Winst Nuon schiet omhoog PZC LogicaCMG is weer op overnamepad Aantal webwinkels groeit fors Energiebedrijf houdt klanten nu beter vast Asean bijeen in schaduw Petronas torens effectenbeurzen euronext wall street dinsdag 22 augustus 2006 VOORBURG - De opkomst van internet heeft een stevi ge impuls gegeven aan de postordersector. Uit cijfers van liet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die gisteren zijn gepubli ceerd, blijkt dat het aantal postorderbedrijven de afge lopen twee jaar is verdub beld tot 3200. Het gros van de nieuwko mers in de sector heeft nau welijks of geen personeel. De brancheorganisatie voor thuiswinkelbedrijven noemt 'de trend evident'. „We zien dat terug in de enorme groei van onze vere niging". aldus directeur Wijnand Jongen van de Ne derlandse Thuiswinkel Or ganisatie gisteren. Volgens hem ligt het aantal thuis winkelbedrijven in Neder land beduidend hoger. Hij schat dat aantal tussen de 10.000 en 20.000. Internet „De groei komt enerzijds van bestaande winkels, zo als supermarkten en reisbu reaus. Die worden in toene mende mate actief op inter net. Daarnaast zien we ech te nieuwkomers, waaron der veel consumenten die hun eigen webwinkel opzet ten." Deze groep neemt de toena me van postorderbedrijven zonder personeel groten deels voor zijn rekening. De particulieren richten zich vaak op nichemark ten. De opmars van kleine web winkels blijkt ook uit de omzetontwikkeling in de sector, die achterblijft bij de groei van het aantal ini tiatieven. In de periode dat het aantal postorderbedrij ven volgens de CBS-cijfers verdubbelde, nam de om zet in de thuiswinkel branche met ruim 30 pro cent toe tot 3,26 miljard eu ro. ANP van onze redactie economie AMSTERDAM - De nettowinst van energiebedrijf Nuon is in het tweede kwartaal ruim ver dubbeld van 148 miljoen tot 349 miljoen euro. De omzet steeg door de hoge olie- en gasprijzen van 930 mil joen naar 1,22 miljard euro. Dat liet Nuon, na Essent het groot ste energiebedrijf in Nederland, gisteren weten. De bijzondere posten niet meege rekend, komt de kwartaalwinst uit op 136 miljoen euro tegen 29 miljoen euro vorig jaar dankzij betere marges op de grotere hoe veelheid stroom en gas die wer den verkocht en door kostenbe heersing. Nuon heeft drastische verbete ringen aangebracht in de afhan deling van klachten van klan ten. Daardoor zijn er geen klan ten meer weggelopen. Vorig jaar meldde Nuon meer dan honderd duizend klanten te zijn kwijtge raakt. Zij liepen vooral weg van wege de slechte afhandeling van hun klachten. Volgens toezicht houder DTe krijgt 99,6 procent van de Nuon klanten die verhui zen of overstappen naar een an dere leverancier, de eindafreke- door Jeroen Seqenhout LONDEN - Het Brits-Neder landse it-bedrijf LogicaCMG heeft voor de tweede keer in een jaar tijd een grote overname aan gekondigd. De onderneming liet gisteren we ten dat ze een bod van ongeveer 11,9 miljard Zweedse kroon (1,3 miljard euro) heeft uitgebracht op haar Zweedse branchegenoot WM-data. De overnameprooi is in omzet gemeten de op twee na grootste it-dienstverlener in Scandina vië. Er werken 9000 mensen, on der meer voor klanten als Erics son en Volvo. Overname LogicaCMG bereikte vorig najaar al een akkoord over de overname van een andere branchegenoot, het Franse Uni- log. Daarmee was 930 miljoen euro gemoeid. Het merendeel van dit bedrag werd toen met de uitgifte van nieuwe