Korps Veere wil samenwerken PZC Meedenken met opdrachtgever Stedenband na tien jaar goed op stoom NIEUWS GETIPT VOOR U PUZZELPAUZE Vriendelijke actie tegen fietsoverlast station Middelburg irandweer wenst krachtenbundeling met Noord-Beveland op preventief vlak Croma caravan^ on tour X dinsdag 19 september 2006 til mDELBUBC. - Wie vandaag [iels op ho' P,ein voor het Lont, wordt vriendelijk ge- w!domhem tegen een beu- (Hentten- r,«matte Middelburg begint iignieteen actie om de om- «nevan het NS-stalion fiets- te krijgen. Vorige week iog aangekondigd dat foutgeparkeerde fietsen zouden worden verwijderd, maar zover gaat de gemeente voorlopig niet, zegt ambtenaar P. Mondeel. „We proberen op een vriendelij ke manier het gedrag van men sen te veranderen. Mensen wor den gewaarschuwd dat ze hun fiets op een andere plaats moe ten zetten. We hangen labels aan fietsen en de fietsen die voor het station staan, worden Verplaatst. Opruimen is nu nog niet aan de orde." Klacht Harde acties worden al maan den aangekondigd. Dit voorjaar haalden medewerkers van de ge meente fietswrakken weg. Fiet sen die in de weg stonden wer den in aparte hokken gezet. Aan leiding voor de acties is de klacht dat mensen door de ge parkeerde fietsen niet meer bij het perron kunnen komen. Bo vendien is het geen fraai ge zicht, het woud van fietsen op het pleintje. „Hopelijk is het niet nodig om uiteindelijk over te gaan tot op ruiming", zegt Mondeel. De ge meente hoopt dat mensen dooi de acties uit eigen beweging hun fiets in een beugel zetten. Daar zijn er onlangs nog 75 extra van neergezet. Wie geen plekje voor zijn fiets kan vinden naast het station, kan doorrij den naar de achterkant. Daar zijn altijd nog voldoende vrije parkeerplaatsen. Het idee om scholieren van het Calvijncollege in Goes op een an dere plek dan het station op te pikken, is afgeblazen. Die scho lieren gaan met een bus naai school in Goes. De bus vertrekt bij het station. Volgens Mondeel was het niet mogelijk een ande re halte in te passen in de dienst regeling van busmaatschappij Connexxion. jwFdith Ramakers ijjOOSKERKE - Brandweer- jjunandant in de gemeente f#rt R- Baijcns ziet voordelen juauvve samenwerking met het Jurd-Bevelandse korps voor Kt name de preventieve taken i de brandweer. Het kantoor „j gebouwd kunnen worden tij de nieuwe uitrukpost van yiooskerkc (W). Ëjaet de uitbreiding bij de uit- ripost als een voor de hand lig- Ede ontwikkeling met de bt van de Veiligheidsregio feland. „Serooskerke ligt gun- j*; voor beide gemeenten en als 'rdan toch nieuwbouw komt, i daar direct een kantoor kot circa tien personeelsleden üijebouwd worden", zegt hij. .jjat leek me een slim plan om ji'. te werken en om in overwe- jte nemen." kjens heeft dit idee onder de adacht gebracht bij collega's b gemeentebestuurders. Maar jet iedereen is er voor te por ta „Ik denk dat het nog te Unicef-actie voor strijd tegen aids (ESTKAPELLE - In de Unicef- rakel aan de Koestraat in felkapelle wordt op woensdag en 27 september zomerkle- üng per kilo aangeboden. Een blo kost een euro. Het geld sordt aan de landelijke actie tièbestrijding besteed. De win- 'ül is 's woendags open van 9 tot 12 uur, (Advertentie) Den Dekker Muziek WELLE 0113-330330 /.dendekkerm uz iek.com (Advertentie) ZEEUWS VEILINGHUIS VANDAAG KIJKDAG van 10.00 - 20.00 uur. KUNST ANTIEK 20 en 21 sept. veiling Herengracht 74, 4331 PX, Middelburg. Tel. 0118 -650 680 irvrw.zecuwsveilinghuis.nl Bezorgklachten: (800-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE WALCHEREN 8uitenruststraat 18 Postbus 8070 {330EB MIDDELBURG Tel: 0118-493000 Tax: 0118-493009 E-mail: redwalch pzc.nl Maurits Sep (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Breek Selma Osman Wendy van den Hurk Koen de Vries (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 ^60 AA goes Tel: (0113)3155oo