Behoud invloed Reinigingsdienst PZC PZC iüïlf I MUZiek Al Brull zwaait na 34 jaar Duits af Workshops moeten knelpunten van zeereservaat signaleren NIEUWS GETIPT VOOR U PUZZELPAUZE fracties willen wel onderzoek naar verzelfstandiging pus l i Den Dekker Bijeenkomst over Alzheimer in Zierikzee Croma caravair on tour dinsdag 19 september 2006 «II yrAliPankow QEBIKZEE - De gemeenteraad na Schouwen-Duiveland voelt voor het volledig afstoten a it Reinigingsdienst. Wel i aiie fracties het eens met college van B en W dat de gelijkheid van verzelfstandi- ^van deze dienst onderzocht #t «orden. De politiek sprak ób daar gisteravond duidelijk Heruit tijdens een extra verga- iring van de commissie Samen- uiig en Bestuur. mogelijke verzelfstandiging m de Reinigingsdienst wordt gadeel van het brede onder la naar het al of niet afstoten Llaken door de gemeentelijke pfjjjj ZEEUWS VEILINGHUIS VANDAAG KIJKDAG van 10.00 - 20.00 uur. KUNST ANTIEK 20 en 21 sept. veiling Herengracht 74,4331 FX, Middelburg. Tel. 0118-650 680 ww.zeeuwsveilinghuis.nl Bezorgklachten: («00-0231231 op maandag t/m vrijdag ge urende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur redactie SCHOUWEN-DUIVELAND Grachtweg 23a Postbus 80 *300 AB ZIER1KZEE Tel: 0111-454647 fax:0111-454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) PietKleemans Ali Pankow Esme Soesman Melita Lanting Rudy Boogert (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 «60 AA goes Tel: (0113)315500 fox: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl 'nternet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl van Toezicht waarbinnen de ge meente nog invloed kan uitoefe nen op de bedrijfsvoering. De andere fracties gaven op dat WD-voorstel gisteravond nog geen reactie. Privatisering Het volledig afstoten van de Rei nigingsdienst door middel van privatisering wordt wel raads- breed afgewezen. De fracties zijn het erover eens dat deze dienst optimaal presteert en ach ten een onderzoek naar nog effi ciëntere werkwijzen niet zo no dig. Zij verwachten wel mogelij ke voordelen bij een verzelfstan diging door flexibelere inzet van medewerkers. De raad blijkt het in grote lijnen eens over de manier waarop de gemeentelijke taken doorgelicht moeten worden. „Deze discussie had alleen tien jaar eerder bij de vorming van de nieuwe gemeen te gevoerd moeten worden", vindt fractievoorzitter W. Stou ten van Leefbaar Schou wen-Duiveland. De politiek be treurt dat de burgers zo weinig belangstelling hebben getoond bij de inspraak over dit onder werp, maar beseft anderzijds dat een begrip als 'kerntaken' vrij abstract is. Volgens J. Hoeij- makers van Alert! is voor de bur gers vooral van belang dat het doorlichten van de organisatie leidt tot minder kosten voor de zelfde dienstverlening. Of de ge meente het werk dan zelf uit voert of uitbesteedt, maakt voor de inwoners niet uit, volgens hem. SGP-fractievoorzitter C. van den Berge wil duidelijker om schreven hebben dat niet alleen de taken van de buitendienst worden bekeken, maar dat ook de binnendienst moet worden doorgelicht. Volgens wethouder W. Renden voorziet het voorge stelde onderzoek daar volledig in. De SGP gaat ervan uit dat 'min der overheid en meer particulier initiatief' zal leiden tot tien pro cent personeelsreductie bij de gemeente. Volgens Van den Ber ge moet dat dus structurele be zuinigingen op de gemeentebe groting opleveren. H. Winfield (PvdA) pleit krach tig voor een 'vangnet' voor het geval dat dorpsraden en particu lieren te veel taken zelf op hun schouders krijgen. N. de Danschutter (CDA) vindt dat de gemeente niet beschouwd kan worden als een particuliere onderneming die per se winst moet maken. Wat zijn fractie be treft heeft het onderzoek niet al leen een bedrijfseconomische doelstelling, maar gaat het voor al om het terugdringen van de kosten voor de inwoners, zonder dat