Eigenlijk zijn alleen de benzinepompen verdwenen Nieuwe raadkaart Dan dienke ik an die eêste bioscoopfilm c^eK\ V J dinsdag 19 september 2006 De PZC sponsort Het Zeeuwse Landschap. In 'Natuurlijk Zeeland' doen medewerkers van deze stichting verslag van wat er speelt in de Zeeuwse na tuurgebieden: onverwachte vondsten en bijzondere ge dragingen passeren weke lijks de revue. En natuur lijk ook de successen en mislukkingen in het be heer. d'r moaie kleren die net niet lie- te zie, wa 'k ao wille zie. Ma ik kon 't nie laète om d'r 'n eêle we ke over te loape dienke. As ik noe de kleurloas'eid van de Concertzaèl zie, vraèg ik mien eige iedere keer aof wan neer de man mee de kwaste komt om de aauwe glorie in ere te erstelle. In noe ik dat stik over de MCD-revue las, 'k t'r 'n verlange bie ekrege. In mien fantasie zie op de plaèse van de naèm Concertzaal staè Theater MCD of MCD Theater. Ma jao, wie bin ik eigenlijk? Ik bin alleên ma dat jongetje van Kèrrekwèrreve, dat van z'n moe der 'n kwartje ekregen ao om naè Der Tiger von Eschnapur te gaè kieke. Ik wete nie eêns mt waè 't over gieng, be'aolve over de fladderen sluiers van La Ja- na. Ma mee glinsterende oagen in bevende viengers lei ik mien kwartje, misschien ao 'k d'r wè 'n aolve dag mannenwèrrek vö verxicht, bie 't loket. In dat 't z'n gèld waèrd was, bliekt noe wè. Ik dienke d'r nog stees an. De meêste naèmen van de mén sen op de foto waère oönbekèn- de groat'eden vó mien. D'n eni gen die ik nog herkenne is 'n lief vriendinnetje van oöns van vroe ger. Vast staèt wè dat de Con certzaal op dat moment 'n tied van groate bloei deümaèkte. Daè ziet 't noe nie rnïr naèr uut. Misschien zou 't èllepe om 't 's 'n nieuw imago op te plakke. Misschien praèt ik vö mien beur- te. Ik wone nie mi op Schouwen. Daèrom is mien 'n groat deêl van de oöntwikkelingen ontgaè. Misschien eit de zaèl a 'n zinvol le bestèmmieng ekrege. Ma an de butenkant ziet t'r nie moai mïr uut. As dat vrolijk oagende gezèlschap van die foto uut 1949 dat noe 's zouwe kunne zie, zou 't d'r misschien van schrik- ke. Want kom jie uut Zeêlaand, naè boven de Moerdiek Daè zie je aol die umbug, die 01- laandse sjiek Daè loape de vraauwen in kle ren van pluus 't Is butter van buute, ma Bleu- band in uus Oöns binne - tsiengelaboem - ma boertjes Oöns ete stroopvet mee 'n krip je spek 'n plak amme, 'n stikje paèling 'n sneetje tèrrevebroad, zö van de mek 't Is aomaè schraèltjes Toch is 't in Zeêlaand nog nie zö gèk. Joop van Zijp Ik bin in 'n tiedvak an elaand da 'k begin te graèven in aau we spullen. Da's 'n veeg teken ménsen. As je begint op te mi men is t'r beslist wat mee joe gaènde. Je bint zwanger of je dienkt dat d'n tied die joe nog rest gebruukt mot oare om 's nétjes je zaèkjes op orde te brien- gen. Van zwangerschap 'k nie zö vee last, dus 't za 't tweêde wè weze. Tussen vergeelde stikken papier trèf ik an 'n pagina van een Zur- rikzeêse nieuwsbode van zaèter- dag 17 september 1994. Boven- an 'n groate foto van 't revuege zelschap van meneer M.C. Doele- man. De MCD-revue, kortwèg ezeit, die direct naè d'n oorlog triomfen vierde. Ik mot bekènne da 'k nog noait een revue in Zur- rikzeê ezien In die naèoorlog- sen tied verkeerde ik in droevi ge omstaandigheden deü zwaère ziekte. Laè 'k d'r nie te vee mïr an dienke. Ik zou d'r verdrietig bie kunne oare. Ma wat 'k spiet da 'k die tied niet mee kon maèke op Schou wen. In as je dan zö'n pagina leest, de gezichten op de foto goed bekiekt en dan berekent mee de geschatte leeftied van dat moment, dat de meêste d'r nie mi zullen weze, dan