Klein busleed opgelost I agenda lezers schrijven dinsdag 19 september 2006 bezoektijden ixland lijkenhuis Walcheren 88, feffVTssingen «5000 Uiig. 15.00-20.00 uur llitt ouders gehele dag, ^oeMdOO-lS.OOuu £CCU en Stroke Unit CVAdag. en 19.00-20.00 uur. taterscheldeziekenhuis fe,«npolderseweg 114. r:;Goes, tel. (0113) 234000 UiSTen Hartbewaking: en 18.30-19.45 uur; t;3 14 30-19-30 uur; Cr 14.00-20.00 uur; tf14.00-20.00 uur; La 11.00-11.30,14.00-14.30 en yj-1930 uur; Afd. L: 14.00-15.00 ja3J.20.00 uur. jidenhof revalidatie i^iopolderseweg 114, m Goes, tel. (0113)236236 k--wij.14.00-21.00 uur 12.00-21.00 uur k-cfenweg 101 HfMKIoetinge, [|I13|267000 [i2t en zon' 14.00-21.00 uur BÓ. toen vrij: 18.30-21.00 uur tone de Honte 2 jspATerneuzen, [015)688000 KA1.A2.B1, B2, Cl dag. fol&OOen 18 30-20.00 uur. [créen Gynaecologie van Ei5,15en 19.00-20.00 uur; afd. felriema, di, doen vrij MCOuur, woe, weekeinde, tegen 14.00-16.30 uur en P3-20.00 uur; afd. IC/CCU (.'130-15.15 en 19.00-20.00 uur. feifd. 14.00-19.00 uur Ljtie Antonius UivanGenklaan 6 piAJOostburg, tel. (0117) 459000 Ei W.30-16.00 /18.30-20.00 uur; 00-21.00 uur. Muis Dirksland wrsweg 22 piEWOirksland, .1187)607300 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, I to lot 20.00 uur tol mgenop Zoom luis Lievensberg .plein 1 Bergen op Zoom, 278000 fc 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur |mo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 62 Westelijk Noord-Brabant paan 8 AA Halsteren, ,18164)289.100 zaterdag en zondag (0-17,00 uur Rotterdam usMC (Dijkzigt) n:Dr. Molewaterplein 40 MO Rotterdam, g;'s-Gravendijkwal 230 'HOI 4639222 (voor inlichtingen 'lijden van alle afdelingen) us IV1C Sophia Molewaterplein 60 ""I Rotterdam, 111636363 lijden ouders: 07.00-12.00 uur lijden iedereen: 14.00-20.00 I. Verloskunde: dag. CM2.00en 18.00-20.00 uur wpartner/echtgenoot: CO-1200en 15.00-21,00 uur. mus MC Daniël den Hoed wnaHilledijk 301 5EA Rotterdam, 11010)4391911 1,16.00-20.00 uur. fcmeenZiekenhuis Sint Jan tehovi lovelaan 10 '(32)50 452111 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- Itmeen Ziekenhuis Sint Lucas llïcaslean 29 (032150369111 3.1400-20.00 uur (muv IC en hart- rersitairZiekenhuis Gent (Welaan 185 (032192402111 *«.30-20.00 uur "wiitairZiekenhuis Antwerpen kastraat 10 ÏBJegem •0032)38213000 iteoekuren: werkdagen (0-20.00uur, weekeinde en feest ten 14.00-20.00 uur i81 (cardiologie) dag.16.00-17.30 430-20.00 uur. Afd. IC dag. w-1430en 19.00-19.30 uur. PZC •Provinciale Zeeuwse Courant ^opgenomen de Middelburg- ^Vnssingsche.Goesche en Bres t's Courant, Vrije Stemmen en '«zeesche Nieuwsbode - is [onafhankelijk dagblad, dat zich «wataan levensbeschouwelijke 'ïditieke opvattingen, stromin- o Partijen. BRONVERMELDING ^redactie van de Provinciale «uwse Courant maakt- de eigen nieuwsgaring Iwuikvan de volgende bron- ÊPni°C'eerde Rers Diensten Algemeen Nederlands reau (ANP), Bridge, ;;-<he Presse Agentur DPA, io™nce Presse (AFP)' Reu_ IRTR), Belga en European Photo Agency (EPA). door Inge Heuff Een vlotte doorstroming van het bus- verkeer komt de reiziger ten goede. Ook busmaatschappijen zijn daar blij mee omdat er meer tijd ontstaat voor aansluitingen en de chauffeur vloeien der door kan rijden. De provincie Zuid-Holland heeft 1,7 miljoen beschik baar gesteld waarmee 25 kleine knel punten verbeterd kunnen worden. Soms valt met een kleine ingreep de doorstroming van de bus flink te verbe teren. Maar juist omdat die ingreep niet zo ingrijpend