f«<: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl 'NTERNET ww.pzc.nl Émail: web@pzc.nl vroeg is voor de vorming van de cluster Veere en Noord-Beve land", zegt Baijens. De bunde ling zou voor de brandweer- medewerkex-s gelden, die zich be zighouden met de zogenoemde koude kant van de brandweer. Die zetten zich in om onveilige situaties te voorkomen. De me dewei-kers houden nu vaak kan toor in de gemeentehuizen. „Door bij een uitrukpost een centrale post te regelen, kan er sneller ondei'ling ovei'legd wor den en kunnen de mensen van de preventie van de verschillen de Zeeuwse korpsen elkaar snel vinden." Hij dacht aan de samenwerking met Noord-Beveland, omdat die gemeente gelijkenissen heeft met Veei-e. „Door samen te wer ken, kunnen we kostenbespa rend en efficiënter werken. Maar ik ben geen drammer. Het leek mij gewoon een goede ge dachte. Als er geen steun is, moet je die gedachte voorlopig naast je neei-leggen." Baijens werd begin dit jaar aan gesteld in de gemeente Veere als brandweercommandant. Hij liet direct merken dat hij voorstan der is van bundeling van ka-ach ten. Bij zijn aanstelling zei hij ook dat hij een bijdrage wil leve- ren aan de voi-ming van de nieu we organisatie van de brand weer, de Veiligheidsregio Zee land. In zijn vorige baan als brandweercommandant in Woudrichem heeft hij eerder clustervorming van enkele brandweei-korpsen meege maakt. „Met als doel om de vei ligheid te vergi-oten. En dat kan door goede organisatorische maatregelen te treffen. In Woud richem functioneei-t het veilig heidshuis goed." Ter begroeting van de Indonesische minister van Defensie stond er voor Hotel Arion in Vlissingen een piccolo. door Emile Calon VLISSINGEN - Voor een hotelier is el ke gast belangrijk. Iedere gast is im mers uniek. Maar er zijn gasten waar voor een hotel toch net iets meer moet doen. Bijvoorbeeld, als de minister van Defensie van Indonesië komt logeren. In dat geval komt er zelfs voor Hotel Arion in Vlissingen een piccolo te staan ter begroeting van de excellentie. Manager Joost van Damme van Hotel Ai-ion kijkt tevreden terug op het be zoek van minister Sudarsono en bevel hebber der strijdkrachten Soebijanto aan zijn hotel. De minister en de bevel hebber logeerden afgelopen weekeinde aan de Vlissingse boulevard ter gelegen heid van de doop van de korvetten Dipo- negoro en Hasanuddin bij De Schelde. De minister verbleef in de kamer die ja ren geleden speciaal voor Danny Blind was verbouwd. De toenmalige voetbal ler van Ajax wilde twee weken in een gezinskamer verblijven met uitzicht op zee. Om aan die wens te voldoen lieten Van Damme en zijn compagnon Jerry van Zuijlen een muur tussen twee ka mers doorbreken en plaatsten ze een dubbele deur. Het is een van de weinige keren dat Van Damme de naam van een gast noemt. Want privacy staat bij hem hoog in het vaandel. Graag, zo bekent hij, zou hij uit trots voor het bedrijf, wat meer in detail treden over sommige bezoekers. Hij doet dat echter niet want hij weet dat zijn gasten dat niet op prijs stellen. Dus blijft het bij hele vage beschrijvin gen. Zo vertelt hij hoe nog maar een paar weken geleden de transfer van een internationaal bekende voetballer in zijn hotel is geregeld. Namen alstu blieft? Nee, die noemt hij niet. Zelfs niet na enig aandringen. Hij gaat zelfs niet in op de vraag of die speler actief was tijdens het wereldkampioenschap of nu speelt in Engeland. Vriendelijk doch beslist; „Nee." Wel zegt Van Damme dat het heel leuk is om voor die speciale gasten de zaken te regelen. Hij tekent wel aan dat de spe ciale wensen in negen van de tien geval len afkomstig zijn van de volgelingen van zo'n gast. Die bepalen dat er bij voorbeeld vijftig rode rozen moeten staan, speciale bonbons uit Brussel en een massagetafel. De gast zelf, zo is de ervaring van de hotelmanager, taalt meestal niet naar dat soort zaken. Die vindt gewoon meestal