Restschuld vaak kwijtgescholden Instellen meldpunt leidt tot minder medische missers Zwartboek Gouden Film FNV wil 2,5 procent loonstijging in 2007 Debiteuren moeten na akkoord drie jaar op houtje bijten Torentje spaarzaam verlicht FordTransit. De ideale werkplek. AMSTERDAM - Carice van Houten (rechts) heeft gisteren in Amsterdam de Gouden Film voor 'Zwartboek' in ontvangst genomen. De oorlogsthriller van regisseur Paul Verhoeven trok in Nederland in vier dagen tijd meer dan 100.000 bezoekers en bereikte daarmee de status van Gouden Film. foto Koen Suyk/ANP ■vïïjantina van der Meer TöORBfRG - Zeven op de tien ««ten voor schuldsanering Jgen met kwijtschelding 0 de (rest)schuld. Naarmate ji schuldenaren ouder zijn, «dl vaker een schuld kwijtge- sdielden. to blijkt uit de gisteren gepu reerde resultaten van een on- .feoek van het Centraal Bu- ij voor de Statistiek (CBS) ^trajecten die zijn begonnen Kir 1 januari 2003 en zijn reéndigd voor 1 juli 2006. Sinds december 1998 kunnen personen met schulden via de rechter een regeling treffen met hun schuldeisers. Onder toe zicht van een bewindvoerder be talen zij dan circa drie jaar lang zo veel mogelijk af. Momenteel zitten circa 14.000 particulieren in een dergelijk traject. Het aflossen lukt niet iedereen. „Het is drie jaar lang op een houtje bijten", zei CBS-onder- zoeker Michiel Vergeer. Hij wijst erop dat mensen een inko men van maximaal de bijstands norm mogen hebben. Als men sen in de bijstand zitten, mogen ze 95 procent van de uitkering houden. Faillissement Het gebeurt dat mensen zich aan de afspraken houden, maar er niet in slagen af te lossen. Dan wordt de restschuld na drie jaar kwijtgescholden. „Het komt voor dat bijna de hele schuld die mensen aan het begin van het traject hadden, wordt kwijtgescholden. Maar mensen moeten wel iets kunnen afbeta len." Als mensen zich niet aan de af spraken houden, volgt volgens Vergeer een faillissement. In het CBS-onderzoek werd 17 procent van de personen failliet verklaard. Dan worden alle be zittingen verkocht en kan de schuld iemand voor de rest van zijn leven achtervolgen. Jongeren komen vaker in een faillissement terecht dan oude ren. Van de 18- tot 25-jarigen werd een kwart failliet ver klaard na een schuldsanerings traject en kon bij 64 procent de restschuld worden kwijtgeschol den. Daarentegen kunnen bijna acht op de tien 65-plussers na drie jaar met een schone lei be ginnen. Van hen wordt 8 pro cent failliet verklaard. Soms be reiken schuldeisers met de schul- denaren al -vroegtijdig een ak koord over de afbetaling. Van alle saneringstrajecten wordt 4 procent beëindigd met een akkoord. Vaak zijn bij derge lijke zaken omvangrijke bedra gen gemoeid. Hier was de gemid delde schuld 68.000 euro, ter wijl dat over alle schuldsane- ringsti-ajecten gemiddeld 40.000 euro was. ANP dinsdag 19 september 2006 Celstraf bestormers ADO-honk DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft gisteren twee supporters van Ajax veroordeeld tot gevangenisstraf- fen wegens betrokkenheid bij het bestormen van het sup- portershonk van ADO Den Haag in februari. Een 24-jarige man uit IJsselstein kreeg twaalf maanden celstraf waarvan vier voorwaardelijk. Een even oude man uit Almere kreeg vijftien maanden opgelegd waarvan vijf voorwaardelijk. Bovendien ki-egen beiden een stadion ver- bod opgelegd. De rechtbank sprak van een laffe daad om dat hij gepland was. Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen beiden drie jaar cel, waarvan een half jaar voor waardelijk, en een stadionverbod geëist. ANP Drents onderzoek naar CO,-opslag ASSEN - In Drenthe begint een brede milieustudie naai de mogelijkheid om CO. in lege gas- en olievelden op te slaan. Gedeputeerde Staten dragen 20.000 euro bij aan dat ondei-zoek. Dat heeft de provincie Di-enthe gisteren bekendgemaakt. De studie is nodig om te kunnen bepalen onder welke voorwaarden vergunningen kunnen worden afgegeven voor een dergelijke opslag. Het is de eerste keer dat op land een dergelijk diepgaand ondex-zoek woi-dt uitge voerd. ANP Campagne voor veilig pinnen AMSTERDAM - Consumenten moeten hun pinpas voor zichtiger gebruiken. Currence, de toezichthouder en pro ducteigenaar van pin en chipknip begint met dat doel nog dit jaar een campagne. Dat heeft een wooi-dvoerder van Currence gisteren gezegd. Uit onderzoek van Currence blijkt dat 50 procent van de Nederlanders onzorgvuldig pint. „Mensen geven te mak kelijk hun pinpas mee aan anderen of schermen hun code niet af tijdens het pinnen." De campagne is een voorzorgs- maatregel, zegt de woordvoerder. ANP Tuin is om te ontspannen ROTTERDAM - Een tuin moet gezellig zijn en dient voor al voor de ontspanning, maar mag niet te veel tijd en geld kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van Woonkennis.nl, waarvan de resultaten gistex-en bekend zijn gemaakt. Uit de studie van de website Woonkennis.nl blijkt dat zo'n 86 procent van de ruim 1500 ondervraagde huishou dens met tuin maakt gebxixik van de eigen stek. Ongeveer 70 procent vindt het belangx-ijk dat de tuin een gezellige uitstraling heeft. Ruim 60 px-ocent wil dat het een plek is om tot nxst te komen. ANP Vluchtgegevens Awacs geheim ONDERBANKEN - De Vei'eniging Stop Awacs krijgt geen inzage in de vluchtgegevens van Awacs-radai-vlieg- tuigen. De bestuursrechter van de rechtbank in Maastricht be paalde dat die geheim blijven, meldde Stop Awacs giste ren. Stop Awacs betwistte voor de rechtbank de huidige geluidszones boven de gemeenten Onderbanken en Bruns- sum. Volgens Stop Awacs zijn die te optimistisch en moe ten er zeker 2000 woningen geluidsisolatie krijgen in plaats van de 117 die nu geïsoleex-d zijn. ANP Uitzending over misbruik kind levert 40 tips op BREDA - De politie heeft onge- wr veertig tips gekregen na de fading van een landelijk op sporingsbericht voor een man fcervan wordt verdacht dat hij »n 9-jarig meisje in Breda sek sueel heeft misbruikt. In de op roep werd een foto van de ver- Wie getoond en zijn naam ge roemd, De informatie heeft nog ril geleid tot een aanhouding, «ieen woordvoerder gisteren. Hel meisje werd in de nacht van vierdag 9 op zondag 10 septem- iermisbruikt in haar ouderlijke woning in de wijk Westerpax-k nBreda. De politie verdenkt de ól-jarige man van het misdrijf, fee heeft eerder lange celstraf- kuitgezeten wegens zedenmis- èijven. Hij heeft geen vaste ~»n- of verblijfplaats. Het ge- reurl zelden dat opsporingsbe- rchten worden verspreid waar- s justitie de verdachte met beel- '-3 en naam bekendmaakt. De feisler van Justitie moet in agelijke gevallen persoonlijk •■«lemming geven. ANP Halsema trekt lijst GroenLinks DEN HAAG - Femke Halsema wordt opnieuw de nummer één van GroenLinks. Volgens de partij heeft zij de af gelopen periode niet alleen een rol van betekenis gespeeld in het debat, maar ook voor inter ne vernieuwing gezorgd. Ze gaat de verkiezingen in met een 'gewaagde' lijst, vindt ze zelf. Opvallende nieuwe kandidaten die op de gisteren gepresenteer de concept-kandidatenlijst voor de plaatsen net onder Halsema in aanmerking komen, zijn To- fik Dibi, Isabelle Diks, Mariko Peters en Jolande Sap. Halsema is enthousiast over de lijst. „We hebben een gemêleerd gezel schap aan nieuwkomers bij el kaar gekx-egen. En dat zijn ge lukkig geen Bekende Nederlan ders, maai' mensen die zijn uitge zocht op hun kwaliteiten." GPD /U£ER I£TS~ VCXP/Z- J7£ MOEDE &- Nu blijkt vaak nog dat reizen in werkelijkheid veel duurder zijn doordat de adverteerder extra kosten als de brandstofopsla gen, luchthavenbelastingen, vei ligheidstoeslagen of verplichte heffingen niet vermeldt. De Con sumentenbond is blij met de nieuwe gedragsregels die zijn vastgelegd in de Code Reisaan- biedingen. Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken nam de code gisteren in ont vangst. „Prijzen in de reis branche zijn vaak niet transpa rant en werken concwrentiever- storend. Deze code schept duide lijkheid voor zowel consumen ten als aanbieders." Volgens de code moeten prijzen voortaan 'correct en duidelijk' zijn. Als in strijd met de code wordt gehan deld, kan bij ue Stichting Recla me Code worden geklaagd.GPD DEN HAAG - Premier Balkenende heeft in het Torentje twee gloeilampen door spaarlampen vervangen. Dit gebeurde giste ren op verzoek van milieuorganisatie Greenpeace, die campag ne voert voor dit type gloeilamp. Spaarlampen liggen al jaren in de winkelschappen, maar de ouderwetse gloeilamp is nog steeds favoriet. Van de gemiddeld 31 lampen in een Neder lands huishouden zijn er vier energiezuinig. Greenpeace stelt dat een huishouden per jaar 79 euro kan besparen door tien gloeilampen te vervangen door spaarlampen. foto Ed Oudenaarde/ANP fees Fens schrijft toekenweekessay UISTERDAM - Letterkundige bs Fens (1929) schrijft het fckenweekessay 2007. Dat liet inlichting CPNB gisteren we- n r^e Boekenweek is van 14 sl en met 24 maai-t. Thema is Leider Zotheid: Scherts, satire aironie'. :5ss Fens is literatuurcriticus so; de Volkskrant. Lange tijd 'rahij hoogleraar moderne Ne- toiandse letterkunde aan de iilholieke Universiteit Nijme- 521 de huidige Radboud Univer- Ijieit Twee jaar geleden kende Universiteit van Amsterdam 'm een eredoctoraat toe. In iSSdontving Fens de P.C. Hooft- jrijs voor zijn essays. Ook iireef hij dictees voor het G-xot Dictee der Nederlandse hal, dat elk jaar in december .'(^televisie is te zien. JU Boekenweekessay is in eer dat jaren geschreven door on to anderen Hafid Bouazza, .Uraan van Dis, Gerrit Komrij ePaulWitteman. &CPNB is een samenwerkings- raband van de Nederlandse kkverkopersbond, de Groep gemene Uitgevers en de Vere ring van Openbare Bibliothe- ;a Eerder maakte de oi'ganisa- 'y bekend dat Geert Mak het ïoekenweekgeschenk 2007 schrijfIANP van onze redactie binnenland AMSTERDAM - Vakcentrale FNV eist volgend jaar een loons verhoging van 2,5 procent. In be drijven en sectoren die goed draaien, kan dat volgens de vak centrale nog worden aangevuld met eenmalige bonussen. derland ziet liever dat een deel van de loonsvex-hoging pas wordt uitbetaald nadat onderne mingen meer winst draaien. Ook vindt de oi-ganisatie dat de bonden niet één looneis voor het hele land moeten stellen. De loonsverhoging zou moeten aan sluiten bij de sterkte van indivi duele sectoren. ANP door Mayke Calis UTRECHT - Het aantal slachtof fers door medische missers daalt fors als ziekenhuizen op al le afdelingen meldpunten heb ben voor dergelijke incidenten. Als medisch personeel fouten of andere incidenten meldt van zichzelf en collega's, kan daar van worden geleerd. Justitie moet geen toegang krijgen tot deze gegevens. Dat zegt hoogle raar gezondheidsx-echt Johan Le- gemaate op basis van een onder- Misleiding in reisreclames voortaan taboe DEN HAAG - Reizigers weten met ingang van 1 januari vol gend jaar beter waar ze aan toe zijn als ze een reis boeken. Van af die datum moeten reisorgani saties en luchtvaartmaatschap pijen alle kosten meenemen in liun advertenties. Dat hebben brancheorganisaties met het mi nisterie van Economische Za ken afgesproken. zoek