kan ik daè noe mee de beste wil van de wèreld nie vrolijk van oare. Toen ik vanoggent wakker wier, kwam d'r 'n groat antal aauwe collega's vö mien geêst. Toen ik mien eige realiseerde da 'k twin tig jaèr elee aofscheid van die ménsen enomen kreeg ik 't 'n oagenblik Spaèns benauwd. Mis schien bin ze d'r nie mi, doch ik bie m'n eige. In natuurlijk, net as ik bin ze aomaè twintig jaèr aauwer oare in as ze d'r nog bin, evenas ik an'elaand in d'n tied van aofscheid nemen, wat ok be tekent, stikjes van vergeelde kraanten zitte leze. Wilder komme zeker jaèrlijks eên keer op 't eilaand. As ik parkere bij de Zurrikzeêse aau we aèven in 'n aolf uurtje in d'auto zit te wachte op mien vraauwe, kiek ik naè de ménsen die bezit enomen van mien om- gevieng. In die slènterend genie te van wat vroeger ok 'n bitje van mien was. Ze kieke naè de moai opgepoeste gevels, de Zuud'aèvenpoorte in de schoan' eid van de op'aèlbruggen in dob berende boatjes in 't waèter. Ei genlijk is 'n aolf ure te kort om aolles wï vö langen tied in je op te nemen. Je mot wï 'n vol jaèr mee die erinnering vooruit kun ne, begriep je wè? Ma te gauw komt 't moment dat ik de route kies deü 't kleine straètje langs de witte gevel mee de brune vlèkken van de Con certzaèl. As d'r gin auto achter mien zit, stop ik daè even en dan dienke ik an die zaèterda- gaèvend, dat ik daè vö de eêste keer naè de bioscoop mocht om 'n volwassen film te bekieken, Der Tiger von Eschnapur. Nog stees zie ik die prachtige be weeglijke filmster La Jana mee of vijf plaatsen waar de schor- viltbij ooit gezien is. Reden dus om uiterst zuinig te zijn op deze Zeeuwse zeldzaamheid. Waar om de schorviltbij zo zeldzaam is, weten we helemaal niet. Nestplaats Normaal gesproken is een koe koeksbij present zodra er een nestplaats van zijn gastheer soort aanwezig is. Maar op de meeste nestplaatsen van de schorzij debij is de schorviltbij nooit waargenomen. In Enge land en Frankrijk, waar de schorzijdebij ook voorkomt, is er een andere koekoek (de Gewo ne viltbij) die de schorzijdebij belaagt. Die is daar wel op alle nestplaatsen te vinden. Momenteel lijkt het alsof de schorviltbij op enkele van de be kende vliegplaatsen iets talrij ker wordt. Dat kan een kwestie zijn van gunstige weersomstan digheden, maar er zijn ook tal van andere mogelijke redenen. Van de schorviltbij is al sinds de ontdekking bekend dat hij in sommige jaren talrijk is om ver volgens een aantal jaren schijn baar volledig verstek te laten gaan. De laatste twee jaar komen er aanwijzingen dat ook de Gewo ne viltbij de Nederlandse nest plaatsen van de schorzijdebij be zoekt. Dat zou een grote bedrei ging kunnen zijn van de schor viltbij, omdat die toch al slecht aangepast is aan zijn gastheer. Een vraag die oprijst is hoe het kan dat in Nederland plotseling de Gewone viltbij opduikt als koekoek van de schorzijdebij. Om daar iets zinnigs over te kun nen zeggen, moet je een hypothe se opstellen en vervolgens in het veld onderzoeken of die klopt. Het zou direct of indirect iets te maken kunnen hebben met de opwarming van het klimaat. Erg veel zuidelijke diersoorten foto's Chiel Jacobusse rukken op naar het noorden en het zou goed kunnen dat de Ge wone viltbij op die manier de schorzijdebij als potentieel slachtoffer heeft ontdekt. Maar er is nog een andere moge lijkheid. In Nederland treedt de Gewone viltbij gewoonlijk op als koekoek van de duinzij debij. Die verzamelt stuifmeel op bloe men van het kruiskruid. Ons ei gen inheemse Jacobskruiskruid is al ver over de top van zijn bloei als half