Binnenland PvdA wil druk op topinkomens Een op tien huurders is achter met betalen Leraren door groei urental 'onder druk' Protest tegen opsluiten vreemdelingen Explosie verwoest huis Swalmen 4 Dinsdag 10 april 2007 PZC Fractie denkt aan wettelijke maatregelen tegen hoge beloningen. DEN HAAG - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil werkgevers on der druk zetten om de buitenspo rig hoge beloningen in de top van de ondernemingen aan te pakken. De sociaaldemocraten vinden dat dit besproken moet worden tij dens overleg tussen werkgevers en werknemers, de participatietop, die binnenkort wordt gehouden. PvdA-Tweede Kamerlid Paul Tang ziet eventuele wettelijke maatrege len als een stok achter de deur bij Kwart miljoen gezinnen kan maandelijks bedrag niet tijdig opbrengen. door Gert van Harskamp DEN HAAG - Een op de tien huur ders bij een woningcorporatie loopt achter met de huur. Dat bete kent dat 240.000 huishoudens hun maandelijkse huur niet op tijd betalen. Corporaties gaan met onmiddellijke ingang een stringen ter beleid voeren tegen betalings achterstanden. Huurders met een huurbetalingsachterstand kunnen direct rekenen op een brief en snel daarna een telefoontje en huisbe zoek van de woningcorporatie, al dus Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties. Corpora ties willen huurders helpen bij be talingsregelingen en schuldsane ringstrajecten. Ook worden zij ver wezen naar de sociale verzekerings bank. „Meestal zijn de schulden veel groter dan alleen de huurach terstand en hebben deze mensen PETER dit overleg. De Tweede Kamer de batteert morgen over een brief die minister Wouter Bos en staatsse cretaris )an Kees de Jager van Fi nanciën naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daarin wijzen ze een extra belas ting op de topinkomens, de door FNV-voorzitter Agnes Jongerius bepleite graaitax, af Wel ziet het kabinet een rol wegge- gelegd voor de ondernemingsra den, die moeten kunnen advise ren over de topinkomens, en voor de commissarissen van de grote ondernemingen die toezicht die nen te houden op de beloningen. Tang zegt dat uit de brief blijkt dat ook bij meerdere partijen schul den", zegt Erna Bosschart van Ae des. Aedes heeft grote kritiek op de beperkte huurverhoging die dit kabinet heeft ingevoerd, omdat dit de mogelijkheden beperkt om mensen met een krappe beurs te helpen. Dit jaar mogen de huren maximaal 1,1 procent verhoogd worden. „Mensen die het makke lijk kunnen betalen, hoeven am per meer huur te betalen. Voor mensen die moeite hebben om rond te komen, blijft voor de cor poraties weinig investeringsruimte over", zegt Bosschart. Volgens huurdersvereniging Woonbond houdt de regering zich niet aan het eigen regeerakkoord om de kor ting op de huurtoeslag terug te draaien. Per 1 juli wordt er zelfs extra gesneden in de tegemoetko ming voor huurders. De korting op de huurtoeslag stijgt van 17,05 euro naar 18,10 euro per maand. Sinds 2004 hebben huishoudens hun maandelijkse tegemoetko ming in de huur omlaag zien gaan. het kabinet de zorg van de vakbe weging over de topinkomens deelt. Hij vindt dat 'nu de werkgevers met de billen bloot moeten'. De PvdA wil dat niet alleen de be windslieden van Financiën deelne men aan het Kamerdebat, maar ook CDA-minister Piet Hein Don- ner van Sociale Zaken. PvdA-Kamerlid Tang vindt dat het. kabinet zich 'ietsje ambitieuzer' Het kabinet wijst een extra belas ting op de topinkomens af. Wel ziet het een rol voor de onderne mingsraden, die moeten advise ren over de topinkomens. SWALMEN - Een explosie heeft gis teravond rond halfzeven een deel van een woning in Swalmen ver woest. Daarbij raakte een 44-jarige man zwaargewond, meldde de brand weer. Het ging om de aanbouw van een huis aan de Boutestraat. De explo- TMF moet helm populairder maken DEN HAAG - Een coproductie van het ministerie van Verkeer en mu ziekzender TMF moet de helm weer populair maken onder jonge ren. TMF zendt vijf programma's uit met tips hoe jongeren een helm kunnen dragen en toch hun kap sel in het gareel kunnen houden. Vorig jaar zette 90,8 procent van de scooter- en brommerrijders een helm op. Muziekfestival gestopt na vechtpartijen ZOETERMEER - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een feest in het Silverdome in Zoetermeer. In de zaal, waar het Hollands Hits Festival plaatsvond, braken her haaldelijk vechtpartijen uit tussen bezoekers. Drie personen werden aangehou den omdat ze niet voldeden aan een