PZC Gegevens instellingen openbaar 50% Reeks ingrepen voor Stationsbrug MODE SHOW Waarom kan het hier nou niet? Een begin van beton KORTING Fashion Event Tuurlijk met Foto Verschoore naar de grootste fotobeurs van Europa!!! Gimbrère TILROE OPTIEK Moslims Middelburgs college overweegt extra verkeerslicht naast weren vrachtverkeer L)e:0l'3-315649 fMpzc.nl Ked8ctie@pzc.nl Sus31,4460 AA Goes fetentie-exploitatie: en Midden-Zeeland: 0113-315520; Ss-Vlaanderen: 0114-372770; ^„331:020-4562500. jinsdag 19 september 2006 Dc? avond uit in Zeeland Glamour, fashu>n fct show Zeeuwse bibliotheken zetten databank op met informatie niet-commerciële organisaties door Emile Calon VLISSINGEN - Zeeland wordt transparant. Alle gegevens van ruim tienduizend niet-commer ciële instellingen, organisaties en verenigingen worden door de Zeeuwse bibliotheken openbaar gemaakt. Eind volgend jaar moet voor iedereen inzichtelijk zijn wat die instellingen doen, waar ze zitten, wat ze aanbie den tegen welke tarieven en wat waar te doen is. De Zeeuwse bibliotheken zijn volgens directeur C. Hamann van de Vlissingse bibliotheek *'t Spui begin dit jaar begonnen met het verzamelen van alle ge gevens van die instellingen. Ze doen dat werk omdat uit onder zoek blijkt dat er geen goed toe gankelijk openbaar bestand is met de adresgegevens, diensten en tarieven van al die instellin gen. Ook blijkt volgens hem dat doorverwijzen vaak niet werkt. „Dat is in 86 procent van de ge vallen niet effectief." Daar komt ook nog eens bij dat velen vaak erg lang wachten met het vragen van hulp bij het zoeken naar een dienst. Tot slot wijst hij naar de vaak ondoor zichtige informatie - het beken de 'doolhof' - die instellingen zelf verspreiden. Als voorbeeld wijst hij naar de vele instellin gen die zich bezighouden met de jeugdhulpverlening. Voor niet- directbetrokkenen is het vaak volstrekt ondoorzichtig wat die verschillende instellingen wan neer en waai- doen tegen welk ta rief. De Gids, zoals het project is ge doopt, draait al op beperkte schaal. Zo zijn de Vlissingse ge gevens al voor een groot deel te vinden op de site van de gemeen te. Ook op de sites van de GGD (Advertentie) Op zondag 1 oktober gaat Foto Verschoore Vlissingen naar de Photokina in Keulen. Op deze beurs kunt u alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fotogra fie bewonderen. Verder bestaat er de mogelijkheid om de nieuwste artikelen zelf uit te proberen! Er zijn vier plaatsen waar u kunt opstappen: Vlissingen, Middel-burg, Goes en Bergen op Zoom. Voor het reserveren van een plaats in de bus of voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@fotoverschoore.nl (o.v.v. Photokina) of tel. 0118-414081. De prijs voor de busreis en het entreebewijs bedraagt 50,-. en Scoop staan al heel wat gege vens die onder andere door de medewerkers van de Vlissingse bibliotheek zijn verzameld. Er komt geen aparte Gids-site. Alle gegevens gaan weer terug naar de leveranciers die ze ver volgens op hun eigen site kun nen zetten. Op sites van gemeen ten, de provincie en overkoepe lende instellingen zal meer tot veel meer zijn te vinden. Zo voorziet Hamann dat op bijvoor beeld de site van de Zeeuwse Sportraad straks alles is te vin- (Advertentie) 21 september 10.00- 13.30- 16.00 19.00 uur reserveren gewenst LANGE DELFT 16 MIDDELBURG TEL.NO. 01 1 8 - 61 2036 (Advertentie) 50 jaar Yvonne de Wolf Proficiat info@zppc.com den over sporten in Zeeland. Van de activiteiten van een plaatselijke jeu-de-boulesvereni- ging tot en met het wedstrijd- schema van bijvoorbeeld het F7-voetbalteam van Zeelandia Middelburg. Ook op het gebied van uitgaans- activiteiten zal volgens Hamann alles toegankelijk worden zodat iedereen via een pc kan zien wat er tijdens een bepaald weekein de te zien is voor bijvoorbeeld jongeren in Breskens. Momenteel wordt gewerkt om de zoekmachine die aan Gids wordt gekoppeld te