goed genoeg. Wel houdt het bedrijf rekening met de over tuiging van een gast. Als het weet dat iemand belijdend moslim is, dan wordt bijvoorbeeld alle alcohol uit de minibar gehaald en krijgt hij of zij echt geen var kensvlees te zien. Volgens Van Damme is zowat alles mogelijk als het gaat om wensen van gasten. Indien gewenst wordt zelfs de aankleding van een ka mer aangepast. „Wij denken mee met de opdrachtgever zodat de gast een zo aangenaam mogelijk verblijf heeft." foto Ruben Oreel Soms moet het hotel expertise inhuren om tegemoet te komen aan de wensen. Zo herinnert hij zich het bezoek van een belangrijke gast uit Israël. Die stond erop dat het eten koosjer zou zijn. „Die kennis hadden we niet zelf in huis." Bij het klaarmaken, dit weekeinde, van het diner voor de minister was het vol gens hem niet nodig hulp in te roepen. „Dat konden we zelf." Dat bleek vol gens hem al toen de top van De Schelde een week geleden kwam voorproeven. Van Damme gaat niet in op de details van het bezoek van de minister en zijn gevolg. Wel zegt hij dat het gezelschap dusdanig groot was dat het zowat de helft van het hotel in beslag nam. Geen van de Indonesische gasten moest hij el ders onderbrengen. Soms gebeurt dat weieens, als een gezelschap erg groot is en laat boekt. Dan waagt hij wel eens hulp van andere collega's. Gasten die reeds geboekt hebben, moeten in zo'n geval niet wijken. Die waagt hij niet of ze misschien een week later langs wil len komen. „Geboekt is geboekt. Daar veranderen we niets aan." door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Het verschil met een jaar geleden is ongelofe lijk groot, zegt de Vlissingse bur gemeester A. van Dok-van Wee- Ie. Ze is net terug van een werk bezoek aan Ambon. „De vooruit gang is enorm. Ambon is op stoom. Maar ze zijn er nog niet helemaal." Tien jaar geleden gingen Vlissin gen en Ambon een stedenband met elkaar aan. Er is toen een omvangrijke actielijst opgesteld van projecten die de steden sa men zouden oppakken. Veel pro jecten lopen inmiddels of staan op het punt uitgevoerd te wor den. „Het hoofddoel van deze reis was een samenwerkings overeenkomst te sluiten over het opruimen en inzamelen van af val", vertelt Van Dok „De Verenigde Naties zijn daar ook al een tijd op Ambon aan be zig. Daardoor is er al veel vuil in het centrum van Ambon-stad opgeruimd. Ook is de oude afval berg gesloten en is er een eind buiten de stad een nieuwe fa briek gekomen voor gescheiden afvalverwerking. In nauw over leg met de VN en mensen uit Ambon, hebben wij een pro gramma ontwikkeld om tot een gedragsverandering onder de be volking te komen. Want je hebt niks aan een moderne afvalver werker als de mensen niet be reid zijn hun afval gescheiden aan te bieden." Verder hebben de steden samen de actielijst aangepast. „Na tien jaar en een oorlog tussendoor, is de situatie op Ambon best wat veranderd." Zo was er het idee om het toerisme te stimuleren. Maar zolang er een negatief reis advies geldt, ziet Vlissingen daar geen brood in. Ook rond de komst van een vissershaven op Ambon, zijn zaken veranderd. Aanvankelijk zou Vlissingen zich inspannen voor de komst van een vissershaven bij een klein dorpje op Ambon. Maar de autoriteiten op Ambon besloten dat de haven op een andere plek moest komen. Inmiddels werd ook de vismijn in Vlissingen ge privatiseerd. „We kunnen nu al leen nog de particuliere sector in Vlissingen verzoeken hun ken nis met de Ambonezen te delen. Meer kunnen en gaan we niet doen." Wel richt de stedenband zich de komende tijd op de verbetering van het onderwijs. „Er is een project Engelse les opgezet tus sen basisschool De Wissel in Vlissingen en vier basisscholen in Ambon-stad", zegt Van Dok. „Ambonezen spreken zo ver schrikkelijk slecht Engels. Maar het wordt er dan ook nauwelijks gesproken. Het is bijna een dode taal. En probeer dat dan maar