Herstructurering Malta vordert Als een kikker van het startblok 50% MODE SHOW Gimbrère Afrika-jaar Goes is van de baan KORTING voor aanzien en exploitatie Brug bij Bruinisse langdurig dicht voor wegverkeer TILROE OPTIEK Moslims factie: 0113-315649 iviwpzc.nl wilredactie@pzc.nl AA Goes tertentie-exploitatie: "Jen Midden-Zeeland: 0113-315520; ^■Vlaanderen: 0114-372770; Igonaal: 020-4562500. nsdag 19 september 2006 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 liHIWJMlM ifflAli Pankow [[ERIKZEE - Met het slaan van iferste paal gisteren voor de bw van het nieuwbouw- Hplex Victoria is het derde !a binnen de herstructurering a de wijk Malta in Zierikzee i gang gezet. Woning- iinnereniging Zeeuvvland nrt deze grootscheepse ver- itoning van de stadswijk uit inderde naam 'Malta in 't Zon- ttje'. behelst niet penenkele ingrijpende nieuw- Eawprojecten, maar voorziet Win een totale, samenhangen- Iaanpak van de woonomge- |g „We gaan voor Malta een Sterplan opstellen. Over de in- iiddaarvan is tegen het einde m dit jaar meer bekend. Doel sin elk geval met een totaalvi- iete komen hoe we als Zeeuw- 'admet deze wijk verder wil- ien", zegt directeur A. de Ceus- r van de woningbouwvereni- H Inders dan kleinere bouwpro- jjcten in de verschillende dor- tn of elders in Zierikzee, is kalta een wijk waar hoofdzake- woningen van Zeeuwland aan. Die concentratie van hui- min deze relatief omvangrijke njk noopt Zeeuwland tot het pstellen van zo'n masterplan. %ns De Ceuster worden pin ook de lijnen aangegeven mor de exploitatie in de toe- List. Welke woningen blijft Zeeland exploiteren? Welke hui- Boete voor trap legen politieauto MIDDELBURG - Een 45-jarige ïersekenaar moet opdraaien icor de schade van 1043 euro aaneen politieauto, Daarnaast pordeelde politierechter L. ra Dijke de Yersekenaar voor imieling tot 160 euro boete. De verdachte had op 4 februari Goes in een dronken bui een Win een politieauto getrapt. (Advertentie) 50 jaar Vvonne de Wolf Proficiat zen worden verkocht? Het zijn vragen waar in die toekomstvi sie antwoorden op moeten ko men. Met het nieuwbouwcomplex Victoria veiTijst op de hoek van de Schuurbeque Boeijestraat en de Grachtweg één gebouw met 27 appartementen. Deze liggen verdeeld over drie bouwlagen. Er komen diverse typen drie- en vierkamerappartementen in ver schillende prijsklassen. Vertraging Het slaan van de eerste paal ge beurde gisteren zonder ceremo nieel vertoon. „De aannemer wil nu doorwerken, nadat er al veel vertraging is geweest in het voortraject met het verkrijgen van de vereiste vergunningen", zegt De Ceuster. Zo moesten er voor nieuwbouw op deze locatie vijf Skan- dinavische geschenkwoningen van na de watersnoodramp worden gesloopt. De heemkundi ge vereniging Stad en Lande heeft zich daar tot het laatst toe tegen verzet. Eén van de ge sloopte geschenkwoningen wordt overigens te zijner tijd heropgebouwd in een caisson bij het Museum Watersnood 1953 in Ouwerkerk. Het vierde bouwcomplex in het kader van de herstructurering Malta start begin 2007. Dat be treft het plan Valetta tussen de Calandweg en de De Jonge- straat. Het omvat twee apparte mentsgebouwen met elk 18 drie- en vierkamerwoningen en een gebouw met 19 drie- en vier kamerwoningen voor verzorgd Onder de naam 'Malta in 't zonnetje' wordt gestaag gewerkt aan de wijk. wonen voor senioren. Op de be gane grond komt een ruimte van circa honderd vierkante meter, waar de dagbesteding van zorg centrum De Wieken wordt on dergebracht. Volgens De Ceuster