pzc nog doorbijten niet Kamer gaat Belgische verrassing in Post Art Een boek heeft al het beste van een film in zich jffhaling van zetten dreigt in ontpolderingsdebat v Kokkelvissers Oosterschelde willen schadegeld LNV dinsdag 19 september 2006 Aantal banen Zeeland gedaald GOES - Het aantal banen in Zeeland is vorig jaar met 0,2 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meeste banen gingen verlo ren in de horeca, de industrie en de handel. In de zakelij ke dienstverlening nam de werkgelegenheid toe, evenals in het onderwijs en in de gezondheids- en welzijnszorg. Het meeste aantal banen verdween in Limburg. In die pro vincie nam de werkgelegenheid af met vierduizend ba nen. De stijging van het aantal was met 9000 het grootst in de provincie Gelderland. Viscoöp mogelijk naar Vlissingen COLIJNSPLAAT - Visserijcoöperatie Samen Verder ver plaatst de hoofdvestiging mogelijk van Colijnsplaat naar. Vlissingen. „Onze meeste leden zitten in Vlissingen", ver klaart voorzitter A. Mol, „maar of wij echt verhuizen, hangt ervan af of bij de vismijn in Vlissingen een nieuwe loods mag worden gebouwd." Volgens Mol is dat nog niet duidelijk. Samen Verder heeft in Colijnsplaat twee men sen in dienst en al een opslag in Vlissingen. De coöperatie levert onder meer net- en touwwerk en kettingen aan vis sers. In 1961 is Samen Verder naar Colijnsplaat gekomen met vissers uit Veere en Arnemuiden. Zij moesten weg uit Veere vanwege de sluiting van het Veerse Gat. Eind deze maand wordt op een ledenvergadering van de coöperatie nog over de mogelijke verhuizing gesproken. De Zeeuwse Visveiling in Vlissingen heeft inmiddels een bouwvergun ning aangevraagd voor de nieuwe loods. Extra orthopeed naar Vlissingen VLISSINGEN - G. de Maat begint per oktober als derde orthopeed in Ziekenhuis Walcheren. Het ziekenhuis be schikt tot nu toe over twee, zeer druk bezette, orthope- den. De Maat is die maand klaar met zijn opleiding tot or- - thopedisch chirurg in het Academisch Ziekenhuis Maas tricht. Zijn vooropleiding orthopedie deed hij in het zie kenhuis de Weezenlanden in Zwolle en het Maaslandzie- kenhuis in Sittard. De Maat heeft bijzondere belangstel ling voor de behandeling van schouder en elleboog. Kwet suren van die gewrichten maken een zeer groot deel uit van de orthopedische praktijk. Emergis gaat door met verwenzorg KLOETINGE - Emergis maakt verwenzorg vaste prik voor de cliënten van het centrum voor geestelijke gezond heidszorg. Het wil met regelmaat de cliënten bijzondere uitstapjes en activiteiten bieden, waarvoor het geld komt uit bijdragen van bedrijven. Directeur L. van Leersum.. werd bij de presentatie van het voornemen in Kloetinge" benoemd als 'verwenzorgambassadeur'. Een avondje thea ter, een sportevenement of een dagje dierentuin zijn voor,, chronisch zieke patiënten van de psychiatrie moeilijk te ondernenem, maar doet hen erg goed en het stimuleert, hun rentree in de samenleving. Emergis wil met de uit stapjes de verzakelijking van de zorg, waarin weinig ruim te is voor persoonlijke aandacht, deels compenseren. Be halve een ambassadeur, die als voorman moet fungeren., bij de bemachtiging van sponsoring, stelde Emergis een speciale verwenzorgcommissie in om de activiteiten in. goede banen te leiden. Ook werd de aandachtsconsulent gelanceerd, die bijhoudt wat cliënten aardig zouden vin den en wat daarvan uit te voeren is. De