Doorstart bedrijf in Heinkenszand HEINKENSZAND - Het vorige maand failliet verklaardé bedrijf Meijers Sokken in Heinkenszand heeft een door start gemaakt. Soeks House in Den Bosch heeft de activiT teiten overgenomen, meldde curator S. van Boven van Me ijers Sokken gisteren. Alle zes personeelsleden zijn vol-! gens hem weer in dienst. Meijers Sokken levert sokken aan een groot aantal supermarkten. Van Boven hoopt dat het eveneens lukt voor een vorige week failliet verklaard zusterbedrijf van Meijers Sokken, Candlelight Beenmode; een overnamekandidaat te vinden. Candlelight Beenmo de, ook gevestigd in Heinkenszand, is in 1978 opgericht door Jan van Veen, de presentator van het radioprogram-; ma Candlelight, en in 2004 overgenomen. Candlelight ië gespecialiseerd in sokken en panty's voor personeel in par fumerieën, apotheken en drogisterijen. Het bedrijf had de zelfde directie en financiers als Meijers Sokken. Oorzaak van het faillissement was, verklaarde curator Van Boven, de investering in een nieuwe lijn die te hoog bleek in ver houding tot de omzetontwikkeling. Auto rijdt tegen lantaarnpaal MIDDELBURG - Een automobilist die een kat wilde ont wijken, is in de nacht van zondag op maandag tegen een lantaarnpaal gereden. Het ongeluk gebeurde rond half één op de Laan der Verenigde Naties in Middelburg. Toen de man remde, verloor hij de controle over zijn auto. De auto en de lantaarnpaal zijn beschadigd. Zandkreekbrug weken dicht KATS - De oude brug over de Zandkreeksluis, in de weg tussen Goes, Noord-Beveland en Zierikzee, gaat er twin tig weken uit voor onderhoudswerkzaamheden. Het kar wei begint volgens planning maandag 16 oktober eri duurt tot in maart volgend jaar. Het brugdek moet com pleet worden vervangen en dat kost veel tijd. De eerste Zandkreekbrug is van 1960. Het autoverkeer zal zeker hinder ondervinden van het werk, al ligt er sinds 2002 een tweede brug over de Zandkreeksluisr Die zal wel eens opengaan voor het scheepvaartverkeer en dan is er geeri alternatief voorhanden. Om al te veel opstoppingen te voorkomen, worden voor het scheepvaartverkeer vaste draaitijden voor de brug ingevoerd. Eén troost; Zo druk is het niet met pleziervaart van oktober tot maart. Niet alleen de Zandkreekbrug wordt op de route Goes-Rotterdam aangepakt. De eerste brug over de Greve- lingensluis bij Bruinisse wacht ook een grote opknap? beurt die twintig weken gaat duren. Dit karwei begint al over een week. Boete voor trap tegen politieauto MIDDELBURG - Een 45-jarige Yersekenaar moet op; draaien voor de schade van 1043 euro aan een politieautcC Daarnaast veroordeelde politierechterX. van Dijke de in" woner van Yerseke voor vernieling tot 160 euro boete. De verdachte had op 4 februari in Goes in een dronkeq bui een deuk in een politieauto getrapt. (Advertentie) :j Veel mensen prikken met hun vork in het vlees! Daardoor wordt het minder mats en sappig. De Croma Caravan trekt het land in om te laten zien hoe hetzelfde vlees lekkerder wordt. Voor meer informatie Croma.nl Vul het diagram zo in dat in elke rij. elke kolom en elk vierkant van 3x3 vlakjes alle cijfers van 1 tot en met 9 precies één keer voorkomen eens aan kinderen te leren." Het project leunt op twee onderde len. Aan de ene kant krijgen de docenten ondersteuning in het geven van Engelse les. En aan de andere kant zullen de kinde ren, zodra ze een beetje Engels kunnen lezen en schrijven, e-mailen of chatten met de kin deren van De Wissel. Zo gaat de taal leven." Volgens Van Dok gaat Vlissin gen nog drie jaar door met de projecten uit de steden band-overeenkomst. „Daarna kijken we opnieuw hoe we ver der moeten. Het is natuurlijk de bedoeling dat Ambon uiteinde lijk volledig op eigen benen kan staan. Zover is het nu nog niet." 6 4 7 1 5 8 9 8 6 4 9 5 3 6 7 5 9 2 3 8 1 2 7 2 6 3 T PUZZELBLADEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 11