Verwarring over hagelkanonnen Binnen handbereik Chauffeurs bestraft voor witwassen van Britse ponden Dialyse met blik op de Grevelingen Apdpier en 1(4nhn! burgemeester Kapelle hekelt verschillen in regelgeving papieren karton W*/ .pdpitrtnl(drhnor a dinsdag 22 augustus 2006 z] ■or Harmen van der Werf APELLE - Zeeuwse geraeen- h moeten één lijn trekken bij ^t verlenen van vergunningen 'or het gebruik van antihagel- 'nonnen. Het kan niet zo zijn, hdt de Kapelse burgemeester Kramer, dat het gebruik door éne gemeente wordt geregeld de algemene plaatselijke ver- dening en door de andere via Wet milieubeheer. tamer maakt zich daar druk h, omdat deze verschillen tot nvarring kunnen leiden. Hij li het aankaarten in de Vereni ng van Zeeuwse Gemeenten >ZG). Niet alleen om als ge- èenten in Zeeland één lijn te èkken, maar vooral ook om ddelijkheid te scheppen tegen- •er de bevolking. Niet alle om- bnenden van antihagelkanon- ;n - in Zeeland staan er inmid- ;ls meer dan tien - zijn tenslot- 1 even gelukkig met de komst .n de apparaten. onafhankelijke commissie be eps- en bezwaarschriften van gemeente Reimerswaal be- indelde vorige week voor het irst een bezwaar tegen het ge- 'uik van een anti-hagelkanon j Krabbendijke op basis van i algemene plaatselijke veror- ;ning. In Kapelle is al hetzelf- 5 gebeurd. Een minicamping- •uder heeft in Kapelle be- '/aar gemaakt tegen een ver- mning voor twee antihagelka- mnen in de buurt. Zijn gasten oren zich met name 's nachts ;n het lawaai dat de 'hagelver- ■Igers' maken. e minicampinghouder heeft •t idee dat Zeeuwse gemeenten et goed weten om te gaan met t nieuwe verschijnsel. In 2004 de eerste geplaatst in Krab- ndijke. Er werd geschat dat j tien keer per jaar zou wor- n gebruikt; vorig jaar is dat keer gebeurd, dit jaar tot nu e zes keer. apelle telt er nu twee, in Borse- staan er zes. „Ik heb zelf een Jdafweerkanon op mijn land aan", vertelt de minicamping- nider die ook akkerbouwer is. n de vergunning is geregeld tot wanneer dat kanon mag wor den gebruikt, tot een halfuur voor zonsondergang. Waarom kan dat ook niet voor die antiha^ gelkanonnen?" Ambtenaar B. Lobée van Reimerswaal gaf vori ge week het antwoord. Gebruik 's nachts verbieden staat gelijk aan volledig verbieden, want ha- gelschade is elk uur van de dag mogelijk. De commissie be roeps- en bezwaarschriften in Reimerswaal heeft overigens het standpunt ingenomen dat de bezwaren ongegrond zijn. Het advies moet nog worden uitge werkt waarna het college van B en W er een beslissing over moet nemen. De Kapelse commissie is nog niet zover. Er wordt nader onderzoek verricht, meldt een ambtenaar. In Borsele worden volgende week de vergunning aanvragen voor de zes antihagel- kanonnen gepubliceerd. Ze ko men onder de Wet milieubeheer te vallen omdat, zegt een voor lichter, de containers met de ka nonnen gasflessen bevatten. Bor sele heeft een geluidsonderzoek laten doen, een advies bij de pro vincie ingewonnen en een rap port laten maken over effecten voor de natuur. Eind 2007 is een evaluatie gepland. door Aector Dooms MIDDELBURG - Een 56-jarige inwoner van Dreischor en een 67-jarige man uit Vlissingen ont kenden gisteren in Middelburg zich schuldig te hebben ge maakt aan het witwassen van crimineel geld. Politierechter R. Lameijer dacht daar anders over. De verdachten werden ver oordeeld tot celstraffen. De man uit Dreischor kreeg drie maanden cel opgelegd, terwijl de Vlissinger tot achttien dagen gevangenisstraf werd