ier duurder door gersttekort Sensor volgt demente dag en nacht Dag van contrasten in Zierikzee ijjsten in Europa mislukt, Amerikaanse telers gokken op biobrandstoffen U Twee intercity's per uur in 2008 13 aar krijgt [jaar voor idrijden arige fietser Prins bezoekt Afghanistan-gangers Oudste mens overleden Nieuwe aantijgingen tegen Lefevere Oudelande is binnenkort vrij van verkeersborden Senaat verwerpt Irak-beleid Bush ÏLUENDEÜREN j melieste rLl L BEE - Het was een dag van contrasten, gisteren in Zierikzee. 's Ochtends op het Havenplein hadden vooral fietsers en voetgangers moeite om door de verse sneeuw him bestemming te bereiken. Enkele inbrak de zon door en was het aan de Nieuwe Haven goed uit te houden op het terras. foto's Marijke Folkertsma tabloid. MandeGruijl HAAG - Bier wordt in van dit jaar vermoe- jourder. Dramatisch loogsten van brouw en de kosten flink brouwers als Hein- olsch en Inbev. rers kampen bovendien stijgingen van onder kminium dat wordt ge- 'sctor Doorns DELBURG - Een 23-jarige van Axel is gisteren in irg voor het veroorza- een dodelijk ongeval field tot drie jaar cel maanden voorwaarde- irier jaar rijontzegging. öbank vond bewezen dat 5vorig jaar 29 september el roekeloos in zijn auto Kden, waardoor een fiet- ■l9-]arige Björn de Brou- ii! Axel, om het leven •Voorde rechtbank stond dat de automobilist in saustraat met hoge snel- wrdan 70 kilometer per tnpiepende banden in een Echtelijke bocht een bus ^passeerd en daarna naar waar op icnt twee fietsers reden, schepte het slachtoffer. Suurder, die alcohol had toen, reed daarna met on werende snelheid door. -5 werd door de recht- tos strafverzwarend ge- ■Hij heeft zich niet bekom- het slachtoffer en hem hjn lot overgelaten. Dit cgedrag wordt hem zwaar Eiend. Hij heeft welbe- onaanvaardbare risico's "fin", las rechter I. Wol- tot vonnis. De Axelaar gegeven asociaal te heb- Wden. De hoogte van het kon niet exact steld. De man •lijk vlak na het onge- port bij zijn buurman ge- «n. Officier van justitie G. ft'dd had vier jaar gevan- ®raf, waarvan zes maan- voorwaardelijk, en vijf jaar bruikt voor blikjes. „De kost prijs van bier zal best omhoog gaan", aldus analist Mark Dek ker van Rabo Securities. In een rapport over de voe- dings- en drankenindustrie con cludeert de beleggingsafdeling van de Rabobank dat brouwers de komende maanden te maken krijgen met fors hogere grond- stofprijzen. De prijs voor een in grediënt als gerst, waaruit mout wordt gemaakt, is meer dan 60 procent gestegen. Marktleider Heineken voorspel de in september al dat de grond- stofprijzen voor bier en verpak kingen met "3 tot 7 procent zou den stijgen. Het concern doet tot de publicatie van de jaarcij fers volgende maand geen nieu we mededelingen. De doorwerking in de consumen tenprijzen kan maanden tot een jaar duren door langetermijn- contracten van brouwers. Ook kunnen brouwers door kostenbe sparingen een prijsverhoging op vangen. Maar volgens Grolsch staat het vrijwel vast dat bier duurder wordt. „De hele bierindustrie heeft te maken met slechte oogsten in al le delen van de wereld", aldus een woordvoerder. Het Centraal Brouwerij Kantoor zegt dat de prijzen van brouwgerst 'drama tisch' zijn gestegen. Door de hete juni- en juli-maan- den en de natte augustus zijn de graanopbrengsten in Europa ge decimeerd. De beschikbare gerst is bovendien van mindere kwaliteit. Ook in graanschuur Oekraïne is de oogst goeddeels mislukt. In Rusland was de si tuatie beter, maar doordat de bierconsumptie daar flink aan trekt, blijft er weinig over voor extra export. Droogte In Australië leidde droogte tot dramatisch slechte oogsten. De graanteelt in de Verenigde Sta ten staat