Thuiszorg en GGZ moeten 'nee' verkopen Ministerie werkt aan hoger parkeertarief vervuilende diesels. Schrik van costa's is gevangen Politie Urk levert boefjes thuis af Asselbergs vroeg niet zelf om bewaking Bezorgklachten? Bel: 0800-023 12 31 Dinsdag 21 augustus 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 196 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Slurpers extra belast door Rudi Buis DEN HAAG - Betaald parkeren wordt stukken duurder voor ver vuilende dieselauto's en grote ter reinwagens, zogeheten SUV's. De ministeries van Vrom en Binnen landse Zaken werken aan een wets voorstel, dat gemeenten de moge lijkheid geeft het parkeertarief voor grote en vuile auto's te verho gen. Gemeentebesturen mogen nu zelf de hoogte van parkeertarieven be palen, maar ze mogen deze niet la ten afhangen van de milieuken- merken van voertuigen. Het voor stel om de Gemeentewet zo aan te passen om dat mogelijk te maken, wordt waarschijnlijk in september in de ministerraad besproken, zegt een woordvoerster van het ministe rie van Vrom. Door de komst van nieuwe, ge avanceerde parkeerautomaten wordt het mogelijk auto' s te belas ten op kenteken. De automaten kunnen via internet worden ge koppeld aan de database van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), die de gegevens van alle voertuigen in Nederland bevat. Wie parkeert moet op een scherm eerst zijn of haar kenteken invoe ren. Aan de hand van de gegevens rekent de meter het tarief uit, ver telt directeur John Geeratz van Schmit Parkeersystemen, de leve rancier van de automaten. „Afhan kelijk van de vervuilingsklasse kun je bijvoorbeeld een dieselrijder meer laten betalen voor een uurtje parkeren." Automobilisten zouden kunnen frauderen door een vals kenteken in te toetsen. „Maar uit eindelijk moet je toch je kaart mét kenteken achter je voorruit leggen. Dat kan de parkeerdienst controle ren", aldus Geeratz. Een van de problemen die nog moet worden opgelost is hoe moet worden omgegaan met buitenland se auto's. Over die kentekengege vens beschikt de RDW niet. Vrom studeert nog op andere ma nieren om schone auto's goedkope Ministeries werken aan een wets voorstel op grond waarvan ge meentebesturen hogere parkeer tarieven kunnen hanteren voor zwaar vervuilende auto's. en vuile wagens dure parkeerplek ken aan te bieden. In Zweden wor den in een aantal steden al gratis parkeervergunningen verstrekt aan eigenaren van schone auto's. Kamerlid Paul de Krom van oppo sitiepartij WD is 'radicaal tegen' het zwaarder belasten van vervui lende auto's. „Het is willekeur. Op welke milieukenmerken baseer je de tarieven dan? Diesels stoten minder CO2 uit dan benzineau to's." De Krom vindt dat bezitters van grote auto's al genoeg extra moeten betalen. Voor hen is de aanschafbelasting al hoger en ze betalen accijnzen op de brandstof „Dit wordt gewoon een instru ment voor linkse gemeenten als Utrecht en Amsterdam om de par keertarieven te verhogen", meent De Krom. TARRAGONA - Medewerkers van het Zeeaqua rium van Barcelona ontfermen zich over een grij ze haai. Het dier is gisteren gevangen nadat het zich de heie zomer had vertoond bij het strand van Tarragona in het oosten van Spanje. Van de zeldzame grijze haai resteren er waarschijnlijk minder dan twintig in de Middellandse Zee. Hon gerige exemplaren zouden mensen in de benen door Claudia Sondervan GOES - Thuiszorgverlener Priva- zorg in Zeeuws-Vlaanderen en HSK in Goes en Breda (behande laar van psychische problemen van werknemers) hebben een klan tenstop afgekondigd. Ze hebben geen budget meer om nieuwe klan ten te helpen. Ook in West-Bra bant en op Goeree-Overflakkee verkopen zorgverleners 'nee'. De Nederlandse zorgkantoren vragen dertig miljoen euro extra van het Rijk om mensen thuiszorg en gees telijke gezondheidszorg te geven, hoewel er deze zomer elf miljoen euro budgetruimte opnieuw is ver deeld tussen instellingen. Hoeveel URK - De politie van Urk levert jon geren die zich hebben misdragen voortaan thuis af Het gemeentebe stuur van Urk en de politie hopen door deze maatregel de overlast door jongeren, vooral in de week einden, in te dammen. De 'thuisbezorgservice' is vooral gericht op jongeren tot zestien jaar en begint in het najaar. Urk hoopt dat de maatregel een opvoedkun dig effect sorteert. In elk geval kun nen jongeren uit het vissersdorp zich zo niet langer 'anoniem' mis dragen. ZIERIKZEE - Burgemeester Assel bergs van Schouwen-Duiveland heeft zelf niet om bewaking ge vraagd. Het is iets dat hem is over komen. Het Openbaar Ministerie heeft naar aanleiding van informatie waarover het beschikte, besloten de bewaking in te stellen. Assel bergs wordt persoonlijk bewaakt en voor zijn huis staat een mobie le politie-unit. pagina 2 en 3: burgemeester is geen doorsnee burger pagina 3: commentaar Hoog parkeertarief voor brand- stofslurpers helpt milieu reageer op www.pzc.nl f^r- v Hoek heeft naast een nieuwe trainer ook een nieuw bestuur nodig eens onéqns 15% aantal reacties: 234 85% bijten, terwijl het ook raadzaan zou zijn je vin gers na te tellen na een ontmoeting met deze haai. Het dier wordt op 25 tot 30 mijl uit de kust losgelaten. foto Jaume Sellart/EPA lat:OTïw?ïf 1 IBB i Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 9 en 10; Meningen: 11; Beurs: 14; Econo mie: 15; Buitengebied: 16 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 33: Sport: 39 t/m 45; Televisie: 46 en 47. •A:*' .L geld er in Zeeland te kort is, kon zorgkantoor CZ gisteren niet zeg gen. De situatie in Zeeland valt nog mee, zegt de CZ-woordvoe- der, maar meer patiëntenstops lij ken onvermijdbaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1