aandelen be taald. LogicaCMG wil de nieuwe overname voor bijna 80 procent in aandelen betalen. De onder neming, gespecialiseerd in ning nu op tijd. „Klanten her kennen nu dat Nuon een be trouwbare energieleverancier is", aldus de woordvoerster. In oktober krijgen de klanten van Nuon te horen hoeveel stroom en gas in 2007 gaan kos ten. Dat de tarieven opnieuw stijgen staat nu al vast, vanwege de sterk gestegen olieprijzen in de eerste helft van dit jaar. Dit jaar is de energienota voor een gemiddelde Nuon klant al circa 175 euro hoger dan vorig jaar. Nuon heeft inmiddels nagenoeg alle nevenactiviteiten, in drink water, waterzuivering, windmo lenparken afgestoten. Nuons topman Van Halderen heeft er vijf jaar over gedaan om de kerstboom aan wereldwijde be drijfsactiviteiten te verkopen en van Nuon weer een puur energie concern te maken. Moeizaam Nuon is behalve in Nederland, ook actief in Duitsland en Bel gië. In België krijgt Nuon maar moeizaam voet aan de grond vanwege de grote concurrentie van de dominante energieleve rancier Electrabel. Daardoor is Nuon in België op sommige mo menten gedwongen met verlies te verkopen. „Maar het totale re sultaat in België is nog steeds po sitief", aldus de woordvoerster. Over het eerste half jaar van 2006 behaalde Nuon een omzet van 3,2 miljard euro, zeshon derd miljoen meer dan de eerste zes maanden van 2005. De toena me is vooral toe te schrijven aan de duurder geworden grondstof fen als aardgas en steenkool. De nettowinst over het eerst half jaar bedraagt 554 miljoen euro, tegenover 325 miljoen in de eerste helft van 2005. Exclu sief bijzondere posten verdub belde de nettowinst in het eerst half jaar bijna naar 339 miljoen euro. GPD/ANP automatiseringsdiensten, ver wacht in totaal ruim 408 miljoen aandelen uit te geven. De onderneming heeft nu op de beurs ruim 1,1 miljard aandelen uitstaan. De voorgenomen emissie leidt tot een forse ver watering van de winst per aan deel. Per aandeel WM-data betaalt LogicaCMG 27,75 kroon. Dit be tekent een premie van 16,6 pro cent ten opzichte van de koers van 23,80 kroon waarop het aan deel van het Zweedse bedrijf vrijdag sloot op de beurs in Stockholm. Omzet WM-data behaalde vorig jaar een omzet van 9,27 miljard kroon (1 miljard euro). Logi caCMG was in dezelfde periode goed voor 1,83 miljard pond ster ling (2,7 miljard euro). Inclusief Unilog behoren ze met een om zet van meer dan 3 miljard pond (4,4 miljard euro) tot de toptien van it-dienstverleners in Euro pa. Volgens LogicaCMG hebben twee belangrijke aandeelhou ders van WM-data en het mana gement al met de overname inge stemd. ANP KUALA LUMPUR - De hoofdstad van Maleisië, Kuala Lumpur, staat deze week in het teken van de 38ste bijeenkomst van de Asean, de organisatie van landen in Zuidoost-Azië. Naast de vergade ring van de ministers van Economische Zaken van de tien leden, behalve gastland Maleisië zijn dat Birma, Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indo nesië, Laos, Singapore, Thailand en Vietnam, zijn er tal van nevenvergaderingen in en rond de be roemde Petronas torens, foto Ahmad Yusni/EPA Fusiegerucht aluminiumsector MOSKOU - De Russische zakenkrant Kommersant heeft gisteren gemeld dat de grootste twee aluminiumbedrijven van het land gaan fuseren. De krant baseert zich op bron nen die melden dat de twee ondernemingen Rusal en Sua] begin deze maand een intentieverklaring hebben