bevel of vordering. dient op te stellen en sluit op ter mijn fiscale maatregelen niet uit. Het socialistische Kamerlid noemt de beloningen in de top van de on dernemingen 'willekeurig' en zegt dat ze vaak gebaseerd zijn op de schommelingen op de effecten beurs. Tang vindt dat ook voor de topbe stuurders van ondernemingen moet gelden dat ze Toon naar wer ken' krijgen. SP en GroenLinks willen in elk ge val maatregelen afdwingen via de belastingen. Het CDA en de WD zien juist niets in het aanpakken van de to pinkomens in het bedrijfsleven. sie werd vermoedelijk veroorzaakt door een gasopeenhoping, aldus de brandweer. De bewoner is met ernstige brand wonden naar het ziekenhuis ge bracht. Voor de geschrokken buurt bewoners is slachtofferhulp inge schakeld, zo liet de politie gistera vond weten. Elf aanhoudingen na schietpartij Rijswijk RIJSWIJK - De politie heeft giste rochtend bij een horecagelegen heid in Rijswijk elf mensen aange houden wegens een schietpartij. Op het parkeerterrein van het par tycentrum Event Plaza werd om vijf uur een 37-jarige Hagenaar neergeschoten. Het slachtoffer ligt volgens de poli tie in kritieke toestand in het zie kenhuis. De achtergrond van het incident is nog niet bekend. Ammoniakvervuiling veroorzaakt vissterfte HUNSEL - In enkele beken in Mid den-Limburg zijn vele honderden vissen gestorven na een grote am moniakvervuiling vanuit België. Dat meldde het Waterschap Peel en Maasvallei gisteren. Wie de ver vuiling heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Het schap begint van daag met het opruimen van de do de vissen. Die worden dan naar een destructiebedrijf gebracht. Het CDA vreest dat bedrijven het hoofdkantoor buiten Nederland plaatsen om toch de beste bestuur ders binnen te kunnen halen. „Het lijkt mij een jaloeziebelas ting", zegt het VVD-Kamerlid Frans Weekers. Weekers: „Wij hebben niets te zeg gen over de lonen van bedrijven. Dat is een kwestie van vraag en antwoord. De aandeelhouders kun nen vervolgens het salaris goedkeu ren." Weekers vindt dat de discussie j over topsalarissen in Nederland maar eens moet ophouden. „Die vindt elk jaar weer plaats. Dat is niet goed voor ons land." DEN HAAG - Leraren in het voortge zet onderwijs klagen dat ze te veel lessen moeten geven. De toch al hoge werkdruk stijgt daardoor. Vo rig jaar bleek uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat veel scho len te weinig lesuren gaven. Oud-minister Van der Hoeven dreigde scholen daarop financieel te korten of zelfs hun onderwijsbe voegdheid in te trekken wanneer zij hierin geen verandering zoude- bn brengen. Volgens de Onderwijsbond CNV helpt dit soort dreigementen niet. In een brief heeft de bond aan staatssecretaris Bijsterveldt om uit stel van de strafmaatregelen ge vraagd. Scholen moeten de gelegenheid krijgen om op een verantwoorde wijze aan de lesnormen te vol doen. Nu proberen veel scholen volgens CNV met 'kunst en vlieg werk' alsnog de wettelijke norm van minstens 1040 uren per jaar te halen. Zo geven leraren extra lessen bo venop hun 'volle rooster', duren de lessen op sommige scholen in eens 55 minuten in plaats van 50 en wordt er 's avonds vergaderd in plaats van onder lestijd. Homo-organisatie en CU gaan gesprek aan AMSTERDAM - Homobelangenorga- nisatie COC heeft fractieleider Arie Slob van de Christenunie uit genodigd voor een gesprek over de discussie rond de 'weigerambtena- ren'. Slob heeft laten weten dat ge sprek aan te gaan. Slob stelde eerder dat het COC met zijn protest tegen de weiger- anïbtenaren, die homostellen niet willen trouwen, polariseert en met vuur speelt. Arrestaties bij protest extreemrechtse NVU OSS - Bij een demonstratie van de extreemrechtse Nederlandse Volks Unie (NVU) zijn zaterdag in Oss dertig mensen opgepakt. Tachtig mensen demonstreerden tegen wat zij noemen het 'casinokapita- lisme en de hebzucht'. Er werden ook spandoeken in beslag geno men, omdat deze geassocieerd kon den worden met het nationaalso- cialistische gedachtegoed. '"pie SCHOFT geefr NIETT om OAC MEISKE DA-T 3E- PAT IN IE.T ZJÊJ- ZAANDAM - Met betonscharen hebben actievoerders gisteren het hekwerk en prikkeldraad rond de nieuwe bajesboten in Zaandam verwijderd. De ac tievoerders van de groep Migranten Welkom protesteerden tegen 'de zo veelste uitbreiding van vreemdelingendetentie'. De groep wilde met de ac tie ook 'het huidige denken over migratie openbreken' foto GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 4