Kapelle handhaaft douceurtje Reeks ingrepen voor Stationsbrug PZC PZC Discobol terug in s-Gravenpolder NIEUWS GETIPT VOOR U PUZZELPAUZE ,11 belastingen blijven vrijwel gelijk door korting van 25 euro agenda Croma caravan on tour X dinsdag 19 september 2006 Balkenende LpELLE - Inwoners van de ge- Ljie Kapelle ontvangen ook Kend jaar een korting van 25 J, op het gemeentelijk belas- epakket. Daardoor betalen (jgers in 2007 per saldo Klils een beetje meer belas- ij vijf euro ofwel 0,86 pro- si, de helft van het inflaliecij- rooigaande jaren liet de ge- güie burgers meeprofiteren juitgekeerd dividend van de aeentelijke aandelen in ener- fcdrijf Delta en de Bank van jerlandse Gemeenten. Dat id is een keer op en dus wilde college van burgemeester en houders de korting met in- a* van 2007 schrappen, idat de financiële toekomst rvoor Kapelle rooskleurig uil- sus alsnog besloten de inwo- tegemoet te komen. „We be- Eiadat deze keer uit de reser- BS" Bpjfl ë*ië ZEEUWS VEILINGHUIS Ï4NDAAG KIJKDAG ran 10.00 - 20.00 uur. KUNST ANTIEK 20 en 21 sept, veiling Herengracht 74.4331 PX. Middelburg, Tel. 0118 - 650 680 mvw.zceuwsveilinghuis.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 jopmaandag t/m vrijdag I Sturende de openingstij- I <fen;zaterdags tot 12.00 uur j beoactie bevelanden/tholeim Slationspark 28 Poslbus31 *460 aa goes Tel: 0113-315670 Fax:0113-315669 ;E-mail: redgoes@pzc.nl !Efank Balkenende (chef) Cornelleke Blok Willem van Dam Miekevan der Jagt jBobPaardekam boende Vries (sport) iHarmen van der Werf centrale redactie jSlationspark 28 'Postbus 31 ^60 AA goes Tel: (0113)315500 fax: (0113)315669 E-mail: r 'nternet "ww.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl vepotafvalstoffenheffing. De Zeeuwse Reinigingsdienst houdt elk jaar iets over en dat geld krijgen de gemeente terug. Het zijn dus euro's die de bur gers eerst hebben opgebracht", verklaart wethouder J. Hersel- man (WD, financiën) het dou ceurtje. Inwoners betalen dus nog geen procent extra belasting, wat ge middeld neerkomt op vijf euro. Het totaal aan belastingen (ozb, rioolrecht en afvalstoffenhef fing) daarmee op gemiddeld 587 euro per huishouden. Kapelle presenteert gewoonlijk rond Prinsjesdag haar begro ting. De laatste jaren was de boodschap somber: bezuinigen. Vorig jaar kwam er een kente ring. Mede door de afschaffing van het gebruikersdeel van on- roerend-zaakbelasting (ozb) gin gen de belastingen fors omlaag. Bovendien lag er, dankzij de ge nomen bezuinigingen én op brengsten van grondverkopen, ineens wel geld op de plank voor grote investeringen Dat beeld is niet veranderd. De komende vier jaar vallen er geen financiële gaten. „We hou den elk jaar enkele tienduizen den euro's over", zegt Hersel- man. Aan de inkomstenkant leunt Kapelle sterk op grondver kopen. Zo is aan de wijk Overtie- ringe flink (miljoenen euro's) verdiend. Herselman verwacht ook dat de wijk Zuidhoek in Bie- zelinge geld gaat opleveren. De bouw van de eerste fase in Zuid hoek begint volgend jaar. In to- taal komen zeshonderd wonin gen, uitgesmeerd over een perio de van vijftien jaar. Die inkom stenbron droogt dus niet snel op. Smokkelhoek Verder verkoopt de gemeente buitengewoon veel bedrijfs- grond op het opgepepte terrein Smokkelhoek. „Qua verkoopper centages scoort de Smokkel hoek beter dan alle andere be drijventerrein in Zeeland." Grote tegenvallers zijn niet te verwachten. De gemeente heeft in haar begroting rekening ge houden met btw-teruggave aan minister Zalm. Het gaat om een bedrag van 142.000 euro. Zalm had voor gemeenten een btw-compensatiefonds inge steld. Gemeenten konden via dit fonds betaalde btw terugvorde ren. Inmiddels blijkt dat de geza menlijke Nederlandse gemeen ten een forser beroep op het fonds hebben gedaan dan was voorzien. Daardoor zit Zalm met een gat van 520 miljoen eu ro. Hij heeft aangegeven dat dat bedrag door de gemeenten zal moeten worden opgebracht. Wat de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteu ning (WMO) Kapelle gaat kos ten, is nog onduidelijk. Voorlo pig trekt het college daar niets