Verhoging toltarief dreigt i 2/3 Spectrum Moszkowicz in veiligheid gebracht Vrijdaggebed -«->-• Éls Uitgavenstop dreigt in zorg Verdeeldheid paspoort-affaire ^.Van Jol e I i i I x» 12° Zonnig Zeeland moet het hele jaar toeristen trekken Culinair Zeeland Zaterdag 17 februari 2007 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 249e jaargang nr. 42 - los nummer 1,30, zaterdag 1,85 - www.pzc.nl Westerscheldepassage duurder om tunnel bij Sluiskil te bekostigen. door Ernst Jan Rozendaal DEN HAAG - De tol van de Wester- scheldetunnel moet omhoog om de tunnel bij Sluiskil te kunnen be talen. Of de tolperiode moet wor den verlengd. Dat schrijft minister Zalm (WD, Financiën) in een brief aan de provincie, zo bevestigt een woordvoerder van het ministe rie. Zalm wil eraan meewerken om in 2033, aan het eind van de tolperio de, 75 miljoen euro over te hou den op de exploitatie van de Wes- terscheldetunnel. Dat geld wordt gestoken in de tunnel bij Sluiskil. Die kost in totaal 250 miljoen eu ro. De provincie wil de 75 miljoen euro voorschieten. Zalm waarschuwt dat aan het eind van de rit mogelijk minder dan 75 miljoen euro overblijft. Hij houdt rekening met tegenvallers. Er kan wel op een hoger rendement van de Westerscheldetunnel worden aangestuurd, aldus minister. Name lijk door verhoging van het tolta rief of een verlenging van de tolpe riode. Het dagelijks provinciebestuur heeft de Staten in november laten weten de bijdrage van 75 miljoen euro in de Sluiskiltunnel op tafel willen krijgen, zónder tolverho ging of -verlenging. Gedeputeerde Poppelaars (CDA, Verkeer) is er nog steeds van overtuigd dat dit kan. „Zalm twijfelt of het gaat luk ken, maar hij geeft ons wel de kans om het voor elkaar te krijgen. Dat vind ik positief. Een half jaar geleden was vrijwel alles voor hem onbespreekbaar." De T\veede Kamer heeft eerder al bepaald dat de extra inkomsten van de Westerscheldetunnel (alles bovenop een rendement van 7,5 procent) in de kanaalkruising bij Sluiskil worden gestoken. Volgens Minister Zalm waarschuwt dat de tol voor de Westerscheldetun nel omhoog moet om de tunnel bij Sluiskil te betalen. De provin cie is het niet met hem eens. Omstreden advocaat Amsterdam krijgt acuut persoonsbescherming. Amsterdam - De Amsterdamse ad vocaat Bram Moszkowicz is gistera vond op dringend advies van de Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding (NCTb) in veiligheid gebracht. De politie haalde de om streden strafpleiter rond half ze ven op bij zijn kantoor aan de He rengracht in Amsterdam. Enkele uren later vertrok hij naar een on bekende bestemming in het bui tenland. Burgemeester Job Cohen van Am sterdam concludeerde gisteren sa men met het OM dat Moszkowicz voor zijn veiligheid op de limitatie ve lijst van de NCTb moest wor den geplaatst. Op deze lijst staan mensen die zonder persoonbescherming een. acuut gevaar lopen om te worden aangevallen. Een woordvoerder van het NCTb kon gisteravond niet officieel be vestigen dat de dreiging verband houdt met het feit dat Moszko wicz, ondanks zware kritiek, nog steeds de raadsman is van Willem Holleeder. Die laatste wordt ver dacht van het stelselmatig afper sen van vier vastgoedhandelaren, onder wie de in 2004 vermoorde Willem Endstra. Gisteren nam de druk op Moszko wicz toe om de verdediging van Holleeder te staken, nadat de Rijks recherche bekend maakte dat in 2002 vanuit zijn kantoor belas tende informatie over zijn toenma lige cliënt Endstra zou zijn gelekt naar de media. Endstra's nabestaanden dienden daarom gisteren een klacht in bij de Amsterdamse Deken van Advo caten. Zij eisen dat Moszkowicz on middellijk stopt met de verdedi ging van Holleeder. Moszkowicz geeft maandag een persconferentie. JERUZALEM - In de Via Dolorosa in het oude deel van Jeruzalem zijn Palestijnse mannen aan het bidden, gade geslagen door Israëlische agenten op de Leeuwenpoort. Uit angst voor rellen rond de controversiële reconstruc- de huidige ramingen levert dat niet meer dan 35 miljoen euro op. De gedeputeerden Poppelaars en- Suurmond (WD, Financiën) ver wachten dat na de aanleg van de tunnel bij Sluiskil in 2012 veel meer auto's door Westerschelde tunnel rijden. Dat levert nog eens 40 miljoen euro op. Poppelaars: „Zalm heeft onvoldoende meegere kend hoe de Sluiskiltunnel zich zelf terugverdient. Wij hebben nu als huiswerk op ons genomen dat we dat binnen drie maanden aan tonen." Die raming wordt 'solide', aldus Poppelaars, omdat de verbre ding van de toegangswegen naar de Westerscheldetunnel - die zorgt voor meer auto's - nog niet eens is meegerekend. den haag - Zorgverzekeraars Ne derland de belangenorganisatie van ziektekostenverzekeraars, ver wacht vanaf volgende week grote problemen en wachtlijsten voor thuiswonende zieken en gehandi capten die zelf hun zorg willen in kopen. Het College voor Zorgver zekeringen (CVZ) heeft per volgen de week namelijk een uitgaven- stop aangekondigd, omdat de sub- sidiepot voor dit jaar grotendeels leeg lijkt te zijn. DEN HAAG - Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat iemand geen staatssecretaris of minister mag worden als hij twee paspoor ten bezit. Dat blijkt uit een enquê te van Maurice de Hond. Precies hetzelfde percentage vindt dat dit wél moet kunnen. De PW haalde zich de woede van bijna de gehele Tweede Kamer op de hals door te zeggen dat de nieu we staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb niet beëdigd zouden mogen worden als zij vasthouden aan hun dubbele nationaliteit. Een tunnel bij Sluiskil mag extra tol kosten reageer op www.r Bewindslieden mogen een dubbele nationaliteit hebben 28% oneens 72% Zie pagina 13 EN Zeeland: 2, 3, 29, 30, 31, 33, 35, 37 39, 42, 43 en 45. Meningen: 12 en 13 Economie: 16 en 17. Beurs: 18. Buiten gebied: 23, 24 en 25. Weer 26. Cul tuur: 40. Agenda: 41. Sport: 47, 48, 49 50 en 51. f •tr Muviei tril iviciiuicjtriiitriii www.vanjole.com tie van de brug naar de Mugrabipoort, de toegang tot de Tempelberg, verhinderde Israël alle mannen onder de vijftig de toegang tot het vrijdaggebed op de voor hen heilige berg. foto Jim Hollander/EPA Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1