Toerisme is nieuw kolonialisme PZC Ons zonnestelsel krijgt er mogelijk drie planeten bij t PZC Anglicaanse Kerk noemt goede ecologie een zaak van gerechtigheid Het wordt niks met rechts in november Jozias van Aartsen verguisd en bejubeld 22 augustus 1956 dinsdag 22 augustus 2006 door Wim Schrijver De anglicaanse bisschop van Londen, Richard Chartres, deed vorige maand een paar ge peperde uitspraken. „Egoïsti sche keuzes als een vliegreis voor een vakantie of de aan schaf van een grote auto, zijn een teken van zonde." Christe nen, wilde de bisschop maar zeggen, nemen vaak hun verant woordelijkheid niet in een we reld vol onrecht. Chartres is voorzitter van een nieuwe, grote milieucampagne van Anglicaanse Kerk onder het motto 'Goede ecologie is een zaak van gerechtigheid'. De Nieuw-Zeelandse predikant Ron O'Grady hoopt dat de keer zijde van het toerisme in de cam pagne ruim belicht wordt. „Er zijn maar weinig westerse lan den waar de kerken hier veel aandacht aan geven." O'Grady roept ook op tot bezinning. Hij doet dit in zijn net verschenen boek De dreiging van toerisme, een publicatie van de Wereld raad van Kerken (WvK). De toe ristenindustrie heeft al geruime tijd de aandacht van de wereld wijde oecumene. Sinds bijna een kwart eeuw is er zelfs de spe ciale Oecumenische Coalitie voor Toerisme, Ecot. De bezorgdheid over de steeds verder uitdijende toeristenindus trie, werd het vorig najaar kern achtig samengevat door domi nee Sam Kobia, secretaris-gene raal van de WvK. „Toerisme heeft het in principe in zich om goed te doen, maar het is helaas verworden tot een verschijnsel met in het kielzog enorme aan tallen slachtoffers." De grote schade die wordt aangericht aan natuur en cultuur laat zich raden wanneer je de omvang van het toerisme kent, gelooft O'Gardy. „Iedere dag van het jaar zijn drie miljoen toeristen onderweg. En dat aantal neemt ieder jaar toe. Nu al is toerisme een van de belangrijkste veroor zakers van bijvoorbeeld de op warming van de aarde." Vol gens O'Grady zijn er voorbeel den te over hoe toeristen samen de plekken die ze juist om hun schoonheid bezoeken, onherstel bare schade toebrengen. „Neem de cruiseschepen die groter en groter worden. Tijdens een be zoek aan een koraalrif vernie tigt het anker van één cruise schip een stuk oceaanbodem ter grootte van een half voetbal veld." Kritisch doen over toerisme is welhaast vloeken in de kerk, weet O'Grady uit ervaring. „Wat eens een luxe was voor en kelingen, is nu een recht voor ie der. En inderdaad, het is fijn om te reizen, het verbreedt je hori zon. Maar durf ook de keerzijde te zien. Durf te zien dat de toe risteninvasie op steeds meer plaatsen het effect heeft van een sprinkhanenplaag. Schuldgevoel Alle tegenwerpingen heeft hij al talloze malen gehoord. Bijvoor beeld deze: 'Toerisme is de beste manier om een arm land te hel pen' of 'Toerisme zorgt ervoor dat dictatoriale regimes zich in houden uit zorg voor hun inter nationale imago'. O'Grady: „Op die manier heb je als toerist geen schuldgevoel, maar voel je je zelfs een weldoener." Zeker, zegt hij, er zit een kern van waarheid in dergelijke argumen ten, maar ook niet meer dan dat. Neem dat laatste voorbeeld, over die regimes. „Dictators als Papa Doc Duvalier in Haïti en Fidel Castro van Cuba gebruik ten juist toerisme als excuus om de oppositie verder de mond te snoeren, omdat onrust het toeris me zou bedreigen." Maar, verbetert toerisme dan niet de economie van een arm land? „Nee, dat is in veel geval len een illusie. De komst van de industrie verslechtert vaak juist de positie van de man in de straat, omdat de prijzen van da gelijkse levensbehoeften door schaarste omhoog schieten." O'Grady: „De Verenigde Naties hebben berekend dat zo'n 80 procent van de toeristeninkom sten