vodafonextraweken Splitsen energiesector spoedig behandeld Juli en augustus verschillen qua weerbeeld meer dan ooit Eerstejaars moeten meteen aan de bak PvdA pleit voor aanpak van wachtlijsten speciaal onderwijs 3 heel veel aanbiedingen, heel veel voordeel Sony Ericsson V630i €0,- €0,- CDA twijfelt steeds meer over nut van nieuwe wet Helpende AOW'ers niet langer automatisch gekort Sony Ericsson J220i blue vodafone dinsdag 22 augustus 2006 itraxtraxtraxtraxtl (traxtrextraxtraxtl ctraxtraxtraxtraxtl ctraxtraxtraxtraxtl ctraxtraxtraxtraxtl ctraxtraxtraxtraxtl ctraxtraxtraxtraxtl ctraxtraxtraxtraxtl ctraxtraxtraxtraxtl ctraxtraxtraxtraxtl DELFT - Bij de Delftse studentenvereniging DSB werd gisteren een bierdrinkwedstrijd gehouden tussen eerstejaars en ouderlingen, waarbij het erom ging wie het eerst zijn glas leeg had. Tevens werden op de Grote Markt studenten geïnformeerd door de verschillen de studentenverenigingen. foto Ed,Oudenaarden/ANP 'STRAks HEINl£N we. vV/A/Ü MEt.MÖWE. DEN HAAG - Minister Van dei- Hoeven (Onderwijs) laat ruim tweeduizend kinderen die spe ciaal onderwijs behoeven onno dig thuis zitten. Dat stelt de Pv dA samen met elf maatschappe lijke organisaties aan het begin van het nieuwe schooljaar in het manifest 'onderwijs als kinder recht'. De minister doet volgens de on dertekenaars veel te weinig om de wachtlijsten in het speciaal onderwijs aan te pakken. Een grote groep leerplichtige kinde ren met gedrags- en leerproble men moet maandenlang wach ten op een geschikte plek. In de tussentijd ze thuis. „Het wordt hoog tijd dat de minister eens in actie komt", aldus PvdA-Kamer lid Angelien Eijsing. Het Gronings Instituut voor On derzoek van Onderwijs (GION) schatte het aantal 'thuiszitters' in het gehele onderwijsveld be gin dit jaar nog tussen de 2500 en 5000 leerlingen. Een deel daarvan is niet te handhaven in het gewone onderwijs en hoort in het speciaal onderwijs thuis, aldus de PvdA. Maar die plek ken zijn er niet. Geldgebrek is de oorzaak van het probleem, aldus de PvdA. Scholen in het speciaal onder wijs krijgen pas een vergoeding als ze meer dan vijftien procent extra kinderen toelaten. Zo niet, dan gaat het ten koste van hun eigen budget. Pas bij het vast stellen van een nieuw onderwijs budget worden de extra kinde ren meegeteld. Voor veel scho len komt het geld dan te laat. Zij weigeren daarom tussentijds kinderen met leer- en gedrags problemen aan te nemen. Samen met onder meer de Alge mene Onderwijsbond (AOb), de Nederlandse Vereniging voor Autisme, de adhd-vereniging Ba lans en de federatie van ouderve renigingen luidt de PvdA de noodklok. Eijsing: „Er moet mil joenen extra in het speciaal on derwijs worden gestoken. Het is te lang een ondergeschoven kindje geweest." Onderzoek Het ministerie van Onderwijs be strijdt dat ruim tweeduizend kinderen met grote gedrags- en leerproblemen thuis zitten. „Het gaat maar om 94 kinde ren", aldus een woordvoerder. „Zeshonderd kinderen staan op de wachtlijst voor een zmok-school, een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinde ren. Maar zij krijgen in de tus sentijd wel elders les." Vierentwintighonderd kinderen worden momenteel onderzocht. Uit dat onderzoek moet blijken of zij beter normaal of speciaal onderwijs kunnen volgen. GPD i.c.m. 2-jarig Vodafone 22,50 abonnement Vier moorden per week in 2005 DEN HAAG - Het aantal moorden was de afgelopen tien jaar nog nooit zo laag als in 2005. Gemiddeld werden vo rig jaar vier mensen per week om het leven gebracht. In totaal lieten 198 mensen door geweld het leven: 25 min der dan in 2004. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek. De helft van de slachtoffers was tussen de twintig en de veertig jaar. Plet risico om vermoord te worden is het grootst voor mensen tussen de 25 en 29 jaar. Daarna neemt de kans gestaag af. Vanaf de leeftijd van zeventig jaar wordt het risico weer groter. De kans om vermoord te worden is het grootst in de maand juli en het kleinst in december. Bijna veertig pro cent van de moorden wordt gepleegd in het weekeinde. Vooral jongeren tussen de vijftien en dertig jaar lopen dan een verhoogd risico om het leven te worden ge bracht. GPD Vermiste Nederlandse blijkt dood VENRAY - De dode vrouw die zondag werd gevonden in een meer in Noorwegen, is de sinds juni vermiste 26-jari- ge Nederlandse Marijke Vervoort. Dat meldde de politie Limburg Noord gisteren op basis van onderzoek door het Gerechtelijke Laboratorium in Oslo. Haar familie is door de politie op de hoogte ge bracht. ANP Nawijn: Partij voor Nederland ZOETERMEER - Tweede Kamerlid Nawijn doet mee aan de landelijke verkiezingen onder de naam Partij voor Ne derland. Dat maakte hij gisteren bekend. Nawijn, die uit de LPF-fractie stapte, vormt sinds kort geen eenmansfractie meer. Tweede Kamerlid Van As, tot dan fractieleider van de LPF, sloot zich bij hem aan. Nawijn zegt dat zijn partij druk bezig is de kandidaten lijst samen te stellen. „Het doel is om alle lokale partijen in Nederland te bundelen." De partij komt „binnenkort" met het programma. ANP Noord-Brabant mist filmpremières DEN BOSCH - Een groot deel van de Brabantse filmlief hebbers dreigt door ruzies tussen bioscopen en filmdistri buteur UIP verstoken te blijven van belangrijke filmpre mières. Zo is de film Miami Vice die vorige week landelijk in première ging, slechts in twee Brabantse bioscopen te zien: in Uden en Eindhoven. De film, gemaakt naar de gelijknamige tv-serie, is inzet van een financieel conflict tussen distributeur UIP Neder land en bioscoopexploitanten in onder meer Den Bosch en Tilburg. Die strijd kan volgens UIP-directeur Max van Praag tot gevolg hebben dat straks meer filmpremières aan de bioscopen voorbij gaan. Als voorbeeld geeft hij World Trade Centre, de nieuwe film van regisseur Oliver Stone. GPD (Advertentie) Uiltjes Blijdorp niet dood door vogelgriepvirus DEN HAAG - De twee sperwer- uiltjes uit Diergaarde Blijdorp die anderhalve week geleden de geest gaven, zijn hoogstwaar schijnlijk niet gestorven aan het voor mensen gevaarlijke vogel griepvirus H5N1. Dat wijzen de eerste resultaten uit van het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van de uiltjes. Een woordvoerster van tel ministerie van Landbouw teelt dat bevestigd. Op de dieren waren spoi*en ge vonden van het uiterst besmette lijke virus. Ze waren niet in geënt. Zouden de diertjes echt ean vogelgriep zijn overleden, dan had Nederland voor het eerst te maken gehad met de voor mensen gevaarlijke va riant. Wat wel de juiste doods maak is, is nog niet bekend. Het ministerie verwacht de defi nitieve resultaten deze week vrij dag. Diergaarde Blijdorp wilde giste ren nog niet reageren op het nieuws. GPD van onze redactie binnenland DE BILT - Het verschil in tem peratuur en weerbeeld tussen juli en augustus is volgens het KNMI de afgelopen 200 jaar nog nooit zo extreem geweest als dit jaar. „Uit de boeken blijkt dat 1912 en 1941 zowel qua temperatu ren als qua algemeen weerbeeld ook zeer grote verschillen tus sen de twee zomermaanden lie ten zien"zegt KNMI-weerkun- dige Harry Geurts. „Maar dat was niets vergeleken bij de uiter sten waar we deze zomer in zijn vervallen. Het is alles of niets dit jaar." In 1912 werd in juli een gemiddelde temperatuur van 18,4 graden genoteerd en au gustus was koud met