filmfestivaljury: Tommy Wieringa, Jan Brokken, Rinus Ferdinandusse, Willeke van Ammelrooy, Herman Koch, Annejet van der Zijl en Marleen Gorris (vlnr). foto Lex de Meester door Rolf Bosboom VLISSINGEN - Het is een merk waardige situatie. Film by the Sea profileert zich nadrukkelijk op het gebied van boekverfilmin- gen, trekt daarmee ook lande lijk de aandacht, maar tegelij kertijd roepen alle direct betrok kenen elk jaar opnieuw dat het eigenlijk een onzinnig thema is. De zeven juryleden die dit jaar zijn gevraagd voor de Film Li teratuur-competitie verzamel- den zich gisteren, werden 's avonds aan het publiek voorge steld en zagen daarna de eerste van acht boekvei-filmingen die ze moeten beoordelen: Elemen taire deeltjes van Oskar Roe- hler, naar het boek van Michel Houellebecq. De juxy telt dit jaar uitsluitend bekende namen: actrice (en re gisseur) Willeke van Ammel rooy, regisseur Marleen Gorris, de schrijvers Annejet van dei- Zijl, Jan Brokken, Tommy Wier- inga en Heiman Koch en als vas te voorzitter Rinus Ferdinandus se. Opvallend is dat van drie juryle den (Van der Zijl, Wieringa en Koch) binnenkort boeken wor den verfilmd. Zij benadrukten alle drie dat zij zich daar inhou delijk niet mee bemoeien. „Ik vind dat het maken van een film een heel ander vak is", zei bij- voorbeeld Van der Zijl. Herman Kochs Odessa Star wordt verfilmd door de Zeeuw se regisseur Erik de Bruyn. „Hij heeft honderd procent de vrij- heid om er zijn eigen film van te maken. Als hij bijvoorbeeld het einde wil veranderen, dan kan dat." Koch verweet regisseurs die zich op een boek baseren lui heid. „Ik vind dat ze eigenlijk met een eigen idee moeten ko men." Moeilijk genre Wieringa zei het nu al te betreu ren dat hij heeft ingestemd met de verfilming van zijn bestseller Joe Speedboot. „Ik ben te gretig geweest. Een boek heeft al het beste van film in zich. Het roept een wereld op die een film bijna nooit kan overtreffen. Het blijft daarom een moeilijk genre." Film en literatuur hebben, met andere woorden, weinig met el kaar te maken. Dat is ook al acht jaar het refrein van Rinus Ferdinandusse, die het gister avond opnieuw naar voren bracht. „We kijken alleen naai de film en laten het boek ongele zen." Naast Elementaire deeltjes krijgt de jury ook Les ames gri- ses van regisseur Yves Angelo, A cock and bull story van Mi chael Winterbottom, Tony Taki- tani van Jun Ichikawa, Thank you for smoking van Jason Reit- man, Six figures van David Christensen, Jogo subterraneo van Roberto Gervitz en Mother of mine van Klaus Harö voorge schoteld. Het zijn acht films af komstig uit acht verschillende landen. De winnaar wordt zater dagmiddag bekendgemaakt. programma De vijfde dag van Film by the Sea biedt vandaag vanaf 10.00 uur negentien voorstellingen. Voor titels en aanvangs tijden: zie www.filmbythesea.nl. Bijzonderheden: Cine Plus (13.30 uur): Voorstelling voor 50-plussers. met om 14.30 uur ver toning van 'Zwartboek' van Paul Ver hoeven. Jannie Regnerus (19.00 uur): Lezing schrijfster over Mongolië, voorafgaand aan de film 'State of dogs'. Max Westerman (20.00 uur, besloten): Oud-correspondent RTL verzorgt inlei ding bij film 'World Trade Center'. Sweet Coffee (23.00 uur): Optreden van Vlaams dancetrio. Gezien tijdens Film by the Sea Elementaire deeltjes (Oskar Roehler, competitiefilm): Voor wie het gelijknamige boek van Michel Houellebecq heeft gele zen is de