naar de luchtvaartmaat schappijen, hotels en andere be drijven van buitenlandse inves teerders gaat. Volgens de VN 'Radicaal rechts' wil maar geen eenheid worden. Politi coloog Gerrit Voermans ziet het voor de komende verkie zingen daarom ook somber in voor mensen als Wilders, Pas tors en Eerdmans. door Mark van Assen Bart Jan Spruyt is lang niet de eerste en waar schijnlijk ook niet de laatste die de handdoek in de ring gooit. De conservatief zegde vorige week de Groep Wil ders vaarwel, omdat hij niet uit de voeten kan met de 'ver splintering van de rechter flank van het politieke spec trum'. Het is een zootje op rechts. En Spruyt, oud-direc teur van de denktank Ed mund Burke Stichting, ziet dat op korte termijn niet meer goed komen. Wie nu, ruim vier jaar na de opkomst van Pim Fortuyn, be ziet wat er is geworden van die brede volksbeweging die vond dat alles anders moest, kan moeilijk tot een andere conclusie komen. Leefbaar Nederland, de partij die For tuyn de politiek binnenlood ste, is helemaal van het toneel verdwenen. In 2002 kreeg zij nog twee Kamerzetels, maar nu kampt de partij met grote geldproblemen en doet zij niet mee aan de verkiezingen. De Lijst Pim Fortuyn wil ook maar niet in rustig vaarwater terechtkomen. Kamerlid Joost Eerdmans is openlijk op zoek naar een ander podium, Hilbrand Nawijn moest weg vanwege zijn te goede banden met de Vlaamse nationalist Fi- lip Dewinter, Margot Krane- veldt stapte over naar de Pv dA en vorige week nog sprong fractieleider Gerard van As met veel kabaal aan boord bij ex-collega Nawijn. Van Marco Pastors, die als wethouder furore maakte met Leefbaar Rotterdam, is zo vlak voor de verkiezingen van november nog steeds niet dui delijk wat hij gaat doen, en met wie. Misschien met Eerd mans, misschien met ex-VVD' er Geert Wilders en diens Par tij voor de Vrijheid, mis schien met Rita Verdonk. Gerrit Voerman, hoofd van het Documentatiecentrum Ne derlandse Politieke Partijen, kan de vertwijfeling van Spruyt dan ook goed begrij pen. „Ik ben het ook met hem eens. Als je iets wilt rechts naast de WD, dan moet je dat met één levensvatbare partij doen. Niet met drie of vier. Radicaal rechts werkt op dit moment niet samen, maar beconcurreert elkaar." Er wordt vaak gezegd dat het 'radicaal rechts' ontbreekt aan een sterke leider. Aan Pim Fortuyn, dus. „Dat is een probleem", zegt Voerman. „Alles wordt afgemeten aan Fortuyn. Maar ik vrees dat hij de boel ook niet bij elkaar had kunnen houden als hij in leven was gebleven. Toen de LPF destijds met haar lijst kwam, zei Fortuyn dat er he laas nog wat rotte appels op stonden. Dat is niet echt goed voor de teambuilding, lijkt mij. Je ziet trouwens dat het Pastors met al zijn uitstraling ook niet lukt." Volgens Voerman ligt het niet echt aan het programma van de rechtsen. „Behalve wat po pulistische trekjes, zoals het gescheld op het 'Haagse zoot je', zijn de standpunten over zaken als immigratie en een kleinere overheid toch vrij duidelijk en unaniem. Het probleem is echt dat zij het verdeeld uitdragen. Wilders pakt het serieus aan met een manifest en een programma, maar is als de dood voor die Fortuynistische mikmak." Gedonder Dat is terecht, meent Voer man. „Met Nawijn en Van As haal je alleen maar gedonder binnen. En als hij samen met Pastors zou optrekken, zou uiteindelijk een van hen moe ten wijken. Dat ziet Wilders maar al te goed. Ik snap Pas tors trouwens ook niet. Waar om is hij niet eerder begon nen met zijn partij? Hij zou toch van Fortuyn geleerd moe ten hebben dat zoiets in vier maanden nooit lukt?" En Ver donk? „Zo iemand had de ver enigende factor kunnen zijn. Maar voor de komende verkie zingen is het al te laat. Mis schien over vier jaar. In no vember wordt het niks met rechts" GPD komt van iedere 