onder druk. Daar gok ken boeren op gewassen die ge schikt zijn voor het maken van biobrandstoffen. Vorig jaar pro duceerden zij 15 procent minder graan dan in 2005. Tenslotte stijgen de kosten van verpakkingsmaterialen. De alu- miniumprijs, waar brouwers de blikjes van maken, verdubbelde de laatste drie jaar. Ook de prij zen van plastic en glas stijgen. En net als iedereen kampen ook brouwers met hoge energieprij zen, mede door dure olie. GPD SAN JUAN - De oudste mens ter wereld is overle den. De 115-jarige Emilia- no Mercado Del Toro stierf gisteren in zijn huis in San Juan, de hoofdstad van Puerto Rico. Het Guinness Book Of Re cords bestempelde 'Don Emiliano' in januari 2005 tot oudste man ter wereld. Hij werd op 21 augustus 1891 op het Caribische ei land geboren en werd de oudste mens na het overlij den van de 116-jarige Ame rikaanse Elizabeth Bolden afgelopen december. ANP/DPA/AFP Het onderscheid tussen de intercity en de stoptrein op de Zeeuwse spoorlijn verdwijnt. Vanaf eind volgend jaar rijdt de intercity twee keer per uur en doet alle Zeeuwse stations aan. De aangekondigde sluiting van de stations Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge en Krabbendijke is daarmee van de baan. Een dag na de onthullingen over dopingpraktijken van ploegbaas Patrick Lefevere binnen Quick-Step, heeft de krant Het Laatste Nieuws weer voor ophef gezorgd. Een anonieme renner zegt in een interview: „De ethische code die Lefevere zo hard verdedigt, is ett een lege doos. Dit is hoe we hem kennen." Varia: 2; Binnenland: 3; Feiten Meningen: 4; Buiten land: 5; Radio Televisie: 7; Zeeland: 9, 11, 13, 14 en 15; Sport: 17, 18 en 19; Werk in Uitvoering: 20; Econo mie: 21, 22 en 23 DEELEN - Prins Willem-Alexander temidden van militairen die zich voorbereiden op uitzending naar Afghanistan. De prins bracht gisteren een werkbezoek aan Deelen, waar een oefening werd gehou den. De eenheden die meedoen aan de oefening - met de naam Rhi no Integration - volgen rond 1 april de huidige militairen op van de Task Force Uruzgan. foto Ed Oudenaarden/ANP WASHINGTON - Een Senaats commissie heeft zich uitgespro ken tegen het plan van presi dent Bush om extra troepen naar Irak te sturen. De resolutie wordt gezien als een signaal richting Bush om zijn nieuwe Irak-strategie te her zien. ANP pagina 4 Bush overtuigt Democraten niet door Harmen van der Werf OUDELANDE - Verkeersbor den verdwijnen in februari of maart uit Oudelande. De plaatsnaamborden blijven, maar dat zijn ook de enige. Wie Oudelande binnenrijdt, moet wel weten in Oudelande te zijn. Voor de rest haalt de gemeente Borsele alle verkeersborden van straat bij wijze van proef voor één jaar. Het idee om het dorp vrij te maken van verkeersbor den is niet door de gemeente op gelegd. Er zijn verschillende bij eenkomsten met bewoners over gehouden. Oudelande leent zich voor zo'n experiment, is de alge mene indruk, omdat er weinig doorgaand verkeer is en de stra ten vrij smal zijn. Er zal nog wel één overleg plaatsvinden, over het parkeerverbod voor één zij de van de Doelstraat. Hoe bewo ners van de straat daarmee den ken om te springen. De verkeers borden gaan weg, maar Borsele is zo slim de onderliggende ver- keersbesluiten te handhaven. De gemeente gaat ervanuit dat bewoners en passanten als van zelf zich aan de verkeersregels zullen houden. Is dat niet zo, dan kunnen de verkeersborden onmiddellijk terugkomen. De gemeente Borsele verwacht dat het dorp Oudelande er zon der verkeersborden fraaier uit zal zien. En van sommige ver keersborden is de functie niet eens meer bekend bij veel men sen. Niemand zal ze dan ook mis sen als ze weg zijn. Blijkt de proef na een