De Tuin dwingt respect af Liever een romantisch rondje in de boomgaard Een Minox vraagt weinig ruimte 21 De Collectie Pal voor het Zeeuwse groen dinsdag 19 september 2006 Het is dat er een lantaarn paal voor de deur staat, an ders zag je geen hand voor ogen. Een trap leidt naar de voordeur, die de man met de hoed met een loper opent. In het kantoor is het al net zo donker, maar de man weet de weg. Zonder aarze ling opent hij de laatste deur in de gang, knipt een bureaulam pje aan en opent de dossierkast. De map waar alles om draait is snel gevonden. Hij ordent de pa pieren en grijpt in zijn binnen zak. Hij haalt het piepkleine ca meraatje tevoorschijn en foto grafeert de stukken. Zo gepiept. Daarna sluit hij de map, bergt hem weer op en verlaat het pand. Diezelfde nacht nog wordt de film ontwikkeld en gaan de documenten naar de mi nister. Met dank aan Minox. Die beelden kwamen de afgelo pen decennia regelmatig terug in spannende spionagefilms. Al tijd weer sloeg de held z'n slag dankzij zijn mini-camera, een Minox. Fotograaf in ruste Henk Hommers (61) uit Zaamslag doet niet aan spionage, maar heeft thuis wel alle cameraatjes en foto-apparatuur van het Rus- sisch-Duitse merk. Al die spul len staan in vitrines in twee klei ne kamers. Het kan bijna niet anders of het is één van de klein ste musea in heel Europa. Met, daarover zijn kenners het eens, een prachtverzameling. Zelfs het eigen fabxleksmuseum in Wetzlar bij Frankfurt beschikt niet over zó'n complete collec tie. Het leverde Hommers com plimenten van Minox-fanaten uit de hele wereld op. Geroemd Hommers is een nazaat van Dirk But, die in 1911 het familie bedrijf Foto Kino But oprichtte. Henk was voorbestemd later in de voetsporen van Dirk te stap pen, net als z'n vader trouwens en al direct, tijdens zijn oplei ding, raakte hij gefascineerd door de Minox-cameraatjes. Piepklein, maar geroemd om de supersterke optiek, de eenvoudi ge bediening en de hoge mate van betrouwbaarheid. En dus al snel, vanwege dat mini-for maat, hét gereedschap bij uit stek van spionnen. In de jaren zeventig bijvoorbeeld fotogra feerde de belangrijkste Russi sche spion in Amerika, John Anthony Walker, honderden ge heime documenten met een Mi nox. Henk Hommers is trou wens van plan koningin Beatrix aan te schrijven met het verzoek de Minox-camera's van prins Claus te mogen exposeren, want ook die was verslingerd aan het apparaatje. Net als de Engelse prins Philip trouwens. De unieke verzameling van Henk Hommers is te zien in tien vitrines met niet alleen came ra's, maar ook attributen als flit sers, statiefkoppen, kijkerklem men, reproductiemateriaal, fil ters, diaprojectoren en vergro- ters. Er zijn ook gedemonteerde camera's te zien, die duidelijk maken hoe minuscuul de vele tientallen onderdelen van zo'n cameraatje zijn: schroefjes zo groot als de kop van een mier bijvoorbeeld. Aan de wanden hangt veel reclamewerk en wie recent foldermateriaal over de vinding van de grafisch teke naar Walter Zapp mee wil ne men, kan z'n gang gaan. Fabriek Zapp ontwierp het cameraatje in 1937 en 1938 toen hij zich had bekwaamd in de fijnmecha- nische optiek. Dat gebeurde in Talinn. Een jaar later werd de camera in Riga in productie ge nomen. In 1945 zette Zapp in Wetzlar bij Frankfurt een fa briek op. Vanaf dat moment ver overde de Minox de wereld, ook in een digitale uitvoering. Sinds kort is Minox ook weer echt Mi nox en dat is vooral te danken aan de Nederlandse investeer der Robert Corduwener, die In De Collectie staat ■wekelijks een museum in Zeeland centraal. De collec ties van de kleinere musea in de provincie worden in deze serie belicht. Deze week: Het Minox-museum in