augustus de zeeas ter begint te bloeien. Gewone viltbij en schorzijdebij komen elkaar dus normaal gesproken nooit tegen. Tegenwoordig komt echter het uit Zuid-Afrika af komstige bezemkruiskruid tal rijk in onze duinen voor. De duinzijdebij is er dikwijls op te vinden. En de bloeipiek van de ze zuiderling valt tegelijk met de toptijd van de zeeaster, in de eerste helft van november. Het zou zo maar kunnen dat onze schorviltbij direct of indirect de dupe wordt van deze veranderin gen. Verandering van het kli maat lijkt op het eerste gezicht niet al te ingrijpend, maar het kan er voor zorgen dat tal van inheemse dieren en planten uit sterven. Het is zaak om de ont wikkeling van de schorviltbij de komende jaren met argusogen te volgen. Chiel Jacobusse De schorviltbij, parasiet op de schorzijdebij. September is de maand van de schorzijdebij. Sinds we met een groepje enthousiastelingen een paar jaar geleden de hele Delta afgestruind hebben om de verspreiding van deze type rende soort in beeld te bren gen, laat deze bijzondere bij de medewerkers van het in sectengroepje niet meer los. De verspreiding is - althans in de Delta - helemaal in kaart gebracht, maar er blij ven genoeg vragen over om mee aan de slag te gaan. Het is voor een aantal men sen een wat uit de hand gelo pen hobby geworden. De schorzijdebij is een wilde bij die voedsel verzamelt op de zeeaster of zulte. Anders dan de bekende honingbij leven de schox-zijdebijen niet in vol ken, maar leven alle individuen in principe onafhankelijk van elkaar. Wel nestelen ze gezamen lijk; soms met vele duizenden bij elkaar. Een nest is een holle tje in de grond, dat uitmondt in een aantal zijgangen. Aan het einde van die zijgangen liggen de broedcellen. Dat zijn enkele centimeters grote zijdeachtige zakjes, die zo'n beetje de vorm hebben van een plunjebaai zoals afgezwaaide dienstplichtige mi litairen die op de vliering heb ben. De bi'oedcellen worden ge vuld met stuifmeel, dat wordt aangelengd met nectar, zodat er een vloeibaar papje ontstaat. Bo ven dat papje, aan het deksel van de cel wordt een ei opgehan gen en daaruit ontwikkelt zich een larve, die zich in de loop van bijna een jaar ontwikkelt tot volwassen bij. De bijen wor den belaagd door een koekoeks bij, de schorviltbij. Dat is een erg zeldzame soort, die nooit buiten het Deltagebied is waar genomen. Zo'n koekoeksbij legt zijn ei in het nest van een ande Schorzij debij re soort, in dit geval de schorzij debij, en als de larve uitkomt verorbert die als eerste maaltijd het ei, of de jonge larve van de gastheer. Bijna alle wilde bijen (in Nederland zijn dat er ruim driehonderd) worden wel be laagd door een specifieke koe koeksbij. De schorviltbij be perkt zijn parasitisme tot de schorzijdebijen. Goed be schouwd zijn er maar een stuk de loco-burgemeester van Aag- tekerke, P. de Visser." Als sail lant detail schrijft J. Provoost uit Domburg dat het dorpsplein het enige stukje van het dorp was, dat tijdens de inundatie van Walcheren (oktober 1944-voorjaar 1946) droog bleef. D. E. Tollenaar uit Ter- neuzen kiest voor een bijzonde re invalshoek door eraan te her inneren dat de naam Aagteker- ke ook herinnert aan een schip van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), gebouwd in 1643. Het leed schipbreuk op een rif bij Celebes en van het wrakhout werd het jacht Van Vijven gebouwd. C. F. Stevense uit Middelburg tenslotte weet dat het dorp vroeger Sint-Aech- tenkercke werd genoemd, van wege de beschermheilige van de kerk Sint-Agatha. De kerk is al in het begin van de 13e eeuw