Geheime dienst slecht beveiligd ir PZC Enge ziektes komen mee met warm weer Reclamecampagne Ikea wekt woede op Politie beëindigt actie Greenpeace in Eemshaven e1 Nederlanders werken door na het winnen van loterij Slijmen werkt alleen als er niet wordt overdreven Verdachte ex-BVD'er ontkent stelen en verkopen van documenten dinsdag 22 augustus 2006 Eerst genieten dan pas kinderen DEN HAAG - Vrouwen worden op steeds latere leeftijd moeder. Van een kwart van de 188.000 kinderen dié vorig jaar werd geboren, was de moeder op dat moment ouder dan 35; 6500 moeders waren bij de geboorte van hun spruit veertig jaar of ouder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren gemeld. Sinds 1970 is het aantal veertig-plus moeders niet meer zo hoog geweest. Destijds kregen vrouwen rond hun veer tigste hun zoveelste kind. Nu wordt een kwart van de vrouwen van veertig jaar en ouder voor het eerst moeder. Vrouwen stellen hun zwangerschap steeds langer uit. De helft van de vrouwen geeft aan nog van haar vrijheid te willen genieten voor zij een baby krijgt. Ruim een kwart van de latere moeders wil eerst voorrang geven aan de carrière. Het ontbreken van een partner speelt ook een rol bij het krijgen van kinderen op latere leeftijd, net als de twijfel op jongere leeftijd of zijwei kin deren willen. GPD Nijs verlaat Tweede Kamer DEN HAAG - Oud-staatssecretaris Annette Nijs verlaat de politiek. Nijs, Tweede Kamerlid voor de VVD, wil Chi nese bedrijven adviseren. De vroegere bewindsvrouw keerde onlangs terug van een verblijf van een maand in China. Nijs oriënteerde zich in het bedrijfsleven naar de moge lijkheden om internationale Chinese ondernemingen te adviseren over het opereren op de wereldmarkt. De WD-politica zegt haar politieke activiteiten te beschou wen als een zijstap. Bij haar afscheid als staatssecretaris van Onderwijs had ze al laten weten Chinees te zullen stu deren. ANP Consument helpt graag zichzelf LEUSEN - Geld overmaken of brochures bestellen zon der menselijke tussenkomst: de meeste consumenten ma ken graag van dit soort diensten gebruik. Vanwege de snelheid en het gemak zegt bijna driekwart van de men sen tevreden te zijn met deze zogeheten selfservice, aldus bureau MarketResponse gisteren. Vooral bij banken, telefoonbedrijven en energiebedrijven maken mensen hier gebruik van. Volgens het onderzoeksbureau heeft 52 procent van de Ne derlanders wel eens gebruikgemaakt van selfservice. Zij maakten bijvoorbeeld geld over via internet of de tele foon zonder direct contact met een medewerker van het bedrijf. GPD Man belt niet-handsfree en scheurt ROOSENDAAL - De politie heeft zondag een 21-jarige in woner van Halsteren aangehouden die met meer dan 200 kilometer per uur over de A58 raasde en bovendien niet-handsfree telefoneerde. De man is voor de tweede keer binnen twee jaar zijn rijbewijs kwijt. Hij had al eer der fors te hard gereden, zei een woordvoerder van de po litie gisteren. De snelheisduivel werd opgemerkt door een motoragent op de A58 ter hoogte van Roosendaal, waar een maximum snelheid van 120 km geldt. De agent slaagde erin de auto mobilist aan te houden toen die moest afremmen voor de verkeersdrukte verderop op de weg. ANP door Rob Hird Pandora spreekt van een goedko pe reclametruc: ,-,Spelen met AMERSFOORT - De reclame- taal is je bewegen op glad ijs. campagne rond de opening van Voor je het weet discrimineer je een nieuwe Ikea-vestiging in of beschadig je mensen." Amersfoort is velen in het ver- Zo voelt ex-psychatrisch pa- keerde keelgat geschoten. Men- tiënt Riet uit Ermelo dat ook. sen met een psychiatrisch verle- De schrik sloeg haar om het den hebben aanstoot genomen hart toen zij op de deurmat een aan de leus 'Rijp voor 'n inrich- envelop vond met het opschrift ting?'van het Zweedse woonwa- 'Rijp voor 'n imichting?' Zij renhuis. voelde zich zeer aangesproken: „Je moet het zelf maar hebben Belangenorganisatie, stichting meegemaakt. Dan laat je het Pandora, noemt de campagne wel uit je hoofd daar grapjes onkies en ondoordacht. „Ikea over te maken." Net als veel an- vindt het kennelijk grappig om deren kan zij geen begrip op- zo aandacht te vragen voor de brengen voor het verzoek van nieuwe vestiging, maar wij Ikea de toegezonden poster niet", aldus een woordvoerster. 