Economie betaalt meest op tijd Zeeuw Pinnen bij ABN Amro veiliger G AZEN DIE REAGEREN OP LICHT Uitzendkracht krijgt 3 procent meer Btw buitenland sneller terug Q )binnen 7"" Abonnementen en contributie gaan vaak op de grote stapel. Nieuw type voorzetstuk wapen in strijd tegen 'skimming' Akkoord over nieuwe cao geldt voor meer dan 700.000 mensen. EU: Cyprus en Malta zijn klaar voor de euro Drie landen van tekortenstrafbankje Gelderland koopt in voor alle provincies Ryanair rapporteert hoger winstcijfer TomTom maakt nieuw navigatiesysteem W PZC Woensdag 6 juni 2007 1 5 door Marcel Modde COES - De gemiddelde Zeeuw be taalt zijn rekeningen trouw op tijd. In totaal 58 procent zegt het ver schuldigde bedrag nooit te laat over te maken. Daarmee voert Zee land samen met Limburg (55%) en Noord-Brabant (54%) de landelij ke top drie aan. Dat blijkt uit repre sentatief jaaronderzoek van het bu reau Interview-NSS. Meer dan de helft van de 1600 on dervraagden betaalt wel eens te LUXEMBURC - Bedrijven krijgen hun btw-uitgaven in andere EU-landen makkelijker en sneller terug, zo hebben de ministers van Financiën van de 27 EU-landen gis teren besloten. Ondernemers kun nen de aanvraag voortaan indie nen bij de fiscus in eigen land. Dan krijgen ze hun geld binnen ze- senhalve maand terug. Het betreft btw-uitgaven zoals tijdens buiten landse reizen een tankbeurt van trucks. Nu moeten bedrijven een lastige procedure door en soms twee jaar wachten op hun geld. DEN HAAG - ABN Amro zal zijn geldautomaten in Nederland voor zien van een nieuw type voorzet stuk. Daarmee bindt de bank de strijd aan tegen 'skimming', het il legaal kopiëren van bankgegevens door criminelen. Het voorzetstuk wordt de komen de maanden aangebracht op de 1.200 geldautomaten van ABN Am ro die buiten staan. Volgens de bank wordt het daarmee voor cri minelen 'moeilijker, zo niet onmo gelijk' om ongemerkt de gegevens van pinklanten te achterhalen. Bovendien worden aanvullende in structies aangeplakt die consumen ten duidelijk moeten maken hoe ze veilig kunnen pinnen. ABN Am ro verwacht dat nog deze zomer al le geldautomaten 'skimproof zijn. Skimming stak enige jaren geleden in Nederland de kop op. Geldauto maten werden het doelwit van mensen die de magneetstrip van pinpassen kopieerden en de pinco de afkeken van nietsvermoedende klanten. Daarna werd met de ge stolen gegevens geld opgenomen. Sinds 2004 plaatsen banken specia le voorzetstukken die skimming moeten voorkomen. Die techniek blijkt echter niet altijd waterdicht. De financiële schade veroorzaakt door het illegaal kopiëren van klantgegevens, is voor rekening van de bank, aldus ABN Amro. laat. Met name in Drenthe, Noord-Holland en Flevoland schie ten rekeningen nogal eens over. Over het algemeen worden 'verge ten' en 'gemakzucht' het meest als reden genoemd. Abonnementen en contributies belanden het vaakst nog even op de stapel, ge volgd door de factuur van de huis-/tandarts en postorderbedrij ven. „Vaak gaat het om rekeningen waarvan de gevolgen niet direct voelbaar zijn", aldus A. Rutten van GGN Incassospecialisten en Ge rechtsdeurwaarders. Je kunt beter de sportvereniging even laten wachten, zo wordt geredeneerd, dan het risico te worden afgeslo- utrecht - De vakbonden en de Al gemene Bond van Uitzendonder nemingen (ABU) hebben een ak koord bereikt over een nieuwe cao in de uitzendbranche. Dat maak ten de betrokken bonden en de ABU gisteren bekend. De cao geldt voor ruim 700.000 mensen. Het akkoord voorziet in een loonstij ging van 3 procent, een nieuwe pensioensregeling en controle op ten door het energiebedrijf, of dat je telefoon het niet meer doet." Waarom de betaalmoraal beneden de grote rivieren beduidend beter is, daarvoor heeft Rutten geen ver klaring. „Financieel zijn de inwo ners van die drie provincies niet specifiek sterker dan in de rest van Nederland. Maar ze hebben hun zaakjes wél beter voor elkaar." Uit het in februari uitgevoerde on derzoek blijkt tevens dat de helft Pn In de drie zuidelijke provincies is de 'betaalmoraal' beter dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van GGN Incassospecialisten. het besteden van de scholingsgel- den. De bonden zijn vooral tevreden over de pensioensregeling voor langdurige uitzendkrachten. Die voorziet in vorming van een pen sioenkapitaal voor een ouderdoms pensioen en een partnerpensioen met nabestaandenregeling. De werknemer betaalt eenderde van de premie, tweederde komt ten las te van de werkgever. FNV Bondge noten