Bouw moet nog meer moderniseren Arrestatie wegens racistisch taalgebruik Auto's vernield bij aanrijding Roep om aanpak verkeer Hulst GEEN TUD OM UW DROOM AUDI/VW TE ZOEKEN? LAAT ONS 'NL VOOR U VINDEN... waar anders? PZC Dinsdag 10 april 2007 3 Diana Cornelisse: Je moet best wel haar op je tanden hebben, wil je het redden tussen dat haantjesgedrag. foto Lex de Meester Aansluiting privé en werk en voorzieningen kunnen veel beter. door Jeffrey Kutterink GOES - Bouwbedrijven hebben het personeelstekort aan zichzelf te wijten. Ze doen weinig moeite om het imago van de sector te verbete ren. Voorzieningen op de bouw plaats zijn vrouwonvriendelijk en de afstemming tussen werk en pri vé is erg moeilijk. Dat zegt bestuurder Daan Witha gen van FNV-bouw. Hij vindt dat de gemiddelde bouwplek niet is in gericht op vrouwen. „Daarom lukt het nauwelijks om vrouwen te in teresseren voor een baan in de bouw." Hij komt incidenteel nog vrouwen tegen bij schildersbedrij ven. „Ik denk daarom dat het goed is om via een campagne op scho len meer jongeren te wijzen op het werken in de bouw. Want we hebben de mensen hard nodig." De bouw heeft, denkt Withagen, toch nog steeds een negatief ima go. „Dat het hard, smerig en onvei lig werken is. Het wordt tijd dat die vooroordelen worden bestre den. Er is de afgelopen jaren veel verbeterd. Moderne technieken dragen er toe bij dat het vak min der zwaar is dan vroeger. Ook zijn de beroepen zelf veranderd. Zo zijn er tien verschillende timmer lieden. Niet iedere timmerman hoeft zwaar betonwerk te doen." Withagen, zelf oud-bouwvakker, zegt zelfs dat 'er geen enkele reden meer is om niet te kiezen voor een baan in de bouw'. Waar jarenlang is gesteggeld over de salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden, is er tegenwoordig sprake van een goede bouw-cao, aldus de FNV-be- stuurder. „Steeds vaker sluiten we met bedrijven ook contracten af zodat mensen in de winter, als het werk minder is, niet meer in de WW terechtkomen. Dus het hele jaar door verdien je een boterham; dat was vroeger voor mensen een drempel om in de bouw te gaan werken." 'Waarom staat er op bouwplaatsen geen damestoilet?' Nu moeten alle zeilen worden bij gezet om het tekort aan personeel weg te werken. „De werkgevers hebben zich te lang gefocust op de winstgevend heid. Maar zij zouden de belabber de situatie op de bouwplaats se rieus moeten aanpakken. Dat kan met heel simpele dingen: maak de toiletten wat vaker schoon en zorg ervoor dat er een damestoilet staat. Die zijn nu nergens te vin den. Flexibele werktijden zou de bouw ook toegankelijker maken. Nu is het werk van bouwvakker moeilijk te combineren met de zorg thuis. Wat dat betreft is de bouw conservatief Als je meer mensen wilt interesseren, ontko men werkgevers er niet aan maat regelen te nemen." Withagen constateert dat de afgelo pen decennia in de maatschappij en het onderwijs de nadruk is ko men te liggen op doorstuderen. „Het tekort aan personeel wordt nu opgelost door het inhuren van buitenlandse werknemers, zoals Polen, je wilt toch niet meemaken dat als straks de Polen thuis weer hard nodig zijn, we zelf geen vak lieden meer hebben?" ZOUTELANDE - Drie auto's zijn gis termiddag zwaar beschadigd ge raakt bij een aanrijding op de krui sing Werendijke Bosweg in Zou- telande. T\vee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand was gister avond nog niets bekend. De botsing ontstond toen een 40-jarige automobilist uit Drunen even voor een uur op de kruising wilde afslaan. Twee bestuurders achter hem rem den op tijd af, maar een automobi list daar achter, een 55-jarige man uit Zevenbergen, zag dat niet op tijd. Daarop volgde een kettingbot sing. In een van de auto's zat een hoog zwangere vrouw. Zowel deze vrouw als de passagier en de be stuurder een andere auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Alle au to's zijn weggesleept. HULST - De gemeente Hulst zou be halve voor de overlast van gepar keerde auto's op de Truffinoweg nabij De Blaauwe Hoeve in Hulst ook oog moeten hebben voor de overlast die de omwonenden on dervinden van het vele vracht- en landbouwverkeer dat over de Truf finoweg en door de Zoutestraat en Zandstraat rijdt. Dat zegt buurtbewoonster M. Hen- deriks. Volgens haar zijn de ver keersproblemen op de Truffino weg voorbij zodra de bouwactivi teiten op het Blaauwe Hoeveter rein achter de rug zijn. De overlast door vracht- en landbouwverkeer en te hard rijdende auto's in dezelf de omgeving vraagt echter wel om maatregelen, vindt Henderiks. Zij denkt onder meer aan plaatsing van verbodsborden. Politie houdt twee Vlissingers aan na misdragingen in trein. GOES - De politie heeft zondaga vond rond half tien in de trein van Roosendaal naar Vlissingen, op het station in Goes, twee Vlissin gers van 32 en 38 jaar oud aange houden, omdat zij ervan worden verdacht discriminerende en anti semitische opmerkingen te heb ben gemaakt tegen medereizigers. De mannen waren in Roosendaal in de trein richting Vlissingen ge stapt en begonnen daar een discus sie met twee mannelijke mederei zigers die hun muziek wat hard hadden staan. Nadat enkele ande re reizigers opmerkingen over de harde muziek hadden gemaakt, werd de muziek zachter gezet; bei de mannen stapten uit de trein in Bergen op Zoom. Daarna begonnen de Vlissingers ra cistische en antisemitische taal uit te slaan. Diverse mensen voelden zich door het tweetal ernstig bele digd en een Middelburgse me vrouw ging op een gegeven mo ment, nadat de mannen door di verse inzittenden van de trein al waren aangesproken, de conduc teur halen. Deze heeft de politie gewaarschuwd en de mannen kon den op het station in Goes aange houden worden. Drie inzittenden uit de trein (van 18, 24 en 48 jaar De politie heeft zondagavond op station Goes twee Vlissingers aangehouden, nadat treinreizi gers klaagden over hun discrimi nerende opmerkingen. oud) hebben aangifte gedaan van belediging. Sommige reizigers wa- reb volgens de politie erg emotio neel geworden van de de bewoor dingen en gebaren van de Vlissin gers. Na hun aanhouding zijn de man nen naar het politiebureau ge bracht. Zij kunnen zich binnen kort voor een rechter verantwoor den. De 38-jarige man vond het nodig om in het politiebureau een ophoudkamer onder te plassen. Hij moet de schoonmaakkosten hiervoor betalen. Bij NADER Coördinator Guy Rappé voor de collectecommissies van het Fonds Gehandicaptensport meldde woensdag in de PZC per abuis dat Goes geen collectecommissie heeft. Het is echter Vlissingen waar nog collectanten nodig zijn. Goes beschikt over een inzamel- team van vijftig vrijwilligers. AUTOBEDRIJF 'S-HEER ARENDSKERKE Vermeerstraat 38 0113-561381

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 3