onderte kend. Zelf willen de bedrijven niets over de zaak kwijt en spreken ze van geruchten. Volgens de krant zouden de twee bedrijven de samenvoe ging in oktober wereldkundig willen maken. Als de fusie doorgaat, ontstaat een aluminiumgigant die de complete Russische markt in handen heeft. ANP Russische orders voor Boskalis PAPENDRECHT - Het baggerbedrijf Boskalis heefteen tweetal opdrachten gekregen in Rusland. Dat liet de on derneming gisteren weten. Met de orders is een aan- neemsom gemoeid van ongeveer 75 miljoen euro, In Sint-Petersburg legt Boskalis in opdracht van de over heid een toegangskanaal aan vanuit zee. In de plaats Va- randey is het bedrijf betrokken bij de aanleg van twee oliepijpleidingen. Die opdracht is afkomstig van het olie- bedrijf Lukoil. Boskalis noemt de orders een 'mijlpaal' omdat er nog niet eerder projecten van deze omvang wer den uitgevoerd in Rusland. ANP Nutreco stapt uit zalmkwekerij AMERSFOORT - Nutreco heeft een principeakkoord ge sloten met Leroy Seafood Group om zijn indirecte belaa» van een kleine 20 procent in zalmkweker Hydrotech te verkopen. De transactie heeft een waarde van 25 mil euro en levert het diervoerconcern een boekwinst op van ongeveer 15 miljoen euro, aldus Nutreco gisteren. De verkoop sluit aan bij het afstoten van dochter Marine Harvest en past volgens Nutreco in zijn eerden aangekon digde strategie. Het concern boekte over de eerste zes maanden van 2006 fors meer winst door de verkoop van zijn zalmkweekactiviteiten. ANP Stakers kopermijn wijzen bod af ANTOFAGASTA - De staking in een grote kopermijn in Chili is haar derde week ingegaan, zonder uitzicht opeen akkoord. Zondagavond verwierpen de mijnwerkers een nieuw loonbod van de directie. De arbeiders eisen een gro ter aandeel van de opbrengst van de kopermijn. Het bod van de directie van Escondida, 's werelds groot ste kopermijn, is hoger dan het vorige, maar de bonden vinden het nog steeds te mager. Vrijdag sloot de directie de mijn maar in het weekeinde werd de productie hervat met contractarbeiders. ANP Meer kopers chiptak Philips AMSTERDAM - De groep kopers die de chipdivisie over neemt van elektronicaconcern Philips, is groter gewor den. Ook de durfinvesteerders Bain Capital en Apax Part ners doen eraan mee, zo hebben zij gisteren beken maakt. Het aantal kopers is daarmee uitgebreid naar vijf. Eerder werd bekend dat Kolhberg Kravis Roberts (KKR), Silver Lake Partners en Alplnvest ruim 80 procent van de aande len overnemen voor 6,4 miljard euro. ANP AANDELEN AEX_ 43,60 16,34 10,07 35.59 26,44 12,48 AANDELEN AMX_ 63.15 13,58 15,63 49,49 53,25 5,94 17,20 22,98 33,93 40,15 55,15 54,10 53,55 13,53 13,47 17,48 17,63 3,73 3,58 41,65 41,52 38,07 37,84 34,38 34,16 53,40 52,25 64,00 63,05 28,19 28,45 83,70 83,30 10,05 10,06 AANDELEN BINNENLAND— ABN Amro Hold, pref. 23,75 Accell Group 23,40 AmsterdamCommodities 3,56 Ajax 8,90 Air France-KLM 20,08 Alanheri 8,01 AND Intl Publishers 8,65 Arcadls 36,95 Baan Company 1,84 Ballast Nedam 32,90 BAM, Kon. Conv.pr.F 15,56 BAM, Kon. niel cnv.p 5,30 Batenburg Beheer 46,55 BE Semiconductor Ind 4,34 Begemann G.Kon crt.B 0,25 Begemann G.Kon crtA 1,40 Beter Bed 16,52 Bever Holding 4,90 AANDELEN EUROTOP 100_ 130,30 134,00 Blue Fox Enterprises Blydenslein-Willink Brill, Kon. Brunei International Buhrmann NV pref. Ten Cate, Kon. Crown van Gelder Ctac DB NIKKE111 DBAABGLMULTSTR DB GROCI DB/Max. Alpha