is minder te spreken over de pensioensregeling voor mensen die korte tijd uitzendkracht zijn. „Dat zijn vooral jongeren, studen- van het besteedbaar inkomen van huishoudens gelijk is geheven, 20 procent heeft te maken met een dunnere portemonnee, terwijl de rest juist meer armslag heeft gekre gen. Tien procent van de respon denten geeft aan betaalproblemen te hebben, van wie 2 procent in ernstige mate. In Groningen is dat respectievelijk 13 en 8 procent. Ook hier scoren de zuidelijke pro vincies beter, met 2 procent onder het landelijke gemiddelde. De Zeeuwen zijn het meest ge neigd tot sparen. Slechts 6 procent met een modaal inkomen heeft een persoonlijke banklening. In Overijssel is dat 29 procent. ten en andere bijverdieners. Die hebben feitelijk niets aan pen sioenopbouw. Wij hadden voor hen liever een andere regeling ge zien die bij hun levensfase past. Dat ze het geld bijvoorbeeld in handen hadden gekregen." CNV Dienstenbond is blij met de controle op scholingsgeld. „In de vorige cao stond dat 1,02 procent van het loon moet worden be steed aan scholing. Werknemers vroegen zich af dat wel gebeurde. Afgesproken is dat de werkgevers jaarlijks op 1 juli een accountants rapport leveren over de besteding. Luxemburg - Cyprus en Malta vol doen aan de criteria voor invoe ring van de euro, oordeelden giste ren de ministers van Financiën van de 27 EU-landen. De euro ver vangt respectievelijk de Maltese li ra en de Cypriotische pond. De mi nisters nemen de uiteindelijke be slissing op 10 juli, na beraad met het Europees Parlement en de rege ringsleiders van de EU-landen in juni. luxemburg - Duitsland, Grieken land en Malta zijn van het straf- bankje gehaald voor landen met een begrotingstekort van meer dan drie procent van hun Bruto Nationaal Product. Ministers van Financiën van de 27 EU-landen hebben dat gisteren besloten. Op de strafbank zitten dan nog Groot-Brittannië, Italië, Polen, Slo wakije, Tsjechië, Portugal en Hon garije. arnhem - Op initiatief van Gelder land kopen de provincies de ko mende vier jaar kantoorartikelen samen in. Ze besparen daarmee meer dan de helft van de ruim 3,5 miljoen euro die er nu aan wordt besteed. Noord-Holland doet niet mee omdat deze provincie on langs kantoorspullen bestelde. Het project is via internet aanbesteed. Daarna kwam Ahrend Kantoorarti kelen als leverancier uit de bus. dublin - De Ierse luchtvaartmaat schappij Ryanair heeft 33 procent meer winst geboekt. De prijsvech ter waarschuwde gisteren voor het lopende jaar. Meer dan een winst groei van circa 5 procent zit er wel licht niet in omdat de prijzen on der druk staan. De winst kwam in het vorige boekjaar, dat liep tot eind maart, uit op 401,4 miljoen euro ten opzichte van 301,5 mil joen in de periode daarvoor. cannes - TomTom maakt een op volger van de TomTom Go. Dat zei bestuursvoorzitter Harold God- dijn gisteren in Cannes. Met de nieuwe TomTom kunnen gebrui kers wijzigingen in wegenkaarten opslaan. Ook zit er software in die miljoenen straatnamen herkent. De nieuwe TomTom moet ertoe leiden dat over vijf jaar zeker de helft van de automobilisten in Eu ropa een navigatiesysteem heeft. Nu is dat nog circa 15 procent. BEURS GOES Aardappelen: frites geschikt uit de schuur 9,00-12 00 euro: export uit de schuur 12,00-14,00 euro, uien: zaaiuien droog uit de schuur: wegens geen handel geen notering; tot 30% grof einde notering oogst 2006 Granen, zaden en peulvruchten: tarwe maal 143 euro per ton; tarwe voer 143 euro per ton; blauw maanzaad 1775 euro per ton; kar- wij 575 euro per ton; bruine bonen nieuwe oogst, goede kwaliteit 450-550 euro per ton; capucijners 180 euro per ton GRATl REACT Specsavers KlvM.IIONS veroorzaakt itii ware revolutie op hrillrngebicd! De nieuwste generatie meekleurende glazen verandert sneller van kleur dan ooit! De heldere glazen verkleuren in de zon en bieden optimale heseherining tegen zonlicht. I .n bij aankoop van een montuur vanaf 99.- ongeacht het soort glazen krijg je Rh.\( !TIONS nu grati> (normale prijs 85.-), inclusief I lira Tough kraswerende coating! Voortaan heb je beter zicht bij elk licht! Specsavers Goes Ganzepoortstraat 7 (tegenover 't Kruidvat) 0113 - 22 93 03 Specsavers Middelburg Lange Delft 17 (tegenover Blokker 0118 - 64 22 60 De aonb^edtrtg gefcH t/m 2 september 2007 en met m combmatw met andere oonbredmgen Voor txiio glotop*es (vorifocool. dunnere glazen en coating*) betook u »o**e loge toetlogen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 15