Zaamslag. zich enkele jaren geleden in kocht in de toen noodlijdende fabriek en uit de rode cijfers hielp. Henk Hommers breidt z'n collectie gestaag uit. Met een herinneringscamera aan Walter Zapp bijvoorbeeld, waarvan er precies honderd op de markt zijn gebracht. En met veel oud reclamemateriaal. Hommers opende het museumpje in 2002 en verwierf snel internationale bekendheid bij de Minox-aan- bidders, die van over de hele we reld langs komen. „Mensen uit Hamburg rijden helemaal naar Zaamslag om hier te komen kij ken. Gek genoeg is er vanuit Ne derland zelf nog weinig belang stelling. Die vinden Zeeuws- Vlaanderen kennelijk maar een uithoek. Laatst had ik wel vier mensen uit het dorp zelf op be zoek. Leuk." Wout Bareman Het Minox-museum is gevestigd in de Axelsestraat in Zaamslag Openingstijden vrijdag en zater dag van 10.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Meidoorns in de omgeving van Nisse foto Dirk-Jan Gjeltema verzuchten Fraanje en Sche pers. Vooral in Middelburg is succes geboekt met een lijst van monumentale bomen en betrok kenheid bij het nieuwe groenbe- leidsplan. Voor de witte of grau we abeel in Veere is volgens de bomenvergunning een kapver- gunning nodig. In Vlissingen vlot het minder. Tot verdriet van de stichting zijn in de Bad huisstraat in een keer alle iepen weggehaald. Arcadia De Tuin van Zeeland wil graag dat heel Walcheren nationaal landschap wordt. Dat Middel burg en Vlissingen daarbuiten worden gehouden, bevalt de be stuursleden niet. „Wij zien Wal cheren als een eenheid wanneer het gaat om cultuurhistorie, landschap en natuur. Het stuk tussen Middelburg en Vlissin gen werd in oude tijden ge roemd door dominee Gargon in zijn Walchers Arcadia. De na tuurorganisaties hebben ons standpunt gelukkig overgeno men." Het tweetal zegt dat het nationaal landschap geen be dreiging is, maar kansen biedt. Voor inwoner en toerist is de kwaliteit van het landschap en de aankleding ervan zeer belang rijk. „Daar zouden we in Zee land samen de schouders onder moeten zetten. We missen de sa menwerking tussen natuur- en cultuurorganisaties en de recrea tie en landbouw." Fraanje en Schepers willen er na vijf jaar mee stoppen. De voorzitter mede omdat hij van wege zijn werk naar Gouda is verhuisd, de secretaresse wil wat meer tijd voor familie en an dere vrijetijdbesteding. „We zit ten ook in een nieuwe fase. Steeds vaker worden we ge vraagd als gesprekspartner." Ze hopen tijdens een donateurs avond op 14 november opvol gers te kunnen begroeten. Rinus Antonisse Zie ook www.tuinvanzeeland.nl Ineens was de stichting er. Tuin van Zeeland. Actief bijdragen aan de instand houding, ontwikkeling en uitbreiding van het natuur schoon op Walcheren. Met bijzondere aandacht voor bomen, hagen en overige be planting. Vijf jaar geleden, om precies te zijn 18 okto ber 2001, werd de stichting opgericht. Voorzitter Peter Fraanje en secretaris Vale rie Schepers vinden het tijd het stokje door te geven. De plannen van waterschap Zeeuwse Eilanden voor om vorming van de beplanting langs de Walcherse wegen wa ren directe aanleiding voor op richting van de Tuin van Zee land. Het schap wilde al het be staande groen - gekoesterd sinds de droogmaking van het eiland na de oorlogsinundatie - opruimen en zorgen voor nieu we aanplant. De wijze waarop dat werd door gedrukt en uitgevoerd viel ver keerd. Omdat bestaande natuur organisaties zich wat afzijdig hielden, kwam een allengs groeiende groep inwoners zelf in het geweer. „Het waterschap wilde sowieso iep en meidoorn opruimen in verband met ziektes. En in plaats daarvan een niet-streekei- gen assortiment ferug planten. En ook geen sleedoorn vanwege de