O t9 1 uurtje werken per dag PZC Zeeuws Vlaanderen mmmÈm U kunt nü iets doen voor de Zonnebloem! Bezorgers gevraagd! PZC heeft nog enkele wijken vrij in Vlissingen en Koudekerke dinsdag 19 september 2006 Sluitingstijden familieberichten: Overlijdens- en geboorteberichten: Aanleveren: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur, zondag 16.00-18.00 uur, plaatsing de volgende dag. Overige familieberichten: Voor de krant van maandag t/m vrijdag: twee werkdagen voor plaatsing 15.00 uur, zaterdag: woensdag 16.00 uur. Tel.nr. 076-5312550 Faxnr. 076-5312340 via e-mail: alléén in Wordbestand aangeleverde tekst: familieberichten@pzc.nl Geboren Geboren om voor altijd lief te hebben: ons dochtertje en zusje BENTE KARLIJN 17 september 2006 Hans en Mariëlle Wattel-Vreke Maartje, Fleur, Sterre en Stijn Kalfhoekseweg 3 4356 RK Ooslkapelle Tel. 0118-581505 Hoera! We hebben een dochter en zusje ROBIN 15 september 2006 Mamix, Karen en Milan van Overbeeke-Versluis Zwanenburg 15,4472 BG 's-Heer Hendrikskinderen Imitch Schoonheidsstudio Overleden Op het alleronverwachts werd door de Heere uit onze familiekring weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom Johannes Molhoek In de leeftijd van 61 jaar. Krabbendijke: Leen Molhoek (in herinnering) Marie Molhoek-Berman Rilland: Forra Beeke-Molhoek Wim Beeke Kapelle: Anja Beeke-Molhoek Kees Beeke Neven en nichten Sterke de Heere onze schoonzuster met haar kin deren en kleinkinderen en ons in dit smartelijk verlies. Genemuiden, 16 september 2006 Één jaar na het overlijden van onze (schoon-)vader heeft de HEERE op Zijn tijd, maar voor ons heel onverwachts, weggenomen onze zwager Johan Molhoek echtgenoot van Corrie Molhoek-Pieper Krabbendijke: Rinus en Carla Krabbendijke: Adrie en Marijn Goes: Ko en Geert Krabbendijke: Jan en Arda Rilland: Nina en Albert Neven en nichten Krabbendijke, 18 september 2006 Ron Op al onze volgende ritten nemen we je in gedachten mee. Zonder je pretoogjes en humor gaan weverder. Je motorvrienden Chris en Una Ruth Cees Sjaak Anita Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-collega Gerard de Voogd Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen. Medewerkers Beveiligingsdienst en Bedrijfsbrandweer ALCAN Primary Metal Europe Pechiney Nederland N.V. Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde zwager en oom Piet Kort Wij wensen onze zus, schoonzus, tante en de kinderen veel sterkte toe. Familie Van 't Veer Neven en nichten 16 september 2006 Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat is overleden de heer Pieter Kort Meer dan 16 jaar is de heer Kort werkzaam geweest als conciërge op de Burgemeester Van Dusseldorp-mavo Het Goese Lyceum. In die tijd hebben we hem leren kennen als een man die zich betrokken voelde bij de school en voor wie de zorg voor leerlingen belangrijk was. Wij wensen zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen alle kracht toe dit verlies te dragen. Namens bestuur, directie, medewerkers, leerlingen en ouders van Het Goese Lyceum, drs A.P.M. Wevers, rector Het Goese Lyceum Hel is moeilijk om te hopen vooreen zieke van wie je weet, hij redt het niet. Je streelt zijn wangen, ziet zijn ogen, je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor het einde, dat toch nog plotseling kwam. Omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden overnam. Verdrietig om het gemis, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat wij precies één week na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder en oma, nu ook afscheid hebben moeten nemen van onze lieve, zorgzame vader en opa Frans Poortvliet in de leeftijd van 76 jaar. Borssele: Els van den Dries-Poortvliet Piet van den Dries Kortgene: Jeannette Dieleman-Poortvliet Ko Dieleman Nico Francien en Daniël Heinkenszand: Leo Poortvliet Lenny Poortvliet-Walhout Ilse, Kim, Lois Nisse: Frans Poortvliet Jolanda Poortvliet-Stokx Aniek, Marlon 's-Heerenhoek: Matty Baaijens-Poortvliet Kees Baaijens Sascha, Milan 's-Heerenhoek, 16 september 2006 Correspondentieadres: Deken Tomaslaan 20,4453 AL 's-Heerenhoek De uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 20 september om 10.30 uur in de parochiekerk van de H, Willibrordus te 's-Heerenhoek, waarna aan sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar. Voor aanvang van de uitvaartdienst is er van 9.45- 10.15 uur gelegenheid om afscheid van Frans te nemen in het mortuarium naast de kerk. Na de begrafenis is er in 'De Jeugdhoeve' gelegen heid tot condoleren. Eenieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis 't Gasthuis", afdeling "Molenwater" te Middelburg is, op 76-jarige leeftijd overleden onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Johanna Cornelia Gerarda Schillemans-van Kaam weduwe van C.A. Schiliemans Gerrie Lammers-Schillemans Kees Lammers Marco Dion en Kitty Kasper, Minke Addy Offermans-Schillemans Berry Offermans Kevin Marina Prince-Schillemans Wilfried Prince Maaike Leon Janny Kuiper-Schillemans Huib Kuiper Jeremy Middelburg, 17 september 2006 Correspondentieadres: Paul Krugerstraat 284,4381 WP Vlissingen Er is gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 21 september van 13.00 tot 13.30 uur in het rouwcen- trum aan de Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Aansluitend zal aldaar een korte samenkomst worden gehouden om 13.45 uur, waama de begrafe nis zal plaatsvinden om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemd rouwcentrum. Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde muzikant en erelid Izaak Luteijn Wij wensen de familie de nodige sterkte toe. Bestuur, dirigent en leden van de Kon. Muziekvereniging "Veronica" Zuidzande Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons medelid, Izaak Luteijn Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies. Bestuur, dirigent en leden van het Seniorenorkest Zeeland Voor een zorgzame begeleiding Uitvaartzorgcentrum De Bevelanden j.C. Hoekman Geideloozepad 20,4463 Aj Goes (0113) 227525 Voor een volledige en waardige verzorging van uitvaarten in geheel Midden-Zeeland Voor een zorgzame begeleiding in geheel Zeeuws Vlaanderen Uitvaartdienstverlening Centraal telefoonnummer: Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Kantoor en rouwcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 Wanneer je terugblikt in het leven blijkt alles snel te gaan. Het duurde allemaal maar even dat ritme van een lach en een traan. Alles moest je uit handen geven, het levenstempo werd te zwaar. Maar één ding is altijd gebleven, dat is de liefde voor elkaar. Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze pa, opa en overgrootopa Jacob Johannes Provo Sjaak echtgenoot van Margaretha Maria Provo-Vers traeten Hij overleed op 16 september 2006 in de leeftijd van 84 jaar. Axel: M. Provo-Verstraeten Axel: Johan en Lilian Barbara en Joey, Mikki Viola en John Moerbeke-Waas: André en Carla Kimberley Eede: Willy Jürgen Priscilla en Jaimy Sas van Gent: Theo en Lucy Mariska Angie Molenstraat 20,4571 EZ Axel U kunt afscheid nemen van mijn man in het mortua rium op de begraafplaats aan de Westsingel te Axel, op woensdag 20 september van 19.00 tot 19.30 uur. De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 22 september om 10.30 uur in de aula van het crema torium, Bellamystraat 28-c te Terneuzen. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen deze aankondiging als zodanig beschouwen. Geschrokken en verdrietig laten wij u weten dat onverwacht van ons is heengegaan onze lieve Maatje Pieternella Speijer-Meulblok sinds 22 mei 2005 weduwe van Jacob Speijer In de leeftijd van 84 jaar. Amsterdam: Erica Peeters-Meulblok Peter Peeters Almere: Tanja Meulblok Heinkenszand: Magda de Meester-de Moré Peter de Meester Pieter Robin Onze dank gaat ook namens haar uit naar het personeel en de vrijwilligers van zorgcentrum 't Gasthuisvoorde liefdevolle verzorging. Middelburg, 17 september 2006 Zorgcentrum "'t Gasthuis" Correspondentieadres: Oude Kamerseweg 4a 4451 NC Heinkenszand De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 22 septem ber om 15.00 uur op de begraafplaats aan de Weste lijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze broer en zwager Jan Mol Kapelle. 18 september 2006 uitvaartverzorging de Groot-de Kam informatiecentrum begrafenissen en crematies dag en nacht bereikbaar gratis informatiepakket tel. 0118-612868 Veersewcg 36; 4332 BG Middelburg '""■niet. www.degrootdekam.nl Mogelijkheid tot opbaren in Middelburg, Vlissingen en Veere. Openbaringll, vers 1-4 Na een geduldig gedragen ziekte is overleden onze geliefde oom Jacobus Willem Kense Breskens, 4 mei 1919 t Oostburg, 16 september 2006 Neven en nichten Correspondentieadres: C. v.d. Sande Dr. Broodmanstraat 26 4511 ER Breskens De afscheidsdienst zal gehouden worden op donder dag 21 september om 14.00 uur in de Koninkrijks zaal, Weststraat 3-5 te Oostburg. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Breskens. Er is gelegenheid tot condoleren na afloop in de 'Ontmoeting' aan de Dorpsstraat te Breskens. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Vrees nietwant Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Jesaja 43: lb Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat we haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder Janna Cornelia Leunis-Bakker sinds 8 mei 1995 weduwe van Jacobus Anthonij Leunis in de leeftijd van 92 jaar. Terneuzen: Sarie en Adri Haak-Leunis Edwin en Saskia - Josephine, Philip Terneuzen: Jaap en Coby Leunis-Verhelst Franka en Karsten Axel, 17 september 2006 Corr. adres: Fam. Haak-Leunis, Edvard Grieghof 14 4536 ET Terneuzen De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op vrijdag 22 september om 10.30 uur in de Protestant se Kerk, Koestraat 2 te Axel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Burchtlaan te Axel. Na afloop van de begrafenis kunt u de familie condo leren in de kerk. Een speciaal woord van dank aan het personeel van verpleeghuis "De Vurssche" afdelingB, voor de liefdevolle verzorging. Heden bereikte ons het droevige bericht dat op zater dag 16 september Bram Arnous plotseling is komen te overlijden. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze droe vige periode. Directie en oud collega's van Artec-Interim In Memoriam Liefdevol gedenken wij JoostMatthijs 19-09-1996 19-09-2006 We missen je nog iedere dag. Addie Andrea. Justin, Naomi Chantal Stefan, Sem, Kaj Een bekende overleden? Mensenlinq.nl; dé site met alle overlijdens berichten uit uw regio. Zoek, vind en reageer. Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip. Maak uw donatie over op giro 145 Op het Zonnebloem vakantieschip beleven jaarlijks bijna 3.000 ernstig zieke of gehandicapte passagiers een week lang de vakantie van hun leven Na 20 jaar intensieve vaart is ons schip echter dringend aan vervanging toe Een nieuw vakantieschip kost 14 miljoen euro. Alleen sémen kunnen we dit schip bouwen! Doe mee! www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl Word dagbladbezorg(st)er van de PZC: een goede bijbaan voor jong en oud met prima verdienste en interessante extra's. Interesse? Neem dan (tijdens kantooruren) contact op met onze afdeling binnendienst op nummer: 0800 - 023 51 11 (gratis). Kijk voor meer informatie over vrije wijken op: www.deleultstebijbaan.nl. De minimumleeftijd voor een krantenwijk is 15 jaar. Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te identificeren. Indien van toepassing moet een tewerkstellingsvergunning worden overlegd. het alfabet van Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 30