PZC Elf terreurverdachten aangeklaagd Cipiers in Dendermonde staken Saddam blijft proces in twijfel trekken Gletsjers Groenland krimpen al een eeuw Explosie Moskou is wellicht gevolg van bendeoorlog 7 Mse politie openhartig over verijdelde aanslagen op trans-Atlantische vluchten Continu lamplicht slecht voor baby De koningin is dood, leve de koning ■EÏ2M3 dinsdag 22 augustus 2006 jr -tl O d> O JT LONDEN - Te vroeg geboren kinderen die in het zieken- jnnrifissica Smeenk LONDEN - De Britse justitie beeft elf mensen aangeklaagd in verband met de begin deze maand verijdelde aanslagen op Iraiis-Atlantische vluchten. Aelit van hen worden verdacht van samenzwering tot moord en voorbereiding van terroristische Jaden. Het was voor het eerst dat.polïtie en justitie informatie over het onderzoek naar buiten brachten sinds de aanhouding Senegal zou helpen bij weren van illegalen MADRID - Spanje en Senegal allien gezamenlijk patrouilles inde Senegalese wateren uitvoe ren om illegalen te onderschep pen die per boot naar de Canari- iche Eilanden proberen uit te wijken. Dat heeft de Spaanse mi nister van Binnenlandse Zaken Alfredo Pérez Rubalcaba giste ren na overleg met zijn Senegale se ambtgenoot Ousmane Ngom. Dé minister zei voor de radiozen der Cadena SER dat medewer kers van de Guardia Civil (mili- iaire politie) over enkele dagen meteen helikopter en twee vaar tuigen naar de kust van Senegal vertrekken. Ze gaan daar samen met Senegalese collega's pa trouilles uitvoeren. Honderden Afrikanen proberen dagelijks via Senegal en buur land Mauritanië de oversteek naar de Kanarische Eilanden te maken. De Mauritanische autoriteiten meldden gisteren dat ze sinds be gin dit jaar al bijna 3000 immi granten hebben opgepakt. De meesten waren afkomstig uit Se negal, In het afgelopen weekeinde kwa men meer dan 1200 illegale im migranten aan op de Canarische Eilanden. Sinds begin dit jaar zijn er al ruim 17.000 immigran ten op de eillandengroep gearri veerd. ANP/EFE Iran geeft verrijking van uranium niet op TEHERAN - Iran is onder geen beding van plan zijn omstreden nucleaire verrijkingsprogram ma op te geven. „Gezien de tech nische vorderingen die Iraanse wetenschappers hebben ge boekt, is dit niet mogelijk", al dus Mohammad Saeedi, onderdi recteur van het Iraanse atoomin- stiluul. Ook de geestelijk leider van het land, ayatollah Kha menei, heeft dit gisteren onder streept. Saeedi liep met zijn uitspraak vooruit op Irans officiële reactie iag op een voorstel van de VN-Veihgheidsraad en Duits land over de nucleaire activitei- Zij eisen dat Iran vóór 31 augustus het verrijken van ura nium staakt, op straffe van sanc ties. Gezien de verdeeldheid in fle Veiligheidsraad - China en Rusland zijn tegen harde maat regelen - zijn overigens alleen zachte sancties te verwachten, zoals reisrestricties en bevrie zing van banktegoeden. Ruil De Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frank rijk en Duitsland boden Iran in juni economische en andere hulpmaatregelen aan, in ruil voor het staken van de verrij- kingsactiviteitenDe landen vre- dat het Teheran te doen is de productie van een eigen atoombom en niet slechts om hel; opwekken van kernenergie, zoals Teheran stelt. Iran heeft steeds benadrukt dat de officiële reactie op het voor stel met uit een simpel ja of nee zal bestaan, maar 'veelomvat tend' zal zijn. Ook dringt Iran aan op meer overleg over zijn atoomprogramma. Eén ding staat voor Teheran echter vast: aan het verrijkingsprogramma zalniet worden getornd. M] hopen dat we uiteindelijk tot een allesomvattende oplos sing kunnen komen. Gebaseerd op samenwerking, onderhande len, het respecteren van het recht van Iran op het bezit van nucleaire technologie en het be antwoorden van alle nog open gaande vragen", zei de Iraanse huurster van Buitenlandse Za ken Manouchehr Mottaki giste- renin Zuid-Afrika. Westerse diplomaten mijven filter volhouden dat pas verder fct kan worden met Iran u's het zijn verrijkingsprogram- ma opgeeft. GPD/Reuters van 24 verdachten op 10 augus tus. De acht wordt ten laste gelegd dat zij onderdelen van explosie ven wilden maken en aan boord van vliegtuigen wilden brengen. Daar moesten die explosieven worden samengesteld en tot ont ploffing worden gebracht. De drie anderen zijn aange klaagd voor andere delicten