extra's voor uit. Wel is de gemeente voortaan meer geld kwijt aan onderwijs. Omdat de school in Schore prak tisch een nevenvestiging is van die in Wemeldinge, maar door de raad als een zelfstandige school wordt beschouwd, be taalt de gemeente 57.000 euro extra aan personeelslasten. Dat heeft te maken met vastgestelde normbedragen. Ook voor admi nistratie en beheer moet er 32.000 euro per jaar meer bij. De voor minima gesloten collec tieve aanvullende ziektekosten verzekering drukt voortaan voor dertig mille op het budget. mEKACTIVITEITEN SOES Leger des Heils, Leliestraat 24, 12.00 uur en 13.00-15.00 uur: Ver- ïxo kleding en meubelen tbv maat- Eteppelijke dienstverlening; ■r.Snooker Centrum, 13.30-16.30 uur: fel voor ouderen, buurtwerk Goese pk telkerk, 13.30 uur: Carillonbespeling »SjoerdTamminga; Ssitpunt Zeeland, 14.00 uur: Vertrek co-ivoor mensen in een scootmobiel; •{.i'idatiecentrum De Lindenhof, •ü-1745 uur: bewegen voor Astma GRAVENPOLDER Populieren- 51513,20.00-22.00 uur: Informatiebij- NtiomslBorstvoedingorganisatie LLL; KAPELLE Oe Vroone, 09.15 uur: Yo- Soos, biljarten; 14.00 uur: Ons Dorpshuis, 7.00 uur: Biljartclub senioren; 6,30 uur vrouwenclub senioren; lad Den Inkel. 13.00-13.30 uur: gging; 13.30-14.00 uur: Aquaro- LDINGE - De Wemel, 13.00 uur: lur. Soos; biljarten en kaarten; ur:Welfarewerk; mits, 20.00 uur: Klaverjassen; XE - Het Trefpunt, 13.00-17.00 jarten; 14.00 uur: Bingo voor 50 (Advertentie) (Advertentie) Den Dekker Muziek 0113-330330 aenaekkermuziek.com Met vereende la-achten gaat de discobol richting plafond van jeugdsoos Chaperon in 's-Gravenpolder, vrijdag is de openingsavond. foto Dirk-Jan Gjeltema door Harmen van der Werf 's-GRAVENPOLDER - Zo die hangt, de discobol. Nu nog een heel stel lampen hoog langs de wand vastzetten. Het be gint erop te lijken, jeugdsoos Chaperon in 's-Gravenpolder. En het werd tijd ook, vinden jongeren die elkaar gister avond rond acht uur ontmoetten bij dé tunnel buiten 's-Gravenpolder. Of ze er heen gaan, naar de openingsavond van de compleet nieuwe jeugdsoos, aan staande vrijdag? „Vroeger was het al tijd gezellig in de jeugdsoos." Ze gaan dus. Vier, vijf vrijwilligers zijn volop in de weer in het soosgebouw in hartje 's-Gra venpolder. Het moet echt klaar voor 'D-day'. Chaperon-voorzitter Chris In- nemee moet nog komen. Als hij binnen stapt om kwart over acht krijgt hij ge lijk een cadeautje in handen gedrukt. Nu al. Hij pakt het snel uit. Het is een T-shirt met de tekst: 'Ik ben vrijgezel, nog interesse?' Chris is jarig en zit er niet mee. Maar of hij het shirt wijdaga vond aandoet?, wat een jolige vrijwilli ger hem aanraadt, daar moet hij nog eens goed over nadenken. Vrij serieus is hij nu, Chris. Hij is dat niet altijd geweest. Jaren geleden deed hij hetzelfde als wat nieuwe groepen jongeren in 's-Gravenpolder en veel an dere dorpen doen, rondhangen. „Wij stonden vaak bij de burgemeester", ver telt Chris. Of beter gezegd bij zijn wo ning, in het midden van het dorp. Klet sen, niks doen eigenlijk, maar de goege meente vond dat ze overlast veroorzaak ten. Zo is het balletje gaan rollen. Een avond met 'de lastige jeugd' in dorps huis Ons Dorpsleven volgde, opgezet door de gemeente Borsele. 'Wat willen jullie nou?', was de vraag. Het ant woord was duidelijk: een echte jeugd soos. En die kwam er. Dankzij jongeren zoals Chris. Meisje Acht jaar geleden is dat alweer. Eerst elke vrijdagavond soos, later één avond in de twee weken. „Te weinig mensen, hè", zegt Leo Korstanje, één van de vrij willigers van het eerste uur en nog steeds volop actief. „Ik zat aan de bar in het dorpshuis bij de bijeenkomst met die jongeren. Ik meldde me direct aan. Waarom? Mijn meisje was lid van de dorpsraad. Ze vond dat ik ook wat voor het dorp moest doen." Het meisje van toen is zijn vrouw van nu. Zo hebben alle vrijwilligers - dertien, van wie negen 'oude' en vier 'nieuwe' - een eigen verhaal. Stephanie Weyer, nieuw, is met haar vriend meegekomen. „Hij was al vrijwilliger en ik kom hier ook." Ilona Rotte was met haar man Wim de drijvende kracht achter de