is, komen de wegbeheer- ders, zoals gemeentes, er vaak niet aan toe. Ook krijgt op de begroting verkeers veiligheid voorrang op de verkeersdoor- stroming waardoor knelpunten jaar na jaar blijven liggen. Een goede, vloeien de busverbinding, al dan niet met over stapmogelijkheden, vindt het provincie bestuur van Zuid-Holland van belang. Voor de inwoners van het platteland die niet over een auto beschikken is dat im mers vaak de enige verbinding met de steden. Vandaar dat Gedeputeerde Sta ten 1,7 miljoen euro vrij heeft gemaakt om klein busleed op te lossen. Het afgelopen jaar konden de wegbe- heerders (gemeenten en waterschap pen) knelpunten indienen die binnen korte tei'mijn te verbeteren waren (voor 31 december 2007) en een redelijk rende ment voor de doorstroming van de bus sen zouden hebben. Ook de twee bus maatschappijen die in de provincie het vervoer voor hun rekening nemen, Arri- va en Connexxion, werden met deze vraag benaderd. Uiteindelijk zijn 25 knelpunten in vijftien gemeenten geho noreerd. „Het gaat om relatief simpele ingrepen", vertelt provinciale voorlich ter J. Disco. „Denk aan een parkeersi tuatie die veranderd wordt zodat de bus wat meer ruimte krijgt. Of het aanpas sen van drempels en asfalt, een bus- sluis, of de aanpassing van de voor rangssituatie op een kruispunt ten gun ste van de bus." Op andere plaatsen worden de verkeerslichtenregelinstalla- ties voorzien van busdetectie waardoor het licht altijd op groen springt voor de bus. Ook wordt op enkele locaties een rotonde aangelegd. Rendement Met het beschikbare bedrag konden lang niet alle ingediende knelpunten worden aangepakt; bijna cle helft is af gewezen. Disco: „Er is gekeken naar het 8BK»!s8sra r- Busdetectie bij verkeerslichten komt zowel de passagiers als busmaatschappijen ten goede. raÊraafie foto Marijke Folkertsma rendement van de aanpak van het knel punt. Dus hoeveel bussen met hoeveel passagiers hebben er voordeel bij, en wat levert de verbetering effectief aan tijdwinst op. Dit is vervolgens afgezet tegen de kosten. Zo zijn we tot de toege kende 25 projecten gekomen." De bedra gen per knelpunt variëren van ruim 13.000 euro (een kleine ingreep bij de stoplichten in .de buurt van het station Dordrecht)"'tot meer dan 323.000 euro (het inrichten van de parallelweg als busstrook in Waddinxveen). In Hendrik-Ido-Ambacht kan de her structurering van twee grote kruispun ten meeliften met dit project van de pro vincie Zuid-Holland. De aanleg van vi- nexlocatie De Volgerlanden - 4700 wo ningen waarvan nu eenderde gebouwd is - heeft tot gevolg dat de bestaande wegen aangepast moeten worden om het verkeersaanbod te kunnen verwer ken. Voor de verbinding A16 via de nieuwe wijk naar het centrum van Hen- drik-Ido-Ambacht wordt met een nieu we weg gemaakt. Ruimte voor een apar- - te busbaan is er niet. Vooral in de och tend- en avondspits komt de dienstrege ling van Arriva in de knel te zitten. „Als het goed is, krijgen we van de provincie nu een kleine twintigduizend euro subsi die voor een aanpassing op de verkeers- lichtenregelinstallatie", zegt beleids ambtenaar W. Stigter. „Maar de offi ciële toezegging is nog niet binnen." De beoogde detectielus zorgt ervoor dat bij het naderen van de kruispunten de verkeerslichten voor de bus op groen springen. Dat betekent dat de bus op vlotte wijze de A16 op en af kan rijden van en naar Rotterdam Kralingse Zoom, en niet langer in de file hoeft te staan. De gemeente heeft in de aan vraag samengewerkt