moet voor enkele huidige bewoners in de flat in de De Jongestraat op korte termijn nog een nieuwe woonplek worden gevonden. Het is de bedoeling dat het herstructurering van deze stads- foto Marijke Folkertsma flatgebouw aan het einde van dit jaar wordt gesloopt. In een eerder stadium werd in Malta in de Kaersemakerstraat en in de De Brauwstraat al vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Rotonde Bruinisse wordt veiliger BRUINISSE - De rotonde op de N59 bij Bruinisse is van af 25 september vijf nachten gesloten voor het wegver keer. Verkeer wordt tussen 20.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtend omgeleid via de parallelwegen. In die perio de wordt de rotonde veiliger gemaakt. Vanaf de eerste dag dat de rotonde in 2004 in gebruik is genomen wordt geklaagd over de veiligheid. Weggebruikers ervaren de ro tonde als onoverzichtelijk. Bovendien zijn de invoegstro- ken vanaf de zijwegen erg kort. Door kleine aanpassingen te maken hoopt Rijkswaterstaat dat de rotonde overzich telijker en dus ook veiliger wordt. Onderhoud weg leidt tot boetes MIDDELHARNIS - Automobilisten lappen de aange scherpte verkeersregels bij de omleidingsroute Dirksland - Middelharnis veelvuldig aan hun laars. De politie heeft afgelopen week een tientallen bekeuringen uitgeschreven voor onder meer het niet verlenen van voorrang of het overtreden van de maximum snelheid. De N215 tussen Dirskland en Middelharnis is helemaal afgesloten voor het wegverkeer in verband met groot onderhoud. Omdat de omleiding langs schoolroutes voert, zijn extra verkeers maatregelen getroffen. Boete voor weigeren bloedproef MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter L. van Dijke veroordeelde gisteren een 30-jarige inwoner van Oosterland voor het weigeren van de bloedproef tot negen maanden rijontzegging, waarvan vijf maanden voorwaar delijk en 900 euro boete. De Oosterlander werd op 20 mei in Goes in zijn auto aangehouden. Agenten constateerden bij de man bloeddoorlopen ogen en grote pupillen. „Dat kwam door vermoeidheid. Ik had lang doorgewerkt", ver zekerde hij. Er bestond het vermoeden van drugsgebruik. Dat was voor de politie aanleiding om een bloedproef af te nemen. Aanvankelijk stond de man er niet afwijzend te genover. Toen het naar zijn zin te lang duurde, voelde hij er niets meer voor om zijn medewerking hieraan te verle nen. De man kan het rijbewijs niet missen voor zijn werk. Het rijbewijs, dat meteen was ingenomen, kreeg de Oos terlander gisteren terug. Lintje voor Yersekse dominee YERSEKE - Dominee J. Verweij van de gereformeerde ge meente in Yerseke is zaterdag benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Die eer komt hem toe, omdat hij zich al tientallen jaren inzet voor kerk en maatschappij. Ver weij diende in zes kerkgemeenten, zat in diverse schoolbe sturen en was nauw betrokken met de opleiding en vor ming van toekomstige predikanten. info@zppc.com In twee uur tijd moeten zo'n 72 kinderen hun wedstrijdjes gezwommen hebben in zwembad Onderdak in Zierikzee. Advertentie 21 september 'ÖOO-13.30- 16.00 19.00 uur reserveren gewenst IANGE DELFT 16 MIDDELBURG IEl.NO. 01 1 8 - 61 2036 door Melita Lanting ZIERIKZEE - De een duikt met een professionele houding het water in, de ander plonst als een kikker van het startblok. Het maakt niet uit hoe je van start gaat, als je maar zo snel moge lijk aan de overkant komt. Dat is het doel van de deelnemers aan het zesde schoolzwemtoer- Het horen en zien vergaat je als rond