Plukken uit de bloemenrand mag! van koffieshops' Geld voor kunst is in aantocht 15% Z0MERK0RTING Zomerfeest in zorgcentrum Simnia Bloemenplukbon vliegt over de toonbank van boerderijwinkels. BOOGAARD PZC Vrijdag 17 augustus 2007 27 W foto Ruben Oreel Betty Maljaars; „Vroeger dacht ik: 'leuk zo'n zonnebloem'. Maar dan bleef ik er toch van af." door Selma Osman AACTEKERKE - Een schaartje heeft Betty Maljaars al jaren in haar fietstas zitten. Je weet maar nooit of je onderweg nog eens een mooi rozenbotteltje tegenkomt. Deze zo mer gaan ook de 'tüünklompe' mee. Regelmatig duikt ze daarmee een bloeiende akkerrand in. Als be zitter van een 'bloemenplukbon' mag ze daar een heel seizoen in knippen. Vaardig gaat ze met haar schaartje door de bloemenzee. „Oh kijk, dil le. Dat vind ik ook altijd leuk als vulling." In een mum van tijd heeft ze een handvol en kan het boeket in de fietstas. De inwoon ster van Sint Laurens vindt de bon een uitkomst. „Je voelt je er vrij door, want plukken mag. Vroeger dacht ik: 'leuk zo'n zonnebloem'. Maar dan bleef ik er toch van af." Het loopt storm bij de verkoop- De eigenaar verbaast zich over het verschil in aanpak tussen koffie shops en cafés. „Ga een disco in en je ziet genoeg vijftienjarigen. Daar wordt nooit iets aan gedaan." Dat klopt, zegt Schouwenaar. „Er zijn natuurlijk nog veel meer din gen fout, maar dat is geen reden om pas iets te doen als alles onder controle is. De laatste tijd regent het trouwens voorstellen en maat regelen om tegen alcoholgebruik van jongeren op te treden." Kinkelder denkt dat het geen zin heeft om in beroep te gaan tegen de beslissing van de burgemeester en is. dat dan ook niet van plan. „Het is uithuilen en opnieuw be ginnen. Dan kan ik de boel lekker gaan opknappen. Ja, dat is eigen lijk weieens nodig." punten. De eerste oplage van hon derdvijftig kaarten was binnen een paar weken uitverkocht. In middels zijn er tweehonderd pluk- bonnen bijgedrukt. Ook daar is al een groot deel van weg. „Dat het zo'n groot succes zou worden, had den we zelf ook niet verwacht", vertelt Els Kwekkeboom van de Agrarische Natuurvereniging Na tuurlijk Walcheren. De bon werd twee maanden gele den geïntroduceerd en kost een tientje. Met de opbrengst wil de vereniging volgend jaar meer bloe menranden zaaien. Waar die ko men, is nog de vraag. De gemeen te Middelburg staakt in 2008 de subsidie en daardoor haken hoogst waarschijnlijk de Middelburgse boeren af Veere blijft enthousiast. Die ge meente heeft beloofd het project tot en met 2010 met 19.000 euro per jaar te steunen. Veere vindt het geen probleem dat uit de ge subsidieerde randen wordt ge plukt. „Die bon zorgt er juist voor dat het platteland er nog mooier uit komt te zien", zegt wethouder Jaap Melse. „Mensen genieten daar van." Een evaluatie volgt in het najaar. Duidelijk is al wel dat de bloemen plukbon nog wat meer bekend heid moet krijgen. Plukkers wor den soms voor dieven aangezien. Betty Maljaars heeft dat aan den lij ve ondervonden. „Auto's toeteren en laatst kwam er een overbuur man naar buiten. Die vond het niet leuk dat we in zijn voortuin zonnebloemen plukten. Toen kon ik mijn bon laten zien" Het lijkt Kwekkeboom daarom een goed idee om in de toekomst bordjes bij de akkers neer te zetten. „Zodat je ziet dat iemand legaal aan het pluk ken is." Van leegplukken is vol gens haar geen sprake. „Ik heb nog geen akkerrand gezien die hele maal kaalgeplukt is en er zijn toch honderden bonnen verkocht." Maljaars constateert dat niet ieder een even voorzichtig is. „Er zijn mensen die baggeren door de bloe menrand. Zo wordt best wat ver trapt." Zelf baant ze zich voorzich tig een weg door de dichtbegroei de strook. „Als je een natuurmens bent, dan let je daar op." Ze geniet vooral van de stilte tijdens het plukken. „In de natuur kun je ook veel creatiever te werk gaan, dan bij de bloemist waar alle kleuren in vakken staan. En weet je wat ook een voordeel is? De akkerran den zijn altijd open." Plukken met bloemenbon Verkooppunten van de bon: Arnemuiden (kaasboerderij Arne), Biggekerke (molen Brasser), Grijpskerke (imkerij en yoghurtboerderij Hoogelan- de), Meliskerke (ijsboerderij De Koehoorn, groentehai De Kragge en schapenkaasboerde rij Mariekerke), Middelburg (Landwinkel Weststrate en kaasboerderij Schellach). Plukken mag niet overal. Ach terop de bon staat, waar het is toegestaan. VLISSINGEN - Het pleidooi van het Buro Beeldende Kunst is gehoord: de gemeente Vlissingen zoekt extra geld voor onderhoud van kunst op straat. „We willen het budget per jaar verhogen van 10.000 euro naar 35.000 euro", zegt wethouder C. Seijbel (cul tuur). „We zijn dat geld aan het zoeken in de begroting van 2008." Het onderhoud zal worden uitge voerd door de gemeente zelf Dat betekent dat de Stichting voor Kunst en Cultuur Vlissingen daar voor geen geld meer krijgt. Volgens L. Riekwel van het Buro Beeldende Kunst is ieder jaar min stens 20.000 euro nodig. Om ach terstallig onderhoud weg te wer ken, is 150.000 euro nodig. Met een jaarbudget van 35.000 euro is in drie jaar tijd een belangrijke in haalslag te maken, verwacht Riek wel. Verf «Wonen Gildeweg 25 Korendijk 34 Vlissingen Middelburg 0118-431304 0118-650024 MAANDAG T/M ZATERDAG GEOPEND IN DE MAAND AUGUSTUS OP SIKKENS SIGMA TRIMETAL THUISBEZORGING MOGELIJK www.verfmarktboogaard.nl DOMBURG - Zorgcentrum Simnia houdt zaterdag 25 augustus een groot zomerfeest voor haar bewo ners. Er is een rommelmarkt, een loterij en een spellencircuit voor kinderen. Leden van de schilders vereniging uit Westkapelle zijn de hele dag aan het luisteren. Dweil band Koenkelpot uit 's Heeren- hoek zorgt voor muziek. Alle acti viteiten zijn gesitueerd rond een ringsteekbaan. Leden van de Dom- burgse ringrijdersvereniging (32, in boerengoed) sluiten bij Simnia hun seizoen af met een wedstrijd. Alles wat deze dag opbrengt, gaat naar Simnia-cliënten. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom aan het Simniapad 1 in Domburg. Regels voor koffieshops Per keer mag een klant maxi maal vijf gram softdrugs ko pen. Een koffieshop mag vijfhon derd gram softdrugs op voor raad hebben. Verkoop aan personen onder de achttien is verboden. Harddrugs verkopen is verbo den in een koffieshop. Een koffieshop mag de omge ving geen overlast bezorgen. Middelburg en Vlissingen heb ben bepaald dat er in het stads gewest maximaal vier koffie shops mogen zijn. Dat zijn er nu nog vijf.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 29