perfectione ren, aldus M. Esser en P. de Que- lery van bibliotheek 't Spui. Ze willen dat, net als bij Google, spellingsfouten worden her kend. En dat iemand die de term 'drugs' invoert direct te rechtkomt bij de preventieafde ling van Emergis. Hamann verwacht dat waar schijnlijk eind dit jaar alle adresgegevens van alle organisa ties zijn ingevoerd. Daarna is er nog een klein jaar nodig om alle andere gegevens in te voeren. Als alles online is, kunnen orga nisaties zelf hun veranderingen invoeren. Hamann verwacht dat met be hulp van Gids Zeeland veel transparanter wordt. „Straks is met een paar muisklikken te zien waar men moet zijn voor een cursus Spaans en welke apo theek dienst heeft alsmede hoe snel een puber met bepaalde op- voedproblemen geholpen kan worden." (Advertentie) op de complete bril (montuur en glazen) alle merken en soorten glazen brilcollectie 2006-2007 Merkzonneurilien Ray Ban - Përsol- Vogue- Gucci- Esprit - Rodenstock - Nike - Davidoff - Killerloop 30% Korting OP= OP informeer naar de voorwaarden walstraat 81 vlissingen 0118-412370 www.tilroe.nl Switch ether-tv in december MIDDELBURG - De omschakeling van analoge naar digi tale ethertelevisie vindt plaats in de nacht van 10 op 11 december. Dat is twee weken later dan aanvankelijk de bedoeling was. Mensen die nu analoog televisie ontvangen via een spriet- of een harkantenne, hebben daardoor drie maanden de tijd om te zorgen voor een alternatieve televisieontvangst. Via de voorlichtingscampagne krijgen zij informatie over andere manieren waarop zij televisie kunnen ontvangen (via digitale ether, kabel, satelliet en internet). In samen werking met belangenverenigingen worden specifieke doelgroepen benaderd zoals recreanten en binnenvaart schippers. In totaal zijn er ongeveer 220.000 Nederlandse huishou dens die televisie kijken via de analoge ether. 74.000 van deze huishoudens zijn afhankelijk van de analoge ether. Overigen kijken analoog in hun vakantiehuisje of op hun tweede toestel. Tegelijk met de overgang naar digitale ethertelevisie krijgt Omroep Zeeland de mogelijkheid haar program ma's via de satelliet uit te zenden. Gentse Bonnie krijgt drie jaar cel GENT - De correctionele rechtbank in Gent heeft giste ren de vrouwelijke helft van het Gentse gangsterpaar dat eind vorig jaar en begin dit jaar zo'n dertig overvallen en diefstallen pleegde in de grensstreek en in Gent veroor deeld tot vijf jaar celstraf, waarvan twee jaar voorwaarde lijk. Tegen de 28-jarige vrouw was acht jaar geëist. Het koppel werd bekend als de Gentse Bonnie en Clyde. De vrouw gaf zichzelf in maart aan bij de politie omdat ze wilde worden herenigd met haar dochtertje. De man, een 31-jarige Algerijn, werd eind mei opgepakt door de politie in Algerije. Hij wordt zo goed als zeker in dat land berecht. De Algerijn pleegde in 1995 een moord in de binnenstad van Terneuzen. Daarbij raakten ook twee mensen zwaar gewond. Het ging om een afrekening in het drugsmilieu. De Gentenaar zat zeven jaar vast voor de moord en de ver wondingen. Fietsers in gedrang op boulevard VLISSINGEN - Vlissingse raadsfracties vragen aandacht voor cle in hun ogen verkeersonveilige situatie voor fiet sers op de boulevard van Vlissingen. De rijbaan is smal. Fietsers zouden regelmatig in benarde situaties worden gebracht door auto's, die uit de parkeervakken wegrij den. Het CDA stelt daarover schriftelijke vragen aan het coller ge van B en W. „Hoe denkt het college meer bescherming te bieden aan de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fiet sers en voetgangers op de boulevard?" door Wendy van den Hurk VLISSINGEN - De jongens van Racoon vinden het. Danny Vera, Raymtzer en Peter Pan Speedrock evengoed. Zelfs Jac ques Herb heeft zijn handteke ning gezet. De artiesten steunen Lost Key, die opkomt voor be ginnende bandjes zonder oefen ruimte. Vijfhonderd hebben ze er tot nu toe. De