film vooral een teleur stelling. De rijkdom en het cynisr me van de roman hebben groten deels plaatsgemaakt voor een duidigheid en neiging tot senti ment. Zuiver als film be schouwd - en dat wordt de Filrri Literatuur-jury nu eenmaal geacht te doen - echter redelijk te verteren. Cijfer: 6. Thank you for smoking (Jason Reitman, competitiefilm): Ver makelijk portret van een gladde lobbyist van de Amerikaanse ta baksindustrie, die alles in zich heeft om gehaat te worden, maar uiteindelijk toch sympa thie weet te wekken bij de kij ker. Mooie hoofdrol van Aaron Eckhart. Bewonderenswaardig debuut van de jonge regisseur Jason Reitman (geboren in 1977), mede dankzij de hoog waardige cast. Cijfer: 7,5. •Tl* «W Six figures (David Christensen, competitiefilm): Psychologisch drama over een man die ervan wordt verdacht zijn vrouw met een hamer bijna dodelijk te heb ben verwond. Zijn familie keert zich vervolgens tegen hem. Op vallend is hoe regisseur David Christensen kiest voor sober heid, elke vorm van effectbejag achterwege laat en het verhaal zelf zijn werk laat doen, met ver dienstelijk resultaat. Cijfer: 7. Eve and the fire horse (Julia Kwan): Ontroerende film over thema's zoals reïncarnatie, inte gratie en de (onverenigbaar heid der religies. De twee jonge meisjes die de hoofdrollen spe len (Phoebe Kut en Hollie Lo) dragen op bewonderenswaar dige wijze het verhaal. Memora bel is vooral de scène met de zin gende goudvis. Flet einde zal voor sommigen net iets te veel neigen naar melodrama. Cijfer: 8. kunst foto Wim Kooyman ftor Anita Tournois HULST-Galerie Post Art biedt tiet alleen platform aan kunste- uars uit de regio, maar ook Muiten en grensoverschrij- W, Vooral kunstenaars uit België hebben de weg naar deze npositieniimte gevonden. Dit leer wordt verrassend werk Eerd van twee Belgische rossen, Miriam Pauw- nita Willaert. towels exposeert schilderijen BWillaert is present met kera- neken schilderijen. Omdat bei- 4dames zo vaak als mogelijk snwezig zijn tijdens de ope- agstijden, kan met hen van ge- achten worden gewisseld. Ouwels, geboren in Kruibeke a woonachtig in Rupelmonde, geerde pas in 1988. Gesti leerd door kunstcriticus de Cnodder maakt ze stu- 'areizen door Europa, naar on- 2 meer Frankrijk, Luxem- ■~1, Zwitserland en Spanje. '3ren vierjarige opleiding schil derkunst en grafiek aan de Aca demie van Sint Niklaas volgt ze tien jaar lang lessen impressio nistische richting aan de 'open lucht academie' in Antwerpen onder leiding van Jean Guy Beernaert. Net als de impressio nisten wordt er in alle jaargetij den buiten gewerkt, zodat er een direct contact is met het on derwerp. En hierin vond Pauw els haar passie. „Ik werk het liefst ter plekke. Beter kun je iets niet weergeven. Kijk, hier zie je impressies van Parijs, in de zomer en in de winter. Het licht is dan zo totaal anders. Zelfs de gebouwen weerspiege len dat", legt Pauwels uit. De kunstenares werkt altijd di rect op doek, zonder vooraf te schetsen en heeft een uitzonder lijk oog voor detail. Landschap pen, stad- en riviergezichten en zeilschepen hebben haar voor keur. Naast een stadsgezicht van Antwerpen, een strandtafe reel, of schaapjes in Perpignan, zien we een schilderij van de Mercator, toen nog onder zeil. De failliete Boelwerf werd vast gelegd in een kleurenetsje. Ei genzinnig zijn vooral haar wer ken van bloemboeketten op een zwarte ondergrond als