Gifverbod treft boeren Rectificatie bericht Roompot Recreatie 5 en Spectrum 14 en 15 Staatsbosbeheer wil unieke groeve redden Jong en oud herdenken de doden HET WEER: Veel zon Vijfjaar na de moord op Pim Fortuyn Wie komt er nog in een bank Zaterdag 5 mei 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 106 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl NIEUWDORP - Twee jongens tijdens de dodenher- stil bij de oorlogen in de wereld. „In het overgro- oorlog en onderdrukking." foto Mechteld Jansen denking in Nieuwdorp. Premier Balkenende te deel van Europa hebben we al ruim zestig jaar pagina 6: kransen worden bewaakt stond gisteren bij de herdenking in Rotterdam vrede. Elders vallen dagelijks slachtoffers door katern Zeeland: Zeeland herdenkt doden Tweederde van bestrij dingsmiddelen illegaal door vonnis. door Rens Ulijn en Jeffrey Kutterink GOES - Tweederde van de bestrij dingsmiddelen in de land- en tuin bouw is gisteren in één klap verbo den verklaard door een gerechtelij ke uitspraak. Als het verbod gehandhaafd blijft, heeft dat volgens landbouworgani satie LTO Nederland catastrofale gevolgen. „Je krijgt misoogst op misoogst", zegt woordvoerder Sjaak Langeslag. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven haalde gisteren een streep door de toelating van 245 stoffen die gebruikt worden in be strijdingsmiddelen. Door de uit spraak is tweederde van de in Ne derland gebruikte bestrijdingsmid delen illegaal.- Milieuorganisaties hadden het beroep aangetekend omdat volgens hen onvoldoende is getoetst of de middelen schade lijk zijn voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Het conflict draait om een overgangsfase, waar bij alle bestrijdingsmiddelen aan Europese criteria moeten worden getoetst. Die zogeheten harmonisa tie moet ervoor zorgen dat in alle Europese lidstaten dezelfde regels gelden. De Europese toetsing loopt echter ver achter op schema. Tot het moment dat de Europese controles zijn afgerond, zijn de lid staten verplicht zelf nieuwe midde len te onderzoeken. Intussen verlo pen bestaande toelatingen van middelen en komen er nieuwe op de markt, die soms onmisbaar zijn voor de landbouw. Om te zorgen dat de land- en tuinbouw voldoen de bestrijdingsmiddelen tot zijn beschikking heeft, gaf de vorige mi nister van Landbouw, Veerman, elk jaar een reeks vrijstellingen af. De stichting Natuur en Milieu en de Zuid-Hollandse Milieufederatie zijn daartegen in beroep gegaan. Volgens hen is niet of onvoldoen de getoetst of de middelen schade lijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Peter de Koeijer van de Zuidelijke Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven verbiedt 245 stof fen die gebruikt worden in be strijdingsmiddelen. Boeren vre zen nu misoogst op misoogst. NIEUW-NAMEN - Staatsbosbeheer stelt een ultieme poging in het werk om de Meester van der Heydengroeve in Nieuw-Namen op te knappen. Op deze unieke archeologische plaats zijn jaren geleden tonnen GOES - De Provinciale Zeeuwse Courant van zaterdag 28 april be richt op de voorpagina over de aan gifte en betaling van toeristenbelas ting door Roompot Recreatie aan de gemeente Noord-Beveland. De ze berichtgeving is onjuist. Dit geldt in het bijzonder de mede deling dat Roompot Recreatie over twee jaar geen toeristenbelasting aan de gemeente heeft afgedragen. Ook is onjuist dat Roompot Re creatie in de voorgaande jaren ge middeld 200.000 - overnachtingen per jaar niet heeft opgegeven. Er is daarover geen schikking getroffen en Roompot Recreatie heeft de ge meente ook geen schadeloosstel ling van 250.000 euro betaald. Bij gevolg is ook het redactioneel commentaar van die dag op onjuis te gegevens gebaseerd. Daardoor mist de constatering, dat het be drijf het niet zo nauw neemt met de toeristenbelasting, elke grond. De directie heeft benadrukt dat zij op correcte wijze de definitieve aanslagen aan de gemeente heeft voldaan. Dit is door de gemeente bevestigd. De PZC betreurt de gewraakte pu blicatie. Temeer omdat duidelijk is dat Roompot Recreatie veel waar de hecht aan een goede verstand houding met haar relaties en in het bijzonder de regionale overhe den. Wij bieden Roompot Recrea tie onze verontschuldigingen aan. Hoofdredactie PZC Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) kan na het lezen van de uitspraak niet overzien wat de ge volgen zijn. „Het is juridische haar kloverij op basis waarvan de toela ting van bestrijdingsmiddelen wordt aangevochten. Ik hoop dat er een oplossing wordt gevonden. Want het kan toch niet zo zijn dat we de komende weken, nu de ge wassen op het land staan, niet meer die middelen mogen gebrui ken die de afgelopen week nog wel waren toegestaan? Dat zou rampzalig zijn." De stichting Na tuur en Milieu ziet de uitspraak als een belangrijke zege. „De overheid is er niet alleen om naar economi sche belangen te kijken, maar moet ook de bevolking en het mi lieu beschermen", aldus voorzitter Mirjam de Rijk. De invloed van Pim Fortuyn is nog steeds merkbaar reageer op www.pzc.nl Hoe meer Duitsers bij dodenher denking, hoe beter eens jl 56% oneens 44% EN il&aiSSHHBHi Zeeland: 2 en 3, 29 t/m 43; Binnen land: 4, 5 en 6; Buitenland: 7, 8 en 9; Meningen: 10 t/m 12;; Econo mie: 16 en 17; Beurs: 18; Buitenge bied: 19 t/m 21; Weer: 26; Strips: 27; Agenda: 44; Cultuur: 45; Sport: 47 t/m 53 Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 huisvuil gestort. Staatsbosbeheer had als eigenaar van het gebied dit plan al eerder, maar het verdween naar de achtergrond. Nu wordt steun gezocht voor het miljoenen project. pagina 2: oudste strand van Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1