie). De wet maakt het moge lijk dat raddraaiers die buurtbewo ners treiteren, maar ook potenram mers een gebiedsverbod kunnen krijgen. „Dat geldt ook voor voet balsupporters. Die moeten zich melden bij de politie. Ie kunt er ook dierenrechtenactivisten mee aanpakken", zegt Ter Horst. De burgemeester of officier van justi tie kan ook een meldingsplicht op leggen. Minister Ter Horst: „Het is lik-op-stuk, gericht tegen mensen die overlast geven. De rechter hoeft er niet aan te pas te komen. De officier van justitie en de burge meester kunnen voor maximaal een jaar een omgevingsverbod op leggen. Het gaat vaak om overlast die niet strafbaar is en waar moei lijk tegen op te treden is, zoals la waai en bedreigingen door hang jongeren." De officier van justitie kan bij strafbare feiten waardoor de openbare orde ernstig is ver stoord en vrees voor herhaling aan wezig is een contactverbod of the rapie tegen agressie of verslaving opleggen. Kamerlid Zijlstra (WD) is in zijn nopjes met het wetsvoor stel. Hij was met PvdA'er Spek man en CDA'er Atsma bezig met een voetbalwet. pagina 4: campussen voor probleem- jeugd uiterste middel Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 I I I I 8 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1