met vervoerder Ar riva. Woordvoerder J. Vermeer zegt tevreden te zijn met de toegekende projecten in het werkgebied. „We hadden meer op ons lijstje staan, maar dit zijn wel de knelpunten die, eenmaal opgelost, ze ker veel tijdwinst gaan opleveren." De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht had nog ander busleed willen indienen; een bestaand kruispunt dat verkeerslichten- regelinstallatie zou moeten krijgen, of gereconstrueerd moest worden in een ro tonde. „Maai- dat kruispunt valt net bui ten de gemeentegrens", legt Stigter uit. „We hebben wel het betreffende water schap geattendeerd op het project van de provincie. Je mocht alleen projecten indienen die op eigen grondgebied lig gen." FILMS Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Paus BEELDRECHT 'Publicatierechten van werken i-nk de kunstenaars aange- f'-vam een CSAC-organisatie zijn a rne' Beeldrecht te Amstel- Dat de paus met zijn uitspraken over de Islam gebaseerd op een veertiende-eeuwse uitspraak van een vertegenwoordiger van de islam het katholieke geloof weer terugduwt naar de middel eeuwen (PZC 16-9) is niet echt bevorderlijk voor de dialoog tus sen de verschillende geloven. Het christendom heeft veel men sen vennoord uit naam van het christendom, denk maar aan de kruistochten, het antisemitisme, dat uiteindelijk geleid heeft tot jodenvervolging en de verbran ding, vierendeling, onthoofding en andere martelingen van de zo genaamde ketters. En zo kunnen we doorgaan naai de heilige oorlog van president Bush in naam van het christen dom en natuurlijk de heilige dol lars, dat mogen we niet verge ten. En vergeet niet dat christelijke naastenliefde alleen beschik baar was voor christenen, zo hebben heel wat missionarissen de mensen uit Afrika christen gemaakt in ruil voor eten. En nu wil deze paus de islam al deze zonden in de schoenen schui ven? Dat is toch niet erg eerlijk, of is dat nu christelijk? Corrie Akkermans Opaal 6 Middelburg Dijkverzwaring Blijkens zijn toespraak tijdens de Nationale Zeeuwse Oester partij wil onze Commissaris van de Koningin niet doorgaan met het verhogen van dijken maar de natuur inschakelen voor onze veiligheid (PZC 15-9). Hij doelt daarbij vermoedelijk op voor land in de vorm van schorren die automatisch meegroeien met de stijgende zeespiegel. De hoog te van die gebieden kan (op na tuurlijke wijze) echter nooit ho ger worden dan de spring-hoog- waterstand. Een stormvloed is (soms meters) hoger. Op de grens van het voorland en de achtergelegen polders zal dus onvermijdelijk een dijk aanwe zig moeten zijn die, niet automa tisch, zal moeten meegroeien met de schorren. Dijkverzwarin gen blijven dus, ook met een hoog voorland, in de toekomst noodzakelijk. J. Liek Boulevard de Ruyter 140 VHssingen Afrikareis Wat je ver haalt is lekker, zei mijn grootmoeder. Zij bedoelde dat snoep lekkerder smaakte als je er meer moeite voor moest doen. Dat moet het college van B&W van Goes ook gedacht heb ben toen zij met een flinke club naar Mozambique wilden reizen om te kijken of daar iets te ha len viel voor een cultureel pro ject in 2009 (PZC 16-9). Een van de deelnemende landen aan dit project is Zimbabwe. Bepaald geen aanbeveling voor het pro ject. Dat had al te denken moe ten geven. Ik zou het college wil len adviseren het geld dat zij voor de reis gepland hadden te verdelen onder een scholingspro ject voor kinderen in Mozambi que, een reisje naar het Tropen museum in Amsterdam en de rest lekker dicht bij huis