Scouting moet weer hip worden PZC Serven maken zich amper druk over tonnen aan kernafval PZC Bruinen rukken op in oosten Duitsland Voorbereid zijn op ramp is belangrijkst Jeugdorganisatie wil af van oubollig en militaristisch imago In goed gezelschap 19 september 1956 te gast dinsdag 19 september 2006 Scouting Nederland bestaat bin nenkort honderd jaar en wil dan een hip, stoer imago hebben. Dat wordt een flinke klus, want zelfs scoutingleden schamen zich voor hun uniform. door Ruth van Beek In een keurig carré staan ze, zoals de traditie voorschrijft. De 38 scouts (11 tot 15 jaar) van Scouting Lucas in Den Bosch dragen een kaki blouse, donker blauwe broek en om hun nek een blauwe das met gele bies. Plechtig kijken zij toe hoe Jaap (13) de vlag hijst. „Groepssa- luut", sommeert begeleidster Aukje en als één brengen de scouts hun hand naar het voor hoofd. Dan legt de teamleider uit wat er vandaag gaat gebeuren: le vend slagbal met hindernissen, die de groep eerst zelf in elkaar gaan zetten. Als hij klaar is met uitleggen, dan rent de helft van de scouts naar buiten om de bal ken, touw en autobanden naar het grasveld te sjouwen. De an dere scouts lopen eerst naar hun tassen, trekken hun blouse en sjaal weer uit en lopen dan in hun dagelijkse kloffie achter de rest aan. „Ze schamen zich, hè", verzucht begeleidster Babette. „Vooral de meiden. Als ze naar buiten moeten, gaan meteen de uniformen uit. Terwijl ze het hier verder hartstikke leuk vin den." De scouting kampt met een teruglopend ledenaantal én een slecht imago. Uit een onder zoek dat de organisatie eerder dit jaar liet uitvoeren, blijkt dat mensen scouting 'oubollig' en soms zelfs 'militaristisch' vin den. „Dat hadden wij stiekem wel verwacht", zegt Karen van den Berg, hoofd communicatie van Scouting Nederland. „Men sen hebben het vaak nog steeds over de padvinderij, terwijl dat al sinds de jaren zeventig niet meer in die vorm en onder die naam bestaat. Maar dat beeld kleeft er nog steeds aan." Leidinggevenden van Scouting Lucas weten er alles van. 'In je bloesje naar beestjes zoeken', krijgen zij regelmatig te horen. Of: 'Heb je dat pad nou nog niet gevonden?' „Toen ik op school vertelde dat ik op scouting zat, zeiden mijn klasgenoten: O, zit je bij de Hitlerjugend", vertelt Marie Claire, begeleidster van de afdeling Bevers (5-7 jaar). Collega Muriëlle: „Ik heb meege maakt dat een jongetje zo ge pest werd omdat hij op scouting zat, dat hij er uiteindelijk af is gegaan. Dat gaat natuurlijk wel heel erg ver." Campagne Tijd om het tij te keren. In 2010 bestaat de organisatie in Neder land honderd jaar en voor die tijd moet de scouting een hip, stoer imago hebben. Van den Berg van Scouting Nederland wil een landelijke campagne be ginnen om scouting weer posi- Bevers, kabouters, scouts en pivo's hoeven zich niet te schamen voor hun hobby, want zij zijn in goed gezelschap. Vol gens internet-encyclopedie Wikipedia zijn de volgende men sen ook ooit lid van scouting ge weest: Jan Peter Balkenende - minis ter-president Beatrix - koningin Gijs Staverman - presentator/dj Gordon - zanger/presentator Paskal Jakobsen - zanger Blof tief op de kaart te zetten. „Gro te billboards en spotjes op tv met Bekende Nederlanders die ooit scout zijn geweest. Wij gaan ons profileren met pijlers als plezier, samenwerken en je zelf ontwikkelen. Zoiets hebben we nog niet eerder gedaan. We zijn een nogal naar binnen ge keerde organisatie. Daarom be staat er ook zo'n verouderd beeld van ons." Dat komt deels door de unifor men, geeft Van den Berg toe. Het onderzoek toonde aan dat maar liefst 50 procent van de po tentiële leden het uniform reden genoeg vindt om geen lid te wor den. „Het is onvoldoende met de tijd meegegaan. Ik zou graag een moderne versie ervan zien, van die stoere outdoor-kle- ding." „Wij lopen hier al twintig jaar rond en vinden het niet erg om in uniform gezien te worden", zegt Marie Claire van Scouting Lucas. „Maar als je 13 of 14 bent, sta je keihard voor