Restanten oude De verbazing in Vlissingen wordt alleen maar groter Broche brengt Schotse leven terug in Veere 'Kijkend naar het bombardement sloeg ook bij ons de vonk over' 26 Donderdag 5 juli 2007 pzc W De externe deskundigen vel len in september niet alleen een oordeel over het Schel- deterrein, maar ook over de toekomst van de wethouder. Een besloten raadsvergade ring komt in Vlissingen niet vaak voor, een extra vergade ring achter dichte deuren nog min der vaak. Dat de raad dinsdag tij dens het net begonnen reces moest terugkomen voor zo'n beslo ten bijeenkomst, geeft aan hoe ern stig het probleem is dat Vlissingen heeft met het Scheldeterrein. Het moment waarop, de manier waarop (per koerier bereikte hen om zes uur het verzoek om ander half uur later te verschijnen) én het onderwerp wekten alom verba zing. Vorige week nog had de raad vergaderd en toen had wethouder Tineke Verhage niks verteld over problemen. Ook tijdens eerdere in formatiebijeenkomsten over het Delta Cultureel krijgt badge van laatste 'lord conservator' te leen. door Selma Osman veere - Een zilveren kleinood van 9,5 bij 5 centimeter, maar voor Veere van een bijzondere waarde. De stichting Delta Cultureel is er in geslaagd de badge van de laatste 'lord conservator' naar Veere te ha len. Een nazaat van deze Sir Alexander Ferrier heeft het erete ken dat bij deze titel hoorde voor vijf jaar in bruikleen gegeven. De broche wordt het topstuk van een tentoonstelling over het Schotse le ven in Veere, volgend jaar. Verschillende conservators hebben tussen 1541 en 1799 in Veere ge diend. Maar ook na die tijd werd de titel nog uitgedeeld, zo bewijst Ferrier die pas in 1822 werd be noemd. „De conservators in Veere ANALYSE door Maurits Sep Scheldeterrein had zij niets gezegd over 'onduidelijkheden', laat staan over een gebrek aan informatie om een 'verantwoorde keuze' voor een projectontwikkelaar te kun nen maken. Terwijl die volgens de mededeling van dinsdag toch al 'in de loop van de afgelopen maan den' aan het licht waren gekomen. De verrassing bij de raad werd al leen maar groter toen bleek dat in dit voor de toekomst van Vlissin gen allesbepalende project op be slissende punten grote vragen on beantwoord blijven. „Wat hebben ze dan zitten doen? Wie heeft hier zitten slapen?", verzuchtte SP-frac- tievoorzitter Trix de Roos. Met 'ze' doelde zij op de ambtenaren die het project al jaren begeleiden. waren belangrijke figuren die con stant in contact stonden met de Engelse en Schotse koning", ver telt stadsarchivaris Peter Blom. Ze traden ook op als rechter en con troleerden de lading van Schotse schepen. Tot de Fransen een eind maakten aan het belastingvrijdom en alle andere privileges die de Schotten hadden. Hoewel de Schotten het lang heb ben volgehouden, is er in Veere maar weinig tastbaars overgeble ven. Daarom gaat een werkgroepje dit jaar op zoek naar voorwerpen uit die tijd. Een boek uit 1900 bracht Blom op het spoor van de Ferriers badge. De Brit John Dur- mot Turing kreeg hem van zijn grootvader. De conservators-badge is volgens Blom bijzonder, vanwe ge de directe relatie met de enige buitenlandse mogendheid die in de achttiende eeuw nog in Zee land zat. De conservator droeg het Aangezien het Scheldekwartier zo belangrijk is, waren dat ervaren mensen met aanzien binnen de or ganisatie. Toch zijn zij nu door B en W van hun taak ontheven en vervangen door deskundigen van buiten. Die moeten voor eind sep tember wel de antwoorden leve ren die het college nodig heeft. Het ontlokte raadsleden van SP en WD al de