Bom De Nederlandse CMP De Vries Robbé Groep DICO International DOCdata DPA Flex Group Draka Holding Econosto. Kon. ENOEMOL Eriks Group Euronext EVC International Exact Holding Fornix Biosciences Galapagos Gamma Holding Gamma 5% P. Wd. Gouda Vuurvast Grolsch, Kon. Grontmij Groothandelsgebouwen HAL Trust Unit Heiheken Holding HES Beheer HITT Holland Colours Van derHoop Bankiers Hunter Douglas Prf ICT Automatisering Imtech ING LIRIC BRIC 11 14,01 17.10 21,23 14,02 17.10 20.10 4,05 4,10 ING Liric USA2 ING Postb.China 2009 ING Groep eert. INGTop25 Garantie InnoConcepts IsoTis (nieuw) Jetix Europe Kardan Kas Bank Kendrion KPN Inkoop. Kon. Van Lanschot Macintosh Retail Gr. Management Share Mittal Steel NWE NED AM HYP BK Nedap Nedschroef Hld. Kon. N6ways Electronics Nyloplast OPG Groep Oranjewoud PB RENTE GAR3 14 PB RENTEGARANT1 12 FB RENTE GAR2 12 PB RENTE GAR4 14 Porceleyne Fles Rood Testhouse Royal Dutch Shell B AANDELEN NMAX_ 69,55 26,50 54,40 31,13 14,75 Punch Technix N V. Sopheon Plc Spyker Cars _NIET OFFICIEEL Ceteco DAF 6 3/4%96 KPNQwest TILH SCHULDVORDRNG GOUD EN ZILVER- Amsterdam - Prijzen van 14.00 uun Goud on bewerkt 15.171-15.625, vorige 15.472-15.926. bewerkt 16.351 laten,vorige 16.652 laten, zilver onbewerkt 285-317, vori- ge291-323, bewerkt 335 laten,vorige 341 laten. RSDB RT Company Samas-Groep Schuitema Seagull Slmac Techniek Sligro Food Group Smit Internationale SNS AEX Garantplan SNSAzie GarantPlan SNS EuroGarantiePlan SNS EuropaGarantPlan SNS Reaal SNS TopSectorWinstPI SNSTripleBest eert SNS WrldGarPlan Stern Groep Tele Atlas Telegraaf Media Grp Tie Holding Tïscali TKH Group Tulip Computers Uml.4%Afl.CPr Unil. 6% C Pr. Unil. Crt.7%C.Pr. Unil. 7% C.Pr. Unilever Unit 4 Agresso VastNed Offices Versatel Telecom Via Networks Wegener Air Liquida Allianz Anglo American Plc AstraZeneca Aviva Plc 106,00 96,60 101,50 16,15 16,00 99,50 120,50 120,50 101.50 101,50 39.40 39,40 15.59 15,47 20.41 20,29 0,34 0,34 2,28 2,28 48,00 48,70 0.35 0.35 32.10 32,00 49.75 49,60 52,85 530,00 18.00 17.93 14.95 15,49 26,65 26.46 0,87 0,85 0.04 0,04 :a SpA Adam AEX-index A'dam AMX-index All Share Index Brussel Bel-20 Dow Jones Euronext-100 Eurostoxx-50 Eurotop-100 Frankfort Dax-30 Hang Seng Londen FTSE-100 Madrid lbex-35 Milaan Mibtel-30 Nasdaq Composite Next-150 Nikkei-225 Parijs Cac-40 S&P500 Zurich SM 463.92 462,96 586,02 579,70 690,56 689,31 3912.86 3899,53 11381,47 11345,05 882,25 878,66 3791,40 3777,25 2890,19 2887,70 5817,02 5794,83 17330,70 17007,88 5903,40 5915,20 12067,80 12054,90 37547,00 37441,00 2163.95 2147,75 1546.87 1537,92 16105,98 15969,04 5135,69 5104,65 1302,30 1297.52 8084.18 8057,59 AXA Bancalnte: Barclays BASF Bayer Bayer.Hypo u.Vereins Banco Bilb.Viz.-Arg. BG Group Plc BHP Billiton Plc Bayer MoLWerke BNP Paribas BP British Am. Tobacco Banco Sant Central H BT Group Plc Carrefour Credit Agricole CS Group DaimlerChrysler Danone Danske Bank A/S Deutsche Bank Deutsche Post Deutsche Telekom Dexia Diageo Plc EOn EADS ENI I Ericsson BF France Telecom Gaz de France Generali Assicur GlaxoSmithKline Hennes Mauritz-B HBOS Plc HSBCHIdg Iberdrola InBev KBC Groep KPN, Kon. Lloyds-TSB Group Oreal (L) LVMI-I MITTAL STEEL A Munchner Ruckvers. National Grid Nestle N Nokia Oyj Nordea Bank AB Norsk Hydro 43000,00 43200,00 43900,00 44300,00 16,80 16,60 160,00 158,80 131,76 131,24 2369,00 2447,00 3320,00 3343,00 732,00 728,75 28,99 4,76 4,70 