te ge ven aan de Manhuisconcerten. Die hebben een lekke muziek tent en een geluidsinstallatie waar ze zich in Mozambique voor zouden schamen. Martha Blom Heemisseweg 43 Goes Enquête 4 Zeeland is het gezamenlijk bezit van zijn inwoners. Dat heeft wei nig met zakelijkheid te maken maar meer met een historisch ge groeid gevoel. Om het beheer er van zo eerlijk mogelijk te rege len is er door onze voorouders democratie ingesteld. Van de vertegenwoordigers, die zijn aangesteld door de Zeeuwen wordt dan ook verwacht dat zij, op basis van een meerderheid, beslissen. Nu steeds duidelijker blijkt dat een meerderheid te gen het weggeven van een ge deelte van ons land is, dienen on ze vertegenwoordigers dan ook hun koers bij te sturen. Zij die nen te verdedigen wat de meer derheid van hen verwacht, zoals in de basis van ons regeersys- teem is afgesproken. Het wanho pig vasthouden aan afspraken die door anderen zijn opgelegd snijdt in dezen geen hout. Voor de Zeeuwen is het zaak het af staan van hun erfgoed niet met schouderophalen te laten gebeu ren. Daarmee keuren zij goed dat hun vertegenwoordigers de minderheid dienen. En dan geldt dat slecht beheer meestal wel te overkomen is, maar weg geven veel dieper ingrijpt. Dat raakt de gemeenschap in zijn waarde, in zijn eigenheid. Met die emoties moeten de door ons aangestelde vertegenwoordigers terdege rekening houden. Doen zij dat niet dan zal Zeeland zich verraden voelen en de neiging voelen zich (verder) af te keren van de gevestigde politiek. Het pad voor de populisten is dan geëffend. S. Janse Steengrachtstraat 1 Oostkapelle Enquête 5 In de discussie over ontpolde- ring is het stadium bereikt dat er over alternatieven gesproken wordt. Een goed teken, er is ruimte gekomen. Men wil meer plaats voor de natuur in de Wes- terschelde. Trek dan op de kaart eens een denkbeeldige lijn van Westkapelle naar Het Zwin. Een afstand van 18 kilometer. In het midden van deze lijn be vindt men zich op het zeegedeel te met de naam de Deurloo, diep te ongeveer tien meter. Hier is ruimte voor een sikkelvormig ei land van 600 tot 800 hectare, ge heel voor de natuur. Deze zal zelf dit eiland bekleden zoals ook gebeurd is met een eilandje in het Veerse Meer. Het Oostgat en de Wielingen, toegangen naar Antwerpen, blijven onaan geroerd. In de holte van de sik kelvorm, de oostkant, is het wa ter rustiger, gevolg aanslibbing. Besteed de miljoen voor de ont- poldering aan dit natuureiland, misschien helpt Brussel hieraan mee. Dan blijven de polders be schikbaar voor voedsel en ener gie, zaken die op wereldniveau alleen maar duurder worden. Be vordering veiligheid door aan slibbing, één centimeter per jaar, zal men wel heel lang ge duld moeten hebben. Noord-Be veland heeft ook een eeuw on der water gestaan, dat heeft dit eiland ook niet daarna behoed voor overstroming. Over ruimte gesproken, leg voor onze kust een groot eiland neer, dat zou een geweldige stimulans geven aan bewoning, economie en aan natuur. Men zal zeggen: dat heb ben die Ollanders toch maar weer gedaan. J. H. Visser Patijnweg 196 Goes Israël 2 Mevrouw Akkermans stelt in de PZC van 12 september dat het niet toevallig is dat Israëlische soldaten 'zoveel kinderen' in Li banon en Palestina vermoorden. Zij citeert een website waar zou staan dat Israëlische soldaten in 2002 in Jenin in koelen bloede een ongewapend kind van acht en een kind van twaalf hebben doodgeschoten. Wie het bewus te artikel goed leest, ziet dat het om één kind