van artsenox-ganisatie KN- MG, dat vandaag verschijnt. Zie kenhuizen die experimenteren met zo'n meldsysteem, kunnen het aantal meldingen van fou ten, ongelukken en misverstan- den tussen het medisch perso neel nauwelijks verwerken, zo blijkt. „Door het melden leren zij van hun fouten en neemt het aantal incidenten af", aldus Le- gemaate. Ziekenhuizen hebben met el kaar afgespi-oken dat zij voor 2008 allemaal dergelijke meld punten hebben. Derhalve hoeft dat volgens de hoogleraar ook niet per wet te worden geregeld. Fouten zitten in een klein hoekje: medicijnpot jes die op elkaar lijken en ver wisseld worden, een infuus dat te snelle druppelt of patiënten die door haast een verkeerde do sering medicijnen krijgen. De In spectie voor de Volksgezond heid schatte eerder dat er jaax-- lijks tussen de 1500 en zesdui zend doden vallen door medi sche fouten. Absoluut veilig Volgens Legemaate is het zeer belangx-ijk dat de meldpunten absoluut veilig zijn voor de mel der. Een vex-pleegkundige moet fouten van zichzelf of collega's kunnen melden zonder bang te hoeven zijn voor zijn baan. Ook moet de melder de zeker- heid hebben dat zijn melding niet bij de inspectie of het open baar ministerie terecht komt. Die moeten in geval van aangif te of het vermoeden van misstan den traditionele bronnen raad plegen, zoals getuigen. Lege maate vermoedt dat ziekenhui zen ook opener worden jegens patiënten naarmate zij gewend zijn incidenten te melden. Atie Schipaanboord, adjunct-di recteur van de Nederlandse Con sumenten Patiënten Federatie, vindt het de hoogste tijd voor de ze meldpunten, want nu laat de communicatie volgens haar veel te wensen over. Ze vindt het jammer dat er in de plannen geen aandacht is voor compensatie voor slachtoffei's van medische missers. In Scan dinavië kunnen die zonder tus senkomst van de rechter finan ciële genoegdoening krijgen. Dit moet volgens haar ook in Ne derland bij wet worden gere geld. GPD „We moeten balancex-en. Bij een onderhandelingsruimte van in totaal 3 procent gaan we niet tot het gaatje", zei CAO-coördina- tor Wilna Wind van de FNV gis teren. Zo wil de vakcentx-ale ruimte overhouden voor zaken als scholing en stageplekken. Werkzekex-heid staat bij de FNV-leden nog steeds hoog in het vaandel, zo leren peilingen. „Daarom zetten we in op afspi-a- ken over scholing en stageplaat sen". De FNV wil dat werkne mers de kosten van een oplei ding niet hoeven terug te beta len, als zij van baan veranderen. VNO-NCW legt het accent meer op eenmalige uitkeringen en re- sultaatafhankelijke beloningen. Voortaan zou hooguit de helft van de verhoging een structu reel karakter moeten hebben. „Op de looneis van de FNV gaan we nu even niet in", aldus een woordvoerster. Ook de vereniging van kleine en middelgrote bedx-ijven MKB-Ne- Studenten Corps gaat vrijuit UTRECHT - De Universiteit Utrecht onderneemt geen stap pen tegen het Utrechtsch Stu denten Corps (USC). De vereniging wex-d op het mat je geroepen nadat bekend was geworden dat een vierdejaars student op Texel zoveel alcohol zou hebben gedronken, dat hij met spoed naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Hij ver blijft momenteel nog steeds in het Universitair medisch cen- trum in de Domstad. De univer siteit vreesde aanvankelijk dat het om een 'drankdrama' zou gaan tijdens de ontgx-oeningen. Maar dat bleek volgens een woordvoerder niet het geval. „We zien het slechts als een ern stig voorval." GPD p kosten r^vüaimken 8usmess Parmer ksseoniKft geoaseerd oo 20 000 kmMB ma en 00 lm cpeatcrol kaa De nieuwe FordTransit v.a. 15.800,- Leasev.a. 398," p.mnd. Feel the difference

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 3