Sog geen beleid luchtkwaliteit PZC Lol en gezelligheid, daar draait het om Van woonhuisstal tot damwandloods Graauw profileert zich op zondagen als kunstdorp ,15 'erneuzen wacht op vaststellen wettelijke regels ALTENA dinsdag 22 augustus 2006 NEUZEN - De gemeente neuzen wacht met een verde nking van het luchtkvva- j,beleid, in ieder geval totdat nieuwe Wet luchtkwaliteit in tiling is getreden. De ver ding is dat die wet begin jjiid jaar kan worden vastge- 'achtperiode wil de gemeen- wneuzen gebruiken om tus- Éls aanvullende informatie iffiamelen die van belang is 5e luchtkwaliteit zelf en jr effecten die kunnen optre- ivoor de meest gevoelige be- jngsgroepen, Die aanvullen- fifonnatie moet voor een be- "ïiijk deel beschikbaar ko- j uit het landelijk meetnet- j [m het RIVM (Rijksinsti- voor Volksgezondheid en Sat). Dat wordt uitgebreid, iibij gaat het met name om gising van een extra meet- ;iin Sluiskil. I moment is er geen nood- ivoor Terneuzen om op kor- iermijn een luehtkwaliteitbe- juit te werken, stelt het bu- Schoonderbeek en Part- - rs Advies, dat in opdracht ■j jde gemeente de Visie Lucht- ,j jffieitbeleid op papier heeft oopmeditatie jOUWENPOLDER - Zen in iland houdt zondag om 9.00 loopmeditatie in het Êngebied Oranjezon bij Vrou- ipolder. taring met meditatie of zen is [vereist. Wie wil meelopen, jet een toegangskaartje kopen jde ingang van het natuurge- Advertentie Den Dekker Bezorgklachten: 0500-0231231 tymaandag t/m vrijdag ge urende de openingstijden; jstot 12.00 uur REDACTIE 1EEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 TERNEUZEN iel: 0115-645769 Fax: 0115-645742 toail; redtern@pzc.nl Bené Hoonhorst (chef) Wout Bareman Raymond de Frel toé van Stee fnls Bakker (sport) Baudeloo 16 ®AB HULST 'ld: (0114)372776 e*: (0114)372771 to'la van Doorsselaer CENTRALE redactie Stationspark 28 Ktbus 31 '^OAAGOES 'el: (0113)315500 bnail; :c.nl wternet •www.pzc.nl i5-mai|: web@pzc.nl gezet. Uit de recente rapportage luchtkwaliteit 2005 blijkt dat zich vorig jaar in de gemeente geen knelpunten voordeden op dit gebied. De stoffen stikstof dioxide, fijn stof, benzeen en koolmonoxide hebben vorig jaar de grenswaarden niet over schreden. Dat betekent dat de luchtkwaliteit aan de wettelijke norm voldoet. In 2004 waren er nog wel over schrijdingen van de grenswaar den. De afname van vooral het fijn stof heeft volgens de onder zoekers te maken met nieuwe in zichten in de berekening van achtergrondconcentraties. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn weg verkeer, industrie en landbouw. Stikstofdioxide wordt voorna melijk veroorzaakt door snelrij dende en optrekkende auto's, bussen en vrachtwagens. Ben zeen en koolmonoxide komen voornamelijk vrij bij stagnerend verkeer. De bronnen voor fijn stof zijn zeer verschillend, on der andere verkeer, industrie en natuurlijke bronnen. De conclu sie naar aanleiding van de me tingen luidt dat de gemeente Terneuzen geen maatregelen moet nemen om de luchtkwali teit te verbeteren. Wel zal ten aanzien van toekomstige ontwik kelingen binnen de gemeente monitoring nodig blijven om de wettelijke normen te blijven be waken en toetsen, stelt de rap portage. Het gaat om ontwikkelingen als een tunnel bij Sluiskil, het ver breden van de Tractaatweg en de N61, het glastuinbouwgebied en de aanleg van nieuwe indus trieterreinen op de westelijke ka naaloever bij Terneuzen, de Koe- gorspolder en ten noorden van Sas van Gent. Gecompenseerd Volgens het onderzoeksbureau is overigens niet te vernachten dat bij realisering van die plan nen de luchtkwaliteit wordt aan getast. Verkeersgroei wordt vol gens het bureau doorgaans ge compenseerd door maatregelen die op Rijks- en Europees ni veau worden getroffen. Bij de in vulling van nieuwe