'Rijp voor 'n inrichting' voor het Ook de Cliëntenbond in de Gees- raam te hangen, telijke Gezondheidszorg ziet de Ikea Nederland betreurt het humor van de campagne niet. mensen te hebben gekrenkt. „Het duidt in elk geval op wei- „Het is nooit onze bedoeling ge- nig besef van wat dit bij onze weest wie dan ook opzettelijk te doelgroep aanricht." De recla- kwetsen. Wij wilden slechts op me beperkt zich niet tot een en- spraakmakende wijze de aan- kéïe woordspeling, het woonwa- dacht vestigen op onze opening renhuis meent dat de opening in Amersfoort. Wij hebben trou- van het nieuwe filiaal 'een groot wens ook positieve reacties ont- gekkenhuis' wordt met 'waan- vangen op de campagne." De zinnige' aanbiedingen en 'krank- vestiging Amersfoort opent deze zinnige prijzen'. week haar deuren. GPD door Jan Salden ken. Nederlanders wijken met hun 'wensenlijstje' niet af van DEN HAAG - Een huis kopen, andere Europeanen. Wel valt op een reis maken en sparen. Dat dat Fransen het gulst zijn (43 zijn de belangrijkste zaken procent zou een deel van het be waar Nederlanders hun geld drag weggeven), terwijl de helft aan zouden besteden als ze de van de Duitsers het prijzengeld Jackpot of hoofdprijs in de lote- zou beleggen, rij zouden winnen. Dertien pro- De meeste Nederlanders (87 pro cent zou stoppen met werken. cent) zeggen dat ze na het win nen van de Jackpot gewoon Dat blijkt uit onderzoek van de door zouden blijven werken. In Staatsloterij naar het winnen andere landen, op Engeland na van een loterij. Het onderzoek is (82 procent), ligt dat percentage ook gehouden onder inwoners nog hoger. De Duitsers hebben van Duitsland, Engeland, Frank- de minste behoefte hun baan op rijk, Italië en Spanje. te zeggen: slechts 5 procent zou Op de vraag 'Wat zou je doen dat doen. met één miljoen?' antwoordt 41 Spanjaarden zijn het meest opti- procent van de Nederlanders als mistisch over hun kansen ooit eerste met 'een huis kopen'. Van de hoofdprijs in de loterij te win de Nederlanders zou verder 27 nen. Eén op de vier noemt die procent (ook) gaan reizen, 26 kans 'waarschijnlijk' of 'bijna procent geld op de bank zetten, zeker'. eveneens 26 procent geld wegge- Bij de Nederlanders is dat ven en 22 procent een nieuwe au- slechts één op de tien. De Engel- to kopen. Het aflossen van schul- sen zijn het negatiefst over hun den komt in de meeste Nederlan- kansen. Meer dan de helft denkt ders niet op. Vijftien procent dat het 'onmogelijk' is de loterij zou het geld daar voor gebrui- te winnen. GPD (jnnr_M_arc|it Spaak fljMEGEN - Slijmbillen en vloiers kunnen veel succes heb ben met hun gedrag, als ze ten minste goed opletten dat ze niet overdrijven. Ook moeten ze zorgen dat ze ge ldwaardig blijven voor buiten- staanders, die de complimenten aan het adres van een ander aan horen. Dat blijkt uit een onderzoek van sociaal psycholoog Miquelle Marchand. Marchand, die in sep tember promoveert aan de Rad boud Universiteit in Nijmegen, toont aan dat de mening over een slijmbal die door de mand is gevallen, steeds negatiever wordt. Een slijmbal moet zorgen dat hij complimentjes geeft, waarin de gevleide zichzelf denkt te her kennen. Bij overdrijving steekt achterdocht de kop op. De ge vleide gaat zich dan afvragen of er mogelijk verborgen bedoelin gen zijn, zo heeft