Ombudsman: burger is regels moe Gewonde door vechtpartij bij Rotterdamse school KRAS.NL Le Roy stapt op bij havenschap Hagelbuien Rus is zelfs in zijn eigen bed niet veilig 8 Gaudi's tempel heeft meer ruimte nodig Woensdag 21 maart 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 249e jaargang nr. 68 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 www.pzc.nl Aantal klachten over de overheid steeg vorig jaar met een kwart. DEN HAAG - De overheid moet bur gers behoorlijker en menselijker behandelen in plaats van zich al leen te bekommeren om ambtelij ke regels. Dat heeft de Nationale Ombuds man Alex Brenninkmeijer gisteren gezegd naar aanleiding van het sterk gestegen aantal klachten over de overheid. Dat aantal groeide vo rig jaar met een kwart en dat is 'ab normaal'. De Nationale Ombudsman ont ving vorig jaar bijna vijftiendui zend schriftelijke klachten, waar van de meeste over de Belasting dienst. Tweede staat uitkeringsin stantie UWV met ruim tweedui zend klachten. Brenninkmeijer: „Vaak verliest de overheid uit het oog dat burgers mensen zijn, die serieus genomen willen worden, die een normale reactie willen op brieven en telefoontjes en die tij dig een overheidsbeslissing willen waarvan ze afhankelijk zijn." Bij de uitvoering van wetten ligt de nadruk volgens de Ombuds man te veel op het idee 'regel is re gel'. Als prangend voorbeeld van bureaucratie noemde hij gisteren een vrouw die een miskraam kreeg, maar desondanks brieven over haar zwangerschap bleef ont vangen van de uitkeringsinstantie UWV. Het probleem was dat de mis kraam niet in het UWV-systeem paste, aldus de Ombudsman. Ook werd een 8i-jarige vrouw vijf uur lang verhoord over AOW-frau- de. Volgens de regels mocht dat, toch noemt Brenninkmeijer het 'onbehoorlijk' om een dame van die leeftijd zo lang aan de tand te [Ti Volgens Ombudsman Brennink- meijer ligt bij de overheid te vaak de nadruk op 'regel is re gel', waardoor een menselijke be nadering van de burger uitblijft. voelen. Volgens de Ombudsman ontbreekt het politici vaak aan oog voor de uitvoering van hun ambi ties. „Het vorige kabinet voerde bij voorbeeld de huurtoeslag in hoog tempo in, omdat in het laatste re geringsjaar na het zuur het zoet moest komen. Het computerpro gramma dat de Belastingdienst voor de invoering nodig had, zou pas op april gereed zijn. Dat was bekend. Toch hield de regering vast aan de ingangsdatum van ja nuari." ROTTERDAM - Leden van een arrestatieteam ver laten de vestiging van scholengemeenschap Zad- kine aan de Benthemstraat in Rotterdam. Daar raakte gisteren een jongeman gewond bij een vechtpartij. Direct na het incident arresteerde de politie 'enkele' personen, onder wie een jongen Laatste plaatsen op J» jflg Li 11/5! Spotgoedkope cruise-aanbieding! Want deze 3-daagse riviercruise van Rotterdam naar Amsterdam boekt u nu al vanaf slechts 120! Maar let op: er zijn nog slechts 30 plaatsen beschikbaar en VOL echt VOL! HOLLANDS GLORIE VANAF HET WATER... Dag 1: inscheping in Rotterdam. We zetten koers naar het zilverstadje Schoonhoven. Dag 2: we varen naar het oude stadje Hoorn. Dag 3: via Volendam varen we naar Amster dam. Ontscheping, einde van deze cruise! Naar o.a. Rotterdam, Volendam en Amsterdam INCLUSIEF: verblijf op het MS Prinses Christina**** in een 2-persoonshut midden/bovendek, ontbijt, lunch diner. Mei 11 v.a. 120 Voor meer informatie zie reisnummer CRUZ 25.409, www.kras.nl/25409 waarom zou je verder zoeken boek online of bel 0900 - 9697 H rür door Ben Jansen MIDDELBURG - Gedeputeerde M. le Roy (PvdA, economie) stopt op ei gen verzoek met het voorzitter schap van Zeeland Seaports. Het is de bedoeling dat haar colle ga-gedeputeerde J. Suurmond (WD) deze taak voorlopig over neemt. Het dagelijks provinciebe stuur heeft dit gisteren besloten. Le Roys positie als voorzitter van het havenschap wankelde de afge lopen maanden door de moeiza me discussie over de samenwer king tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Rotterdam, de trage voortgang van de plannen Reuma treft een op de vijf Nederlanders AMSTERDAM - Een op de vijf Neder landers van twintig jaar en ouder kampt met reumatische klachten. Het Reumafonds en TNO conclu deren dat in een onderzoek dat vandaag in Amsterdam wordt ge presenteerd. In totaal gaat het om ongeveer 2,3 miljoen mensen. Nederlander wordt steeds zwaarlijviger VOORBURG - De leefstijl van de Ne derlanders is vorig jaar niet verbe terd. Het aantal volwassenen met overgewicht steeg en het percenta ge rokers en zware drinkers bleef stabiel. Het aandeel mensen dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen was gelijk aan het niveau van 2005, meldde gisteren het Cen traal Bureau voor de Statistiek. pagina 4: Nederlander blijft onge zond leven Mijn gezondheid is mijn eigen zaak met een vuurwapen op zak. De politie ontruimde de school en zocht binnen iemand die het pand was binnengevlucht. foto Kees Spruijt/ANP John de Mol's Tien is top j§ns 7% oneens mr/o voor de Westerschelde Container Terminal (WCT) en haar stroeve verhouding met havenschapsdirec teur H. van der Hart. Gisteren werd bekend dat de onderne mingsraad van Zeeland Seaports Le Roy niet langer serieus neemt. Het vertrek van Le Roy is gisteren niet bevestigd, omdat de waarne ming door Suurmond nog met het havenschap moet worden afge stemd. Le Roy zelf was niet voor commen taar bereikbaar. pagina 2 en 3: ambities drijven top Zeeland Seaports uit elkaar pagina 3: commentaar en WBÊÊÊÊtm Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27, 30 en 31; Binnenland: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 8 en 9; Weer: 18; Strips: 19; Cultuur: 29; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 -0231 231 I I I i 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1