gaat, van wie ondui delijk is of hij acht dan wel twaalf jaar oud was. Helaas wor den kinderen in toenemende ma te door radicale groeperingen in gezet om zelfmoordaanslagen uit te voeren. Sinds 2000 zijn er binnen Israël 29 zelfmoordaan slagen uitgevoerd door kinderen onder de achttien jaar. Veertig kinderen onder de achttien wa ren voornemens een zelfmoord aanslag uit te voeren die op tijd verijdeld kon worden. Ook wou wen voeren in toenemende mate zelfmoordaanslagen uit. Kenne lijk gaat vrouwen en kinderen die aangestoken zijn door het vi rus van extremistische groepe ringen als Hamas en Hezbollah geen zee te hoog. Grenzen, zoals het traditioneel onderscheid tus sen mannen versus vrouwen en kinderen bij deelname aan der gelijke terreuracties, vervagen. Helaas moet Israël daarop bere kend zijn. Priscilla Andoetoe CIDI Centrum Informatie en Documentatie Israel) Postbus 11646 Den Haag Koopkracht Koopkracht stijgt voor ieder een, aldus de PZC van 16 sep tember. De verkiezingen nade ren en dus tijd voor zonnige ver halen. De media stellen vooral Balkenende en Bos voor als de keuze. Een keuze tussen gebeten worden door de hond of de kat. Beiden stellen de winst en niet de mens centraal. De keuze Bos of Balkenende suggereert dat het om personen gaat. Om het onrecht van het systeem teniet te doen, behoeven er dan slechts enkele mannen of vrouwen te worden weggestuurd. Het komt allemaal wel goed, na de verkie zingen. Ons economisch sys teem, niet de verkiezingen, is be palend! Ons economisch sys teem bepaalt de politieke lijn, niet de verkiezingen van deze, aan het systeem verknochte per sonen. Het is een mythe dat ons econo misch systeem ideaal is, het is een leugen dat alle economische groei goed is voor de mensheid en het is een leugen dat hoe gro ter de groei, hoe meer mensen er van zullen profiteren. Het is misdadig, om mensen die geboren zijn in verre landen uit te buiten, hun leefomgeving te vergiftigen of te bombarderen ten behoeve van een groep gewe tenloze rijken. -Iedere dag ster ven er tenminste 24.000 mensen van de honger alleen al! Kapita len worden uitgegeven voor on- derdrukkingsoorlogen. Als wij de wereld leefbaar willen ma ken en houden voor onze kinde ren, dan zal de moed moeten worden opgebracht om uit het maatschappelijk gareel te stap pen. Luk Brusselaers Hoefkensdijk 11 Kuitaart Koopkracht 2 Op de voorpagina van de PZC van 16-9 staat de met grote let ters dat iedereen er in koop kracht op vooruit zal gaan. En thousiast wordt verhaald van de geweldige bedragen die dit kabi net uitdeelt om allerhande nood te lenigen. Dit is misleidend, zelfs leugenachtig te noemen. De werkelijkheid is dat dit kabi net, onder leiding van een chris ten, een WD-programma heeft uitgevoerd. Het soort programma dat altijd leidt tot het rijker worden van de rijken en het armer worden van de armen, anders gezegd het verbreden van de kloof tus sen arm en rijk. Het liberale denken is niet in staat om in te zien hoe onrecht vaardig de regeling van de ge zondheidsbonus is: 'het belonen van de sterken en het bestraffen van de zwakken'. Zwakken zijn de mensen die iets mankeren waar ze zelf niets aan kunnen doen. Dat zijn ook meestal de mensen met de laagste inko mens. Van een christen ver wacht ik dat hij zich tegen zo'n regeling verzet. Gelukkig staat er in dezelfde krant een artikel hoe het de slachtoffers van de onchristelijke politiek van de af gelopen jaren is vergaan (men sen moeten hun huis verkopen of bij familie