schut in die blouse met je sjaal. Het is ook dat woord: uniform. Bever trui klinkt al een stuk gezelli ger." Van den Berg: „Op dit punt is er nog veel discussie bin nen de scouting. We zullen het uniform niet helemaal schrap pen, maar je moet die drempel verlagen om meer leden aan te trekken en het imago te verbete ren. We weten ook dat 90 pro cent van de scoutingleden het uniform wél wil houden." Los van het unifonn moet de scouting veel zichtbaarder ope reren dan ze nu doet, meent Scouting Nederland. „We zijn met 113.000 leden de grootste jeugdorganisatie van Nederland Wij kunnen als klankbord funge ren voor de politiek en het be drijfsleven. Scouting kan een uitstekende gesprekspartner zijn voor de invulling van het jeugd- en vrijwilligerswerk." Van den Berg stelt voor om jon geren die niet kunnen meeko men op school, door vrijwilli gerswerk bij de scouting certifi caten te laten verdienen. Dat kan helpen de jeugdwerkloos heid in te dammen. In Den Bosch zijn ze al lang overtuigd van het nut van scou ting. „Ik had op mijn elfde al ge leerd af te wassen en aardappels te schillen. Dat konden mijn klasgenoten niet, hoor", lacht Marie Claire. GPD Harry Mulisch - schrijver Bassie en Adriaan - clown en acrobaat Jacques Brei - chansonnier Neil Armstrong - eerste mens op de maan Elizabeth II - koningin Bill Gates - directeur Microsoft Michael Jordan - basketballer Paul McCartney - ex-Beatle Kate Moss - topmodel Steven Spielberg - regisseur LL Cool J - rapper George Bush - president GPD litici vragen zich vertwijfeld af wat er moet gebeuren. De politieke baas van het CDU in Noord-Rijnland-Westfe. len, Jürgen Rüttgers was een van de weinigen die gisteren de hand in eigen boezem stak. Volgens hem moeten de par tijen zich meer profileren. „Wat wil de CDU nou eigen lijk? Een socialer gezicht o: een harde liberale koers, ge richt op de vrije markt'fe kunt niet alles beloven. Me; duidelijke keuzes, hebben mensen wat te kiezen." Hij doelde op de historisch lage opkomst van nog geen z< procent. Bondskanselier Angela Mer kel drukte het begin van een debat over de koers van de partij gisteren hoogstpersoon lijk meteen de kop in. On danks de nederlagen van haar partij in Mecklenburg-Voor- Pommeren en Berlijn vond ze het allemaal best goed ge gaan. In de deelstaat aan de Oostzee hadden ze maar net verloren, bovendien bestaa de kans dat er een bestuu van SPD en CDU komt, naa landelijk voorbeeld. En u. Berlijn, vond Merkel, is de partij op de goede weg. Dat het CDU daar het slechtste re sultaat ooit boekte, r kennelijk niets uit. door Achille Prick Stapje voor stapje begint het oosten van Duitsland bruin te kleuren. Na Branden burg en Saksen, nemen nu ook neo-nazi's zitting in het deelstaat-parlement van Mecklenburg-Voor-Pomme- ren. De grote partijen hebben er geen antwoord op. „Natuurlijk, ook in andere Europese landen worden rechts-extreme partijen in het bestuur gekozen. Zelfs op landelijk niveau scoren ze bui ten Duitsland tien tot twintig procent. Toch blijft Duits land een ander verhaal. Sinds de nazi-tijd is het land een ge nezen verklaarde alcoholist, maar die grijpt nu toch weer naar de fles." Het commentaar in de Süd- deutsche Zeitung van giste ren geeft weer wat zich in de voormalige DDR op het poli tieke toneel afspeelt. Het Oos ten kleurt stapje voor stapje bruin. Na Saksen, is de Natio- naldemokratische Partei Deutschlands (NPD) nu ook gekozen in het parlement van de deelstaat Mecklenburg- Voor-Pommeren. Van bijna nul, vier jaar geleden, schoot de partij van Hitler-aanbid- der Udo Pastors zondag naar 7,3 procent. In Berlijn komen ze in vijf stadsdelen te zitten en in de omliggende deelstaat Brandenburg zit de rechts-ex treme DVU al in het parle ment. Het gaat vooral ten koste van de grote (West-)Duitse par-, tijen SPD en CDU. Ze wor den in het oosten steeds klei ner en de betiteling volkspar tijen dekt de lading allang niet meer. De enige echte volkspartij in het oosten is de 'partij van niet-stemmers'. Het