Zeeland Geweld houdt aan BESTEVAER Checkpoint en Terneuzen worstelen met hypocrisie Eigenaar opgelegd containerschip denkt aan schadeclaim Ondanks strengere straffen geen daling van geweld in samenleving. Theaterproductiehuis Zeelandia speelt F NDS Zeelandia is organisator van PZC Woensdag 6 juni 2007 31 door Harmen van der Werf rilland - De eigenaar van het zon dagochtend bij de Kreekraksluizen opgelegde containerschip Duricha onderzoekt of de Inspectie Ver keer en Waterstaat (IVW) aanspra kelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. De IVW legde in samenspraak met de waterpolitie de Duricha een vaarverbod op, omdat het schip te veel gevaarlijke stoffen aan boord zou hebben, geen ver gunning had om met deze lading over het Schelde-Rijnkanaal te va ren en er geen stabiliteitsbereke- ning aanwezig was. Alle aantijgingen verdwenen in de loop van zondag en maandag van tafel. De IVW bleek zich vergist te hebben in hoeveel de Duricha aan gevaarlijke stoffen mocfit transpor teren. De inspecteur had er geen rekening mee gehouden dat een dubbelwandig containerschip - en dat is de gloednieuwe Duricha - meer gevaarlijke lading mag ver voeren dan een enkelwandig con tainerschip. De Duricha mocht de reis naar Antwerpen voortzetten, nadat de papieren problemen waren opge lost. Het schip heeft door het oponthoud bij Rilland de lading niet op tijd kunnen afleveren. Zee schepen waarvoor goederen wa ren bedoeld, zijn gemist. Omdat er sprake van was dat Duricha moest worden overgeladen, zijn schepen besteld. Eigenaar Duraship uit Rid derkerk gaat met veiligheidsadvi seur Transafe BV en zijn advocaat bekijken of de schade op de IVW kan worden verhaald. De omvang van de schade is nog niet bekend. Een lVW-woordvoerder zei af te wachten. De ingewikkeldheid van regels voor vervoer van gevaarlijke lading is volgens hem mede debet aan de gang van zaken. Justitie vermoedt dat het gebruik van alcohol en/of drugs sterk bijdraagt aan het ontstaan van gewelddadig gedrag. foto Dirk-Jan Gjeltema door Emile Calon middelburg - Het geweld neemt maar niet af Ondanks het strenger straffen, ondanks dat geweld hoog op de prioriteitenlijst van politie en het Openbaar Ministerie staat, ziet hoofdofficier van justitie D. Greive geen daling in het aantal geweldpleingen. „Op alle andere terreinen van criminaliteit is die daling er wel. Maar niet als het gaat om geweld in de Zeeuwse sa menleving." Greive heeft geen afdoende verkla ring voor het feit dat het maar niet lukt de geweldsspiraal in te dam men. Een deel van de verklaring ligt wel bij de grotere openheid. Zo wordt er tegenwoordig makke lijker aangifte gedaan van huiselijk geweld.Nog niet zo lang geleden rustte daar echt een taboe op. Geweld wordt meestal in een impuls gepleegd, vervolgt hij. „Daardoor is het geweld veel moei lijker te beïnvloeden." Wel weet Greive dat drugs- en alcohol gebruik bijdragen aan de gewelds spiraal. Om die reden is hij dan ook zeer benieuwd naar het on derzoek dat momenteel wordt uit gevoerd op Schouwen-Duiveland en rondom Ede-Wageningen. Daar kijkt justitie in hoeverre dat gecombineerde gebruik een rol speelt bij uitgaansgeweld. Justitie vermoedt dat de inname van zo- Hoofdofficier van justitie volgt met interesse proef op Schou wen-Duiveland, waar onderzocht wordt of combineren alcohol en drugs een rol speelt bij geweld. wel alcohol als (hard)drugs leidt tot agressief gedrag, omdat gebruikers hun grenzen dan niet meer kennen. Harde bewijzen voor dat vermoeden zijn er echter niet. Greive ziet immers als officier van justitie heel wat mensen voor de (politie)rechter verschijnen die na de inname van alcohol en/of drugs fiks door het lint gin gen. De hoofdofficier vindt dat burgers meer elkaar moeten aanspreken als het gaat om geweld. Tegelijker tijd beseft hij dat er veel schroom is om bijvoorbeeld een tiener op straat vermanend toe te spreken. Want de gevolgen van zo'n daad zijn soms niet te overzien. Deson danks is het nodig dat er samen wat gedaan wordt, zo vervolgt hij. Alleen op die manier is volgens hem een integere en leefbare sa menleving te bereiken. EEN KAMEROPERA OVER MICHIEL DE RUVTER TE ZIEN IN THEATERZALEN EN DORPSHUIZEN IN HEEL ZEELAND VAN 20 MEI T/M 8 JULI Koffieshop Checkpoint in Terneuzen beraadt zich op zijn toekomst. Hoe nu ver der? En vooral: hoe niet? Koffieshop Checkpoint en burgemeester Jan Lonink van Terneuzen worstelen na een recente inval van justitie bij Checkpoint met het softdrugsbe leid in de havenstad. En dat pre cies nu de gemeenteraad zich buigt over de toekomst van de shops in of juist buiten de stad. Eigenlijk doen Checkpoint en de gemeente Terneuzen precies het zelfde: een weg zoeken waarin het woord 