intrekken). Dat had op de voorpagina moeten staan en niet de jubelende mis leiding. Om die reden zeg ik bij deze mijn abonnement op. U kunt bovenstaande ook als een ingezonden brief beschou wen en hem publiceren, maar dat zult u wel niet aandurven. Stel je voor dat er nog meer men sen zijn die zo denken en op een idee worden gebracht. L. Stolk Reuzenhoek 7 Zaamslag Stemmen Met de slogan Kies en Stem wil de provincie Zeeland meer kie zers naar de stemcomputer lok ken voor de statenverkiezingen op 7 maart 2007 (PZC 15-9). Of BERGEN OP ZOOIVI - Cinem'actueel, Little Man: 20.00u; Pirates of the Carib bean 2: 20.00u; The Lake House: 20.00u; The White Masai: 20.30u; GOES - 't Beest, The World's fastest In dian: 20.30u; HULST - Koning van Engeland, Zwart boek: 20.00u; United 93: 20.0u; You, Me and Dupree: 20.00u; Little Man: 20.00u; Pirates of the Caribbean 2:20.00u; Capo te: 20.00u; MIDDELBURG - Schuttershof, The Wayward Cloud: 20.00u; VLISSINGEN - Cine City, van 16 t/m 24 september Film by the Sea. Voor films en tijden: www.filmbythesea.nl, 0900- 24632489 of bijlage PZC 12 september. TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Galerichel, 13.00- 18.00u: Beelden en keramiek; BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00u: Oud Nieuw, eigentijdse kunst (t/m 8/10); BRESKENS - Visserijmuseum, 10-17u: Kwallen, foto's Carla Kestelo; BURGH-HAAMSTEDE - Bewaerscho- le, 13.30-16.30u: Verstilling in de zin van bezwering, performance Danielle v. Vree, Sandra Johnston en Anet v.d. El zen (t/m 23/9); Burghse Schoole. 14.00-17.00u: o.a. Kastelen op Schouwen-Duiveland en Vi kingen en ringwalburgen; Atelier 't Zuuddek, 11.00-17.00u: Lutske Strating schilderijen en Liesbeth Muile meister, keramiek (t/m 30/9); DOMBURG - Artaurum. 10.30-18u: Beelden Corrie Davïdse, schild. Uta Goe- bel-Gross, Sieraden 15 internationale sieradenontwerpers, kinetische ringen B. Schulte-Hengesbach (t/m 5/11); Duingalerie, 12-21u: Kunst aan de kust, schild, en beelden o.a. Yolanda Philip- pen en Kees van Oostmalle t/m 24/9); Galerie Pop, 9.00-21 OOu: Danny van Rijt, beeldende kunst (t/m 5/11 Marie Tak van Poortvliet Museum, 13.00-17.00u: Stillevens Wim Hofman en beelden Jan Haas (t/m 6/11 DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00u: Met naald en draad, en werken van plantaardig vormgeefster Marion van der Veen; ELLEWOUTSDIJK Het Fort, 10-17u: Installaties van Nederlandse en Bel gische kunstenaars geïnspireerd op de geschiedenis van het fort (t/m 1/10); EMMADORP - Bezoekerscentrum Saef- tinge, 13-17u: Interactieve waterexposi tie (t/m 30/9); GOES - Café Stadhuis, 9-18u: Variatie op sporen. Rachel Daniëlse (t/m 30/9); 's-HEER ABTSKERKE Dorpskerk, 13-17u: Schilderijen, gouaches en fo to's met als thema Vuur van Iris de Leeuw (t/m 21/9); HEINKENSZAND - Schaapskooi, infor matiecentrum, 13.00-16.00u: Julie v.d. Poest Clement, schilderijen en collages; HULST - De 4-Ambachten, 14-17u: Ned. streekdrachtmutsen (t/m 5/11 KRABBENDIJKE - Dorpshuis De Mei boom, 13.30-17.OOu: Schilderijen Diny de Kok (t/m 31/10); KRUININGEN - Gemeentehuis, 8.30 - 16.00u: Heden en toekomst Wester- schelde (t/m 27/10); MELISKERKE - World of Silk, 12-17u: Metamorfose III, raku keramiek Anke v.d. Kwaak, schilderijen Erli Esselink, glasobjecten Hein Janssen en schilde rijen Odette Lansink (t/m 31/10); MIDDELBURG - Borneo, 9-17u: Werk er meer kiezers komen opdagen is zeer de vraag. Veel mensen be seffen immers erg goed dat ze en kel en alleen als stemvee ge bruikt