daar vermindering van send ee tegenover staat. ijiWD—fractie stelde bij mon- i van D. Meulblok voor maar te onderzoeken of de Rei- (rpgsdienst én de afdeling feilbare Werken samen tot één jsStandige organisatie omge- Undkunnen worden. Als voor bid droeg Meulblok het so- M werkvoorzieningsbedrijf |oeZuidhoek aan. Dat wil zeg- Leen organisatie met een zelf- baaige directie en een Raad Kerkstraf voor lechten in café WDELBURG - Een 49-jarige lanoner van Eede is gisteren Lor zijn aandeel in een vechl- Lrtij door politierechter L. van Bijke conform de eis veroor- iüldtot 120 uur werkstraf. Officier van justitie H. den Har- jachtte een poging tot zware jdihandeling bewezen. De ver achte had op 30 maart in een p in Oostburg twee mannen geschopt en geslagen, waarbij aardig toegetakeld waren. Eén van de slachtoffers trapte iijin het gezicht en hij gebruik- Kook een dienblad om mee te ïaan. Beide mannen liepen ver- aan het hoofd op. De kreeg zelf ook klap- [pen. „Zij zijn ook geen lieverd- Instelde hij, Advertentie KAPELLE 0113-330330 iiww.dendekkermuziek.com (Advertentie) w Al Brull zal de leerlingen, de ouders en de collega's bij Pontes Pieter Zeeman missen. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Toen hij als leraar Duits bij de toenmalige Regionale Scholen gemeenschap in Zierikzee werd aangesteld, was het niet zijn bedoeling 34 jaar te blijven. Hooguit een jaar of vier, dacht hij zelf. Al (de korte versie van Aloyius zoals hij elk jaar aan nieu we leerlingen moet uitleggen) Brull gaat met pensioen en wordt binnenkort officieel uitgewuifd bij wat nu heet Scholengemeenschap Pontes Pieter Zee man. Hij is ongeveer de laatste van de 'oude garde' die de afgelopen jaren op deze school is afgezwaaid. Al Brull en zijn vrouw Maria gaan na al die jaren terug naar zijn geboorteplaats Eygelshoven in Limburg. Ze hebben het best goed naai" hun zin gehad op Schouwen-Dui veland, maar de band met het zuiden is altijd gebleven. Hij heeft genoten van het strand. Vis en schelpdieren heeft hij zich altijd goed laten smaken, maar nu wordt het toch vlaai in plaats van palingbrood. „Carna val heb ik zelden overgeslagen. Al had ik op mijn knieën van Zierikzee naar Limburg moeten kruipen. Gelukkig werkten de collega's er altijd wel aan mee dat ik vrij was", zegt Brull. Als slagerszoon opteerde hij er niet voor de winkel van vader over te ne men, evenmin als zijn twee broers. Le raar worden leek hem wel wat. Even twijfelde hij over boekhouden, maar het werd Duits. Die taal lag hem als Limburger toch al aardig. De militaire dienst kwam op zijn pad, maar uiteindelijk kon hij met twee jaar bijtekenen zijn MO-A zelfs 'onder de wapenen' in Arnhem afron den. Geen stages De enige sollicitatiebrief die hij in zijn leven ooit heeft geschreven was aan de middelbare school in Zierikzee. „Ik werd er aangenomen zonder één uur voor de klas te hebben gestaan. Ik had geen stages gevolgd, maar het lesgeven ging me goed af en het contact met de leerlingen heb ik altijd gewaardeerd. Het houdt je scherp en je leert door de jeugd om zaken ook vanuit een andere invalshoek te bekijken." Brull heeft er altijd de voorkeur aan ge geven de touwtjes strak in handen te houden. Dat mocht misschien wel eens streng lijken. Volgens hem willen jonge ren toch ook duidelijkheid over wat wel en niet wordt getolereerd. Overigens moet hij erkennen dat de fusie met het Vmbo bij hem aanvankelijk wel een schok teweegbracht. „Met huiswerk hoef je bij die leerlingen al helemaal niet aan te komen en om hun aandacht te krijgen, moet je een soort entertainer zijn. Maar het is ook moeilijk voor Vm- bo-leerlingen om acht uur lang naar ie mand te moeten luisteren." Duits leren kan nou eenmaal niet zon der rijtjes in het hoofd te stampen, zegt Brull. Daar staat tegenover dat de schoonheid van de taal zich manifes teert in de literatuur. Zijn boosheid