naalden", herinnert voorzit ter Peter Fraanje zich. „Wel soorten als wilg en kardinaals muts. Dat lijkt dan op bosplant soen wat je ook in bijvoorbeeld Zoetermeer ziet", vult secretaris Valerie Schepers aan. „Het streekeigene van Walcheren, zo als de Zeeuwse heg, dreigde te verdwijnen." Insteek van de verontruste inwo ners was: begin eerst maar eens met een goed beheer van de be planting. Bijvoorbeeld geen kle pelmachines gebruiken om won- Voorzitter Peter Fraanje en secretaris Valerie Schepers van de Tuin van Zeeland vinden het na vijf jaar tijd om anderen de kar te laten trekken. foto Ronald den Dekker den en beschadigingen te voor komen. De bezwaren werden aanvankelijk weggewuifd. De kaalslag ging door. Om een sterkere vuist te kunnen maken en om bij de rechter als belang hebbende erkend te worden, werd gekozen voor oprichting van een stichting. Een ommekeer kwam rond be gin 2004, vertellen Fraanje en Schepers. De stichting presen teerde een Meidoornmanifest en op nadrukkelijk verzoek ging de provincie zich ermee bemoeien. „Die heeft het waterschap tot de orde geroepen. Ze moesten een pas op de plaats maken, geen kap meer en eerst een beter plan maken. Zo is het ook ge gaan. De steun van de provincie was fantastisch. We voelden ons een beetje David die Goliath op de knieën kreeg." Fraanje weet nog dat mensen waarschuwden niets tegen het waterschap te be ginnen. „Het heeft ons veel ener gie gekost, maar het heeft wel degelijk iets opgeleverd." De ac tiviteiten van de stichting richt ten zich niet alleen op kaalslag. Fraanje vindt dat ook op goede wijze aan de bewustwording on der de inwoners is gewerkt, on der meer via de website www.tuinvanzeeland.nl. „We blijken in een soort traditie te staan. Na de Tweede Wereldoor log richtte de stichting Nieuw Walcheren zich met de actie 'plant een boom' sterk op de be planting. Tuin- en landschapsar chitect Christiaan Broerse zorg de voor een beplantingsplan, met inbegrip van streekeigen soorten. Begin 20ste eeuw was er al een vereniging Nehalennia voor behoud van natuur en stadsschoon." Schepers geeft aan dat de ver houding met waterschap Zeeuw se Eilanden sterk is verbeterd. De stichting doet mee in een stuurgroep heroverweging groenbeleid. Het klepelen van beplanting is gestopt, er wordt nu gericht gezaagd. Meidoorns worden niet langer opgeruimd, maar regelmatig gecontroleerd op bacterievuur. Er worden zelfs weer meidoorns aange plant. „We praten met het water schap over een betere verzor ging van de nieuwe aanplant en we willen dat het waterschap bij het afplaggen van bermen zorgvuldiger te werk gaat." Intussen hebben ook de drie ge meenten op Walcheren gemerkt dat er een Tuin van Zeeland is. „Daar zijn veel dingen gebeurd waar we niet blij mee waren", Het Minox-museum in Zaamslag foto Wim Kooyman In een verre hoek van de Vroonlandseweg in Kapel- Ie telen Ivo van Gaaien (40) en Janette van Gaal- en-Doppenberg (38) aard beien onder ruim een hal ve hectare glas. Ze telen ook kersen, frambozen en bessen en verderop in het dorp peren en appels. De kinderen, Wilco, Lilian, Jan, Annemieke, Miranda en René helpen af en toe ook een handje. In Onder glas volgen we het gezins bedrijfvan week tot week. Ivooo, telefoohoon!" Het is de stem van Jan en hij komt uit het heuptasje van Janette. „De telefoon is oorspronkelijk dan ook van Ivo, maar we hebben ge ruild want ik kan met de mijne niet overweg. Jan heeft inder tijd de ringtone ingesteld voor Ivo en nu zie ik de mensen soms verschrikt opkijken, als ik in de supermarkt loop. Het zij zo, ik ben eraan gewend en zou echt niet weten hoe ik het moet ver anderen." Alles gaat een beetje zijn gange tje in het bedrijf van de