jeugdsoos in Nieuwdorp, verhuisde een tijdje geleden naar 's-Gravenpolder en is - het begon weer te kriebelen - met Wim in Chaperon gestapt. „Je blijft er jong bij. M'n dochters gaan hier ook heen." Zodat ze die gelijk in de gaten kan houden? „Kom nou, dat doe ik niet", reageert ze direct. In de gaten gehouden worden ze overi gens wel, jongeren die de 's-Gravenpol- derse soos bezoeken. Door de vrijwilli gers. Volgens voorzitter Chris is dat ook de sleutel tot het succes. „Je hoeft niet super streng te zijn, maar je moet wel strakke regels stellen en je daar ook aan houden. Blowen mag bijvoorbeeld niet. Doet iemand het toch, dan mag die een tijd niet binnenkomen. Dat komt be hoorlijk hard aan, want ze zitten alle maal in een groep en dan staan ze op eens buiten." Zo heeft Chaperon het in een oud club gebouw zes jaar volgehouden, tot in 2004 na de herfstvakantie de boel dicht ging in afwachting van nieuwbouw. Twee jaar geleden is dat al. De 'tunnel- groep' even buiten 's-Gravenpolder vindt dat veel te lang. „Overal zijn wij in die tijd weggestuurd. Altijd als we weer een plekje hadden, gingen mensen bellen. Ze kwamen niet naar ons toe. Nee, gelijk de politie erop af. Alsof er niet met ons te praten zou zijn. Jij bent hier nou toch ook." Chris geeft het grif toe, het heeft alle maal te lang op zich laten wachten. Voor de zomer was de ruwbouw van de jeugdsoos al klaar. Vrijwilligers moes ten de verlichting doen, alles goed in richten, een draaihoek maken. Een flink karwei. Het wordt nog een race te gen de klok voor vrijdagavond. Het gaat lukken, verzekert Chris. Het moet dan met de oude en nieuwe vrijwilligers te doen zijn om twee keer in de week - op vrijdag- en zaterdagavond van acht tot twaalf - 's-Gravenpolder te geven waar groepen jongeren al zo lang op wachten: een echte jeugdsoos. Middelburgs college overweegt extra verkeerslicht naast weren vrachtverkeer door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Behalve het weren van vrachtverkeer over weegt het Middelburgse college van B en VV een serie maatrege len om de Stationsbrug veiliger te maken. Een verkeerslicht aan de kant van de Blauwedijk is één van die maatregelen. Dat maakte wethouder F. Streng (WD) gisteravond be kend in de commissie ruimte. Binnen drie weken moet duide lijk zijn wat het effect is van die maatregelen op de veiligheid, de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid en het milieu. Het weren van vrachtwagens en tractoren lijkt de eerste stap om de brug veiliger te maken, ge combineerd met het nieuwe ver keerslicht aan de kant van de Blauwedijk. Het college overweegt daar naast om de verkeerslichten zo af te stellen dat fietsers en au to's niet langer tegelijk over de brug kunnen en om een vrij lig gend fietspad aan te leggen op de Blauwedijk. Dat er een extra voetgangersbrug naast de Schroebrug komt, waardoor fiet sers daar meer de ruimte krij gen, was al bekend. Streng zei gisteren bovendien te overwe gen om de bouw van een lang- zaamverkeersbrug ter hoogte van Ramsburg te bespoedigen. Die zou er dan over twee of drie jaar moeten liggen. Elke ingreep heeft gevolgen voor de doorstroming van het verkeer en de veiligheid op ande re plaatsen in de stad. Streng waarschuwde voor wat hij het 'waterbedeffect' noemde. „Als je hier drukt, gaat het daar om hoog." Een groot deel van de po litieke partijen lijkt veiligheid nu belangrijker te vinden dan doorstroming. Pas als de nieuwe N57 klaar is, op zijn vroegst in 2010, zijn beide problemen echt opgelost. „Dat duurt me te lang", zei A. van 't Westeinde. „Ik wil niet 'wachten op nog meer ongelukken." De politici waren onder de indruk van de reacties die het ongeval van vori ge week, waarbij een vrouw om het leven kwam, heeft losge maakt. „Je hooi't steeds meer verhalen van bijna ongelukken en kleine ongelukjes", zei Van 't Westein de. „Wat mij is opgevallen is de boosheid van de reacties. Dat we toch allang weten dat het daar onveilig is." Het uitgangs punt moet zijn dat de combina tie van autoverkeer en vracht verkeer niet kan op de brug, vindt P. de Doelder (PvdA). Hij vroeg het college om een andere Doorstart bedrijf in Heinkenszand HEINKENSZAND - Het vorige maand failliet verklaarde bedrijf Meijers Sokken in Heinkenszand heeft een door start gemaakt. Soeks House in Den Bosch heeft de activi teiten overgenomen, meldde curator S. van Boven van Me ijers Sokken gisteren. Alle zes personeelsleden zijn vol gens hem weer in dienst. Meijers Sokken levert sokken aan een groot aantal supermarkten. Van Boven hoopt dat het eveneens lukt voor een vorige week failliet verklaard zusterbedrijf van Meijers Sokken, Candlelight Beenmode, een overnamekandidaat te vinden. Candlelight Beenmo de, ook gevestigd in Heinkenszand, is in 1978 opgericht door Jan van Veen, de presentator van het radioprogram ma Candlelight, en in 2004 overgenomen. Candlelight is gespecialiseerd in sokken en panty's voor personeel in par fumerieën, apotheken en drogisterijen. Het bedrijf had de zelfde directie en financiers als Meijers Sokken. Oorzaak van het faillissement was, verklaarde curator Van Boven, de investering in een nieuwe lijn die te hoog bleek Bedrijfsinbraak in Goes GOES - Bij een bedrijf aan de Van Doornestraat in Goes is gisternacht ingebroken. Hier werd computerappara tuur buitgemaakt door de dader(s) die het pand binnen kwamen door een ruit in te slaan. Switch ether-tv in december MIDDELBURG - De omschakeling van analoge naar digi tale ethertelevisie vindt plaats in de nacht van 10 op 11 december. Dat is twee weken later dan aanvankelijk de bedoeling was. Mensen die nu analoog televisie ontvan gen via een spriet- of een harkantenne, hebben daardoor drie maanden de tijd om te zorgen voor een alternatieve televisieontvangst. Via de voorlichtingscampagne krijgen zij informatie over andere manieren waarop zij televisie kunnen ontvangen (via digitale ether, kabel, satelliet en internet). In samenwerking met belangenverenigingen worden specifieke doelgroepen benaderd zoals recrean ten en binnenvaartschippers. Gentse Bonnie krijgt drie jaar cel GENT - De correctionele rechtbank in Gent heeft giste ren de vrouwelijke helft van het Gentse gangsterpaar dat eind vorig jaar en begin dit jaar zo'n dertig overvallen en diefstal pleegde in de grensstreek en in Gent veroordeeld tot vijf jaar celstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Tegen de 28-jarige vrouw was acht jaar geëist. Het kop pel werd bekend als de Gentse Bonnie en Clyde. De vrouw gaf zichzelf in maart aan bij de politie omdat ze wilde worden herenigd met haar dochtertje. De man, een 31-jarige Algerijn eind mei opgepakt door de politie in Al gerije. Hij wordt zo goed als zeker in dat land berecht. De Algerijn pleegde in 1995 een moord in de binnenstad van Terneuzen. Daarbij raakten ook twee mensen zwaarge wond. Het ging om een afrekening in het drugsmilieu. De Gentenaar zat zeven jaar vast voor de moord en de verwo ningen. I Veel mensen prikken met hun vork in het vlees! Daardoor wordt het minder mals en sappig. De Croma Caravan trekt het land in om te laten zien hoe hetzelfde vlees lekkerder wordt. Voor meer informatie Croma.nl Vul het diagram zo in dat in elke rij. elke kolom en elk vierkant van 3x3 vlakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen route te bedenken voor het bouwverkeer dat richting de Veersepoort rijdt. Ook dat pro bleem wordt onderzocht, beloof de Streng. J. Kodde (CDA) stelde voor om alle fietsers om te laten rijden via de Schroebrug. W. Steketee (Middelburg Transparant) wees Streng op het verkeerslicht voor fietsers die vanaf het fietstunnel- tje in Dauwendaele rechtsaf richting het centrum willen. Dat verkeerslicht kan verwarrend zijn, omdat het alleen brandt als fietsers mogen doorrijden. „Als het rood is, is het zwart." De commissie praat op 9 oktober verder over de Stationsbrug. 6 4 7 1 5 8 9 8 6 4 9 5 3 6 7 5 9 2 3 8 1 2 7 2 6 3 ©DENKSPORT PUZZELBLADEN Deze rubriek is opgenomen in pile regionale dagbladen van NRp dagbladen (oplage bijna 18 miljoen! Meer informatie: e-maiL Infoönrp n\ o.v.v. Nieuws getipt v

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 25