industrieter reinen moeten de bedrijven die zich vestigen direct gebruik ma ken van de best beschikbare technieken (BBT). De gemeenteraad wordt ge vraagd in te stemmen met het vi siedocument luchtkwaliteitbe- leid. Eerst wordt het rapport nog besproken in de commissie Omgeving. Die vergadert woens dag om 19.30 uur in het stad huis van Terneuzen. JPELLE 0113-330330 rn.dendekkermuziek.com iswijvenkoor i Slijkstraat Het Vlaemsche Erf- in Groede houdt een hele w lang verschillende activi- len. In de Slijkstraat treedt iderdag het Viswijvenkoor dit schilderachtige straatje regelmatig middagen waar- ouderwetse kinderspelen irden afgewerkt of lopen er ifsen rond in Zeeuwse kleder- sfht. Volgende week is er een (ander straatconcertvan Vis- ijvenkoor Sootjevisch uit Ze- üiuizen. Het zijn zo'n vijftig tewouwen die gekleed minde originele klederdrach- /van allerlei vissersplaatsen Nederland. Het koor heeft ikeed repertoire. Het optre- «isop het Erf van de Slijk- raa!van 15.30 tot 16.00 uur. IJZENDIJKE - De schuur is opgeruimd en het weiland ligt er smetteloos bij. Mare Buijsse en Annemieke De Ko- ninck uit IJzendijke zijn nagenoeg klaar met de voorbereidingen van het Oogstfeest. Het echtpaar houdt dit eve nement zondag al weer voor de vijfde keer op hun boerderij aan de Zacharias- weg. De twee scharrelvarkens Porqué en Pan- cho zitten zondag achter het hek. Het zou immers wat slordig zijn als ze op eens opduiken tijdens het Spel zonder Grenzen, de wedstrijd voor paarden en hun ruiters. Beide hangbuikzwijnen zijn nieuwsgierig van aard en schrikken niet van een stevig trekpaard of veel pu bliek. Vinden ze alleen maar interes sant. „Daarom treffen we zo onze voor bereidingen", zegt Annemieke De Ko- ninck. „Plet is bij ons nogal een beesten boel met onder meer honden, cavia's, kippen en natuurlijk Porqué en Pancho. Ze lopen altijd los, maar zondag even niet." Een Oogstfeest roept herinneringen op aan tijden toen boeren het binnenhalen van een succesvolle oogst vierden. Op het Oogstfeest van Mare en Annemieke, en ook een beetje van de elf maanden oude Marieke, staat vooral het paard centraal. „De liefde voor het trekpaard is mij met de paplepel ingegoten", zegt De Ko- ninck. „Het zit bij ons in de genen. Ik merk het ook al aan Marieke, Ze zit al op het paard. Het zit er bij haar nu al in." Kippenfestijn Het echtpaar begon vijf jaar geleden met het Oogstfeest. „In België komt dit vaker voor", zegt de geboren en getogen Vlaamse. „In Zeeuws-Vlaanderen ech ter nagenoeg niet. Daarom zijn we vijf jaar geleden met het evenement begon nen. Het sloeg meteen enorm aan." De dag begint zondag om half tien met een rondrit door de polder met paarden. De liefhebbers kunnen 's middags in de schuur aanschuiven voor het Breugheli- aanse kippenfestijn. Voor veertien euro is het onbeperkt kippetjes eten. Kinde ren van 4 tot 11 jaar krijgen voor zeven euro een 'kiekjesbord'. Dat de maaltijd populair is onder inwoners van IJzendij ke en omgeving blijkt uit de cijfers. Vo rig jaar schoven 170 eters aan. Gezien het aantal aanmeldingen moeten zon dag minimaal net zo veel stoelen wor den klaargezet. Het middagprogramma start om twee uur. Voor paardenliefhebbers zijn het Spel zonder Grenzen en de Tally-Ho (waarbij trek- en warmbloedpaarden zich van him snelste kant laten zien) de hoogtepunten. Bij het Spel zonder Gren zen leggen paard en ruiter een traject met hindernissen af. „Het gaat om het vertrouwen tussen ruiter en paard. Soms moet een paard de angst voor het onbekende overwinnen, zoals bij de wa- terbank. Het gaat echter niet zozeer om de wedstrijd. Lol en gezelligheid, daar draait het om", zegt Annemieke. Voor de kinderen zijn er diverse spelle tjes in de schuur zoals een caviarace en