100 dollar die toeristen uitgeven, 5 dollar bij de lokale bevolking terecht." Toerisme is volgens O'Grady vaak iets waar de bevolking gro tendeels buiten gehouden wordt. Of ze mogen een graantje meepikken door voor de came ra's weer in rieten rokjes dansen uit grootmoeders tijd op te voe ren. „Kunstmatig exotisch." „Toerisme is vaak een herhaling van de slechtste kanten van het oude kolonialisme." De toon van O'Grady wordt helemaal grimmig, wanneer de grote tsu nami van december 2004 ter sprake komt. „Het werd vaak de grootste natuurramp in een eeuw tijd genoemd. Dat is niet waar. De enige reden waarom de internationale gemeenschap er zo veel aandacht aan schonk, was omdat er zo veel westerse toeristen bij betrokken waren." De schade aan de kusten zou vol gens O'Grady veel minder groot zijn geweest, wanneer niet aller lei projectontwikkelaars natuur lijke barrières hadden gesloopt voor vakantieoorden. Diezelfde projectontwikkelaars zien vol gens hem nu hun kans schoon. „Het gebied van tientallen weg gespoelde dorpen is zo maar ge confisqueerd. Opnieuw zijn de armen weer de dupe." Schaduwzijden O'Grady gelooft maar ten dele in het zelfreinigend vermogen van landen als het gaat om de schaduwzijden van toerisme. „Soms breekt het inzicht door dat, wil men de toeristen blijven trekken, er zorgvuldiger met het erfgoed moet worden omge sprongen. Helaas zijn vaak de economische belangen te groot voor echte veranderingen." Om het toerisme echt te regule ren, zijn volgens hem internatio nale afspraken nodig. Een stap in de goede richting vindt hij de ethische gedragscodes die wor den opgesteld, zoals die van de Unwto (de VN-Wereld Toerist Organisatie) in 1999. Sleutel woorden daarin zijn respect, in teresse en bescheidenheid. „Het is tijd voor daden. Beloof de gewoontes van het land te res- pecteren, het milieu en de na tuur geen schade te berokkenen en te proberen exploitatie van de lokale bevolking te voorko men. Alleen dan ga je verant woord op reis." GPD Heel wat schoolboekjes kunnen de prullen bak in. Volgens een nieuw voorstel bestaat ons zonnestelsel niet uit negen maar uit twaalf planeten en is er eindelijk duidelijk heid over wat een planeet precies is. Deze iveek zullen de sterrenkundigen erover stem men. door Servé Vaessen Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Op school hebben wij geleerd dat er negen planeten rond onze ster, de zon, draaien. Binnenkort is dat waarschijnlijk anders en telt ons zonnestelsel twaalf planeten. De In ternationale Astronomische Unie (IAU) spreekt zich dan uit over een definitie die bepaalt welke objecten officieel als planeet te boek mogen staan. Dat is hoog nodig, want de afgelopen jaren ontstond er grote twijfel over de planetaire status van Pluto. De oorzaak was de ontdek king van grote aantallen ijsachtige objecten die buiten de baan van de planeet Neptunus rond de zon draaien, De meeste van deze 'ijs dwergen' hebben diameters van een paar honderd kilometer, lilliputters in vergelij king met de planeten. Zij vórmen de Kuiper gordel, genoemd naar de Nederlandse ster renkundige Gerard Kuiper die het bestaan van deze objecten aan de rand van het zon nestelsel al in 1951 voorspelde. De ijsdwer gen in de Kuipergordel werpen een nieuw licht op Pluto. De verre planeet geldt name lijk als buitenbeentje. Met een diameter van nog geen 2300 kilometer is Pluto kleiner dan onze maan en net als de objecten uit de Kuipergordel bestaat hij uit een mengsel van steen en ijs. Draaien de overige plane ten in bijna cirkelvormige banen rond de zon, Pluto doorloopt een sterk ellipsvormig traject. Ook veel Kuipergordelobjecten be schrijven dergelijke rare banen en alles wijst erop dat de negende planeet niet meer dan een wat fors uitgevallen ijsdwerg is. Maar niemand