gros van de kiezers stemt niet meer. En wat overblijft aan werklozen, DDR-nostal- gisten en simpele fanatici voelt zich meer en meer thuis bij partijen als de NPD of DVU. Talloze commentatoren en po- Hervormingen De bondskanselier lijkt sim pelweg geen zin te hebben m gedoe over de koers van ha: partij. Ze heeft wel wat ar ders aan haar hoofd. Op lan delijk niveau moet ze met coa litiepartner SPD een paar gro te hervormingen voor elkaar krijgen. Volgens veel commen tatoren is het exact die hou ding die extreem-rechts, en veel andere splinterpartijen die steeds groter worden, in de kaart speelt. Bloemen uit delen aan grote verliezers en verder gaan. Alsof er niets aan de hand is. GPD pagina 5 succes extreemrechts baart Duitsers zorgen door Wim van Gelder De woorden kust, veilig heid en overstroming houden mij dagelijks bezig. De PZC-bijlage over dit on derwerp heeft de discussie de laatste week onder de bevol king weer aangewakkerd. Uitspraken van mijn zijde over de onmogelijkheden van evacuatie in geval van een overstroming, lieten het Fo rum op de website van de PZC 'nuchter en constructief' vollopen. Tot mijn vreugde, want voorbereid zijn op cala miteiten en realiseren dat men in de eerste uren van een ramp op zichzelf is aangewe zen, is de eerste, belangrijke stap naar een veiligere samen leving. De overheid is niet al omtegenwoordig en bij veel ramptypen speelt de factor tijd een bepalende rol. Over stromingen als gevolg van een hoge zeewaterspiegel kunnen pas zes uur van tevo ren worden voorspeld. Het mag duidelijk zijn dat het tijd kost om adequaat te kun nen reageren. De inwoners zullen op zijn minst die tijd moeten overbruggen totdat hulpdiensten redding kunnen bieden. In die periode van 'leemte' is zelfredzaamheid van cruciaal belang. Dat bete kent niet dat bestuurders ach teroverleunen, terwijl u voor uzelf mag bedenken hoe u zich de eerste uren in veilig heid kunt brengen. Overhe den hebben de taak om u te helpen zelfredzaamheid te worden en te kunnen zijn. Dat proces begint bij het be wustmaken van de inwoners van de risico's in hun omge ving. De Zeeuwse risicokaart is hiervoor speciaal ontwik keld. Gerichte campagnes als: 'Weet wat u moet doen als de sirene gaat' van de rijksoverheid en 'Focus op Veiligheid' van Zeeuwse ge meenten en de provincie, sti muleren inwoners om na te denken over die risico's en de gevolgen. In Zeeland staan we aan het begin van een voorlichtings traditie, in landen als Ierland en steden als New York zijn de overheden al een paar stappen verder. Daar worden gidsen verspreid die de inwo ners stap voor stap meene men door voorbereidingsplan nen en checklists. Relevante informatie die de burger no dig heeft om zelfredzaam te zijn en een voorbeeld voor ons. Zelfredzaamheid impliceert ook hulp aan anderen. Hulp van burgers aan burgers. Van inwoners wordt gevraagd re kening te houden met de be hoefte van kinderen en oude ren en van mensen met een medische of ander beperking, voor, tijdens en na een ramp. Van mensen met een beper king wordt op hun beurt ver wacht dat zij zelf aangeven hulp nodig te hebben en dat ze voorbereid zijn door bij voorbeeld medicamenten bij de hand te hebben. Verhalen uit '53 kunnen dit beroep op burgerzin illustre ren. Met grote inventiviteit slaagde een bewoner van Nieuwe-Tonge erin om met gevaar voor eigen leven een groot aantal mensen te red den. Door een paar lange lad ders met touwen aan elkaar te knopen konden zijn dorps genoten de stroomgaten in de dijken oversteken. In zijn huis vonden ze verzorging en een veilig onderkomen tot de hulpdiensten hen kwamen redden. Zelfredzaamheid be tekent dus niet dat inwoners volledig op zichzelf zijn terug geworpen wanneer de moge lijkheden voor de overheid (tijdelijk) ophouden. Het bete kent wel dat er nieuwe waar devolle spelers in de bestrij ding van rampen en zware on gevallen worden betrokken. Als wij die spelers serieus ne men, dan maken wij hen ook deelgenoot van de lokale en regionale