zes uur de kinderen het zwembad van Onderdak in Zie rikzee binnen komen lopen. Best een beetje nerveus zoeken de leerlingen van de Willibror- dusschool in Zierikzee, De Meer paal in Bruinisse en De Klimop in Dreisehor hun stekje langs de rand op. Dico en John van groep zes van de Willibrordusschool hebben er niet speciaal voor ge traind, maar ze kunnen wel goed zwemmen. „Ik ga nu op voor mijn zwemveiligheid", zegt Dico. Luca, Daan, Miranda en Rob (groep vier van dezelfde school) zitten een beetje stilletjes op de bank. Pas na enige tijd begin nen ze wat enthousiaster aan te moedigen. „Kom op, kom op, kom op", klinkt het nog zacht jes vanaf de bank. Tot dat ze een zwemmer van een andere school menen te betrappen op vals spel. De jongens springen op van de bank. „Die daar, die in baan drie. Die heeft onder wa ter gezwommen en dat mag niet." Hoog tempo De wedstrijdjes worden in hoog tempo afgewerkt. In twee uur tijd moeten zo'n 72 kin deren hun wedstrijdjes ge zwommen hebben. Drie verschil lende slagen en tot slot een esta fette. Alleen de hoogste groepen zwemmen vijftig meter, de ande re kinderen doen 25 meter. Om de strijd een beetje eerlijk te laten verlopen mogen in een team maximaal twee leden van een zwemclub zitten en moet er minimaal één meisje aan mee doen. Een kwartiertje na de start zitten Femma en Isla uit te puffen aan de kant. Beide zijn geoefende zwemmers, maar blij ven bescheiden. „Ik zwem niet zo heel veel, maar twee keer in de week. Anderen zwemmen (Advertentie) Tuurlijk met Foto Verschoore naar de grootste fotobeurs van Europa!!! 1 oktober gaat Foto Verschoore Vlissingen "aar de Photokina in Keulen. Op deze beurs kunt u alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fotogra fie bewonderen. Verder bestaat er de mogelijkheid om de nieuwste artikelen zelf uit te proberen! Er zijn vier Plaatsen waar u kunt opstappen: Gissingen, Middel-burg, Goes en Bergen op Zoom. Voor het reserveren van een plaats in de bus of voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@fotoverschoore.nl (o.v.v. Photokina) of tel. 0118-414081. De prijs voor de busreis en het entreebewijs bedraagt 50,-. door Frank Balkenende GOES - Het Goese college van burgemeester en wethouders ziet af van de studiereis naar Mozambique. Daarmee is de stekker definitief uit het Umo- ja-project getrokken. Het college gooide gisteroch tend het bijltje erbij neer, om dat een raadsmeerderheid van PvdA, GroenLinks, D66 en SGP/ChristenUnie niets voelt voor een verkennend bezoek aan Mozambique, waarvoor de gemeente de reiskosten zou dra gen. Bedoeling was begin oktober een Goese delegatie te sturen, die in het Afrikaanse land moest nagaan of Goes kan aan haken aan het bestaande cultu rele uitwisselingsproject Umoja Cultural Flying Carpet. Dat pro ject zou de basis kunnen vor men voor een Goes' Afrikajaar in 2009. Het college wilde eerst polsen hoe de gemeenteraad daar over dacht. Vorige week woensdag werd tijdens een ingelaste raads vergadering al duidelijk hoe de vlag erbij hing. Alleen de WD steunde zonder enige bedenkin gen de reis. Het CDA ging latei- in de week om toen het college voorstelde de delegatie in te krimpen. De andere fracties ble ven tegen, omdat nut en nood zaak van de reis in hun ogen niet konden worden aange toond. Ook vonden ze de koppe ling van het project aan een Goes' feestjaar te gezocht. Afblazen Volgens burgemeester D. van der Zaag, die het jubileumjaar Goes 600 heeft getrokken en ook de schouders onder het nieu we