krabbels moeten de Walcherse wethouders nu einde lijk eens ertoe bewegen om oe fenruimtes voor bandjes te zoe ken. Een stapel handtekeningen zorgde er vorig jaar voor dat de stichting Lost Key wat verder kwam. Voorzitter Jos Houtzager vertelt hoeveel verder. „We heb ben met de gemeente Middel burg gesproken over de moge lijkheden. Die gaven ze ons nog niet, maar dat willen ze wel doen als wij ze een beleidsplan bieden. Dat hebben we nu, ge maakt door studenten van de Hogeschool Zeeland." In het plan staat hoe bandjes de oefenruimtes rendabel kunnen houden. Want dat kan. „Door al le kosten laag te houden", zegt Houtzager. Overzicht „Geen beheerder en de ruimtes drie dagdelen gebruiken. Zo kunnen ook bandjes die bestaan uit jongeren van veertien jaar met alleen nog zakgeld de huur betalen. Maar dan moeten we wel ruimte krijgen. Boeren bie den wel eens hun schuur aan, maar voor ons moet veiligheid en elektra wel goed geregeld zijn. En het liefst hebben we één grote, zodat alle bands samen kunnen oefenen. Zo houden we overzicht." „Natuurlijk hebben wij wel een pand in gedachten; het oude ROC-gebouw in Vlissingen. Dat staat al een tijdje leeg. Maar op ons voorstel is nog niet gerea geerd. Een ander idee is een loods, zoals in Vrijburg. Daar kun je zes oefenruimtes in ma ken, een bar, een podium en een exporuimte. Dat zou werkelijk perfect zijn." Kantoor De tijd dringt. „Omdat Midgard wordt opgeheven, weten we niet of we onze Lost Key-avonden in de Spot (het in aanbouw zijnde nieuwe jongerencentrum in Middelburg, red.) mogen houden. In elk geval hebben we nu wel een kantoor. Dat is ons aangeboden door de Stichting Alijn. We hopen dat ons be leidsplan het verschil gaat ma ken bij de gemeenten. In steden als Den Haag en Eindhoven is het ook gelukt. Dus waarom hier niet?" Om haar wensen kracht bij te zetten, herroept Lost Key op 6 oktober de Dag van de Muziek, zoals dat vroeger ook bestond. Op het plein voor het stadhuis in Vlissingen is vanaf 15.00 uur akoestische muziek en iedereen mag meedoen. Intussen biedt Lost Key haar beleidsplan aan aan de gemeente. Op 14 oktober is in het Arsenaal het tweede Lost Key-benefietfestival met de Lamaketta's als afsluiter. Het volledige programma staat op mww.lostkey.nl. zeeuwse almanak Ze mag dan pas vier zijn, Fem ke, maar ze weet al best wat van de wereld om zich heen. Dat bleek maar weer eens toen ze op de Markt in Goes troee vrouwen met hoofddoe ken zag lopen. „Dat zijn boe rinnen, he mam?" „Nee", legt haar moeder uit, „dat zijn moslimvrouwen. „Die geloven niet in God, maar in Allah. Die uitleg was op zich in orde, ware het niet dat er één duidelijke misser in zat. Zuchtend verbeterde Femke haar moeder: „Mam, het is 'Alladin'..." Bijdragen voor deze rubriek: redactie@pzc.nl of Redactie Almanak, Postbus 31,4460 AA Goes VLISSINGEN - Nieuwe wijk, nieuw riool: de betonnen buizen liggen al klaar. Sinds gisteren is de Bonedijkebuurt weer een stapje dichterbij het Spaans Kwartier geko men: het bouwrijp maken van de grond is begonnen. Daarvoor gaat de Bonedijkestraat tien weken dicht. De honderdtachtig koop- en huurhuizen zijn eind 2008 allemaal klaar. foto Ruben Oreel Goese reis naar Mozambique van de baan GOES - Het Goese college van B fa W ziet af van de studiereis :aar Mozambique. Daarmee is li stekker definitief uit het l'moja-project getrokken. Bet college gooide gisteroch- Iffld het bijltje erbij neer omdat raadsmeerderheid van MA, GroenLinks,* D66 en SGP/ChristenUnie niets voelt foor een verkennend bezoek ^Mozambique, waarvoor de Kneente de reiskosten zou dra- fa. koeling was begin oktober a Goese delegatie te sturen, in het Afrikaanse land -®t nagaan of Goes kan aan- -ïlen aan het bestaande cultu re uitwisselingsproject Umoja Mtural Flying Carpet. Dat pro- zou de basis kunnen vor- sa voor een Goes' Afrika-iaar n2009. Het college wilde eerst polsen de gemeenteraad daar