touwtje-trek, er is een springkasteel en er zijn optredens van The Belgian Stunt- riders en The Shadowguys, die een staal- foto Peter Nicolai tje westernrijden ten tonele voeren. Ook is er een show van mechanisatiebe- drijf Riemens en is smeedkunst te zien van Siersmederij Groosman en hoefsmid Gerard Dullaert. Tevens zijn er huifkartochten en ponyritten. „We vragen geen entree", zegt Mare Buijsse. „Dat schrikt mensen alleen maar af. Onze inkomsten halen we uit de drankverkoop. Het gaat ons er ech ter helemaal niet om geld te verdienen. Wat we overhouden, stoppen we in het volgende feest. Gelukkig krijgen we veel hulp van zo'n twintig vrijwilligers. En onze buurvrouw bakt frietjes." Foto's Dat het echtpaar hulp van vrijwilligers goed kan gebruiken, blijkt uit de bezoe kersaantallen. Het Oogstfeest is vorig jaar door tweeduizend mensen bezocht. „Het wordt eigenlijk steeds meer een tweede Folkloristische Dag", zegt Mare Buijsse. Voor het echtpaar vliegt de dag zondag voorbij. „Gelukkig worden van de dag foto's gemaakt. Anders zou ik lang niet alles zien. We hebben al vier dikke foto albums vol. Goh, bij de tiende editie van het Oogstfeest is onze kast te klein." door Jeanette Vergouwen AXEL - Eeuwenlang was de landbouw een belangrijke bron van inkomsten in Zeeland. De tijden zijn drastisch veranderd. De kracht van man en paard is overgenomen door de machines, de boerderijen zijn vervallen of verdwijnen. In het streekmu seum van Axel wordt het ver haal tentoongesteld van de Zeeuwse boerderij, van woon huisstal tot damwandloods. Het gaat om een reizende ten toonstelling, die eerder onder meer al te zien was in het land bouwmuseum in Sint-Anna-ter Muiden. De basis van de ten toonstelling is gemaakt door de Stichting Cultureel erfgoed Zee land. Die leverde historische fei ten en fotomateriaal, dat op acht panelen is geplakt. Veel aandacht wordt in de expositie besteed aan Zeeuws-Vlaande ren. Het Axelse museum legde het ei gen aandeel aan de expositie in platte vitrinekasten, bijvoor beeld een oude kaart uit 1871 van de Coegorspolder, de hofste de van Dixhoom uit 1853 en veel foto's. Aan de wanden han gen oude foto's van boerderijen en paarden. Het boerenleven in begin vorige eeuw herleefd. De foto's van de mensen die even uitrusten na het binnenhalen van de oogst spreken boekdelen, de saamhorigheid was groot en de arbeidsvreugde straalt van de gezichten af. Midden in de zaal trekt de maquette van het houten gebinte van een grote schuur de aandacht en de affi ches over de Openbare Ver- kooping van onroerende goede ren, een hofstede, bestiaal en landbouwgereedschap spreekt tot de verbeelding. De kosten van deze reclame bedroegen zes en een halve cent en voor een paar duizend gulden verander de de hofstede van eigenaar, die ook nog eens een bouwland vol suikerpeeën erbij kreeg en tien paarden, achttien stuks hoorn vee en twee en twintig varkens. De prachtige boerderijen, waar van het hout zwart geteerd is en de deuren worden afgezoomd met een witte verf streep, wek ken bewondering, de aanblik van de in elkaar gezakte schu ren, de kapotte rieten daken en de verroeste landbouwwerktui gen is triest. De bezoekers kunnen verder op aanvraag kijken naar een dia voorstelling over boerderijen. Reuzenpaddenstoelen zijn vroeg KWADENDAMME - Een paddenstoel, zo groot als een voetbal. Dat hadden Meike en Maxijn van Weele uit Kwa- dendamme nog nooit gezien. „En ikzelf eigenlijk ook niet", bekent hun moeder Gaby. Ook al is het nog geen herfst, de reuzenbovisten groeien weer als kool. „We dach ten eerst dat het afval was", zegt Gaby, die de paddenstoe len gisterochtend vond, toen ze met haar kinderen over de Aalweg in Kwadendamme fietste. „Toen we dichterbij kwamen bleken het paddenstoelen te