650,00 651,0 63,47 63,10 39,57 39,17 31,91 31,59 17.72 17,57 705,00 704,50 1032.00 1048,83 40,15 39,79 83,20 81,70 614,00 618,81 1451.00 1449.00 12.07 12,05 239,75 241.25 48,25 48,07 32.89 32,85 68.90 68,35 41,41 11,06 106,20 105,00 224.50 222,50 87,75 87,74 19,38 19,28 11.30 11/44 19,95 19,91 950,00 953,44 98,64 98,61 23,20 22,77 45,10 45,20 26,75 27.00 6,99 6,99 24.31 24,30 23,30 22,90 30.12 30.12 16,41 16,42 278,00 1001,50 953,50 28,37 40,25 90,65 9,54 523,00 78,10 78,30 24,81 116,37 16,55 91,25 168,00 278,00 995,50 945,00 28,52 39,71 522,00 77,50 77,55 24,96 116,20 16,53 91,50 173,00 Novarlis N Prudential Reckilt Benckiser Renault Repsol YPF Rio Tinto Roche Holding GS Royal Bank Scot, Royal Dutch Shell-A Royal Dutch Shell-B RWE SABMIIIer Plc Sainl-Gobain San Paolo-IMI Sanofi-Aventis SAP Siemens AG Societe Generale Statoil ASA Standard Chartered Suez Schw. Ruck N Telecom Italia-RNC Telecom Italia SpA Telefonica TeliaSonera AB Tesco Total UBS AG Untcredito Italiano 70,15 69,95 574,50 573,17 2152,00 2161,62 90,75 89,90 22,30 22,54 2722,00 2740,84 221,30 222,50 1761,00 1769,50 1883,00 1906,00 1948,00 1969,96 71.94 72,05 1019,00 1020,00 57,35 56,90 14,72 14,74 70,70 69,50 147,17 145.38 65,83 65,70 127,00 126.20 171,50 177,00 1330,00 1317,04 32.95 32.68 95,95 95,70 DOW JONES- k Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100 OVERIGE AANDELEN VS_ 1,94 2,15 13,23 43.00 372,00 52,95 70,35 1,94 2.16 13,25 42,80 369,75 53.35 70.05 1232,00 1226,52 26.90 26,90 110,00 110,00 282,25 279.00 3M Co ALCOA I nc Altria Group Inc. Amer.lntl.Group Amer.Express AT&T Inc Boeing Co Caterpillar Inc Citigroup Inc Coca-Cola DuPontde Nemours ExxonMobil Corp General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot Honeywell Int. IBM Intel Corp Johnson Johnson JPMorgan Chase Co McDonald's Corp Merck Co Microsoft Corp Pfizer Inc Procter Gamble United Technologies Verizon Commun Wal-Mart Stores Walt Disney Co BANKPAPIER- 71,12 28,77 83,72 63,75 53,30 30,56 76,63 39,85 69,83 33.96 30,54 34,89 34,30 39,02 79,28 18,25 64,27 45,46 35,71 39,65 26.12 26,64 60,78 61,46 34.52 44,09 29.97 STAATSLENINGEN. 2 1/2 grb 2 1/2 nl 04-08 2 3/4 nl 03-09 2.75 nl 05-09 3 1/2 grb 3 3/4 nl 04-14 3 3/4 nl 99-09 3 grb 3 nl 04-07 3 nl 04-10 3.25 nl 05-15 3.75 nl 06-23 4 1/4 nl 03-13 4 nl 05-37 5 1/2 nl 00-10 5 1/2 nl 98-281-11 5 1/4 nl 98-08111 5 3/4 nl 97-07 7 1/2 nl 93-23 7 1/2 nl 95-10 8 1/4 nl 92-07I-II 8 1/4 nl 92-071-11 8 3/4 nl 92-07 57.95 98,52 97.96 97.65 81,50 99.32 Travelex de volgende advies- actiekosten voor Vreemde 0.75 proc. met een mini- 1,8583 1,5624 1,5845 1,3322 0,6594 0,5189 8,2007 6,8949 0,7280 0,6403 18,0900 13,9300 313,6000 255,1900 11,4800 '8,9300 6,5000 5,0000 163,8900 137,7900 12,4400 10,1200 8,8459 7,4373 2,3250 1,8120 4,3940 3,5750 43,5600 33,5400 30,8900 25,9800 2,1096 1,6734 10,3780 8,2750 10,1200 8,5090 1.6890 1.4850 Apple Computer Bank of America Corp Chevron Corp Cisco Systems Coca-Cola DaimlerChrysler Dell Inc Dow Chemical Eli Lilly Ford Motor Goldman Sachs Group Goodrich Corp. Goodyear Tire&Rubber PACCAR Inc Time Warner Inc Xerox Corp Yahoo! Inc 67,91 52,49 67,26 20,86 44,31 53,30 55,03 8,00 154,68 40,15 11,69 57,31 16,50 14,80 29,78 Punch Technix N.V. A|ax Management Share Oranjewoud Simac Techniek Unit 4 Agresso ING Top25 Garantie Blue Fox Enterprises Nedschroef Hid Kon. De Vries Robbé Groep Gouda Vuurvast Ctac Buhrmann NV pref TKH