Reeks ingrepen voor Stationsbrug BOUWMAN Uitbater frituurwagen is vernielingen zat z-wear Verkiezing mooiste donkere Zeeuwse plek Middelburgs college overweegt extra verkeerslicht naast weren vrachtverkeer Goes: Drogisterij De Rode Pilaren, Lombardstraat 6 DIS THAT Knoflook visolie Qio in één capsule! m oon mi niems im Qoeu dinsdag 19 September 2006 s|2 door Ab van der Sluis GOES - Wat is de mooiste don kere plek van Zeeland? Die vraag stelt de Zeeuwse Milieufe deratie (ZMF) aan de Zeeuwse bevolking. Tot dinsdag 10 okto ber kan iedereen locaties nomi neren door een e-mail of een brief te sturen naar de milieufe deratie. Nederland, maar ook Zeeland, wordt steeds lichter. De toena me van nachtelijk kunstlicht be draagt drie procent per jaar. Hoewel ook in deze provincie verlichte kassen en reclamever lichting oprukken, behoort Zee land samen met de noordelijke provincies en Flevoland nog tot de donkerste provincies. Dat blijkt uit satellietbeelden. Uit die beelden wordt, uiter aard, niet duidelijk hoe mensen de duisternis en de nacht erva ren. Dat wil de ZMF graag we ten. Wat is volgens Zeeuwen de mooiste, donkere plek. Is dat de eigen achtertuin, een weilandje in de buurt of een dijk aan de Oosterschelde? Iedereen kan tot dinsdag 10 ok tober locaties insturen naar de Zeeuwse Milieufederatie onder vermelding van 'donker'. Een zo exact mogelijke opgave van de locatie wordt erg op prijs ge steld. De milieufederatie is bo vendien erg benieuwd naar de motivatie van de favoriete plek van de inzenders. Reacties kun nen naar: Zeeuwse Milieufedera tie, antwoordnummer 151, 4460 WB Goes of e-mailen naar info@zmf.nl Een jury, bestaande uit ZMF-voorzitter J. van der Doef C. Jacobusse (ecoloog bij het Zeeuws Landschap) en nachtfo tograaf J. Koeman beoordelen alle inzendingen. Op zaterdagavond 28 oktober zal de ZMF tijdens de tweede Nacht van de Nacht bekend ma ken welke plek zich de mooiste, donkere plek van Zeeland mag noemen. Die zaterdagavond wor den in heel Nederland activitei ten georganiseerd door diverse organisaties, zoals sterren kij ken, nachtwandelingen en ex cursies. Vorig jaar deden meer dan tienduizend mensen mee aan de Nacht van de Nacht. In Zeeland wordt in Grijpsker- ke gezocht naar vleermuis wordt gewandeld door de dui' nen bij Neeltje Jans en kan ia Oostkapelle een nachtwak ling gemaakt worden door de Manteling. Het volledige programma staat op www.nachtvandenacht.nl Orgelketting ter ere van jubileum ZIERIKZEE - In de vorm van een 'ketting van orgels' nemen Zierikzee en Goes deel aan dr landelijke viering van het jubi leum van Marcussenorgelsopza- terdag 30 september. De ketting bestaat uit klein; concerten op orgels in Moerdijk- Zierikzee en Goes. De concertge vers zijn Lambert van Eekelen, Mar van der Veer, Wim Boeren. Kees van Eersel. De bouwer van de Marcussenor-( gels uit Denemarken bestaat tweehonderd jaar. Dat wordt, landelijk gevierd. Alle kerkenm, Nederland waar een orgel van' deze bouwer staat, zullen op 3d september geopend zijn en het' orgelspel laten horen. Zierikzee beschikt over tw«l Marcussenorgels: in de prots-1 tante Gasthuiskerk en in de Ka-' tholieke Willibrorduskerk. Het toeval wil dat beide orgels de-' tijds op dezelfde dag, 14 april' 1964, zijn ingewijd. In Goes prijkt in de Maria dalenakerk een Marcussenorgd. De orgelketting begint om 1401 uur in de kerk in Moerdijk. Mar van der Veer bespeelt twee uur' later het orgel in de Gasthuis-1 kerk in Zierikzee. Hij brengt or der meer variaties op een be kend lied uit de tijd van de com ponist Samual Scheidt: 'Wanna betrübst du dich mein liebs Herz?' Organist Prosper Seves- tre uit Brouwershaven geeft ver volgens een inleiding. Het Zie-' rikzeese onderdeel wordt od 17.00 uur afgesloten met een kort concert in de Willibrordus kerk door Wim Boer. Hij speelt' werken van Muffat, Bach en Mo-1 zart. Het concert van Kees van' Eersel in Goes begint om 201' uur. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Behalve het weren van vrachtverkeer over weegt het Middelburgse college van B en W een serie maatrege len om de Stationsbrug veiliger te maken. Een verkeerslicht aan de kant van de Blauvvedijk is één van die maatregelen. Dat maakte wethouder F. Streng (WD) gisteravond be kend in de commissie ruimte. Binnen drie weken moet duide lijk zijn wat het effect is van die maatregelen op de veiligheid, de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid en het milieu. Het weren van vrachtwagens en tractoren lijkt de eerste stap om dë brug veiliger te maken, ge combineerd met het nieuwe ver keerslicht aan de kant van de Blauwedijk. Het college overweegt daar naast om de verkeerslichten zo af te stellen dat fietsers en au to's niet langer tegelijk over de brug kunnen en om een vrijlig- gend fietspad aan te leggen op dë Blauwedijk. Dat er een extra Vriendelijke actie tegen fietsoverlast MIDDELBURG - Wie vandaag zijn fiets op het plein voor het station zet, wordt vriendelijk ge vraagd om hem tegen een beu gel te zetten. De gemeente begint vandaag met een actie om de omgeving van het NS-station fietsvrij te krijgen. Vorige week werd nog aangekondigd dat foutgepar- keerde fietsen zouden worden verwijderd, maar zover gaat de gemeente voorlopig niet, zegt ambtenaar P. Mondeel. „We pro beren op een vri endelij ke ma nier het gedrag van mensen te veranderen. Mensen worden ge waarschuwd. We hangen labels aan fietsen en de fietsen die voor het station staan, worden verplaatst, Opruimen is nu nog niet aan de orde." voetgangersbrug naast de Schroebrug komt, waardoor fiet sers daar meer de ruimte krij gen, was al bekend. Streng zei gisteren bovendien te overwe gen om de bouw van een lang- zaamverkeersbrug ter hoogte van Ramsburg te bespoedigen. Die zou er dan over twee of drie jaar moeten liggen. Elke ingreep heeft gevolgen voor de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op ande re plaatsen in de stad. Streng waarschuwde voor wat hij het 'waterbedeffect' noemde. „Als je hier drukt, gaat het daar om hoog." Een groot deel van de po litieke partijen lijkt veiligheid nu belangrijker te vinden dan doorstroming. Pas als de nieuwe N57 klaar is, op zijn vroegst in 2010, zijn beide problemen echt opgelost. „Dat duurt me te lang", zei A. van 't Westeinde. „Ik wil niet wachten op nog meer ongelukken." De politici waren onder de indruk van de reacties die het ongeval van vori ge week, waarbij een vrouw om het leven kwam, heeft losge maakt. „Je hoort steeds meer verhalen van bijna ongelukken en kleine ongelukjes", zei Van 't Westein de. „Wat mij is opgevallen is de boosheid van de reacties. Dat we toch allang weten dat het daar onveilig is." Het uitgangs punt moet zijn dat de combina tie van autoverkeer en vracht verkeer niet kan op de brug, vindt P. de Doelder (PvdA). Hij vroeg het college om een andere route te bedenken voor het bouwverkeer dat richting de Veersepoort rijdt. Ook dat pro bleem wordt onderzocht, beloof de Streng. J. Kodde (CDA) stelde voor om aUe fietsers om te laten rijden via de Schroebrug. W. Steketee (Middelburg Transparant) wees Streng op het verkeerslicht voor fietsers die vanaf het fietstunnel- tje in Dauwendaele rechtsaf richting het centrum willen. Dat verkeerslicht kan verwarrend zijn, omdat het alleen brandt als fietsers mogen doorrijden. „Als het rood is, is het zwart." De commissie praat op 9 oktober verder over de Stationsbrug. door Rob Paardekam YERSEKE - De maat is vol voor Willem Hoekman. Hij stopt met het exploiteren van zijn frituur wagen aan de Breedsendijk in Yerseke. In het verleden zijn al regelmatig vernielingen aange richt aan de wagen, maar in de nacht van zaterdag op zondag is hij helemaal omgegooid. „Op de ze manier is het niet leuk meer." Hoekman is eigenaar van café 't Veerhuis aan de Dam in Yerse ke. Pak 'm beet honderd meter daar vandaan heeft hij sinds een jaar of tien een frituurwagen staan. „Ik verdien daar niet heel veel geld mee", zegt hij. „Het is meer een service. In het verle den moesten kinderen die op het strandje waren de straat overste ken als ze in het café een ijsje of iets anders kwamen halen. Nu hoeven ze aHeen maar de dijk over te klimmen." De frituurwagen