die strafbaar zijn volgens de Britse antiterreurwetgeving. Een van deze drie - een zeventienjarige jongen - is aangeklaagd omdat hij een boek over het maken van bommen in zijn bezit had, even als een aantal zelfmoordbrieven en testamenten waarin namen stonden van personen die ter reurdaden aan het voorbereiden zouden zijn en een kaart van Af ghanistan waarop aantekenin gen waren gemaakt. De twee anderen zouden infor matie over ophanden zijnde ter reurdaden hebben gehad en zou den die in strijd met cle wet niet hebben gemeld bij de politie. De elf aangeklaagden moeten vandaag voor de rechter ver schijnen in een zwaar beveiligde rechtbank in het zuidoosten van Londen. Elf andere opgepakte personen blijven voorlopig zon der aanklacht vastzitten. Een vrouw is vrijgelaten zonder dat tegen haar een aanklacht is inge diend. Martelaarsvideo's De politie vond sinds 10 augus tus, toen de verdachten werden opgepakt, onder meer onderde len voor het maken van bom men, waaronder chemicaliën - zoals waterstofperoxide - en on derdelen van elektrische appara tuur. Ook troffen rechercheurs een aantal zogenoemde marte laarsvideo's aan. Voor die tijd hadden de inlichtingendiensten al belastende informatie verza meld zoals 'zeer belangrijke' vi deo- en geluidsopnames. Het onderzoek is echter nog' lang niet afgerond, aldus Peter Clarke, directeur van de antiter reureenheid van de Londense po litie. De schaal waarop wordt ge zocht is volgens hem 'immens'. Wereldwijd spitten recher cheurs naar meer informatie. Clarke was ongewoon openhar tig over het onderzoek tot dus ver. Plij gaf veel details. De Brit se politie heeft tot nu toe op 69 plekken onderzoek Daarbij zijn meer dan vierhon derd computers en tweehonderd mobiele telefoons in beslag geno men. Ook heeft cle politie circa 8000 informatiedragers zoals memory sticks, ed's en dvd's meegenomen. Om dit alles te on derzoeken zijn volgens Clarke nog maanden nodig. Alleen al op de computers heeft de politie 6000 gigabyte aan informatie ge vonden die moet worden onder zocht. Verder moeten DNA-ma- teriaal, vingerafdrukken, ge schreven teksten en chemische stoffen geanalyseerd worden. ANP Verkopers verlaten de markt na de explosie, van onze redactie buitenland MOSKOU - Rivaliteit tussen bendes vormde hoogstwaar schijnlijk de aanleiding voor de dodelijke aanslag gisteren in de Russische hoofdstad Moskou. Bij de explosie op een markt in het noordoosten van de stad kwamen tien mensen om, onder wie minstens twee kinderen. Meer dan veertig winkelende mensen raakten gewond. Volgens de hoogste aanklager Joeri Syomin werd de explosie veroorzaakt door een zelfge maakte bom met een kracht van 1.2 kilo TNT. Ploewel Syomin een terroristische achtergrond niet helemaal wilde uitsluiten, gaat hij ervan uit dat de aanslag het werk is van een criminele bende. Op vele markten in de Russische hoofdstad vechten rivaliserende bendes soms complete oorlogen uit over de heerschappij over de markten. Daarbij zijn in het ver leden al tientallen doden geval len. In eerste instantie wezen be schuldigende vingers gisteren naar Tsjetsjeense terroristen. De Tsjetsjenen strijden al jaren voor onafhankelijkheid van hun door Ton van Lierop BRUSSEL - De cipiers van de gevangenis in het Belgische Den dermonde, van waaruit iu de nacht van vrijdag op zaterdag 28 gedetineerden ontsnapten, zijn maandag om 12.00 uur voor een etmaal in staking gegaan. Daarmee willen zij protesteren tegen de ontsnapping en de ge brekkige veiligheidsmaatrege len. De cipiers eisen meer perso neelsleden en nieuwe veilig heidsdeuren en -sloten. De politie neemt de bewaking in de gevangenis over. Daardoor heeft de plaatselijke politie geen tijd om de jacht op ontsnapte ge vangen voort te zetten. De Den- dermondse officier van Justitie Christian Du'four betwijfelt ove rigens of de meeste ontsnapte ge vangenen zijn terug te vinden. Van de 28 ontsnapten zijn er achttien nog steeds op vrije voe ten. Het gaat om Oost-Europea nen die vastzaten voor diefstal len en inbraken, waarbij in som mige gevallen geweld was ge bruikt. Een tiende ontsnapte, een twintigjarige Georgiër, gaf zich gistermiddag met zijn advo caat aan bij de politie. Zij konden vrijkomen doordat twee leden van een Oost-Europe- se bende een verouderd slot van een cel wisten te forceren