Group SBM Offshore LogicaCMG Hunter Douglas Brunei In' De Nederlandse CMP Pharmlng Group Laurus Blnck Antonov Buhrmann Versatel Telecom DB GROCI USG People Ballast Nedam ENDEMOL 2,55 2,37 55,15 52,10 21,23 20,10 2,73 2,61 8,00 7,65 3,73 3,58 124,40121,70 53,40 52,25 32,90 32,23 14,28 14,00 483,50 57,00 51,25 2,29 47,90 47,70 26,73 25,24 30,00 109,40 109,80 61,10 60,90 14,95 15,00 23,57 29,84 16,52 49,90 66,20 49,95 50,05 22,40 22,45 46,00 46,05 32,00 32,05 68,35 68,40 10,62 10,64 14,25 13,87 13,98 CB Achmea Euro Oblig CB Achmea Nederland CB Achmea Wereld Columbia Securities Corio Delta Lloyd Dollar Delta Uoyd Donau Delta Lloyd Euro Cr Delta Lloyd Eur Fnd Delta Lloyd Investm. Delta Lloyd Jade Fnd Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Nederl. Delta Lloyd Rente Delta Deelneming.Fnd Delta Lloyd Sel. Div Diamonds Trust DIM Vastgoed DresVPV HollandHaven DresVPV Income Fund Ducatus Eur.Assets Trust European Capital Hld Eurocommercial Prop. Euro Dutch Eq.Fnd EUROCASTLE INVESTM Faxtor Credit Value FBTO Noord Amerika FBTO Euro Obligatie FBTO Nederl.Aandelen FBTO Euro Aandelen FBTO Euro Mixfonds Fortis Amerika Fd.2 Fortis Azie Fonds2 Fortis Convertible Fortis Credit HighY. Fortis Credit Fonds Fortis Europa SmCap2 Fortis Europa Fd.2 FORT.EQ.JAP.D.3DEC 27,22 27,11 17,41 17,45 16,39 16,46 185,70 189,00 53.25 52.80 9,23 9.19 13.20 13,24 48,59 48,60 10,67 10.74 112,00 18,10 17,99 44,90 44,60 33,02 33,05 35,85 35,30 11,51 219,90 219.90 33,00 31,98 21,05 21,00 27,48 13,66 13,76 27,64 27,53 17,38 17,32 18,95 18,94 25.60 25,61 71,00 71,90 38,30 37,90 105,40 106,20 107,20 107,20 257,00 256,80 529,50 522,00 326,50 325,80 66,50 67,00 -BELEGGINGSFONDSEN- Fortis Nasdaq Fonds Fortis Nederl. Fd.2 Fortis Obam FB OBL DIV FD Fortis Pro Ambitieus Fortis Pro Neutraal Fortis Pro.Voorzicht Fortis Pro.Defensief Fortis Pro.Offensief Fortis Vastgoed Fd. Friesland Aandelen Friesland Eurorente Holland Amerika Fds Holland Europe Fund Holland EuroSelectie Holland Obl.Fonds Holland Pacific Fund Holland Selektie Fnd Holland Wereld Fonds Holland Fund Homburg Invest CI.A iSharesCorp. Bond IdB Alchemy IdB Eq Income IdB Glob.Conv IdB MM Emerging Comp IdB MM Intl Equity IdB Real Estate Eq ING AEX Shadow ING Basic Materials ING Biotechnologie ING Comm Tech Fonds ING Cont.Click Fd US ING Daily Con.Goods ING Dutch Fund 41,00 41,00 668,50 676,50 123,80 123,50 258.10 257,80 146,40 147,00 143,00 142,90 1262,00 1262,50 135,90 135,80 155,50 155,50 223,00 220,10 23,86 25,94 25,75 17,35 17.45 67,60 67.60 30,75 30.75 68,30 68.45 63,90 63,90 84,25 84,35 31.50 31.60 85,00 84,65 3,51 3.50 121.86 122.17 35.50 35,80 49,00 49,00 44,20 44,70 36,10 36,10 197,70 200,00 99,50 99,30 47.80 47,75 ING Duurzaam Rend. ING Emerg.East.Eur.F ING Energy Fund ING Europe Growth ING Euro Obligatie ING Europ.Small Caps ING Euro Credit ING Europe Fund ING Financials Fund ING Global Fund ING Global Growth ING Health Care Fund ING High Yield Obli. ING Hoog DivAandelen ING CONT CLICK EUR ING Industrials Fund ING Intl.Oblirente ING Internet Fund ING I T.Fund serie 1 ING Japan Fund ING FirstClass Obli. ING Luxury Con.Goods ING North America ING Obligatie Fonds ING Onroerend Goed ING Premium Dividend ING Protected Mix 70 ING Protected Mix 80 ING Protected Mix 90 ING Telecom Services ING Utilities Fund ING Verre Oosten IntereffektJap.AandB IntereffektJap.WarrA INTEREFFEKT CHINA 17,95 71,40 51.35 21,28 