Marchand vast gesteld. Als blijkt dat iemand ie dereen probeert te vleien, voe len de meeste mensen zich ge kwetst en bedrogen en oordelen ze negatief. Het onderzoek van Marchand toont aan dat buitenstaanders - mensen die complimenten voor een ander aanhoren - de bijbe doelingen eerder opmerken dan het doelwit zelf. Ze vinden de slijmbal al meteen minder aar dig en oprecht, stelt de promo venda. En wanneer de achterdocht een maal is gewekt, raakt de ander steeds meer overtuigd van ver borgen bedoelingen. ANP hor Alex Boaers DEN HAAG - Heel wat mensen halden vijf jaar geleden hun schouders er nog voor op. Het klimaat veranderde, dat was ze ker, hel zou warmer worden. Maar dat daarmee ook Zuid-Eu- topesc en Afrikaanse ziektes en plagen deze kant op zouden ko men was toch nog wel erg ver van het bed. Een uitbraak van de Zuid-Euro- pese blauwtongziekte laat zien dat de waarschuwing niet hele- Jniaal onterecht was. Wij hadden al de eikenprocessierups, de door teken overgebrachte ziekte van Lyme, die sterk oprukt en 20 nu en dan een beestje dat geï soleerd en bij toeval de kop op steekt en net zo snel weer ver- dwijnt-. Wat komt er nog? Volgens vïrusdeskundige A. Osterhaus is het onbegonnen werk om een een opsomming te geven van ziektes die ons en on ze planten en dieren bedreigen hij het warmer worden van het klimaat. „Het hangt van zo veel factoren af", zegt Osterhaus. .«et westnijivirus (van oor sprong Afrikaanse vogelziekte), dengue of knokkelkoorts (griep- achtige ziekte via tijgermuggen verspreid) en malaria rukken langzaam op, dat is aantoon baar." Maar voor andei'e bedreigingen gelden volgens Osterhaus ande re criteria: „De opwarming van de aarde gaat heel langzaam. Misschien raken in die tijd wel andere factoren van invloed op ziekten. Er zullen knagers ko men die onze inheemse boom- en plantensoorten bedreigen, maar een voorspelling welke en wanneer, daar zal niemand zich aan wagen." Veel hangt volgens viroiogen, epidemiologen en andere medici af van de aanwezigheid van een voedingsbodem voor de ziekten. Het gaat niet alleen om hogere temperaturen. Bij malaria geldt bijvoorbeeld dat er voldoende malariamuggen moeten zijn en voldoende zieke mensen om die malariamuggen te infecteren zo dat ze weer andere mensen ziek kunnen maken. Vakantie Voorzitter D. Overbosch van de Landelijke Werkgroep Tropi sche Geneeskunde en internist bij het Havenziekenhuis in Rot terdam twijfelt daarom of mala ria wel ooit echt voet aan de grond kan krijgen. Volgens Over bosch herkennen huisartsen ma laria onmiddellijk als een Neder landse patiënt het heeft omdat nogal wat mensen er de laatste tijd mee besmet zijn als ze terug komen van vakantie. „Omdat malaria in Nederland heel goed te behandelen is, is de kans dat iemand ziek over straat loopt erg gering." Bedreigingen kunnen volgens hoogleraar virologie J. Vlak van Wagening'en Universiteit ook uit een andere hoek komen: nieu we, onbekende virussen. „Als je een liter zeewater analyseert, dan vindt je zo tientallen virus sen die nog niet beschreven zijn en die waarschijnlijk ook nog geen ziektes veroorzaken", zegt Vlak, die is gespecialiseerd in garnalen. „Maar wat de virus sen doen als de temperatuur van het water verder stijgt, of stro mingen veranderen, is onbe kend." Ook de Nederlandse kreeften, krabben en garnalen kampen met de temperatuurstijging. „In de afgelopen jaren hebben we tien nieuwe onbekende virussen gevonden bij garnalen", zegt Vlak. Daarnaast is volgens hem het White Spot Syndrome-virus op komst. Een virus dat veertien jaar geleden voor het eerst in China opdook en nu al wordt ge vonden bij krabben en kreeften in Zuid-Europa. Als het water in de Noordzee warmer wordt, dan kan het ook hier heen ko men en andere geleedpotigen be dreigen. Afgezien van totaal onbekende