vlamt op over het feit dat door een reor ganisatie in het onderwijs de ruimte foto Marijke Folkertsma voor het Duits veel te beperkt is gewor den. Wat deed hij als leraar Duits eigen lijk in het selecte gezelschap dat jaar lijks met Pontes-leerlingen de inmid dels traditionele 'Franluïjk-cultuurreis' maakt? Brull grinnikt even: „Daar ben ik destijds voor gevraagd en dat was een eer, want je moet binnen het groep je collega's passen. Ik heb thuis even overlegd en toen geantwoord; Ik wil, ik kan en ik mag." Hij heeft aan het einde van zijn loop baan deze zomer een lang gekoesterde wens verwezenlijkt met een reis naar Zuid-Afrika. Hij geniet daar nog steeds van na. Naast het vastleggen van de do cumentatie daarover besteedt hij een deel van zijn vrije tijd aan zijn hobby: 'postzegels en aanverwante postale za ken'. Met zijn uitwerking van het thema 'Karnaval entïarvt' (carnaval ontmas kerd) is hij in november vertegenwoor digd op een wereldtentoonstelling in Brussel. Verder fietst hij graag. Samen met zijn vrouw en met vrienden heeft hij al aardige ritten op zijn naam staan; een rondje Bodensee en de tocht Passau-We- nen bijvoorbeeld. Daar hoopt hij nog et telijke tochten aan toe te voegen. Groepen praten over verlies van partner GOES - Maatschappelijk Werk in de Oosterschelderegio start met twee gespreksgroepen over rouwverwerking. In groepen van tien tot vijftien praten mensen over het verlies van een partner en manieren om hun leven weer zin te geven. In Sint-Maartensdijk komt een groep samen op dinsdag 2 okto ber, en daarna negen dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur. In Goes begint een groep op vrijdag 27 oktober, met daarna negen vrij dagen van 9.30 tot 11.30 uur. Aanmeldingen via 0113-277111 (Goes) of 0111-457157 (Sint-Maartensdijk). agenda STREEKACTIVITEITEN ZIERIKZEE - Onderdak, 18.00 uur: Schoolzwemtoernooi; Café de Gekroonde Suikerbiet, 19.30 uur: Zeeuwlandcafé over starterswonin- gen. door Melita Lanting ZIERIKZEE - Er is nog onder handelingsruimte over de nade re invulling van het zeereser vaat voor de kust van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Dat bleek gisteravond tijdens een gesprek tussen minister Peijs en de betrokken gemeen ten, provincies en belangenorga nisaties. „Maar hoe groot die on derhandelingsruimte is, moet nog blijken", zegt wethouder A. Verseput. De minister en de bestuurders hebben afgesproken om op kor te termijn workshops te houden waarin alle knelpunten rondom de realisatie van een natuurre servaat op zee op een rijtje wor den gezet. Volgens Verseput noodzakelijk, omdat hierover nog steeds onvoldoende helder heid is bij de Rijksoverheid. Ver volgens moet gekeken worden in hoeverre de knelpunten die zijn aangedragen opgelost kun nen worden. De workshops worden op korte termijn georganiseerd. „Wij wil len dit toch wel voor 1 novem ber gerealiseerd hebben", zegt Verseput. Hij geeft aan haast te ZIERIKZEE - De Unie van Vrijwilligers (UW) afdeling Schouwen-Duiveland houdt donderdag tijdens de landelij ke Alzheimer Dag een bijeen komst in het kerkcentrum van de Gasthuiskerk aan het Havenplein in Zierikzee. Tijdens deze bijeenkomst, die voor alle belangstellenden toe gankelijk is, gaat bestuurslid I. van Ommen-de Wit van de Alzheimer Stichting in op de kenmerken van deze ziekte en op zaken waar mantelzorgers in dit verband mee te maken krijgen. Zij ondersteunt haar inleiding met een videopresen tatie. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Ether-tv pas in december MIDDELBURG - De omschakeling van analoge naar digi tale ethertelevisie vindt plaats in de nacht van 10 op 11 december. Dat is twee weken later dan aanvankelijk de bedoeling was. Mensen die nu analoog televisie ontvan gen via een spriet- of een harkantenne, hebben daardoor drie maanden de tijd om te zorgen voor een alternatieve televisieontvangst. Via de voorlichtingscampagne krijgen zij informatie over andere manieren waarop zij televisie kunnen ontvangen (via digitale ether, kabel, satelliet eg internet). In samenwerking met belangenverenigingen worden specifieke doelgroepen benaderd zoals recrean^ ten en binnenvaartschippers. In totaal zijn er ongeveer 220.000 Nederlandse huishoudens die televisie kijken via de analoge ether. 