32,65 47,85 Indocam Himalayan Fd iSh FTSE 100 Fd iSh.FTSEurofirst 100 iSh FTSEurofirst 80 iSh.EurSTOXX50 oct,3 iSh STOXX50 oct.3 iShares AEX iShares China 25 iShares DJ AS/Pac iShares DJ Midcap DJ EUROSTOXX SMALL ISHARES ESTOXX GRO ISHARES ESTOXX DIV ISHARES ESTOXX VAL iShares Eur GovBD ISHARES E INF-LINK iShares Europ ExUK iShares Japan iShares MSCI BRASL iShares MSCI E EUR ISHARES EM MARKETS ISHARES EAST EX-JP ISHARES KOREA ISHARES TAIWAN ISHARES WORLD iShares North Amer iSharesS&P500 ISHARES USD TRE8D ISHARES FTSE/EPRA Japan Convertible Lanschot Dutch Eq Fd Lanschot Euro Credit Lanschot Europ.Eq.F, Lanschot Far EastÈq Lanschot Glob.Bond 11,63 11.65 38,07 37,97 35,04 34,96 46,73 46,78 60.57 58.90 20.39 20,31 42.58 42,49 26,55 26,58 26,50 26,46 29,80 .29,73 29,46 29,27 130,81 130.95 155.79 157.48 25,84 10,78 23,81 24,13 23.42 24,47 21.92 24,20 22,50 19,57 10,10 94,73 29,20 34,13 38,12 49,06 Lanschot Glob.Eq.F Lanschot ICT Fonds Lanschot Manager B Lanschot Manager C Lanschot Manager D Lanschot Manager E Lanschot Opportunity Leveraged Cap.Hld B Leveraged Cap.HId-A MEI-Roe en Bul.Fnd Middle Europe Real E Nieuwe Steen Inv. OHRA Aandelen Fonds OHRA Care Fonds OHFtA Comm.Technol.Fd OHRA Internet Fonds OHRA MedTechn.Fonds OHRA Milieutechn Fd OHRA Multimedia Fd. OHRA New Energy Fds OHRA Oblig Div.Fds OHRA Onroerend Goed OHRA Spaardividend OHRA Totaal Fonds Optimix America Fund Optimix Emerging (F) Optimix Europe D Optimix Income C Optimix Mix Fund (E) Orange Oranje Part. Orange Eur.Midcap Fd Orange Eur.Property Orange Eur Smallcap Orange Eur.Largecap Orange Fund Orange Largecap Fund Orange SeNSe Fund Orange Wine Fund Pacific Rim Conv.Fd Postbank Aandelen(l) 36.98 36,75 9,17 9,13 24.39 24.43 24.15 24,25 23.99 24,03 23,61 23,62 49,38 49,27 157.90 157,50 204,40 204,60 20,55 20,55 23,11 23.15 20,51 15,13 17,98 31,35 79,75 20.55 44.45 43,85 113,00 113,50 36,35 36,35 31.75 31.85 95,00 95,00 22.25 22,15 26,00 26,05 25,55 25,87 25,90 25,30 142,30 143,10 32,56 57,05 56,80 21 oug 462,96 -0,96 EURO/DOLLAR 21 aug 3,584 -0,025 QOW JONES 10840 10700 Postbank Amerika (3) Postbank Beleg.fonds Postbank Biotec.(IO) Postbank Com.Technol Postbank Duurz All 1) Postbank Easy Blue Postbank Euro Aand. Postbank Euro ContCI Postbank Euro Oblig. Postbank Euro SmCps Postbank Farmaciefds Postbank Fin.Wrld(3) Postbank Hoog Div.6 Postbank Hoog DivObl Postbank slnternetf. Postbank ITFonds(l) Postbank Jap Continu Postbank Multimed(4) Postbank Nederl.(2) Postbank Obligatie Postbank Opk.Land(4) Postbank Vastgoedfds Postbank Wereldm.(2) Robeco Balanced Mix Robeco Divirente Robeco Duurz Aand A Robeco Dynamic Mix Robeco Euro Obl.Div. Robeco Growth Mix Robeco Hoog Dividend Robeco High Yld Obl Robeco HollandsBezit Robeco Safe Mix Robeco Solid Mix Robeco Young Dynamic 19,92 37.61 15,16 9,05 21.67 23,41 26,25 29.02 Rolinco 6,50% CumPr Rorento Select Winner Fund SNS Amerika Aand.Fds SNS Azie Aand.Fonds SNS Duurzaam Aandfds SNS Euro Aandelen SNS Euro Mixfonds SNS Euro Obligatief. SNS Euro Vastgoedfds SNS Euro Liquiditeit SNS Hoogdividend SNS Ned Aandelenf. SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Optimaal Paars SNS Wereld Aand.Fds streetTRACKSSM AEX T&P Allegretto Fd Transpacific Fund Triodos Groenfonds Triodos Meerw Aand 8 Triodos Meerw.Mix Triodos Meerw.Obl.C MEI-Tsj.