maat schap Van Gaaien, al is het wel een noodgangetje: druk plukken in de kassen en in de boom gaard idem dito. „Over een noodgang gesproken: het snel- heidsignalisatiebord bij Bieze- linge gaf deze week aan dat Ivo 188 kilometer per uur reed met zijn trekker. Da's hard voor een ding dat veertig kan met nog een hoop zware spullen erach ter." Janette gaat er maar van uit dat het elektronische meet- ding kapot is. „En dat heel veel mensen flink geschrokken moe ten zijn van hun eigen snel heid." Omdat het zulk fantastisch pluk- weer is geweest in de boom gaard, zijn de geoogste peren in de koelcel blijven liggen. Dat be tekent in één keer flink sorteren want het is helemaal niet zeker dat de goede perenprijs blijft aanhouden. Met de aardbeien- prijs gaat het nog altijd op en neer. „De ene keer gaan ze voor een heel redelijke prijs van de hand en een andere dag moeten we gaan zitten rekenen of het de moeite wel is om te plukken. We hebben ze nog niet laten han gen, want dan ben je er zeker van dat je er niets voor krijgt. Maar ja, je moet toch het pluk- loon afzetten tegen de verdien sten." Voor Janette is weer een span nende periode begonnen, want haar favoriete programma: Boer zoekt vrouw, wordt weer uitge zonden. „Ik kijk heel weinig tele visie, maar hier blijf ik voor thuis. Nog niet eens vanwege de romances die eventueel ont staan, maar vooral om het kijkje dat je krijgt in de agrarische be drijven. Ik heb natuurlijk ook een favoriete boer, die had ik in mei, toen ze werden voorge steld, al uitgezocht. Hij zit ge lukkig bij de uitverkorenen." Wat spreekt Janette zo aan in die ene boer? „Het is een Fries met drie kinderen. Nu zou je gaan denken dat ik val op man nen met drie kinderen, maar dat is het niet. Hij omschreef het sa men door de wei banjeren met grote laarzen als het toppunt van romantiek. Daar kan ik nou zo goed inkomen. Als we eens een weekeind alleen zijn, zegt Ivo ook weieens: 'Kom op, we doen een rondje in de boom gaard.' Ik zie dat ook veel meer zitten dan moeilijk uit eten met kaarsjes en zo." Ivo heeft zich weer van zijn vin dingrijkste kant laten zien. In de Unimog, het inmiddels onmis bare vervoermiddel voor vier fusten peren tegelijk, had een of andere slang het begeven. Ivo zocht net zo lang in het bedrijf tot hij ergens een passende slang uit kon slopen. „Het was op zondag, dus in mijn achter hoofd zit nog de Veluwse twij fel. 'Zondagswerk is niet sterk', zei mijn vader altijd. Ik mocht wel breien op zondag, maar dan moest ik het ook weer uithalen. Ivo heeft daar geen last van. Mocht het loslaten, dan ziet hij wel weer." Wilco is inmiddels voor de eer ste keer naar dansles geweest en Janette ziet de bui al hangen. Ze heeft hetzelfde probleem als al le moeders van opgeschoten kin deren: ze groeien pijlsnel uit hun dure schoenen. „Met Wilco ben ik pas schoenen wezen ko pen, want hij kon zachtjesaan alleen zijn sandalen nog aan. Het zijn natuurlijk sportschoe nen geworden, want iets anders willen ze niet. Nu ben ik bang dat hij daar niet op kan dansen en waarschijnlijk mag het ook niet op je sokken. Dat wordt dus nog eens een gang naar de schoenenzaak, vrees ik." In de drukke perenpluk moeten we het een keertje zonder Ivo stellen. Hij houdt in de boom gaard een paar man aan de gang en Janette crosst twee keer op een dag met de Unimog op en neer om de oogst op te halen. „Kunnen we eens lekker rodde len, zonder tegenspraak", zegt Janette. Maar daar heb je het al: Ivooo, telefoohooon! Het is Ivo himself. Wat Janette allemaal heeft zitten vertellen, wil hij we ten. „Dat lees je dinsdag wel in de krant." Mieke van der Jagt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 21