project wilde zetten, had het college gisteren geen andere keus dan het Umoja-project af te blazen. „Het standpunt van de raadsmeerderheid is onwrik baar." De zeperd is mede te danken aan het college zelf. Dat hapte gretig toe toen Koen Schyvens, door Melita Lanting BRUINISSE - I)e brug over de Grevelingensluis in Bruinisse is vanaf volgende week maandag langdurig gestremd voor wegver keer. De Ysere ryve - de brug over de bypass bij de sluis - is wel gewoon te gebruiken. Oude tijden herleven de komen de maanden bij Bruinisse. Door gaand verkeer over de N59 rich ting Rotterdam zal weer regel matig stil komen te staan als de brug geopend is voor de scheep vaart. „Er zal hinder ontstaan, maar we verwachten niet dat het veel overlast zal geven", zegt J. van Gorp van Rijkswater staat. „We hebben expres voor deze periode gekozen omdat er nu nauwelijks meer pleziervaart is." In de wintermaanden ma ken vooral beroepsschippers ge bruik van de sluis. De brug zal naar verwachting twintig weken gesloten zijn. In die tijd wordt groot onderhoud gepleegd. „De brug krijgt onder meer een nieuw wegdek, dat is echt aan vervanging toe." Om de overlast voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken, is afgesproken dat de brug tijdens de spits (tussen 15.30 uur en 17.30 uur) niet bediend zal wor den. Gelijktijdig zal ook de brug over de Zandkreekdam bij Kats worden aangepakt. Ook daar wordt het verkeer via de bypass geleid. foto Marijke Folkertsma wel vijf keer in de week", zegt Is la. Ondertussen wordt er dooi de vrijwilligers van zwemvereni ging Onderdak onvermoeibaar doorgewerkt. „Op de plaatsen." „Klaar voor de start", en een schril fluitje jaagt weer vier kin deren het water in. Het schoolzwemtoernooi duurt nog tot en met vrijdagavond. Dan hebben een kleine 400 kin deren hun wedstrijden gezwom men. De beste 96 kinderen strij den vervolgens op zaterdag 7 ok tober om de titel Schoolzwem- kampioen van Schouwen-Duive- land. ^Advertentie^ OP DE COMPLETE BRIL (MONTUUR EN GLAZEN) alle merken en soorten glazen brilcollectie 2006-2007 Merkzonnebrillen Ray Ban - Persol- Vogue- Gucci- Esprit - Rodenstock - Nike - Davidoff - Killerloop 30% Korting op- op informeer naar de voorwaarden WALSTRAAT 81 VLISSINGEN 0118-412370 www.tilroe.nl vorig jaar de regisseur van het jubileumspektakel in Goes, deel name aan het Umoja-project op een presenteerblaadje aanbood. Schyvens is regisseur van het in ternationale project. Het college vergat vervolgens politiek hand werk te verrichten. Raadsfrac ties werden niet (op tijd) ge polst, wat als je draagvlak zoekt, aan te bevelen is bij reis jes die met gemeenschapsgeld worden bekostigd. Pas vorige week tijdens een door Groen Links aangevraagde extra raads vergadering, gaf het college tekst en uitleg. Toen was het ech ter al te laat. Fracties morden dat er over het voornemen niet met hen was gecommuniceerd. zeeuwse almanak Ze mag dan pas vier zijn, Fem ke, maar ze weet al best wat van de wereld om zich heen. Dat bleek maar weer eens toen ze op de Markt in Goes twee vrouwen met hoofddoe ken zag lopen. „Dat zijn boe rinnen, he mam?" „Nee", legde haar moeder uit, dat zijn moslimvrouwen. „Die geloven niet m God, maar in Allah. Die uitleg was op zich in orde, ware het niet dat er één duidelijke misser in zat. Zuchtend verbeterde Femke haar moeder: „Mam, het is 'Alladin'..." Bijdragen voor deze rubriek: redactie@pzc.nl of Redactie Almanak, Postbus 31,4460 AA Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 29