&Slow.Fd Vastgoed Mixfonds VastNed Offices VastNed Retail Wereldhave Wereldhave o/naam W.P StewartHold.Fund 27,00 26,90 138,00 145,00 23,49 23,31 48.55 41,92 41,98 6,60 6,74 14,08 13,87 20,80 20,21 23.05 22.85 26.35 26,10 26.58 26,77 24.69 24,77 60.70 60,65 22,32 22,33 23.59 23,27 52.70 5280 28.94 28.99 31,11 31,46 33,14 33.38 15,04 14,97 17,29 1784 46.95 46,89 11.06 10,72 15280 151.40 56,80 56,30 23,98 27.40 28,96 28,04 1,70 26,65 64,00 83,70 NIET-EURONEXT GENOTEERDE FONDSEN- aaf stable eurobndb aegon deposito fd aegon europ. mixf nl aegon mix fund aegon rente fund dresdnervpveur.fd hoogeh.pp aandfd.int hooge h pp aandfd.nl nn aandelen fds nn europa rente fds pyramidefonds rabo leden cerU 98,60 38,07 29.27 61,06 16.22 10,93 18,04 14.78 98.79 38,07 29,26 60,41 16,24 20,46 19,21 87,99 26,20 112,95 rabo leden cert,III ro europ.midc.eq.D ro food agr.eq. robeco em.mkts eq D robeco energy eq. D robeco europ equit D robeco it equities robeco north am eq D robeco telecom eq. sns euro-aand.plusfd sns ned.aand plusfd sns-obligatieplusfonds sns-spaarbewustfonds 52,95 79,19 51,69 51,30 77.37 99,57 3987 56.85 31.39 42,50 33,98 51,70 51,20 76.97 97,99 92,92 38.98 56,56 31,30 42,46 33,92 12,00 128 0 7,50 8.90 9.25 3.93 2.39 2,48 3.77 3,12 3,20 2,56 39,00 40,00 2,56 4,55 4,62 1.54 3.25 3,30 1.54 AMSTERDAM - De meeste koersenborden op de Euro pese beurzen zagen g' ren de winsten van de afge lopen week deels verdam pen. De gehele handelsdag kleur den vrijwel alle indices root' maar de verliezen waren nu groot. Er was een gebrek aa bedrijfsnieuws, waardoor slechts weinig beleggers ac tief waren. Alleen de automati seerder LogicaCMG kwam met nieuws, waarop sledit werd gereageerd. Het aandeel verloor 7,1 procent. Van invloed op de koersen was verder de olieprijs. D zat gisteren in de lift en steeg op de termijnmarkt in New York tot 71,80 dollar per val Aanleiding voor de duurdere olie is de mededeling van Iran dat het doorgaat met de verrij king van uranium. De AEX-index in Amsterdam noteerde aan het slot van de handelsdag 462,96 punten, een verlies van 0,96 punten of wel 0,2 procent. De gehele Europese technolc- giesector bevond zich gisteren in een dip. In Nederland no teerde chipmachineproducent ASML een min van 0,9 pro cent. Vrijwel onderaan de AEX stond automatiseerder Getro- nies, met een verlies van 1,9 procent. Automatiseerder Ordina (plus 0,9 procent) was een van de sterkste stijgers op de lijst van middelgrote fondsen. Onder de hoofdfondsen in Amster dam waren slechts enkele stij gers te bekennen, namelij*- Ahold, Shell, TNT en SBM Offshore. ANP NEW YORK - Wall Street is de week in mineur begon nen. Oplopende olieprijzen en een winstwaarschuwing van de doe-het-zelfketen Lowe's leidden gisteren tot de vrees dat consumenten minder besteden. Na uitspraken van Iran dat hei land zijn nucleaire programma voortzet, liep de olieprijs m New York met 1,9 procent op tot 72,50 dollar. ExxonMobil profiteerde daarvan noteerde 1,1 procent hoger. Daarmee schaarde het hoofdfonds zien in de kopgroep van de Dow-Jo- nesindex. Aluminiumreus Al coa was met een plus van V procent winnaar. Verliezer hadden echter de overhand. De Dow-Jones sloot 0,3 pro cent lager. De index daal - 36,42 punten tot een stano van 11.345 punten. De b«r 500-index eindigde 0,4 pro cent in de min op 1298 pu ten. De Nasdaq verloor 0,8pro cent op 2148 punten. De euro noteerde een slotv 1,2890 dollar tegen 1,2910doi- lar in Europa. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 6