weet precies wat een planeet is. Zo heeft het woordenboek het over 'een niet zelf lichtend hemellichaam dat in een vaste baan rond een ster beweegt'. Daaron der vallen ook de planetoïden, de talloze rotsblokken die tussen de banen van Mars en Jupiter rond de zon zwalken, terwijl de term 'planeet' in feite alleen voor veel grote re objecten is bedoeld. Verwarring Vorig jaar zomer nam de verwarring nog verder toe. Mike Brown van het California Institute of Technology meldde toen de ont dekking van een ijsdwerg die net iets groter is dan Pluto. Triomfantelijk kondigde hij zijn vondst aan als de tiende planeet. De meeste sterrenkundigen denken daar an- Planeten in ons zonnestelsel Wetenschappers buigen zich deze week in Praag over de vraag wanneer een hemellichaam precies een planeet genoemd mag worden. Na de ontdekking in 2005 van een nieuw object, groter dan Pluto en verder verwijderd van de zon, laaide de discussie over de definitie van het woord 'planeet' weer op. Ons zonnestelsel Asteroïde- gordel Uranus Zon Mercurius Aarde/ Jupit lel Pluto -5 I c Neptunus De Kuipergordel is een gordel van vele miljarden komeetachtige, uit rots en ijs bestaande objecten. Deze verzameling rotsen draaiten aan de rand van ons zonnestelsel om de zon. UB313, door zijn ontdekker Xena gedoopt, maakt net als Pluto deel uit van de Kuipergordel. anp/afp bron: Nature, NASA, WP ders over. Voor hen is Xena zoals Brown zijn tiende planeet voorlopig heeft gedoopt, slechts één van de vele Kuipergordelobjec ten. Hetzelfde geldt voor Pluto. Sinds zijn ontdekking in 1930 staat het verre object weliswaar te boek als planeet, maar als de eerste ijsdwergen al in de loop van de jaren dertig waren ontdekt in plaats van in de ja ren negentig, zou Pluto bij deze categorie zijn ingedeeld. Pluto geniet ten onrechte de status van planeet, zodat het zonnestelsel niet negen maar acht planeten telt. Mike Brown brengt daartegen in dat Pluto als negende planeet een vaste plaats in onze cultuur heeft verworven en dat kun je niet zo maar veranderen. Eigenbelang speelt bij hem ook mee. Want als Pluto een planeet is, is Xena dat ook en kan Brown als ontdek ker van de tiende planeet de geschiedenis in gaan. Ook Alan Stern van het Southwest Re search Institute wil niet aan de planetaire status van Pluto tornen. Want net als een volwaardige planeet beschikt Pluto over een atmosfeer en manen. Volgens Stern is een planeet een rond object dat om de zon draait. De zwaartekracht zorgt er voor dat hemellichamen met vol doende grote afmetingen bolvormig zijn. Kleinere objecten hebben dankzij hun zwak kere aantrekkingskracht vaak onregelmati ge vormen. Sterns definitie brengt het aan tal planeten al meteen tot boven de twintig, omdat de grootste planetoïden en ijsdwer gen er ook onder vallen. Veel astronomen gaat dat echter te ver. Het einde lijkt dan im mers zoek omdat er door nieuwe ontdekkin gen alsmaar meer planeten zullen bijkomen. Hoog tijd voor de IAU om helderheid te ver schaffen. Eerdere pogingen om tot een een duidige definitie van een planeet te komen mislukten, maar een commissie onder lei ding van wetenschapshistoricus Owen Gin- gerich had wel succes. Zij maakte haar voor stel de voorbije week op de algemene verga dering van de IAU in Praag bekend. Het re sultaat is dat ronde objecten met een diame ter van minstens 800 kilometer die om de zon draaien voortaan gelden als planeet. Daarmee komt het aantal planeten van het zonnestelsel uit op twaalf. Naast de negen klassieke planeten zijn dat de grootste pla netoïde Ceres, Xena en Charon, de begelei der van Pluto. Daarnaast zijn er nog een do zijn grote planetoïden en ijsdwergen die mis schien ook aan de planetencriteria voldoen, zodat het einde nog niet in zicht is. Charon De verrassendste uitkomst