staat op de kleine parkeerplaats aan het be gin van de Breedsendijk en is daar enigszins aan het zicht ont trokken. Kortom: een mooi plek je voor raddraaiers om ongezien vernielingen aan te richten. Dat gebeurt dan ook regelmatig. Ooit heeft er volgens Hoekman nog eens een andere wagen op het parkeerplaatsje gestaan, van een man die er broodjes met warm vlees verkocht. Zijn kraam werd compleet gesloopt. Hoekman zelf zag zijn wagen vijf jaar geleden helemaal in vlammen opgaan door brand stichting. Deze keer is hij op zijn kant gelegd. „M'n vader en ik hebben nog geprobeerd om hem recht te zetten", vertelt Hoekman. „Maar er is geen be weging in te krijgen, zo zwaar is hij. Ik denk dat ze zeker met vijf of zes man moeten hebben ge handeld." De café-uitbater denkt niet dat iemand hem per soonlijk heeft wülen treffen. „Ik heb geen vijanden en bovendien zijn hier in de buurt meer vernie lingen aangericht. Een afvalbak is van een paaltje gesloopt en een ander paaltje is uit de grond getrokken." Hoekman vermoedt dat de da ders eerst geprobeerd hebben om in te breken in de wagen, om dat er met het slot is geknoeid. Toen dat niet lukte, hebben ze hem kennelijk maar op zijn kant gelegd. Willem Hoekman bij zijn omver geduwde frietkar. foto Dirk-Jan Gjeltema Hij hoeft niet na te denken WWW ARTSENZONDERGRENZEN NL laat u iemand wat "reg of belt u ons zel pok de telefoon en neem de koi van idee naar eind| vanaf bierviltje, flof textieldruk groothandel \aatu iemand war 'regelen"/ of belt u ons zeif? pak de telefoon en neem de kortste weg van idee naar eindprodukt! het idee levert u: uit uw hoofd, vanaf bierviltje, floppy of cd, de rest verzorgen wij, zelfs binnen een week: van tas tot jas, bedrukt of niet,1 keer of 10.000 keer! HARINGVLIETPLEIN 7 ZIERIKZEE tel.:0111 - 450026 fax 0111 - 450031 o?ïo»w£(J *UWlEk HfcêNS WlTÖtl-ÊW NEW CLASSIC LIFESTYLE SUPERAANBIEDING! verpakking 60 capsules Garlic Vitaal Forte: 12,95 2 verpakkingen: nu van 25,90 voor 19,95 geldig t/m 2 weken na verschijning Uw voordeel 5,95 Bouw mee aan een toekomst voor weeskinderen Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl SOS-KINDERDORPEN bouwt voor weeskinderen een toekomst Jan Peter leidt een noodhulpproject na een natuurramp, over het bieden van hulp. En jij? Bel 0900-9585 en help mee voor 5 per maand. pifc.Tttf.'VkEM rV?AAC artsen zonder GRENZEN Markt 73 MIDDELBURG 0118-650151 Langstraat 11-13 ZOUTELANDE 0118-566003 Verbeterde Zwitserse formule: Dat knoflook goed is voor het hart, de bloedvaten en de bloeddruk is natuurlijk allang bekend. Nieuw zijn de knoflook multicapsules die niet alleen bijzonder snel en goed werken, maar die bovendien zijn gecombineerd met een groot aantal andere zeer werkza me preparaten. Wetenschappers zijn er in geslaagd om knoflook vele malen krachti ger te maken. Circulatie Aan het geconcentreerde knoflookmace- raat heeft men heel slim extra kruiden zoals ginkgo, vitaminen, mineralen, vis olie en Qio toegevoegd. Daardoor wordt de werking van de actieve stoffen uit knoflook breder en sterker. De knof look multicapsule heeft dan ook een positieve werking op alles wat in ons lichaam met circulatie te maken heeft. Dagelijkse voedingsstoffen Naast de werkzame bestanddelen bevat elke capsule nog een reeks van natuurlijke stoffen, die de werking van knoflook GOED VOOR: y de bloedcirculatie y hart en bloedvaten y koude handen en voeten y het geheugen y cholesterol en bloeddruk ondersteunen, versterken en verder uit bouwen. Het gaat om lecithine, de krui denextracten maretak, rutine, ginkgo en meidoorn, het mineraal selenium en de Bij BOUWMAN kunt u terecht voor "new classic" INTERIEUR, HEREN EN DAMESMODE. vitaminen A, C en B6. Door de complete en geconcentreerde samenstelling van de knoflookcapsules kunt u met het innemen van slechts één capsule per dag volstaan. Grote markt 1 GOES Ooststraat 1 DOMBURG i Weekend-oma gezocht voor Kim (12) die een spierziekte heeft. Kunnen haar ouders eens rustig de zaterdagkrant lezen. Kijk op www.handjehelpen.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 32