Personeel is gesol beu 2 en 3 Oud-Sovjetsoldaten vieren overwinning op Nazi- Duitsland Stroper gepakt met 126 kreeften Delta moet meer dividend betalen en E53BÈ Houtenvloeren bijna GRATIS PZC Donderdag 10 mei 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 110 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 Campagne moet Zeeuwen meer laten bewegen AZ en Twente in evenwicht, Ajax verliest ÉiSlii MOSKOU - In Moskou werd gisteren de overwinning op Nazi-Duitsland ge vierd met parades en bijeenkomsten van oud-strijders. Niet alleen Russi sche oud-soldaten haalden hun onderscheidingen uit de kast. Ook in ande re voormalige Sovjetrepublieken werd herdacht dat op 9 mei 1945 de Duit se strijdkrachten capituleerden. Dat gebeurde onder meer in de Estse hoofd stad Tallinn bij het het monument van de Bronzen Soldaat dat onlangs uit het stadscentrum werd verplaatst, tot groot ongenoegen van de Russen. Ook in onder meer Tbilisi (Georgië), Kiev (Oekraïne) en in Jeruzalem werd de 62e verjaardag van de overwinning op de Nazi's gevierd. foto's EPA pagina 11Poetin geeft feestdag serieus tintje GOES - Het stroperijteam Ooster- schelde heeft een man aangehou den met 126 levende kreeften in de kofferbak van zijn auto. De Al gemene Inspectiedienst zei giste ren dat hij de de dieren wilde ver kopen aan restaurants in de regio. Een groot deel van de illegale vangst was ondermaats. De AID sluit een nader onderzoek naar de handel van de man met restau rants, die mede aansprakelijk ge steld zouden kunnen worden, niet uit. De kreeften werden gevangen in de Grevelingen. De man werd zaterdagavond door de politie en AID betrapt. In de kofferbak lag ook een duikuitrusting, die in be slag werd genomen. De man is al eerder gepakt voor stroperij, aldus de zegsman van de AID. De kreeften zijn weer vrijgela ten in de Oosterschelde. Meisje (4) gewond na val van zes nieter CRAAUW - Een vierjarig meisje is gistermiddag gewond geraakt bij een val uit een raam op de eerste verdieping van een woning in de Willem Hendrikstraat in Graauw. De kleuter kwam ongeveer zes me ter lager op de tegels terecht. Ze is per traumahelikopter naar een zie kenhuis in Gent gebracht. Werknemers gebukt onder voortdurende onzekerheid. AMSTERDAM - De dreigende uitver koop van de Nederlandse activitei ten van ABN Amro, Unilever en Akzo Nobel leidt tot toenemende spanningen onder het personeel. Werknemers zijn het gesol met hun bedrijf zat. Bij het belaagde ABN Amro wordt inmiddels reke ning gehouden met stakingen. De vakbonden verzetten zich te gen de voortdurende onzekerheid over het voortbestaan van de on dernemingen. Personeel wil niet langer bedreigd worden door sane ringen, sluiting van vestigingen of opknippen van de concerns. Voorzitter Teuwen van de door gaans gematigde vakbond De Unie over ABN Amro: „We redden het niet met polderoverleg, een span doek en wat handtekeningen." Teuwen presenteerde gisteren bere keningen van het banenverlies als ABN Amro in handen komt van het bankentrio Bank of Scotland, Fortis en Santander. Harde klap pen door samenvoegingen van kantoren zullen volgens hem voor al vallen in Nederland, Azië en Zuid-Amerika. „In totaal zullen 34.000 banen op de tocht komen te staan, waarvan 11.000 in Nederland. ABN Amro MIDDELBURG - Delta moet de ko mende jaren de helft van de winst uitkeren aan de provincie en de ge meenten. In het provinciebestuur is een dis cussie ontstaan over de hoogte van de jaarlijkse winstuitkering. De Delta-directie stelde een uitke ring voor van tussen de 40 en 50 procent. Het dagelijks provinciebe stuur veegde dat van tafel en eiste zal zijn hoofdkwartier in Neder land kwijtraken." Teuwen richt vandaag een actiecomité op, waar voor ook mensen uit Korea en Bra zilië zijn uitgenodigd. „De mensen zijn aan de grens van hun incasseringsvermogen", zegt bestuurder L. Vermaat van FNV Bondgenoten over Unilever, dat door economen wordt gezien als een volgende kandidaat om uit el kaar te worden getrokken. „De be drijfsleiding schept alleen maar 1^ De aanhoudende angst voor sane- ring of sluiting van bedrijven vreet volgens de vakbonden aan het personeel. Bij ABN Amro drei gen nu stakingen. angst onder het personeel met dreigementen over werkgelegen heid." Unilever was desgevraagd niet in staat om te reageren. Vermaat noemt het een belangrijk signaal dat ook bij Akzo Nobel, on der andere in Hengelo, werkonder brekingen worden voorbereid nu de onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn vastgelopen. Hij en Teuwen wijzen erop dat aandeelhouders wel begerig naar hun bezit kunnen kijken, maar dat de werknemers de bedrijven draaiende houden. „Als aandeel houders niet willen luisteren, dan moeten ze maar voelen. Stakingen zijn slecht voor de waarde van een bedrijf." een dividend tussen de 45 en 55 procent. Maar ook dat vinden Pro vinciale Staten niet genoeg. Ze om armden gisteren een voorstel van het CDA en eisen voor 2007 tot en met 2011 een uitkering van 50 pro cent. Het voorstel is om over de winst van 2006 genoegen te ne men met 40 procent dividend. pagina 31: de jacht op Deltageld is geopend Het is tijd voor een nieuw volkslied reageer op www.pzc.nl Zie pagina 4 Leeftijdsgrens drankverkoop is zinloos eens 41 GBSSfiHBHHH 59% Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Menin gen: 11; Beurs: 14; Economie: 15 en 16; Weer: 22; Strips: 23; Weeka genda: 34 en 35; Cultuur: 36 en 37; Agenda: 39; Sport 41 t/m 45; Televisie: 46 en 47. www.ambachtnederland.nl zie pagina 36 Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1