Lelies, Romance en Vivaldi. Haar spon tane en gerijpte manier van wer ken, de persoonlijke echtheid van het werk werd opgemerkt door Paul Piron, contactpersoon van Uitgeverij Art in Belgium, zodat Pauwels bij leven al opge nomen is in BAS III, een lexicon over bekende Belgische beelden de kunstenaars en vereeuwigd tussen tal van andere kunstzin nige Pauwels (en). Mede-exposante Willaert heeft na verschillende jaren van zoe ken, rondtrekken en studeren aan drie academies, waar ze res pectievelijk beeldhouwen, kera miek en schilderen studeerde, haar rust gevonden in Zwalm in de Vlaamse Ardennen. Hier heeft ze het figuratieve weten los te laten om terug te keren naar de oervormen. In haar kera misch werk, dat vaak rookge- stookt wordt, krijgen deze vor- ^fiara Pauwels laat haar werk zien: een bloemboeket op een zwarte ondergrond. men de grootste zeggingskracht. Gekenmerkt door een boeiende structuur en een eigen teintuur, door de verworven en uitgelezen mix van oxides en glazuur, ont staan haar nomadenfiguren. Veelal geabstraheerde mens vooral vrouwenfiguren, zoals Pe- tie, Verheven of Rustend, die men ook ziet terugkeren in haar driedimensionale schilderijen in acryl op doek. Deels assembla ges door het toepassen van ver schillende materialen als bij voorbeeld stukjes karton. Naast de menselijke vorm worden ook lettertekens toegepast, te zien in een tweeluik als Love Letters. Willaert: „Meestal is er wel een rode draad in mijn werk te vin den. Hier wordt die gevormd door de briefwisseling met lief desbrieven van de een naar de ander. Voor Ons lieflijk lijf vormde een gedichtenbundel het uitgangspunt." Tentoonstelling t/m 9 oktober in Post Art, Minderbroederstraat 3 in Hulst. Openingstijden: za. zo. en ma. 13.00-17.00 uur. Zeeuwse kokkelvissers hopen nog steeds met succes een schadeclaim te kunnen indienen. foto Dirk-Jan Gjeltema door Jan van Ommen DEN HAAG - De Zeeuwse kokkelvissers hopen via de Raad van State alsnog met succes een schadeclaim bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedsel kwaliteit in te dienen omdat ze 2002 en 2003 niet in Oosterschelde mochten vis sen. LNV trok na bezwaren de eerder verleen de vergunning voor het vissen naar kok kels in de Oosterschelde in. Daarbij ge bruikte het ministerie dezelfde argumen ten als bij het kokkelvisverbod voor de Waddenzee. In 2004 bepaalde het Europe se Hof van Justitie in Luxemburg dat Ne derland kokkelvissen alleen mag toestaan als uit degelijk onderbouwd wetenschap pelijk onderzoek blijkt dat mechanische kokkelvisserij het beschermde natuurge bieden geen significante schade toebrengt. LNV wil volgens de producentenorganisa tie onder de schadeclaim uitkomen dooi de kokkel vissers te verwijten dat ze zelf geen onderzoek(passende beoordeling) hebben gedaan. LNV vindt dat er geen re den voor een schadevergoeding is omdat er in 2002 en 2003 sowieso te weinig kok kels in de Oosterschelde waren. En een voorwaarde in de vergunning bepaalde dat de vissers alleen mochten uitvaren als er meer dan 4,1 miljoen kilo kokkel vlees in de Oosterschelde zou zijn. LNV vindt dat haar niet verweten kan worden dat er te weinig kokkels in de Oos terschelde waren. Volgens LNV is de na tuur nu eenmaal grillig en behoort de in trekking van de vergunning tot het 'normale' bedrijfsrisico. De kokkelvissers vinden dat evenwel dat ze het slachtoffer zijn geworden vaneen onvoorzienbare be