is de 'promotie' van Charon van een van Pluto's manen tot planeet. Donderdag mogen de verzamelde sterrenkundigen in Praag over dit voorstel stemmen. Of iedereen akkoord gaat, valt te bezien. Het enerzijds handhaven van Pluto als planeet maar hem anderzijds indelen bij de aparte categorie van de plutons lijkt veel op een poging om iedereen tevreden te stel- len.GPD door Henk van der Poll en Fons Kockelmans De loopbaan van Jozias van Aartsen kent een grillig verloop. De WD'er kende periodes waarin hij door vriend en vijand de he mel in werd geprezen, maar ook momenten waarop nie mand nog een cent voor zijn politieke toekomst gaf. En soms wisselden lof en vergui zing elkaar wel erg snel af. Zo werd hij in 2003 door de pers uitgeroepen tot beste po liticus van het jaar. In 2004 eindigde hij als slechtste. De op 25 december 1947 in Den Haag geboren Van Aart sen kreeg de politiek met de paplepel ingegeven door zijn vader die namens de ARP in het kabinet-De Quay minis ter van Volkshuisvesting was. Daarna groeide hij op in Zee land, waar zijn vader Commis- saris van de Koningin was. Nadat hij zijn carrière was be gonnen als medewerker van de WD-fractie en directeur van het wetenschappelijk bu reau van de liberale partij, vervulde hij diverse hoge pos ten op het departement van Binnenlandse Zaken. Van 1985 tot 1994 was hij daar se cretaris-generaal. In 1994 werd hij minister van Land bouw in het eerste paarse ka binet. Hij maakte een goede indruk ondanks forse kritiek uit de agrarische wereld door harde saneringen door te voe ren in de varkenssector. Als beloning kreeg hij in 1998 in het tweede paarse kabinet de post van minister van Bui tenlandse Zaken toebedeeld. Toenmalig WD-leider Bol- kestein sprak destijds van een prima kandidaat. Dat viel ech ter tegen. Na een veelbelo vend begin kreeg de nieuwe man op Buitenlandse Zaken het hard voor zijn kiezen. In ternationale kritiek was zijn deel toen hij in 1999 zijn mond voorbij praatte over de komende Navo-bombarde- menten op Servië. En met pre mier Kok maakte hij ruzie over de Nederlandse kandida tuur voor een hoge VN-post Bij de formatie van het eerste kabinet-Balkenende was er voor Van Aartsen dan ook geen ministerspost meerweg- gelegd. Hij moest genoegen nemen met het Kamerlidmaat, schap. Menigeen verwachtte dat hij de politiek snel de rug zou toekeren. Maar Van Aart sen nam echter het parlemen taire werk serieus en enthou siast ter hand en blonk uit. Na het snelle einde van Bal kenende-1 keerden zijn kan sen. Kortstondig WD-fraetie- leider Zalm had genoeg van de Kamer en werd na de vor ming van Balkenende-2 weer minister van Financiën. Zalm had oud-minister De Grave van Defensie op het oog als zijn opvolger, maar de fractie koos voor Van Aartsen. Parmantig Aanvankelijk leek hij op ajn nieuwe post een groot succes. Zijn welsprekendheid en ge vatheid in debatten oogstten bewondering en de parman tigheid die hem als minister wel verweten werd, gold plot seling als een charmant trek je. Maar weer veranderde de lof al snel in kritiek. Die gold vooral het 'personeelsbeleid' van Van Aartsen. Zo opereer de hij weinig standvastig bij het aftreden van WD-staats- secretaris Nijs (Onderwijs). Eerst hield hij haar de hand boven het hoofd, maar een dag later liet hij haarvallen. Ook het conflict met de op standige Geert Wilders pakte Van Aartsen volgens veel par tijgenoten niet handig aan. Hij liet het te lang slepen en wist uiteindelijk niet te voor komen dat Wilders uit de frac tie stapte. Een handicap die Van Aart sen altijd bleef achtervolgen was dat hij niet onbetwist de leider van de WD was, zoals zijn voorgangers Wiegel en Bolkestein dat wel waren. Ook Zalm kon aanspraak ma ken op die titel. ANP OOGST - Voor het eerst in 55 jaar is er weer geoogst in de