veroor deeld. De mannen werkten als interna tionaal chauffeur bij een Engels transportbedrijf in Vlissingen, dat als dekmantel fungeerde voor drugssmokkel en handel in illegale sigaretten. De zaak kwam aan het rollen toen vorig jaar 19 januari in een loods in Breskens 2880 kilo hasj werd aangetroffen. Bij de inval werden vier Engelsen opgepakt. Zij zijn tot celstraffen veroor deeld door de rechtbank. Het criminele geld, met name Britse ponden, moest worden in gewisseld voor euro's. De jong ste verdachte, die ook als plan ner in het transportbedrijf werk te, wisselde in december 2004 in Breda bij een geldwisselkantoor 65.000 Noord-Ierse, Schotse en Britse ponden om voor 85.400 euro. „Met het drugsgeld werd de eerste nieuwe truck ge kocht", merkte officier van justi tie R. Jeuken op. De voormalig inwoner van Zaamslag deed eind 2004 en be gin 2005 zeven gel wisseltransac ties, telkens voor 2000 Britse ponden, bij grenswisselkanto ren in Sluis, Kapellebrug en Put te. „Ik heb het in vertrouwen ge daan. Ik heb er nooit bij nage dacht. De boekhouder gaf het geld mee. Ik kreeg er een reiskos tenvergoeding voor", zei de 67-jarige verdachte. Hij voelde zich erin geluisd door zijn werk gever. Zijn kompaan vond het niet vreemd dat hij Britse ponden moest wisselen. „Ik had er een goed gevoel over. Ik heb nooit gedacht dat mijn baas met zulke duistere praktijken bezig was Ik ben onschuldig", zei hij. Volgens de officier van justitie was deze verdachte een man van de wereld. „Bij alle verdach te transacties heeft hij een ver haal. Zijn rol is veel groter ge weest, maar ik kan dit niet be wijzen. Glashelder is dat hij met zoveel Britse ponden op zak had moeten weten dat iets niet in de haak was." Hij eiste drie maanden gevange nisstraf. Tegen de Vlissinger eis te de officier achttien dagen cel en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Stom De raadslieden H. de Maat en A. Bals bepleitten vrijspraak. Vol gens strafpleiter De Maat had zijn cliënt geen enkele reden om te vermoeden dat het geld af komstig was van een misdrijf. In dezelfde termen liet Bals zich uit. „Waarom zou hij zich hier mee inlaten? Dat zou stom zijn." reageerde de advocaat. De politierechter achtte het wit wassen bewezen, maar hield in de uitspraak rekening met de be perkte rol van het tweetal. De gevangenisstraffen hebben de mannen al in voorarrest uitgeze ten. De eigenaar van het transportbe drijf is door de rechtbank ver oordeeld tot vijf jaar cel. Hij is in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof in Den Haag. Rommelmarkt WILHELMINADORP - Muziek verenigingen De Echo (Wilhel- minadorp) en Oefening Uit spanning (Kattendijke) houden zaterdag een rommelmarkt. De rommelmarkt vindt plaatsin de grote zaal van het Wilhelïni- nahüis in Wilhelminadorp van negen uur 's morgens tot één uur 's middags. Spullen worden verkocht én koffie, thee, fris drank en zelfgebakken wafels worden geserveerd. door Piet «leemans SCHARENDIJKE - Ze worden verwend met champagne en gebak. En de moge lijkheid tot dialyse met uitzicht op de Grevelingen. Een groep Engelse nierpa tiënten beleeft een bijzondere - geheel door sponsors gefinancierde - vakantie op Port Zélande. Een weldadige vakan tie. „Als ze komen zijn ze stilletjes, maar ze gaan zingend weer naar huis", aldus verpleegkundige Nienke den Boer. Vakantie. Voor veel nierpatiënten is het lastig zo niet onmogelijk. In Engeland al helemaal, want vakantie-dialysecentra als die op Port Zélande kent