risico's. Zodat ie dereen zich kan voorbereiden op een ramp en weet wat hij of zij kan en moet doen in ge val van nood. Een voorbereid mens is een waardevolle scha kel voor een veiligere samen leving. Drs. W.T. van Gelder is Commis saris van de Koningin in Zee- door Marloes de Koning Onlangs luidde het Interna tionaal atoombureau IAEA de noodklok over kernafval in Servië, onder meer in Belgrado. Het spul kan zo maar in handen komen van terroristen ten be hoeve van een 'vuile bom'. Vinca, het nucleaire instituut in een buitenwijk van Belgrado, ziet eruit als een inrichting. Offi cieel ligt het complex nog in de stad: laagbouw in het groen, aan de oever van de Donau. Een manshoog hek, maar de poort staat open en de bewaker lacht vriendelijk. Op het 50 hectare grote terrein ligt nucleair afval. In een van de gebouwen ligt 2500 kilo gebruikte kernbrand stof vol plutonium en verrijkt uranium in een 25 meter lang af gedekt bad. De staafjes liggen al 30 jaar te koelen in het inmid dels zwaar vervuilde water. Ma teriaal uit de Sovjet-Unie toen de federatieve staat Joegoslavië nog nucleaire ambities had. „Het is niet bedoeld om zo lang zo bewaard te blijven. De staaf jes zijn gaan roesten en lekken in het water dat daardoor steeds zwaarder besmet wordt", zegt Mike Durst, bij het IAEA in We nen belast met Servië. Hij poogt het levensgevaarlijke materiaal zo snel mogelijk het land uit te krijgen maar denkt daar nog wel drie jaar voor no dig te hebben. Servië wil er graag vanaf, maar heeft daar de middelen niet voor. Rusland moet het afval, op basis van internationale afspra ken terugnemen. Moskou is daartoe bereid mits er maar be taald wordt. Vuile bom De VS hebben al enkele miljoe nen euro's beschikbaar gesteld. In Washington bestaat de vrees dat het afval in de handen van terroristen komt die er een 'vui le bom' mee kunnen maken. Bij Vinca zijn nog geen terroris ten gesignaleerd, verzekeren me dewerkers. Een crimineel denkt wel tien keer na voor hij zichzelf bloot stelt aan de radioactieve troep. Maar een groep 'experts' heeft aan Vinca een makkie. Het bad ligt in een gebouw zonder extra muren of zwaar beveiligde deu ren. Een paar lichtbewapende agenten bewaken het terrein. „Lekkend nucleair materiaal hoort' in ondergrondse bunkers met meerdere barrières om er te komen", zegt Durst. „Als in Vin ca de deur opengaat ontsnapt er lucht uit de bassinruimte. Als die besmet is, is er direct gevaar voor de buitenwereld." Oud-Vin- cadirecteur Krunoslav Subotic relativeert het gevaar. „Het is erg, maar niet dramatisch. Het is bij ons niet anders dan in de omringende landen." Het grootste probleem is vol gens hem de verdwijnende ex pertise. Als lid van de socialis tische federatie Joegoslavië had Servië een technische voor sprong. Om zelfvoorzienend te zijn werd fors geïnvesteerd in kennis en kunde. Nu is er spra ke van een totale aftakeling. Volgens Durst is het probleem in Servië urgent, door de combi natie van een grote hoeveelheid nucleair afval, het lekken en de TROONREDE - Koningin Juliana heeft gisteren de troon rede uitgesproken. Hoofdpun ten daaruit waren: de bezorgd heid over de ondermijning van het vertrouwen dat in de vrije wereld internationale rechtsre gels en gebruiken worden nage leefd, een algehele herziening van de bewindsregeling Nieuw-Guinea wordt nage leefd, maatregelen tegen econo mische spanningen vragen de aandacht, en aan de woning bouw wordt nog steeds de grootst mogelijke prioriteit ge geven. Het was voor het eerst dat kroonprinses Beatrix de plechtigheid bijwoonde. BIETENCAMPAGNE - De sui kerfabrieken beginnen dit jaar twee weken later dan normaal met de bietencampagne. De bieten krijgen nog wat extra tijd om zich te ontwikkelen en zullen nu rond 8 oktober voor het eerst worden geleverd. GROENE DRAECK - Het ont werp voor de Lemster aak die kroonprinses Beatrix voor haar achttiende verjaardag, ai- gelopen januari, van de stich ting Varend Nederland kreeg, de Groene Draeck, is af. Over