nieuwe ziekten is Nederland vol gens de deskundigen in de mees te gevallen goed voorbereid op de komst van virussen. Alle be kende dier- en mensenziekten die een bedreiging vormen zijn Een medewerkster van het Centraal Dieren Lab, mnggenafdeling voor Malariaonderzoek, vult bakjes met glucosevloeistof, het voedsel voor muggen. foto Bert Beelen/GPD vastgesteld en beschreven. „Kijk eens hoeveel draaiboeken er liggen bij de Landelijke Coör dinatiestructuur Infectieziekte- bestri jding voor het geval dat een virus of ziekte de kop op steekt", zegt internist Over bosch. Vii'oloog Vlak plaatst hier een kanttekening bij. „Herkent iede re dierenarts de symptomen van de verschillende exotische dier ziekten", vraagt hij zich af. „Huisartsen herkennen pokken ook niet meer. Ze hebben er niet meer mee te maken." Hoger peil Osterhaus schat de huisartsen hoger in. De GGD's hebben vol gens hem de afgelopen jaren heel veel gedaan om de kennis van huisartsen op een hoger peil te brengen. Osterhaus zelf heeft naar eigen zeggen met medewer kers van de Erasmus Universi teit en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu veel werk verricht om de diagnostiek van dierziekten klaar te hebben voor het geval deze ziekten naar Nederland overspringen. Of al het gevaar daarmee is afge wend, durft Osterhaus niet te be loven. „Het grootste gevaar is de natuur zelf." GPD rfnnrFfirdi Schrooten den HAAG - De beveiliging van geheime stukken bij de Bin nenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de voorloper van de AI- VD, rammelde in de jaren rond Je millenniumwisseling. Kasten vol gevoelige documenten ston- ilenin strijd met de regels veel vuldig open. Er kon eenvoudig gekopieerd worden en personeel 'kon stukken meenemen die het hoofdgebouw in Leidschendam niet uit mochten. Dat zegt een voormalig geheim agent. De ex-BVD'er (50) stond gisteren in een tussentijdse zit ting voor de Haagse rechtbank wegens het lekken van staatsge heimen aan 'topcrimineel' Mink K De stukken belandden bij De Te legraaf, die op basis daarvan meldde dat: de groep van Mink t miljoenen reserveerde voor het omkopen van politie- en jus- liiiepersoneel. Ook schreef De Telegraaf over li quidaties met door de politie in- beslaggenomen wapens, die voor de gelegenheid werden 'uit geleend'. Hard bewijs voor de corruptie is nooit op tafel geko men. Volgens een getuige heeft de ex-BVD'er de documenten (voor 300.000 euro aan Mink K. verkocht. 'De voormalig geheim agent ont kent BVD-clocumenten te heb dijen meegenomen, laat staan ver kocht. Hij beweert dat hij het (slachtoffer is van een wraakac tie van een ex-vriend en -zaken relatie. Deze medeverdachte heeft ver klaard dat hij de stukken heeft i gestolen bij de ex-BVD'er thuis. •Die laatste zou de staatsgehei- ANW-uitkering gaat omhoog DEN HAAG - Weduwen met een ANW-uitkering krijgen er ruim 100 euro per jaar bij. In ok tober krijgen alle nabestaanden, halfwczen en wezen die recht hebben op een ANW-uitkering eenmalig 96,60 euro op hun bankrekening overgemaakt. Vanaf november krijgen zij iede re maand 9,66 euro extra. Dat' staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken). Het kabinet wil zoiets doen aan de vaak slechte inkomenspositie van ANW'ers. Het extraatje wordt niet verre kend met de bijstand. De maximale ANW bedraagt nu 1065,83 euro bruto per maand inclusief vakantiegeld. GPD Op de zijkant van het koelschip Mumrinskiy schilderen actievoerders van Greenpeace de leus 'Stop Pirate Fishing'. foto ANP van onze redactie binnenland EEMSMOND - De politie heeft gistermiddag samen met de Mo biele Eenheid een actie van Greenpeace Nederland in de Eemshaven beëindigd. De mi lieuorganisatie blokkeerde sinds vijf uur 's ochtends het 85 meter lange Russische koelschip Mumrinskiy, omdat dat betrok