gesticht en kreeg in 1625 zijn huidige gedaante. Het gemeentehuis met plakkebord werd in 1905 in gebruik geno men. Daarvoor was het een school. Bij de herindeling van 1966 werd het gemeentehuis overbodig. Tegenwoordig zijn er een bibliotheek en een crèche van de kerk in gevestigd. Rinus Antonisse De waardebonnen gaan naar: N. Zwemer, Meliskerke, A. J. Francke, Middelburg en K. van Rooijen, Westkapelle. Of het nu komt doordat de raadkaart van vorige week 'maar' vijftig jaar oud is of om dat er niet zo gek veel is veran derd in de afgelopen halve eeuw; het dorpsplein van Aagte- kerke is door zeer velen her kend. „Eigenlijk zijn alleen de benzinepompen van F. Bakker weg", schrijft J. N. Blaas uit Westkapelle. „De zaak is nu fiet- senhandel Leo Joosse." M. J. Geertse-Jobse is 85 jaar ge leden aan het dorpsplein gebo ren en 60 jaar geleden in het ge meentehuis getrouwd door bur gemeester Bosselaar. De 97-jari- ge J. Wisse uit Middelburg trouwde er in mei 1933. Toen K. Griep uit Krabbendijke zo'n 30 jaar geleden als vertegen woordiger begon, bezocht hij on der meer de winkel van de fami lie Dekker ('winkel van Sin- kei'). Volgens C. Roose uit Aagteker- ke heeft Dekker ook indertijd de ansichtkaart uitgegeven. „De vuilnisbak voor de winkel heeft er nog heel lang dienst ge daan. Mijn dochter die nu 'pas' 14 is, herkende deze zelfs nog goed. De winkel is er nog, maar heet nu Het oude Durpsuus, een winkel met van alles wat. De su permarkt is verhuisd naar de an dere kant van het dorpsplein, nog steeds onder bewind van de familie Dekker." D. M. Dek- ker-Sanderse uit Aagtekerke be vestigt dat de kaart in de win kel is verkocht. Ze geeft als naam van de boerin mevrouw Verhage. Ook I. de Visser uit Aagtekerke doet dat: Adriane Verhage-de Visser, in gesprek met mevrouw Lous-Bakker. Bij de winkel staat Johanna Lous. „Links op de foto het gemeente huis, nu hoort het gebouw bij de kerk", meldt M. de Bree uit Kerkwerve. „Links de Esso-ben- zinepomp en fietsenzaak van mijn grootouders Floor en Jo Bakker." Deze inzendster ging vroeger vaak boodschappen voor oma halen in de winkel van Dekker (destijds Végé). „De dames op de foto zouden mijn oma (in klederdracht) en tante Mine Lous-Bakker kunnen zijn. De dame bij de winkel is mis schien de moeder van winkelier Dekker." J. Blokpoel-Lous uit Middelburg herkent in de vrouw in burger haar nu 85-jari- ge moeder, die nog steeds aan het dorpsplein woont. T. Wattel uit Hoedekenskerke woonde als jong meisje aan het plein, op nummer 43. „Naast ons op nummer 45 woonden Bram en Betje Koene-Peper, met de dochters Nelie en Ina. Het huis midden-achter op de foto hoorde bij een boerderij, ei gendom van de familie De Vis ser." Klopt, blijkt uit de brief van M. de Visser uit Meliskerke, die evenals haar zus op de hoe ve geboren is. Voor S. en C. de Visser uit Melis kerke komt de raadkaart op een uitgelezen moment. „Het is 16 september veertig jaar geleden dat ons huwelijk daar in het ge meentehuis voltrokken is, door Komende weken uit de collectie van Hans Linden- bergh prentbriefkaarten van plaatsen met stads rechten. Vandaag de eerste en uiteraard is de vraag: om welke plaats gaat het en, meer precies, om welke straat? Nadere bijzonderheden zijn wel kom bij de redactie. Oplossingen kunnen tot en met uiterlijk zaterdag 23 september worden gezonden aan: Redactie PZC Buitengebied, postbus 31, 4460 AA Goes; fax 0113-315669; e-mail redactie@pzc.nl. Onder inzenders van een goede oplossing worden drie waardebonnen verdeeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 20