om daarna twee cipiers te bedrei gen. Daarop konden zij de sleu tels van andere cellen buitma ken. Tegen dit tweetal is een in ternationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. zaak ook tot onenigheid, De hui dig minister van Economische Zaken Mare Verwilghen zegt dat hij in het verleden als be windsman op Justitie door de so cialistische regeringspartner werd tegengewerkt bij bouw plannen voor een nieuwe gevan genis in Dendermonde. Volgens Verwilghen. was een ontsnap ping uit een nieuwe strafinrich ting' nooit mogelijk geweest. De commissie Justitie van de Belgische Kamer van Volksver tegenwoordigers komt morgen in spoedvergadering bijeen om minister Laurette Onlcelinx aan de tand te voelen. De Franstali ge socialiste ligt al langer onder vuur. Zij moest zich eerder dit jaar al verantwoorden voor de blijven Onenigheid De politieke commotie over de ontsnapping blijft overigens aanhouden, Binnen de paarse coalitie-Verhof stadt leidt de WÊÊÊÊÊÊt WELLINGTON - De 51-jarige Tuheitia Pa- ki (de man in donker pak uiterst rechts) is gisteren gekroond tot koning van de Mao ri's, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Hij werd conform de tradi tie geïnstalleerd naast de grafkist van zijn vorige week overleden moeder en koningin Dame Te Aitairangikaahu. Tuheitia Paki is de oudste zoon van Dame Te Aitairangikaahu maar werd niet automa tisch vorst. Afgevaardigden van de Mao- ri-stammen kiezen de nieuwe koning of ko ningin. Paki is de zevende Maori-vorst sinds de 22 stammen in 1858 de eerste mo narch kozen. Hij heeft geen constitutionele of politieke macht, maar een zuiver ceremoniële functie. foto Nigel Marple/RTR LONDEN - Te vroeg geboren kinderen die in het zieken huis de eerste weken of maanden van hun leven veel wor den blootgesteld aan kunstlicht, ondervinden daar waar schijnlijk schade van. De biologische klok van deze ba by's ontwikkelt zich onvoldoende, waardoor de kinderen later gevoeliger kunnen worden voor onder meer depres sies. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek waarvan de re sultaten deze week zijn gepubliceerd. Volgens de weten schappers, die hun conclusies trekken op basis van onder zoeken met pasgeboren muizen, moeten ziekenhuizen pro beren de baby's zo min mogelijk aan kunstlicht bloot te stellen. De couveuses zouden onder meer in een ruimte ge plaatst moeten worden die 's nachts niet, of minder ver licht is dan overdag. ANP Virus bedreigt rode eekhoorn LONDEN - De inheemse rode eekhoorn, die in Groot-Brittannië bijna verdrongen is door de Amerikaan se grijze variant, heeft ernstig te lijden onder een virus dat het grijze dier bij zich draagt. Tot nu toe werd ge dacht dat de grijze eekhoorn de rode verdrong, omdat hij sterker was en er beter in slaagde voedsel te vinden. Nieuw onderzoek aan verscheidene Britse universiteiten heeft uitgewezen dat ook een virus, ongevaarlijk voor de drager, verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de ro de eekhoorn. ANP/RTR Londen mag voordeur openlaten LONDEN - Londenaren hoeven niet langer hun voordeu ren op slot te doen. De Britse hoofdstad gaat terug naar een tijd die werd gekenmerkt door goede buren en weinig misdaad zodat mensen graag him deuren en ramen open houden, zegt politiecommissaris Ian Blair volgens The Ti mes van gisteren. De werkelijkheid is echter het tegenovergestelde van wat de hoogste Britse politieman beweert, aldus de krant. De website van de Londense politie moedigt mensen ook niet aan de deuren niet op slot te doen. ANP Veel Belgen doen aanzoek via sms BRUSSEL - De hevige romantiek verloopt in België via sms'jes. Of liever nog: via een groot beeldscherm tijdens festivals, waarop speciale sms-berichten worden geprojec teerd. De afgelopen maanden hebben tijdens zomerfesti vals 235 Belgen hun partner ten huwelijk gevraagd via een tekstbericht. Dat blijkt uit een overzicht van de Bel gische gsm-operator Base. ANP/Belga Japanse miljonair mist ruimtereis MOSKOU (ANP) - De eerste ruimtetoerist van Japan kan een vlucht naar het internationale ruimtestation ISS voor lopig op zijn buik schrijven. De multimiljonair Daisuke Enomoto, die zich al maanden op de vlucht voorbereidt, is niet door de medische keuring gekomen. De 35-jarige zakenman zou 14 september met een Sojoez-raket naar het ISS