Meer heroïne op recept Roetfilter is erg populair onder dieselrijders PZC 29 t/m 32 Filmmaker Ingmar Bergman is overleden zie pagina Dinsdag 31 juli 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 178 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 /v.pzc.nl Ruim achthonderd verslaafden voor eind 2008 in programma. door Peter de Leeuw den haag - Het aantal zwaarver- slaafden dat dagelijks heroïne op doktersrecept krijgt, verdubbelt voor het einde van volgend jaar van vierhonderd naar ruim acht honderd. Daarvoor zijn minimaal zes extra locaties nodig waar ver slaafden kunnen worden behan deld. De vestiging van posten voor ver slaafden zorgt in een aantal ge meenten voor onrust onder bewo ners, zoals in Leeuwarden en Lei den. Voorzitter Jan van Ree van de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) vindt het 'normaal' dat er onrust ont staat. „Dat hebben wij in het verle den ook meegemaakt, bijvoor beeld in Rotterdam. Maar de erva ring leert dat een heroïne-unit geen extra overlast oplevert." Volgens een woordvoerster van het ministerie van Volksgezond heid mag het aantal behandelplaat- sen oplopen tot hooguit duizend. Van Ree weet niet zeker of de uit breiding naar 815 behandelplaat- sen voldoende is. „Ik ben er altijd van uitgegaan dat wij tussen de 750 en 1000 plaatsen nodig heb ben. Het is dus nog afwachten." Onderzoek door de organisatie CCBH heeft uitgewezen dat de ge zondheid van deelnemers aan het hulpprogramma verbetert. Dank zij de gratis verstrekte heroïne gaan zij er zowel lichamelijk, gees telijk als sociaal op vooruit. Daar naast neemt onder die categorie verslaafden de criminaliteit af. „Op grond daarvan is besloten de De vestiging van posten voor he- roïneverslaafden zorgt in een aan tal gemeenten voor onrust onder bewoners. Maar een heroïne-unit levert 'geen extra overlast' op. groep die op strikte condities he roïne op recept krijgt uit te brei den. Daarvoor moeten de mensen driemaal daags naar een behandel- post kunnen, een soort polikli niek", licht Van Ree toe. Het aantal heroïneverslaafden schommelt sinds enkele jaren rond de veertienduizend. Op het ogenblik.is iets minder dan 3 pro cent van hen toegelaten tot het hulpprogramma. De heroïnever strekking op recept is negen jaar geleden begonnen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Heerlen. pagina 6: zelfs mijn tramkaartje be taal ik nu farö - De legendarische, Zweedse filmmaker Ing mar Bergman (I) in 1972. Naast hem staan (vlnr) cameraman Sven Nykvist, acteur Erland Josephs- Sinds drie maanden loopt het storm bij de garages. door Rudi Buis BUNNIK - Dieselrijders laten mas saal roetfilters in hun auto plaat sen. Inmiddels zijn er ruim 26.000 ingebouwd, blijkt uit cijfers van Senter Novem, het agentschap voor duurzaamheid en innovatie. Garages worden de laatste maan den overspoeld met aanvragen. De overheid subsidieert de filters sinds juni vorig jaar met een be drag van 500 euro. De filters kun nen achteraf worden ingebouwd en moeten de uitstoot van fijnstof terugdringen. In april dit jaar waren nog maar negenduizend filters ingebouwd, voornamelijk in Volvo's, omdat die fabrikant het volledige bedrag vergoedt. Andere dieselrijders voel den er niets voor nog een paar honderd euro extra te betalen. De laatste drie maanden loopt het echter storm. Naast Volvo, inmid dels goed voor twaalfduizend ge monteerde filters, is ook Volkswa gen bezig met een actie om de fil ter te vergoeden. Andere autofabri kanten beraden zich op acties. De campagne van het Rijk begint te werken, stelt een woordvoerster van Senter Novem. „Er komen ook meer apk-garages bij die de fil ter kunnen inbouwen." Er zijn nog geen wachtlijsten, zegt een woordvoerder van de Bovag, de brancheorganisatie van garage bedrijven. „Maar het gaat nu wel hard." De Bovag stelt dat het nog drukker wordt, omdat meer autofa- Sinds drie maanden laten diesel rijders in groten getale roetfilters in hun auto's plaatsen. De retro fit-filter, en de subsidie er op, is niet onomstreden. Kosteloos van contract af bij fusie of overname DEN HAAG - Consumenten moeten bij overnames of fusies het recht krijgen om hun contract met een bedrijf kosteloos te beëindigen. Dat heeft de Consumentenbond gisteren geschreven aan premier Balkenende. Vooral klanten van in ternetaanbieders, auto- en zorgver zekeringen kloppen vaak bij de bond aan, omdat zij zich na een fu sie of overname niet meer thuis voelen bij een bedrijf. Volgens de Consumentenbond is de discussie over een overname van de ABN Amro nu actueel. Maar de maandenlange overname strijd rond de bank is volgens de bond niet de aanleiding om de brief aan de premier te sturen. pagina 4: Groenink hoopt op Bar clays Ook Spanjaard Mayo positief tijdens Tour MADRID - De Spaanse wielrenner Iban Mayo is in de zondag geëin digde Ronde van Frankrijk positief bevonden. Zijn ploeg Saunier Du- val heeft dat gisteren naar buiten gebracht. Bij Mayo (29) zijn tijdens de controle op 24 juli, een rustdag in de Tour, sporen van epo gevon den. De nummer zestien van het eindklassement is onmiddellijk ge schorst door zijn team. zie pagina 33 Heroïne moet in het basispakket reageer op www.pzc.nl Zeeland hoeft helemaal niet te veranderen eens WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKI 73% I 27% son en actrice Liv Ullman bij Bergmans huis en archieffoto Gunnar Lantz/EPA studio in Farö. Ingmar Bergman is gisteren op pagina 7: de laatste meesterfilmer 89-jarige leeftijd gestorven. pagina 7: Zweden hangt vlag halfstok WÊKESMBKÊÊÊÊÊm Zeeland: 2, 3, 21 t/m 25; Binnen land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie: 13; Buitengebied: 14 en 15; Cul tuur: 17; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Bezorgklachten? Bel: 0800 -023 12 31 brikanten van plan zijn de filter voor de autobezitter te betalen. In Nederland rijden 1,1 miljoen diesel auto's zonder filter. Volgens Volvo 'lopen de levertijden al iets op'. Onomstreden is de retrofit-filter niet. In het voorjaar noemden en kele wetenschappers en toxicolo gen de subsidie voor de filter 'on verantwoord'. Volgens hen hou den de filters wel roetdeeltjes te gen, maar is er een kans dat in de retrofits stoffen met elkaar reage ren, waardoor er deeltjes uit ko men die mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid. TNO onder zoekt dit. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 sLI 11 II 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1