conclusie dat de ge meente een project van deze om vang kennelijk niet aankan. Ter wijl zij de ontwikkeling van het Scheldeterrein zo graag in eigen hand wil houden om te kunnen bepalen wat er gebeurt. Dat Verhage op het allerlaatste nip pertje heeft ingegrepen, kan dui den op slechte regie door de wet houder. Maar ook op het lef om uiteindelijk toch deze moeilijke stap te nemen en topambtenaren terzijde te schuiven. De deskundi gen vellen in september niet al leen een oordeel over de toekomst van het Scheldeterrein en daarmee van Vlissingen, maar ook over die van Verhage en het hele college. zilveren schijfje als hij in functie was. De broche is versierd met een distel en een Sint-Andrieskruis. Op het verlanglijstje van de werk groep staat nog een portret van conservator John Davidson, die in 1668 in Veere verbleef Of dit schil derij naar Zeeland komt, hangt af van de National Gallery in Edin burgh. Het museum weet nog niet of ze het portret wil uitlenen. Archeologen brengen historie Middelburgse kruitmolen in kaart. door Carla van de Merbel MIDDELBURG - Een plattegrond uit 1742 laat zien hoe kruitmolen De Eendracht er ooit uitzag: een bin nenplein, daaromheen hoofd- en bijgebouwen en daar weer om heen een dikke muur met toe gangspoort. De buskruitfabriek, of wat daar van over is, ligt nu onder de mod der van de Middelburgse nieuw bouwwijk Mortiere. Vier archeolo gen zijn sinds vorige week maan dag aan het graven naar resten van De Eendracht. Sinds gisteren laten ze op woensdagmiddagen zien wat ze gevonden hebben. Tien geïnteresseerden ploeteren mee door de modder van dit nog braakliggend deel van de Mortiere, in de buurt van de Nieuwlandse- weg. Met een grote kraan zijn een paar lange, dikke stroken grond af geschraapt. Archeologen Bram Sil- kens van de gemeente Middelburg en Jeroen Vanden Borre van ADC Archeo-projecten uit Amersfoort vertellen wat ze tot nu toe hebben aangetroffen in de bodem. Dat is nog niet zo heel veel. Wel is de oude Eendrachtsweg blootgelègd. Deze liep vroeger door de kruitmo len. „Dit is het originele 18e eeuw- se niveau", zegt Vanden Borre. „Nou ja, waarschijnlijk dan. Zoals je kunt zien, is het een samenraap sel van stenen. Andere gebouwen zijn ervoor gesloopt. Zo is de weg later weer verhard met waarschijn lijk puin van het gebouw waar wij naar op zoek zijn." Er zijn ook delen van een funde ring gevonden, maar de archeolo gen weten nog niet precies waar deze van zijn. De gewenste water en beerputten zijn nog niet aange troffen. Deze kunnen veel informa tie geven over hoe de mensen in en om de kruitfabriek leefden. Henny Osté uit Kamperland is één van de geïnteresseerden die meelo pen met de rondleiding. Hij is na zaat van Adriaan Osté, die de kruit molen in 1812 kocht en er een boerderij begon. De vader van Adriaan Osté was kruitmaker ge weest in De Eendracht, zo heeft Henny Osté teruggevonden in de archieven. In 1848 is Adriaan Osté overleden en een jaar later is De Eendracht verkocht. Ook mevrouw De Visser uit Mid delburg loopt mee met de rondlei ding. Zij is één van de laatste bewo ners geweest van boerderij De Een dracht. In 1932 is ze, op deze plek, geboren. Ze herkent nog wel een paar dingen van vroeger. „Kijk", wijst ze naar een stukje bestrating, „hier was wat wij noemden de bakkeet. Hier was een grote open haard en daar was de schoorsteen, in de toren. Het is ontzettend leuk 'Dit heeft lange tijd onder de grond gezeten. Je zou er emotioneel van worden.' om het weer terug te zien. Dit heeft lange tijd onder de grond ge zeten. Je zou er emotioneel