over ■acht. Vorige week woensdag tijdens een ingelaste raads- 'ügadering al duidelijk hoe de erbij hing. Alleen de WD «inde zonder enige bedenkin- a de reis. Het CDA ging later -de week om toen het college "-orstelde delegatie in te krim- *n. De andere fracties bleven '*3en, omdat nut en noodzaak jade reis in hun ogen niet kon- ai worden aangetoond. Ook «toden ze de koppeling van het fraject aan een Goes' feestjaar «gezocht. éigens burgemeester D. van ■- Zaag, die het jubileumjaar 7s 600 heeft getrokken en °w de schouders onder het nieu- project wilde zetten, had het ;%e gisteren geen andere dan het Umoja-project af blazen. „Het standpunt van raadsmeerderheid is onwrik- tear." zeperd is mede te danken het college zelf. Dat hapte jtetig toe toen Koen Schyvens, ,ong jaar de regisseur van het «umspektakel in Goes, deel de aan het Umoja-project op ^presenteerblaadje aanbood. •u'ens is regisseur van het in- fiationale Pr°ject. Het college 'crgat vervolgens politiek hand werk ie verrichten. Raadsfrac- werden niet (op tijd) ge- wat als je draagvlak e«, aan te bevelen is bij reis- f ,'e met gemeenschapsgeld morden bekostigd. torNadia Berkelder ©DELBURG - Behalve het Kien van vrachtverkeer over eet Middelburgse college ra Ben W een serie maatrege ls om de Stationsbrug veiliger ;aaken. Een verkeerslicht aan jriant van de Blauwedijk is van die maatregelen. Pü maakte wethouder F. iieng (WD) gisteravond be- rid m de commissie ruimte, jinen drie weken moet duide rs zijn wat het effect is van die airegelen op de veiligheid, de horstroming van het verkeer, eleefbaarheid en het milieu. U weren van vrachtwagens en Bdoren lijkt de eerste stap om b brug veiliger te maken, ge- itéineerd met het nieuwe ver- fcaslicht aan de kant van de Sauwedijk. 3e! college overweegt daar- aast om de verkeerslichten zo i! te stellen dat fietsers en au- as niet langer tegelijk over de hg kunnen en om een vrijlig- pd (ietspad aan te leggen op sBlauwedijk. Dat er een extra wtgangersbrug naast de khroebrug komt, waardoor fiet- as daar meer de ruimte krij- •a, was al bekend. Streng zei gisteren bovendien te overwe- pn om de bouw van een lang- aamverkeersbrug ter hoogte nnRamsburg te bespoedigen. Diezou er dan over twee of drie jiarmoeten liggen. ie ingreep heeft gevolgen m de doorstroming van het teen de veiligheid op ande re plaatsen in de stad. Streng narschuwde voor wat hij het 'salerbedeffect' noemde. „Als jehier drukt, gaat het daar om toog." Een groot deel van de po litieke partijen lijkt veiligheid nu belangrijker te vinden dan doorstroming. Pas als de nieuwe N57 klaar is, op zijn vroegst in 2010, zijn beide problemen echt opgelost. „Dat duurt me te lang", zei A. van 't Westeinde. „Ik wil niet wachten op nog meer ongelukken." De politici waren onder de indruk van de reacties die het ongeval van vori ge week, waarbij een vrouw om het leven kwam, heeft losge maakt. „Je hoort steeds meer verhalen van bijna ongelukken en kleine ongelukjes", zei Van 't Westein de. „Wat mij is opgevallen is de boosheid van de reacties. Dat we toch allang weten dat het daar onveilig is." Het uitgangs punt moet zijn dat de combina tie van autoverkeer en vracht verkeer niet kan op de brug, vindt P. de Doelder (PvdA). Hij vroeg het college om een andere route te bedenken voor het bouwverkeer dat richting de Veersepoort rijdt. Ook dat pro bleem wordt onderzocht, beloof de Streng. J. Kodde (CDA) stelde voor om alle fietsers om te laten rijden via de Schroebrug. W. Steketee (Middelburg Transparant) wees Streng op het verkeerslicht voor fietsers die vanaf het fietstunnel- tje in Dauwendaele rechtsaf richting het centrum willen. Dat verkeerslicht kan verwarrend zijn, omdat het alleen brandt als fietsers mogen doorrijden. „Als het rood is, is het zwart." De commissie praat op 9 oktober verder over de Stationsbrug.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 9