gemiddeld 14,1 graden: een verschil van 4,3 graden. In 1941 bedroeg het ver schil 4,2 graden. „Maar dit jaar hadden we met gemiddeld 22,3 graden de warm ste julimaand sinds begin acht tiende eeuw. Voor augustus koersen we aan op een moyenne van 17 graden. Een verschil van ruim vijf graden dus, en dat is uniek." Na recordmaand juli is ook augustus inmiddels druk be zig geschiedenis te schrijven. Tot gisteren telde augustus 2006 negen dagen waarop er lokaal meer dan 50 millimeter neerslag viel. In een hele zomer (drie maanden) zijn dat er normaal ge sproken niet meer dan zes. „Het record staat op tien hevige re gendagen in augustus 2002", al dus Geurts. „Dat gaan we mini maal evenaren, want het eind van het slechte weer is nog niet in zicht. Het blijft zeker tot 31 augustus zeer buiig, Alleen van daag en morgen laten een korte opleving zien." Ook 26 juni en 23 juli staan in de boeken als dagen met zware regenval. Dat maakt samen dus al elf dagen deze zomer. Het re cord van 2001 en 2002 (twaalf zomerdagen met zware regen val) wordt daarmee zo goed als zeker gebroken. Datzelfde geldt voor een derde 'regenrecord': dat van meeste hoeveelheid lokale regenval in een maand tijd. Het staat nu op 325 millimeter, gemeten in Maasland bij Rotterdam. Weer vrouw Margot Ribberink van Meteo Consult in Wageningen: „Maar nu al zijn er plaatsen in Nederland waar deze maand meer dan 240 millimeter is ge vallen, waaronder Philippine. Ook dat record zal dus wel sneu velen." De zwaarste regenval wordt dezer dagen in de kustpro vincies gemeten. Dat heeft vol gens de weervrouw voor een groot deel te maken met het war me zeewater, een gevolg van het extreem hete weer in juli. Koele lucht vanaf de Noordpool komt in aanraking met de warme lucht boven zee en dat veroor zaakt buien. GPD iïc.in. 2-jarig Vodafone 20 abonnement LG KG800 Chocolate Vraag naar de voorwaarden; door Hans van Soest DEN HAAG- AOW'ers die sa menwonen omdat de een de an der verzorgt, worden niet langer gekort op hun uitkering. Voor waarde is wel dat ze allebei over een eigen woning beschikken. Plet kabinet heeft daartoe een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer. Die drong er al langere tijd op aan dat AOW'ers die bij elkaar slapen omdat ze el kaar verzorgen niet langer zon der pardon aan te merken als sa menwonend waardoor zij een deel van hun uitkering verlie zen. Alleenstaande AOW'ers ontvan gen een uitkering van 70 pro cent van het minimumloon (918,62 netto per maand inclu sief vakantiegeld). Samenwonen den krijgen per persoon minder, namelijk de helft van het mini mumloon (634,96 euro). Tot nu toe werden AOW'ers die (tijdelijk) bij een ander introk ken omdat die verzorging nodig had, direct gekort wanneer een controleur dat merkte. Boven dien moesten zij vaak vele dui zenden euro's aan 'onterecht' ontvangen AOW terugbetalen. De Tweede Kamer vond al lange re tijd dat dat onredelijk is, om dat het in veel gevallen gaat om hulpbehoevende bejaarden die geen andere mogelijkheid heb ben om zelfstandig te blijven wo nen. De nieuwe regeling geldt als zorg wordt verleend aan iemand die door ziekte of lichamelijke, verstandelijke of geestelijke stoornissen niet meer voor zich zelf kan zorgen. De Sociale Ver zekeringsbank (SVB), die de AOW uitvoert, zal beoordelen of mensen onder de regeling val len. De maatregel gaat in als de Tweede en Eerste Kamer ak koord zijn en krijgt terugwer kende kracht tot 4 april van dit jaar. GPD Vrouwenstrijd SGP voorgezet HILVERSUM - Het Clara Wich- man Instituut blijft procederen tegen de SGP. Het instituut dwong eerder via de rechter af dat vrouwen lid mogen worden van de partij, maar wil nu