worden. Als de gekoze nen eenmaal hun zetel hebben ingenomen, heb je als kiezer niets meer in te brengen. De kwestie Ontpolderen is daarvan een sterk voorbeeld. De meeste Zeeuwen zijn een duidelijke te genstander van ontpolderen. Het provinciebestuur trekt zich van deze kiezers niets aan en gaat gewoon door met zijn plan nen. Zelfs een referendum wordt de kiezers niet gegund. Is dit democratie? GS zitten op de troon en beslissen! Naar het stemlokaal gaan? Voor de staten verkiezing adviseer ik iedereen om maar thuis te blijven. Wan neer we met heel velen thuis blij ven, is dit een duidelijk signaal naar het provinciebestuur dat we ons niet langer als stemvee laten gebruiken. W.A. Goedhart Ambachtsslraat 6 Oostkapelle Koopkracht 3 Het CDA, de partij die ons als farizeeërs steeds met normen en waarden rond de oren slaat, is zelf normen- maar vooral waar deloos. Gij zult niet stelen kent Balkenende niet meer, want bij zijn kabinetten was dat sche ring en inslag, gestuurd door de echte machthebbers, de WD, werd stelselmatig de minima en modalen uitgeknepen ten behoe ve van de bovenmodalen. En zul ke kabinetten moet je nog een derde kans gunnen? Ik vind het wel grappig te zien dat de boven modalen zo giftig reageren, op plannen om de rijkste AOW'ers wat te laten betalen voor hun riante aftrek van hun huizenho ge pensioenpremies. Het is een feit dat het gros van de belas tingopbrengsten worden opge bracht door (onder) modalen. Bij een hoger inkomen hoef je ook niet over het gehele loon pre mie te betalen. Ook typisch van de bovenmodalen als ze afgeven op bijstandstrekkers, de klaplo pers. Het lijkt me dat de boven modalen met hun hypotheekren teaftrek die in de tienduizenden euro's kan lopen, grotere steun trekkers zijn dan de minima die in de bijstand terecht komen. De (onder)modalen moeten, als zij hun eigen normen en waar den hoog willen houden, vooral niet op een van deze twee par tijen gaan stemmen. Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer in uitvoering, inst. Erik Buys (t/m 27/10); CSW Streetgallery, 14.30-17.00u: Zeeuwse Nieuwe, werken van o.a. Caro line Passenier, Denz de Kroon en Michiel Paalvast (t/m3/11 Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, 9-16u: De Zeeuwse klapbank, multime dia presentatie Zeeuws dialect; De Drukkerij, 9.00-18.00u: De Illustraties van de Krantenpoes door Peter Pontiac; Bijzondere dieren, Carolien Adriaanse; knutsel-de frutsel, boekpresentatie Fran- cesca Vonk; Tulpengoud. foto's van Leo Erken (t/m 1/10); Het straatbeeld van Zanzibar, foto's (t/m 30/9); Zeeuws Archief, 9.00-17.00u: Topstuk ken uit de collectie, van perkamenten aktes tot glasnegatieven; Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.OOu: Bouw Ooslerschelde Stormvloedkering (t/m 7/10); Op reis met Wim Hofman (21/10); Van dichtbij bezien, foto's Tae- ke Laport (t/m 6/10); OOSTKAPELLE Terra Maris, 10.00-17.00u: Ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land; RETRANCHEMENT - Bez.centrum 't Zwin, 10-17u: Gedroogde planten; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00- 17.00u: Ben ik waar jij bent?, installatie Irene Weug (tm 29/10): SINT ANNALAND - De Meestoof. 