worden geschoten om daar ruim een week te blij ven. Enomoto, die rijk is geworden met internetinvesterin- gen, zou de vierde ruimtetoerist worden. De Amerikaan Dennis Tito was in 2001 de eerste burger die 20 miljoen dollar neertelde voor de vlucht naar het heelal. ANP foto Eduard Korniyenko/RTR deelrepubliek van Rusland. In het verleden pleegden ze zeer bloedige aanslagen in andere de len van Rusland, waaronder Moskou, maar de laatste tijd be perken ze zich tot gewelddaden in de eigen deelrepubliek tegen Russische militairen en ambte naren. GPD/RTR ontsnapping van enkele gevan genen. Onkelinx zal vandaag spreken met de vier cipiers die zaterdagochtend de wacht hiel den in de gevangenis van Den dermonde. Ook heeft zij overleg met de vakbonden. ANP van onze redactie buitenland BAGDAD - Saddam Hoessein weigert te zeggen of hij zich wel of niet schuldig heeft gemaakt aan genocide op de Koerden in Noord-Irak. Gisteren begon in Bagdad het tweede proces tegen de voorma lige Iraakse dictator voor de moord op zeker 180.000 Koer den in 1988. „Het is nauwelijks mogelijk om de barbaarsheid van deze daden te bevatten", zei hoofdaanklager Munqith al Faroon aan het begin van de rechtszitting. De 69-jarige Saddam trok de le gitimiteit van het door de Vere nigde Staten gesponsorde tribu naal in twijfel en weigerde daar om ook zijn naam te zeggen. „U weet wie ik ben", hield hij de rechter voor. Ook zijn neef Ali Hassan al Majid, oftewel Ah Chemicali, staat samen met vijf anderen te recht voor de acties tegen de Koerden. Alle zeven worden be schuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijk heid. Saddam en al Majid staan ook terecht voor volkeren moord. Allen kunnen de dood straf krijgen. Al Majid zou opdracht hebben gegeven de Koerden met gifgas uit te roeien. Het offensief droeg de codenaam 'Anfal' (degenen die de oorlog verpesten), naar de titel van een hoofdstuk in de koran, en duurde zeven maan den. Saddam had het vooral ge munt op Koerdische milities die voor onafhankelijkheid streden en volgens hem steun verleen den aan aartsvijand Iran. De aanvallen van het Iraakse le ger met mosterd- en zenuwgas op de Koerden gelden als de gru welijkste acties tegen deze bevol kingsgroep door Saddam. Het bloedbad van Halabja in 1988, dat aan zeker vijfduizend Koer den het leven kostte, valt niet on der deze aanklacht. „Gezien alles wat hij ons heeft aangedaan, verdient hij geen proces. Ik ben pas blij als hij is opgehangen", zei de 52-jarige Atiya Rada, inwoner van Sewse- nan, een dorp dat zwaar te lij den had onder Saddam's wanda den. Tijdens de actie-Anfal zijn tientallen Koerdische dorpen be stookt met gifgassen en honderd duizenden mensen gedood of ge dwongen te vluchten. Soennie ten uit het zuiden werden daar na naar het noorden gestuurd om hun plaatsen in te nemen. Saddam Hoessein stond eerder al terecht voor de moord op 148 sjiieten in Dujail in 1982, na een aanslag op zijn leven. De uit spraak in die zaak wordt ver wacht op 16 oktober. GPD/RTR door Jessica Smeenk KOPENHAGEN - De gletsjers op Groenland zijn al honderd jaar aan het krimpen. Dat is het resultaat van de natuurlijke op warming van de atmosfeer, vul kanische uitbarstingen en broei kasgassen, die de situatie verder verergerd hebben. Dat zeggen wetenschappers van de universiteit in het Deense Aarhus, die onderzoek hebben gedaan naar 247 van de 350 glet sjers op het eiland Disko in West-Groenland over de perio de van het einde van de 19e eeuw tot nu. De glacioloog Jacob Clement Yde zei dat hij op basis van be studering van kaarten uit de 19e eeuw en satellietbeelden van nu tot de slotsom is gekomen dat 70 procent van de gletsjers op het eiland regelmatig kromp, gemid deld met acht meter per jaar. De grootste vermindering in om vang van de gletsjers was in de periode van 1964 tot 1985. Yde vertelde dat er in de periode van 1920 tot 1930 op Groenland sprake was van een tempera tuurstijging van drie tot vier gra den. Het effect daarvan was tien tallen jaren later zichtbaar. De temperatuurstijging van de ja ren negentig van de vorige eeuw zal volgens hem over tien tot twintig jaar te zien zijn. De we tenschapper denkt dat de Groen- landse gletsjers in de toekomst nog sneller zullen smelten. ANP/AFP ^■J ML'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 7