'hypocriet' geen barrière vormt. Dat is met het huidige soft drugsbeleid in Nederland lastig, misschien zelfs ondoenlijk. Het woord 'hypocrisie' maakt namelijk haast elk pad doodlopend, leder weldenkend mens wist dat het een farce moest zijn dat Check point te allen tijde slechts vijfhon derd gram softdrugs in huis had. Met een gemiddeld aantal bezoe kers van 2000 tot 2500 bezoekers per dag betekent dit dat er haast elk uur een nieuwe voorraad door de achterdeur moet worden aange leverd. In een zaak waar de onop houdelijke stroom bezoekers in ba nen moet worden geleid door het trekken van klantnummertjes staat dat gelijk aan gekkenwerk. Lonink keek dan ook niet vreemd op toen justitie bekendmaakte dat ANALYSE door Raymond de Frel zij in de shop 5,1 kilo en in een na bijgelegen magazijn 92,2 kilo soft drugs had aangetroffen. Hij riep op om weer eens stevig na te den ken over het softdrugsbeleid in Ne derland. Om nog in dezelfde zin het woord 'hypocriet' in de mond te nemen. Net zoals wethouder Co van Schaik dat eerder op de dag al deed. En zoals woordvoer der Frank Deij van Checkpoint het meteen na de inval ook al over zijn tong liet rollen. Om de overlast van drugsdealers en wildgroei aan drugspanden laag te krijgen en te houden, ge doogt Terneuzen sinds begin jaren negentig dat er vijfhonderd gram softdrugs in de shops Checkpoint en Miami aanwezig is. Maar tegelij kertijd is de aanvoer van drugs vol gens de Opiumwet strafbaar. De voordeur (lees: de gedoogvergun ning) is een zaak van de gemeen te, de achterdeur (lees: het op peil houden van de voorraad) is een justitiële aangelegenheid. Deze twee zaken hebben natuurlijk alles met elkaar te maken, maar staan formeel op zichzelf. De burgemees ter zuchtte deze week vanuit Bo logna, waar hij een congres over drugsbeleid toesprak, dat de con stateringen van justitie het er in Terneuzen allesbehalve makkelij ker op maken. Overigens ontkent Lonink stellig dat de inval met me deweten van de gemeente is gere gisseerd in deze zo belangrijke maand. Justitie beslist immers zelf of, en zo ja op welk moment, er moet worden opgetreden. Een toe vallige samenloop van omstandig heden dus, die door boze tongen desondanks wordt samengevat met één woord: 'hypocriet'. Het college van B en W denkt, me de op basis van een onafhankelijk onderzoeksrapport, dat de (ver keersoverlast van koffieshopbe zoekers in de binnenstad het beste kan worden aangepakt door een verplaatsing van de shops naar een plek buiten de stad. De raad besluit eind deze maand of zij het voorstel van het dagelijks bestuur steunt. In de tussentijd volgt er een sanctie voor Checkpoint. In elk geval een waarschuwing, bij herhaling vermoedelijk gevolgd door een tijdelijke sluiting. In het laatste geval doemen bij veel bewoners ongetwijfeld terech te beelden uit de jaren tachtig en negentig op. Duidelijk lijkt in elk geval dat de andere shop, Miami, de dagelijkse stroom Belgische en Franse koffieshoptoeristen bij een sluiting van de overbuurman on mogelijk alleen kan verwerken. Net zoals het zeker lijkt dat de poli tie het ongetwijfeld niet bij één in val zal laten. De eigenaar is im mers vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich tot de rechtzaak niet schuldig maakt aan nieuwe of soortgelijke strafbare feiten. SPEELLOCATIES SCHOUWEN-DUIVELAND di 26 juni Zierikzee ZEEUWS-VLAANDEREN za 9 juni Groede di 19 juni Aardenburg wo 20 juni Clinge vr 29 juni Terneuzen DE BEVELANDEN vr 8 juni Kapelle wo 13 juni Kwadendamme wo 27 juni 's Heer Arendskerke do 28 juni Kamperland za 30 juni Kruiningen WALCHEREN do 5, vr 6, za 7 en zo 8 juli Vlissingen THOLEN di 12 juni Stavenisse do 21 juni Sint Philipsland info kaarten zie www.theaterzeelandia.nl of bel 0900 33 000 33 hm* p/k, Zeeland Nazomerfestival Bij exploot van fgd.-gerechtsdeurwaarder P.J. Dielen te Terneuzen d.d. 1 juni 2007 is ten Parkette van de rechtbank Middelburg, op verzoek van Milin B.V., gevestigd te Nieuwegein, aan de commanditaire vennootschap Window Home, v/h gevestigd te 4561 PC Hulst aan de Aziëweg 19 A, doch thans zonder beken de woon-, verblijf- of vestigingsplaats in en buiten Nederland, betekend een request houdend verzoek tot faillietverklaring, waarbij Window Home is opgeroe pen om in persoon of bij gemachtigde te verschijnen ter zitting van woensdag 27 juni 2007 te 11.30 uur van de rb Middelburg, alsdan aldaar zitting houdende aan de Kousteensedijk 2, teneinde op dit verzoek te worden gehoord Van dit exploot kan belanghebbende een afschrift verkrijgen op onderstaand adres Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders Axelsestraat 12 4537 AJ Terneuzen (0115) 613651

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 53