Ca- landpolder. De polder ver dween eind november 1901 in zee nadat de betonnen sluis en tientallen meters zeedijk het begaven. Gisteren maaide een combine er weer vijftig zakken gerst van de akker, die tussen de schorren in ligt. RIJKE VROUWEN - Scotland Yard onderzoekt de dood van driehonderd vrouwen, voorna melijk rijke weduwen, die na de oorlog zijn gestorven in Eastbourne, een plaats aan de zuidkust van Engeland. Het on derzoek richt zich vooral op de testamenten. Een aantal perso nen komt in opvallend veel tes tamenten als erfgenaam voor; In totaal zouden ze zo'n tien miljoen gulden hebben opge streken. ZONDAG - De kerkeraad van de Nederlandse hervormde kerk in Hoek heeft kritiek op burgemeester A. Hanssens, om dat hij op zondag een prijs heeft uitgereikt. Dat gebeulde na afloop van zeilwedstrijden voor jongeren in de Braakman. De kerkenraad wil dat Hans sens de zondagsrust respec teert. Hanssens betreurt de brief. Hoofdredactie: Peter Jansen Oick Bosscher (adjunct) Arie Leen Kroon (adjunct) Centraio redactie: Stationspark 28 Postbus 31 1460 AA Goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mall: redactie@pzc.nl Lezersredacteur: A. J. Snel Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel: (0113)315660 Fax:(0113)315609 E-mail: lezersredacteur@pzc.nl Middelburg: Buitenruststraat18 Postbus 8070 4330 EB Middelburg Tel: (0118)493000 Fax:(0118)493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Goes: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)315670 Fax. (0113)315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Ternouzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115)645769 Fax. (0115)645742 E-mail: redlern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel: (0114)372776 Fax:(0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel: (0111)454651 Fax:(0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren Goes, Ziorikzee en Hulst: Maandag t/m vrijdag Internetredactie: Postbus 31 4460 AA Goes E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur. Abonnementen: 0800-0231231 autom, afschrijving acceptgiro permaand: E 20,55 n.v.t par kwartaal: 59,75 162,00 per jaar: £229.20 233,30 Voor toezending per post geldt een toeslag. E-mail: lezersservice@pzc.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk. 1 maand vóórhel einde van de betaalperiode. PZC, t.a.v. lezersservice, Poslbus 31, 4460 AA Goes Losse nummers per stuk: maandag t/m vrijdag: 1.25 zaterdag: 1,80 Alle bedragen zijn inclusief 6% 8TW Bankrelaties: ABN AMRO 47.70.65.597 Postbank 35.93.00 Advertenties: Alle advertentie-orders worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV envois de Regelen voor het Advertentiewezen. Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag: tijdens kantooruren zondag: van 16.00 lot 18 00 uur Tel (076)5312550 Fax. (076)5312340 Personeelsadvertenties: Tel (076)5312240 Fax: (076)5312340 Rubrieksadvertenties (kleintjes): Tel, (076)5312104 Fax. (076)5312340 Voor gewone advertenties: Noord-en Midden-Zeeland Tel. (0113)315520 Fax. (0113)315529 Zeeuws-Vlaanderen Tel: (0114)372770 Fax:(0114)372771 Business to Business/Onroerend goe° Tel: (076)5312277 Fax:(076)5312274 Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV is een onderdeel t aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een b (abonnomenten)admïnistratie en om u te (laten) informeren o< ducton van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener de derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt zorsservice. Postbus 314460 AA Goes. in hot Wegenor-concem. Oe*»» stand dat wordt gebruikt voor ora vnnr u relevante dienstenenpro- ',t door ons zorgvuldig gese^f i dit schriftelijk melden bij. P4U Behoorttot WGGGN6R

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 4