jaar goed te beval len, dan gaat Borsele bekijken of andere Borselse dorpen ook vrij van verkeersborden kunnen worden. De gedachte gaat daar bij uit naar de kleinere dorpsker nen en niet de grotere, zoals 's-Gravenpolder of Heinkens- zand. Vergeetachtige ouderen langer zelfstandig dankzij nieuw bewakingssysteem (Advertentie) whmdige montage! j Glashandel i "^geopend ma t/m vr 7.30-17.30 uur j 20, GOES. Tel. (0113) 227854 door Jacqueline Steenwijk SOEST - Demente ouderen kun nen voortaan langer zelfstandig blijven wonen dankzij de inzet van een 'slim' bewakingssys teem. Dit waarschuwt hulpverle ners wanneer de ouderen geval len zijn, langdurig stilzitten of aan het dwalen zijn geslagen. Het systeem, dat ontwikkeld werd door TNO Defensie en Vei ligheid, werd gisteren gepresen teerd in verpleeghuis Daelhoven in Soest. De komende twee jaar wordt het uitgeprobeerd bij twintig zelfstandig wonende ouderen die verpleeghuiszorg van dit tehuis krijgen. Naar ver wachting is het al eind dit jaar voor iedereen beschikbaar. Het bewakingssysteem volgt met be hulp van sensors de oudere als het ware door de hele woning heen. Wanneer de bewoner te lang stil staat in bijvoorbeeld de gang, gaat er een alarmmelding naar een centrale meldkamer van het verpleeghuis. Die neemt daarna telefonisch contact op met de betreffende oudere. Wanneer die niet op neemt, kan de centrale op af stand camerabeelden vanuit de woning oproepen. Die beelden zijn tevens op een mobiele tele foon van de dienstdoende ver pleegkundige op te vragen. Zo kunnen hulpverleners met een zien wat er mogelijk aan de hand is en desgewenst ingrij pen. 's Nachts Ook geeft het systeem een alarm signaal af wanneer een cliënt 's nachts de woning verlaat. Vol gens onderzoeker J. van der Leeuw van Vilans, een nieuw on derzoeksinstituut op het gebied van zorg, is het systeem vooral voor dementerenden geschikt omdat het geen enkele hande ling van de aangeslotenen ver eist. Dit in tegenstelling tot an dere systemen. Daarbij moeten de ouderen zelf een noodknop aan een hals- of polsband indrukken. Veel de menterenden vergeten dat de knop bestaat of hebben de band niet om. Circa de helft van alle ouderen met een personenalar- mering. ongeveer zeven procent van de 65-plussers, doet overi gens uit principe die band niet om omdat die als stigmatiserend wordt ervaren. Het nieuwe systeem moet er ook voor zorgen dat mantelzorgers (familie, vrienden, buren) en hulpverleners worden ontlast. Mantelzorgers kunnen een de menterende makkelijker een poosje alleen laten, wanneer zij weten dat het veiligheidssys teem actief is. En hulpverleners hoeven alleen nog maar op te tre den wanneer er echt iets aan de hand is. Bij de huidige systemen blijkt overigens 75 tot 95 pro cent van de meldingen vals te zijn, onder meer doordat oude ren per ongeluk de alarmknop aanraken. GPD pagina 4 oudere begrijpt stem uit muur vaak niet telefoon: (post bankrekeningnummer Kijk op www.ptc ril/abonneren, bel gratis 0800 - 0231231 otsluur deie bon naar PZC. afdeling lezersservice Antwoordnummer 713.4480 W8 Goes O Noteert u mij voor een proefabonnement van 10 weken voor 15,- Ik geef daarbij óönmalig toeslemming voor automatische Incasso van dit bedtag van mijn rekeningnummer. Ik heb de laatste zes maanden geen proelabonnemem gehad. CJ Noteert u mij voor een vast abonnement. De eerste 10 weken ontvang ik de krant voor €15,- Daarna wil ik betalen: D per maand met automatische incasso (€21,501" pet kwartaal met automatische incasso 61.50)* O per jaar met automatische incasso 236 I' met gratis PZC-paraplu SUZHÓSS^SSSSO1 het alfabet van Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2007 | | pagina 1