14.00-17.00u: Poëzie-albums, oude fiet- sen, 75 jaar voetbalvereniging WHS; SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00u: Na- tasja Lefevre, sculpturen (t/m 15/10); TERNEUZEN - Omgeving Scheldebou- levard. Beeldenroute (t/m 24/9); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 13.00-17.00u: Oögdaegen, feestelijke momenten op Walcheren, kostuums; Herinneringen aan Veere, werk van Wim Vaarzon Morel (t/m 24/9); Grote Kerk, 11.00-17.00u; Sonora, klank installatie Rob Maaskant (t/m 29/10); VLISSINGEN - Bibliotheek 't Spui, 10.00-18.00u: Openheid communica tie, thema dyslexie door Paul Kolen (t/m 29/9) en Ready2rumble, cartoonhel den op schilderijen (t/m 29/9); deWillem3,12-17u: Film by the Sea, fo to's, Patricia Steur en Ron Galella (11/11); Zeeuws maritiem MuZEEum, 10-17u: Leven en werk Wim Hofman; WESTKAPELLE - Polderhuis, 10.00- 18.00u: Volk van Bazalt; ZIERIKZEE - Galerie Galerij, 9.00- 16.00u: Twintig jaar literair tijdschrift Ballustrada (t/m 30/9); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869. Hulplijn Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-467003 (ma t/m vr 9-17u). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis, dag. 14.00-20.00u). Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Werkgroep Anonieme Alcoholisten: 06-11057541. Ouders en verwanten van drugsgebrui kers (LSOVD), tel. 0900-5152244 (ma t/m vr10.00-22.00u). Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932. SOA-spreekuur GGD: 0900- 3696969. Dierenambulance/Dierenbescherming (24u bereikbaar), tel. 0900-7673437. Zorginfo Klaverblad Zeeland, tel. 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13.00u). Stationsbrug 11 Hoe is het mogelijk dat de klein- ste provinciehoofdstad van Ne derland in de leegste provincie, het krapste wegenstelsel heeft? Neem nou de Stationsbrug. De meest kwetsbare verkeersdeelne mers, fietsers en voetgangers, mogen elke dag opnieuw Russi sche roulette spelen van de ge- meente en provincie. Deze brug is gewoon te smal voor auto's, vrachtwagens, bussen en enor me tractoren. Daar tussendoor moeten de fietsers nog zien te la veren. Voetgangers zijn ook niet echt veilig. Wel eens twee vrou wen met kinderwagens elkaar te gemoet zien komen op de brug? Eentje zal toch echt van de stoep af moeten en op de drukke weg verdergaan. Blijkbaar liggen de prioriteiten in Middelburg bij dure grote ge bouwen waarvan de schouw burg niet eens van de grond komt maai- wel al elf miljoen eu ro heeft gekost. Natuurlijk is er dan geen geld meer voor een een voudige fietsers/voetgangers brug die gepland was bij het Stadskantoor. Een maquette van deze brug was maanden lang te zien op het oude stad huis. Deze brug, die een goede oplossing was geweest, werd door de provincie niet gebouwd, met het argument dat hij de scheepvaart hinderde. Dat voet gangers en fietsers elke dag hun leven in de waagschaal moeten stellen op de Stationsbrug is kennelijk niet belangrijk. E. van Driel Turkoois 6 Middelburg Stationsbrug 12 Het tragische ongeval heeft veel terechte reacties opgeroepen. Er zijn voorstellen gedaan om de verkeerssituatie minder gevaar lijk te maken, maar deze brug is één van de mogelijkheden om het kanaal over te steken. Een nieuwe brug of tunnel is geen spoedige en bijna onmogelijke oplossing. In Auckland (Nieuw Zeeland) heeft men aan beide buitenzijden van een belangrij ke brug twee autorijbanen ge last. Een Japans bedrijf heeft dat uitgevoerd. De snelste en goedkoopste oplossing is aan beide zijden een ongeveer 1,5 meter breed fietspad aan te brengen. We hebben daar geen buitenlands bedrijf voor nodig. De doorvaartbreedte wordt dan wel 1,5 meter smaller, maar dan moet een breed schip een andere route nemen. D. Gebraad Blokjesplaat 12 Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 33