van worden." Het archeologisch onderzoek in de Mortiere (genoemd naar een mor tier, die gebruikt werd bij de pro ductie van buskruit) duurt in to taal vijf weken. Als het klaar is, ho pen de archeologen meer te weten over kruitmolen De Eendracht. Ze hopen dan te kunnen reconstrue ren hoe de mensen toen leefden, of het productieproces van bus kruit klopt met zoals het in de lite ratuur staat beschreven en of de plattegrond uit 1742 klopt met de werkelijkheid zoals zij die 265 jaar later onder de modder aantref fen. Belangstellenden kunnen nog de ko- mende drie woensdagen om 15.00 uur een rondleiding krijgen van de archeologen. Opgeven hiervoor kan bij Bram Silkens (06-50850164). Geschiedenis van kruitmolen De Eendracht in Middelburg Op een nog braakliggend deel van de Middelburgse nieuwbouwwijk Mortiere stond ooit kruitmolen De Eendracht. De Eendracht is gebouwd in 1701. Evenals de zeventien andere kruitmo- lens in de rest van Zeeland en in Holland leverde De Eendracht buskruit aan de handelsvaarders. In de 19de eeuw daalde de vraag naar buskruit. Vanaf 1812 was kruitmolen De Eendracht in gebruik als boerderij. In 1944 ging boerderij De Eendracht verloren door de inundatie. Het echtpaar Janse-de Nooijer uit Middelburg is zestig jaar getrouwd. Ze wandelen nog graag over de Vlissingse boulevard. foto Ruben Oreel door Maurits Sep MIDDELBURG - Zijn ouders waren iets te anti-Duits en moesten hun huis uit. In hetzelfde Arnemuidse huis waar hij werd ondergebracht, kwam een Vlissings gezin terecht, ook uit hun huis verdreven. Zo, vertelt P. lanse 64 jaar later, leerde hij zijn latere vrouw ken nen. Gisteren was hij zestig jaar ge trouwd met E. de Nooijer. „Toen de Sloedam werd gebombardeerd, stonden wij in Arnemuiden in de tuin te kijken. „De vonken sloegen over. Ook bij ons", grapt Janse. Zijn vrouw lacht. „Jaja, zo was het het." Dat was in 1944. Drie jaar later huwden ze. Geld voor een groot feest of een mooie witte jurk was er niet. „Ik had nog een vrij nieuw mantelpakje. En met een nieuwe blouse eronder, ging dat keurig." De prachtige trouwfoto bewijst het. Een mooi stel. En hij in een charmant en stoer marinepak. lan se zat toen bij de marine, was ge plaatst in Engeland. Via ruilhandel was hij aan Engelse kledingbon- nen gekomen en zo kon hij een nieuw pak laten maken. Op maat. Bij de marine kwam Janse terecht bij de torpedomakers, in het ate lier. Dat was alleen weggelegd voor mannen met 'gouden handjes'. Maar toch: „Niks voor mij. Als ik de hele dag aan een werkbank moet staan, kan ik wel in een fa briek gaan werken", oordeelde hij. Zo kwam (anse uiteindelijk te recht bij de Vitrite. Daar had zijn vader ook lang gewerkt. Enig nadeel: verhuizen naar Mid delburg. „Ja, en deze Vlissingse moest mee. Dat was wel jammer hoor", lacht zijn vrouw. Ze wonen er nog steeds en maken regelmatig een wandelingetje over de Vlissing se boulevard. Al wordt dat met het stijgen der jaren wel steeds iets kor ter. Trots wijst ze wel op een foto van het Keizersbolwerk in de gang. „Daar kwamen we vroeger ook langs als we naar school gingen. Het water sloeg er dan echt zo over als je op de foto ziet. Dan werd je lekker nat." Hij is nu 84, zij vier jaar jonger. Sa men kregen ze één dochter, en die heeft ook weer een dochter gekre gen. Gezamenlijk vieren ze hun 60-jarig huwelijk dit weekeinde. Hoe, dat wordt een verrassing van de familie. Ze zijn zeer benieuwd. „Maar het zal zeker leuk worden." Op de badge staan een distel en een Sint-Andrieskruis. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 28