men daar niet. Vakantie vieren kan een nierpatiënt er wel, maar alleen als er een ziekenhuis in de buurt is waar gespoeld kan worden. En dat kan lang niet overal, weet ver pleegkundige Sandy Liner. Zij las een jaar of tien geleden over het toen nog zeer prille vakantie-dialysecentrum op Port Zélande, kwam een weekendje naar het vakantiedorp om poolshoogte te ne men en keerde enthousiast terug naar Groot-Brittannië. Als een moderne Flo rence Nightingale besloot ze een actie op touw te zetten om nierpatiënten een ge heel verzorgde vakantie aan te kunnen bieden. Compleet met dialyse. Met uit zicht op de Grevelingen. Het lukte en groeide uit tot een traditie. Deze week wordt het tienjarig jubileum van de Brit se bezoeken gevierd. „Het is echt uniek", zegt Liner met grote stelligheid. „Voor zover ik weet is Hol land een van de weinig landen met dit soort voorzieningen. In die tien jaar is er ook echt een band gegroeid tussen ons", omschrijft de Britse verpleegkundige haar ervaringen met het vakantie-dialy secentrum en verpleegkundigen Nienke den Boer en Monica Maierhofer. „We bel len om de haverklap met elkaar." De Engelse gasten profiteren dankbaar van de moderne apparatuur en de goede zorgen van Maierhofer, Den Boer en Li- Dankzij het dialysecentruin van Port Zélande kunnen Britse nierpatiënten toch op vakantie. foto Marijke Folkertsma ner. „Het is voor mij geen vakantie", zegt laatstgenoemde. „Ik ben en blijf verpleeg kundige en ik wil er ook voor mijn patiën ten zijn." Veel gereisd Dat is ze ook, volgens nierpatiënt Alfred Jenner. De 89-jarige inwoner van Nor wich kreeg twee jaar geleden nierproble men. En dat betekende einde buitenland se vakanties. „Ik heb vroeger veel ge reisd. De herinneringen aan die vakan ties zitten in mijn hoofd. Dat pakt nie mand me meer af." Jenner geniet met vol le teugen van zijn korte vakantie op Port Zélande. Vanuit zijn behandelstoel heeft hij uitzicht op de jachthaven en de Greve lingen. Een prachtig uitzicht, vindt hij. „Ik heb een dik boek meegenomen voor tijdens de dialyse, maar ik heb er nog geen letter in gelezen. Het uitzicht is echt heel fascinerend." Dat is ook de ervaring van Roy Cozins uit Sheringham. Dat het weer wat wisselvallig is, doet daar niets aan af. „Ach, het is wel een beetje Brits weer, vind ik. Dit zijn we gewend." Het vakantie-dialysecentrum is niet alleen voor gasten van Port Zélande. Ook toeris ten en recreanten die elders verblijven kunnen er terecht. Wie meer wil weten kan een kijkje ne men op de internetsite www.dialyse-va- kanties.nl. Waar is uw focus als ondernemer op gericht? Gaat u de aandacht meer richten op e klanten, of juist meer halen uit bestaande klanten? Wellicht kunt u met uw huidig product of dienst een nieuwe doelgroep aanspreken, of nieuwe klanten binnen halen binnen uw reeds bestaande netwerk? In alle gevallen is communiceren n juiste doelgroep van groot belang, 'de Ondernemer' biedt hiervoor de uitgelezen mogelijkheid. Wij zijn hét regionale business-to- business informatieblad voor en door ondernemers. Maandelijks brengen we doelgerichte en lokale informatie in een totale oplage van 209.000 exemplaren. Papier en karton zijn zo vanzelfsprekend dat wij er nauwelijks bij stilstaan hoe bijzonder ze zijn. Want welke grondstof kan tot zeven maal worden hergebruikt? Natuurlijk, papier en karton. Geïnteresseerd? Kijk op www.papierenkarton.org. informatiecentrum - nrifltt i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 42