leidswijziging van LNV. De Raad van State hakt over enkele we ken de knoop door. ^■rnctJan Rozendaal 0 HAAG - De Tweede Ka- 0Sjaat donderdag tijdens het Hal over ontpoldering voor ►3 dilemma. Doorbijten of af zien? Een meerderheid van (PA yVD, SGP, ChristenUnie [pp ziet ontpoldering niet gun, Toch lijkt minister Veer- 512 (CDA, Landbouw, Natuur s Voedselkwaliteit) het niet Saarte krijgen. BA-Xamèrlid Buijs zal tijdens •.'debat recente enquêtes over soldering onder Veermans adacht brengen. Een onder kin opdracht van de provin- jiiedt uitgewezen dat 44 pro- et van de Zeeuwen tegen is. Jetkabinet heeft zelf aangege- da! er draagvlak moet zijn gor ontpoldering", licht Buijs Geen gedwongen ifscheid van hulp in Zeeland K1DDELBURG - Zeeuwen die inhoudelijke hulp nodig heb- M, kunnen na 1 januari ge nen hun vertrouwde hulp hou- Bil «telt de Middelburgse wet ter A. de Vries naar aanlei- ïügvan het bericht gisteren in i xPZC dat mensen mogelijk ge- tangen zijn om een andere Üp te nemen. Niet alle gemeen- a zouden contracten hebben floten met alle thuiszorgor- jjnisaties. De gemeenten wor- fa vanaf volgend jaar verant- tcordelijk voor huishoudelijke tip aan ouderen, gehandicap ten zieken. „In Zeeland kun stmensen juist wel zelf kiezen tie zorgaanbieder ze ne rf, zegt De Vries. „Ze kun- oendus gewoon het contact met lm vaste hulp continueren." Se Zeeuwse gemeenten hebben spraken gemaakt over het aan beden van de huishoudelijke kip. Elke organisatie die aan i kwaliteitseisen voldoet, kan kor een vaste prijs inschrijven. toe. „Ik zal Veerman erop wij zen dat er in Zeeland onvoldoen de draagvlak is." Hij wil weten wat de mogelijkheden zijn om het verdrag met België over de Westerschelde open te breken en ontpoldering eruit te halen. Kan dat niet, dan wil hij dat Veerman ten minste mogelijke alternatieven serieus neemt. Hij ziet nog geen reden dat met een motie af te dwingen. Dat geldt ook voor VVD-Kamerlid Snij- der-Hazelhoff. Zij verwacht dat het debat een herhaling van zet ten wordt. Pas als Veerman dwars voor mogelijke alternatie ven gaat liggen, overweegt zij aan te sturen op een motie. Vrijwillig Voor CDA en WD is ontpolde ring alleen acceptabel als de be nodigde grond vrijwillig wordt afgestaan. SGP en CU zijn hoe dan ook tegen ontpoldering. Toch schrikken ook zij terug voor het indienen van een mo tie. SGP-Kamerlid Van der Staa- ïj wil voorlopig de broze Kamer meerderheid tegen gedwongen ontpoldering overeind houden. „We dienen geen contraproduc tieve motie in. We komen alleen met een motie als we zeker we ten dat clie het gaat halen." Slob heeft wat meer twijfels. Hij vindt het wel tijd voor duidelijk heid. Een motie tegen ontpolde ring dwingt CDA en WD tot kleur bekennen. „Wat mij be treft nemen we een ferm stand punt in. Wat hebben we eraan als Veerman nog een maand of zes de tijd vraagt? Tegen die tijd is hij weg." PvdA-Kamerlid Boelhouwer ziet het allemaal lachend aan. „Het verdrag met België zal nooit en te nimmer worden open gebroken. Elke motie tegen ont poldering zal door Veerman ten zeerste worden ontraden. Dan ben ik benieuwd wat het CDA doet. Dan moeten ze tegen hun eigen minister stemmen." Voorafgaand aan het debat krijgt de vaste Kamercommissie van Landbouw en Natuur ruim 27.000 handtekeningen aangebo den die in Zeeland zijn verza meld tegen het ontpolderen. -~2§

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 13