dat vrouwen zich ook verkiesbaar kunnen stellen voor de SGP. SGP-vrouwen zouden dan ook in een gemeenteraad of in de Tweede Kamer kunnen komen. Tegenover het IKON-program- ma Spraakmakende Zaken met presentator Paul Rosenmöller heeft Elsbeth Boor van het Cla ra Wichmann Instituut gezegd te willen 'doorprocederen'. De fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, Bas van der Vlies, zei in het programma dat de SGP wouwen niet het zogehe ten passief kiesrecht zal verle nen. ANP gfpT'Job SU (T3F) iSS (3») S \züE) (jF£ .9w,ri Deze aanbiedingen nu bij Vodafone City Point. Geen Vodafone City Point in de buurt? Bestel via 0800-0560. Voor meer aanbiedingen, kijk op www.vodafonextraweken.nt. 'ft) OEN HAAG - De wet die de om zeil splitsing van energiecon- ((rnsin een distributie- en pro- juctiebedrijf regelt, wordt toch kjvóór de verkiezingen van no- ümbcr in de Eerste Kamer be- bndcld. Of er ook tijdig over de «tl kon worden gestemd is ech- Ook Van Aartsen verlaat de Kamer DEN' HAAG - Jozias van Aart- ,;ii schaart zich bij het legertje Kamerleden dat na de verkiezin- |(i) niet in het parlement terug- keerl. fan Aartsen het WD-fractie- loorzitter Mark Rutte gisteren <a' brief laten weten dat hij reen plaats op de kandidaten- ijst voor de Kamerverkiezingen ran22 november ambieert, fan Aartsen was na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, die worde'WD teleurstellend ver- Iepen, al opgestapt als fractie- worzitter. Hij schrijft Rutte dat lij moeite heeft met de 'terug- Wende rol' die hij sindsdien als gewoon Kamerlid moet spe len. Hij werd hier met name mee geconfronteerd tijdens het uit ïe hand gelopen debat over Ayaan Hirsi Ali. Ook vreest hij dat de felle strijd cm het lijsttrekkerschap tussen Hark Rutte en Rita Verdonk schade heeft toegebracht aan de partij. Van Aartsen (58) was minister van Landbouw, Natuurbeheer a Visserij (1994-1998) en van Buitenlandse Zaken (1998-2002). Ook was hij drie jaar lang fractievoorzitter van deliberalen: van 2003 tot 2006. Het is niet bekend wat hij na de verkiezingen gaat doen. GPD pagina 4 o verguisd en bejubeld ter onzeker, omdat de CDA-frac- tie met de dag meer reserves heeft. CD A-senator Doek kondigde gisteren aan een hele reeks vra gen te willen stellen over de splitsingswet, voordat hij een standpunt kan bepalen. „Op dit moment zijn we nog niet voor of tegen", aldus Doek. Volgens de senator staat zijn fractie zeer kritisch tegenover de splitsings wet. het paradepaardje van de voormalige minister van Econo mische Zaken Brinkhorst. De huicüge minister EZ, de CDA'er Wijn liet in het afgelo pen weekeinde weten dat hij vasthoudt aan het principe dat de overheid altijd eigenaar blijft van de distributienetwer ken, die in een apart bedrijf wor den ondergebracht. De Tweede Kamer had daar bij de behande ling van het wetsvoorstel op aan gedrongen. Claims Maar met het in overheidshan den houden van de netwerken dreigen volgens de elektriciteits bedrijven miljardenclarms van vooral Amerikaanse concerns die in het Nederlands hoogspan ningsnet hebben geïnvesteerd. Precies om die reden aarzelt de CDA-senaatsfractie nu. De energiebedrijven hebben zich altijd fel verzet tegen de splitsing, De netwerken verte genwoordigen een grote waarde en die dreigen de nieuwe, af te splitsen energiebedrijven nu kwijt te raken. Met het kapitaal van de netwerken waren de ener giebedrijven aantrekkelijke fu siepartners, of hadden ze zich kunnen roeren op de de overna- memarkt. Ook verwachten ener gieconcerns buitenlandse scha declaims. Die maken volgens de rijksoverheid echter geen schijn van kans. GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 3