enkele maanden zal de kiel ge legd worden bij een Amster damse scheepswerf. Tomislav Javanovic woont 100 nieter van de ingang van instituut Vinca. Vroeger werkte hij er als bewaker. „De mensen hier uit de buurt zouden er niet werken als het kernafval gevaarlijk was. Het gewone afval dat iedereen hier in de berm dumpt is veel gevaarlijker. En het stinkt." foto Marloes de Koning/GPD slechte opslagruimte. „De mede werkers daar doen wat ze kun nen, maar door de slechte om standigheden is er toch een on middellijk gevaar voor de omge ving." Vertrouwen In de huizen op een paar meter afstand van Vinca is het vertrou wen in de managers groot. „Ze zouden hier toch geen 600 men sen laten werken als het gevaar lijk was?", meent Tomislav Ja vanovic, vroeger zelf bewaker van het instituut, waar nu zijn dochter en schoonzoon werken. „Het huisvuil dat iedereen hier in de bermen dumpt omdat we een tekort aan containers heb ben is een veel groter probleem. Dat brandt af en toe en stinkt." „Ik dacht eigenlijk dat al het materiaal al naar Rusland was", zegt Branislav Janicijevi. Hij loopt samen met zijn vriend over de onverharde landweg bui ten het hek van het instituut. Zorgen maken ze zich niet. „Ach, wij zien nog niet groen en geven nog lang geen licht in het donker." GPD Hoofdredactie: Peter Jansen Dick Bosscher (adjunct) Arïe Leen Kroon (adjunct) Centrale redactie: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel: (0113)315500 Fax (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl Lezersredacteur: A. J. Snel Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel (0113)315660 Fax:(0113)315609 E-mail: lezersredacteur@pzc.nl Middelburg: Buitenruststraat18 Postbus 8070 4330 EB Middelburg Tel: (0118)493000 Fax: (0118)493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Goes: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)315670 Fax. (0113)315669 E-mall: redgoes@pzc.nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115)645769 Fax. (0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel: (0114)372776 Fax:(0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 A8 Zierikzee Tel: (01111454651 Fax:(0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren Goes, Zierikzee en Hulst: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur Internetredactie: Postbus 31 4460 AA Goes E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur. Abonnementen: 0800-0231231 autom. afschrijving acceptgiro per maand: 21,50 n.v.t per kwartaal: 61,50 64,50 periaar €236.00 239.00 Voor toezending per post geldt een toeslag. E-mail: lezersservice@pzc.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand voor Int einde van de betaalperiode. PZC, t.a.v. lezersservice, Postbus 31. 4460 AA Goes Losse nummers per stuk: maandag t/m vrijdag 1,25 zaterdag: 1,80 Alle bedragen zijn inclusief 6% BTW Bankrelaties: ABN AMRO 47.70.65.597 Postbank 35.93.00 overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV en volgen» de Regelen voor het Advertentiewezen. Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag: tijdens kantooruren zondag: van 16 00 tot 18.00 uur Tel. (076)5312550 Fax. (07615312340 Personeelsadvertenties: Tel: (076)5312240 Fax: (076)5312340 Rubrieksadvertenties (kleintjes): Tel. (076)5312104 Fax. (076)5312340 Voor gewone advertenties: Noord- en Midden-Zeeland Tel. (0113)315520 Fax. (0113)315529 Zeeuws-Vlaanderen Tel (0113)315570 Fax:(0113)315571 Business to Business/Onroerend gow Tel: (076)5312277 Fax:(076)5312274 zv.pzc.nl/service/advertete" Auteursrechten vc Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV is een on aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen (abonnementen)adminis(ratie en om u te (laten) infor ducton van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig de derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftolijk melden e, Postbus 31,4460 AA Goes. Behoort tot WGGGNGR ionic diensten wl*» gesdedeer- bij:PZele

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 4