Chaos in stadhuis Vlissingen PZC Topverkopers met lef j Bijna volgroeide ruwe haai in Oosterschelde Teun Fnnm S Hagel dupeert Zeeuwse fruitteelt HET WEER: 20° Bewolkt zie pagina 33 t/m 37 Donderdag 12 juli 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 162 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Ambtenaren willen collega's eerder terug op werkplek. door Maurits Sep VLISSINGEN - Vlissingse ambtena ren doen pogingen hun naar huis gestuurde collega's eerder terug te krijgen op het stadhuis. De achter blijvers maken zich zorgen over het werk dat blijft liggen door de uitgedunde bezetting van de afde ling Strategie, beleid en projecten. Ook de Ondernemingsraad uitte vorige week zijn zorgen over de voortgang van het werk en de kwa liteit van de dienstverlening. Alge meen directeur D. Schipperheijn beloofde toen maatregelen te ne men als dat nodig zou zijn. Inmid dels zouden al tijdelijke krachten worden ingehuurd om gaten op te vullen. Schipperheijn wil daarop niet reageren. De Ondernemingsraad heeft giste ren met het personeel gesproken over de affaire en over de mogelijk heid om betrokken ambtenaren al voor het einde van hun buitenge woon verlof terug aan het werk te krijgen. Wat de OR daarmee gaat doen, is niet bekend. Voorzitter M. Kaptein wil niet reageren. Behalve de zorg over de dienstver lening heersen angst, verslagen heid en boosheid in het stadhuis van Vlissingen. Het harde ingrij pen door het college van B en W en in het bijzonder wethouder T. Verhage (personeelszaken) heeft het vertrouwen in het bestuur vol gens diverse ambtenaren ernstig geschaad. Dat heeft ook geleid tot een sfeer waarin ambtenaren be- Omdat twaalf ambtenaren thuis zitten vanwege onderzoek naar het Scheldeterrein, blijft op het stadhuis werk liggen. De gemeen te huurt tijdelijk personeel in. reid zijn om de werkgever hard aan te pakken als blijkt dat de weg gestuurde collega's weinig tot niets te verwijten valt. Het stedenbouwkundig bureau VHP, dat de totaalvisie voor het Scheldeterrein heeft gemaakt, heeft gisteren overleg gehad met het college van Vlissingen. VHP be schikt ook over belangrijke infor matie over de grondexploitatie. Juist op dat punt zoekt de gemeen te aanvullende informatie. pagina 2 en 3: miljoenentekort dreigt door spraakverwarring pagina 3: commentaar 1 1 i 1. Hushovd 4.37.47 2. Hunter z.t. 3. Freire z.t. 68. De Jongh z.t. EEEES222H 1. Cancellara 2. Hushovd 3. Klöden 13. Dekker 19.49.55 0.29 0.33 0.51 zie pagina's 41,42 en 43 we haai (Galeorhinus galeus). Dat deze opduikt in de Oosterschelde vindt Kees Moeliker van het Na tuurhistorisch Museum Rotter dam bijzonder. „De ruwe haai leeft in de Atlantische Oceaan, van Zuid-Afrika tot IJsland, zolang de watertemperatuur gematigd is. Hij is echter zelden te vinden voor de Nederlandse kust, dus uniek is het wel." Uniek ook, omdat de haai zo ver 'landinwaarts' trok. Haaien zijn zeldzaam in de Oosterschelde. De hondshaai, die maximaal een meter lang wordt, zwemt er wel eens, maar dan gaat het altijd om kleine exemplaren. Vorig jaar sep tember werd bij de Bergse Diep- GOES - De hagelbuien van de laat ste weken hebben forse schade ver oorzaakt bij fruittelers in Zeeland. De Zeeuwse telers lijden een scha de van in totaal vier tot vijf mil joen euro. Volgens landbouworga nisatie ZLTO is de oogst op zeven honderd hectare fniitteeltgrond verwoest. Vooral fruittelers op Zuid-Beve land, Tholen en in West-Zeeuws- Vlaanderen zijn getroffen. De ZLTO zal de komende tijd de leden meer informeren over pre ventieve maatregelen, zoals antiha- gelkanonnen en -netten. Ook komt er onderzoek naar de effecti viteit van het antihagelkanon. katern Zeeland: miljoenenschade voor fruittelers kijken vandaag op: www.pzc.nl/verkooptopper Water op planeet buiten ons zonnestelsel PARIJS - Astronomen hebben voor het eerst water aangetroffen op een planeet buiten ons zonnestel sel, de HDi89733b. De planeet ligt op zestig lichtjaren van ons zonnestelsel. Het moet daar bijzonder onherbergzaam zijn. De temperaturen schomme len er tussen de 500 en 2000 gra den. Het water is er dan ook aan wezig in de vorm van stoom. In ons eigen zonnestelsel is eerder de aanwezigheid van water geconsta teerd op Mars. Gemeente Vlissingen moet openheid van zaken geven De boeken van Harry Potter zijn niet te verfilmen 8» 3 3% 167% EN 33 Over een poosje kunnen Nieuwenhuijse, zijn zoon Marvin (rechts) en vriendje Maurice de gevonden haai in het museum weerzien, foto Frank Balkenende OOSTDIJK - Sportvisser Boudewijn Nieuwenhuijse uit Oostdijk heeft al heel wat vissen gezien, maar niet eerder een bijna volgroeide haai van 1.58 meter in de Ooster schelde. Hij vond de levenloze vis woensdagavond op de slikken bij de Sint Pieterspolder, in de buurt van Oostdijk. Het gaat om een ru- sluis een zeer zeldzame blauwe haai aangetroffen van 1.38 meter. Die ging naar het Natuurhisto risch Museum Rotterdam, waar straks ook de ruwe haai belandt. Moeliker is er blij mee. „We had den er een, maar van onbekende herkomst. We proberen de haai op te zetten." Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 10 en 11; Beurs: 14; Economie: 15 en 16; Boeken: 18; Weer: 22; Strips: 23; Weekagenda: 38 en 39; Cultuur: 40; sport: 41 t/m 45; Televisie: 46 en 47. Bezorgklachten? Bel: 0800-023 12 31

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1