ken zou zijn bij de invoer van il legale partijen kabeljauw. Een politiewoordvoerster zei gis teren dat alle actievoerders van het schip zijn gehaald en aange houden. Zij boden geen verzet. De actievoerders worden be schuldigd van overtreding van de scheepvaartwet. Volgens Greenpeace is het schip zeer waarschijnlijk vaker be trokken geweest bij de invoer van illegale partijen kabeljauw in Nederlandse havens. Met haar actie hoopte de milieuorga nisatie de Algemene Inspectie dienst van het ministerie van Landbouw (AID) te bewegen het schip te controleren. Een AID-woordvoerder liet weten dat op het Russische schip een reguliere controle is uitgevoerd. Volgens hem stond die al op de agenda en had die niets te ma ken met de actie van Green peace. Tijdens de inspectie zijn geen onregelmatigheden gevon den. Het schip mag daarom ge woon in de Eemshaven lossen. Aan boord waren zeven actie voerders. Twee mannen blok keerden een kraan, vijf anderen de laadkleppen. De havenautoriteiten in het Franse Marseille en vissers uit deze stad dwarsbomen de komst van een schip van Greenpeace, de Rainbow Warrior II. De vis sers hebben aangekondigd het schip de toegang tot de haven te zullen beletten indien het zoals gepland later deze week wil aan meren. De autoriteiten hebben een eerder gegeven toestemming om aan te leggen, weer ingetrok ken. De tonijn is in gevaar door over- bevissing, meent Greenpeace, die dat ook in de haven van Mar- seille voor het voetlicht wil bren gen. De Marseillaanse vissers en visverwerkers zijn daar volgens woordvoerder M. Kahoul ra zend over. Zij staan onder zeer strenge controle en indien er sprake is van overbevissing, dan komt dat door Aziatische tonijn vissers. Greenpeace is uit op 'publieke disinformatie' en bestaat uit een 'groep ecologische extremisten' zo meende Kahoul van de lokale tonijnproducenten. ANP/AFP men onder zijn bed hebben be waard. Een leugen, meent diens advocaat B. Martens. Volgens de raadsman heeft de ex-zakenpartner zijn belastende verklaring afgelegd uit woede over twee mislukte zakendeals met de ex-BVD'er. Die kreeg in 2001 na een ontslagprocedure bij de kantonrechter een vertrek premie van 125.000 gulden van de BVD, waarmee hij een aanne mersbedrijf begon. Bij twee za kelijke transacties zou de ex-BVD'er zijn toenmalige za kenpartner voor tienduizenden euro's hebben gedupeerd. Huisregels Volgens advocaat Martens kun nen door de slechte [beveiliging indertijd 25 a 40 BVD'ers de do cumenten uit het pand van de ge heime dienst hebben gesmok keld. De AIVD wil daar niet op reageren. Een woordvoerder meldt dat de dienst nog steeds onderzoek doet naar het lek en naleving van de huisregels in de tijd dat de verdachte oud-ge heim agent werkte. De rechtbank ziet geen enkele reden om het voorarrest van de ex-BVD'er op te heffen. „Als iets de rechtsorde schokt, dan is het wel dit soort zaken", doelde de rechtbank op het lekken van staatsgeheimen. De stukken mo gen van de rechter worden toege voegd aan het strafdossier, zo dat de verdachte zich optimaal kan verdedigen. De Rijksrecherche heeft aangif te gedaan van tien ontbrekende pagina's uit het BVD-dossier dat De Telegraaf heeft terugge geven. Het is niet duidelijk of de journalisten ooit over deze pagi na's hebben beschikt. Ook wordt nog onderzocht of de ont brekende pagina's wel staatsge heim zijn, aldus justitie. Onduidelijk is ook of de stuk ken openbaar worden gemaakt tijdens de inhoudelijke behande ling. Die is pas over twee tot drie maanden, ook omdat nog zestien getuigen worden ge hoord. Onder hen ook Mink K. die gevangen zit in Schevenin- gen. Advocaat Martens: „Vreemd genoeg heeft tot nog toe niemand hem gevraagd of hij de staatsgeheimen van mijn cliënt heeft gekregen.GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 5