74.000 van deze huishoudens zijn afhan kelijk van de analoge ether. Overigen kijken analoog in hun vakantiehuisje of op hun tweede toestel. Tegelijk met de overgang naar digitale ethertelevisie krijgt Omroep Zeeland de mogelijkheid haar programma's via de satel liet uit te zenden. Gentse Bonnie krijgt drie jaar cel GENT - De correctionele rechtbank in Gent heeft gistë^ ren de vrouwelijke helft van het Gentse gangsterpaar dat eind vorig jaar en begin dit jaar zo'n dertig overvallen en diefstal pleegde in de grensstreek en in Gent veroordeeld tot vijf jaar celstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Tegen de 28-jarige vrouw was acht jaar geëist. Het kop pel werd bekend als de Gentse Bonnie en Clyde. De vrouw gaf zichzelf in maart aan bij de politie, omdat zë herenigd wilde worden met haar dochtertje. De man, eep 31-jarige Algerijn, werd eind mei opgepakt door de poli tie in Algerije. Hij wordt zo goed als zeker in dat land be recht. De Algerijn pleegde in 1995 een moord in de bin nenstad van Terneuzen. Daarbij raakten ook twee men sen zwaargewond. Het ging om een afrekening in het drugsmilieu. De Gentenaar zat zeven jaar vast voor de moord. Doorstart bedrijf in Heinkenszand HEINKENSZAND - Het vorige maand failliet verklaarde bedrijf Meijers Sokken in Heinkenszand heeft een door start gemaakt. Soeks House in Den Bosch heeft de activi teiten overgenomen, meldde curator S. van Boven van Me4 ijers Sokken gisteren. Alle zes de personeelsleden zijn vol gens hem weer in dienst. Meijers Sokken levert sokken aan een groot aantal supermarkten. Van Boven hoopt dat het eveneens lukt voor een vorige week failliet verklaard zusterbedrijf van Meijers Sokken, Candlelight Beenmoddj een overnamekandidaat te vinden. Candlelight Beenmo- de, ook gevestigd in Heinkenszand, is in 1978 opgericht door Jan van Veen, de presentator van het radioprogram* ma Candlelight, en in 2004 overgenomen. Candlelight i$ gespecialiseerd in sokken en panty's voor personeel in pari fumerieën, apotheken en drogisterijen. Het bedrijf had de^ zelfde directie en financiers als Meijers Sokken. Oorzaak van het faillissement was, verklaarde curator Van Boven] de investering in een nieuwe lijn die te hoog bleek in ver| houding tot de omzetontwikkeling. 1 (Advertentie) willen maken omdat de realisa tie van het zeereservaat onder grote tijdsdruk staat én omdat er landelijke verkiezingen aan zitten te komen. Voor de workshops worden alle belanghebbenden uitgenodigd zoals de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de betrokken ge meenten en allerlei belangenor ganisaties van ondernemers maar ook bijvoorbeeld staats bosbeheer. Het zeereservaat voor de Zeeuw se en Zuid-Hollandse kust is een natuurcompensatiemaatre gel voor de aanleg van de twee de Maasvlakte. De gemeenten en provincies zijn beducht voor de economische gevolgen van de aanleg van het zeereservaat. Ze vrezen onder meer dat het na tuurreservaat toekomstige toe ristische ontwikkelingen zal dwarsbomen. Veel mensen prikken met hun vork in het vlees! Daardoor wordt het minder mals en sappig. De Croma Caravan trekt het land in om te laten zien hoe hetzelfde vlees lekkerder Jt. Voor meer informatie Croma.nl Vul hel diagram zo in dat in elke rij. elke kolom en elk vierkant van 3x3 vlakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen. 6 4 7 1 5 8 9 8 6 4 9 5 3 6 7 5 9 2 3 8 1 2 7 2 6 3 DENKSPORT PUZZELBLAOEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 31