zijn. Er staan er ze ven: twee grote en een groepje van vijf kleinere. We zijn terug naar huis gefietst om het fototoestel te halen. We hebben de paddenstoel op internet opgezocht. Het bleek een reuzenbovist te zijn." De reuzenbovist is op zich geen bijzonderheid in het Zeeuwse landschap; dat hij al in au gustus groeit wel. „De reuzenbovist komt redelijk veel voor. Mensen zijn vaak wel verbaasd dat een paddenstoel zo groot kan worden. Normaal is hij er pas half septem ber, dus hij staat er vrij vroeg. De groei wordt bepaald door vocht (en temperatuur", legt Chiel Jacobusse van Stichting Het Zeeuwse Landschap uit. De reuzenbovist is niet giftig, je kunt 'in zelfs eten. Ruzie over rekening De Fonteyne VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen en BAM, het be drijf dat De Fonteyne in Vlissingen bouwt, hebben een ge schil over een rekening die de aannemer in juni heeft inge diend. In de nota is een extra bedrag opgenomen voor de afvoer van vervuilde grond. Het college is van mening dat die meerkosten vallen onder het risico voor de aannemer. De kwestie ligt inmiddels bij de advocaten. Zwartboek over sociale dienst MIDDELBURG - De cliëntenraad van de Sociale Dienst Walcheren maakt een zwartboek over het functioneren van de dienst. Volgens de directie valt het met het aantal klachten wel mee. De dienstverlening is verslechterd na de fusie van de drie gemeentelijke sociale diensten tot één Walcherse, zegt bestuurslid C. Clarijs van de cliënten raad. Hij wil niet ingaan op de aard van de klachten. De cliëntenraad wil die eerst bespreken met de directie van de Sociale Dienst Walcheren. „De intenties zijn wel goed. Laatst hebben we al een paar punten van kritiek inge diend. Die zijn allemaal opgelost. Daar zijn ze goed op in gegaan." Hospice verhuist naar Goes GOES - Het Clarahofje, het hospice dat nu nog in Hans- weert is gevestigd, verhuist binnenkort naar Goes. Daar kunnen meer mensen worden opgevangen en is de conti nuïteit beter gewaarborgd. Een locatie moet nog worden gevonden. Het Clarahofje is het oudste particuliere hospi ce in Zeeland en was in 1992 zelfs één van de eersten in ons land. In het huis van oprichtster M. van Meer konden lange tijd drie mensen de laatste dagen of weken van hun leven doorbrengen, maar door persoonlijke omstandighe den is er nu slechts plaats voor één persoon. Nu de inte gratie van het Clarahofje in zorgcentrum Poel wij ck in 's-Heer Arendskerke definitief van de baan is, zet de tot nu toe vooral op Walcheren actieve zoi-gaanbieder Zorg- stroom een nieuw hospice op in Goes. Daar kunnen straks wel vijf mensen terecht. Een ander voordeel is dat de con tinuïteit veel beter is gewaarborgd. Ook bestaat de mogelijkheid om de rest van de museumcollectie te bekijken. Op de achterplaats staan prachtig gerestaureerde wagens, zoals de 19de eeuwse lijkwagen, de hondenkar, een oude sjees en de speelwagen. De leden van Den Ouwen Woa- gen verzetten elk jaar uren werk om deze voertuigen voor het na geslacht te bewaren. De expositie 'Zeeuwse Boerderij, van rooonhuisstal tot damwand loods' is tot 8 september te zien in Streekmuseum Het Land van Axel, Noordstraat 11 in Axel. Het museum is open van woensdag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. door Jeanette Vergouwen GRAAUW - Graauw profileert zich steeds meer als kunstdorp. Op initiatief van enkele plaatse lijke kunstenaars wordt vier zon dagen na elkaar open atelier ge houden. „Ik denk dat we een bijzonder concept hebben uitgedacht en dat 't Atelier op een mooie apar te locatie ligt. Kunst bekijken en beleven is het uitgangspunt. De locatie aan de Dorpsstraat 60 is heel geschikt: èen authen tiek pand, midden in een schil derachtig dorp. 't Atelier ademt een zuiderse sfeer", vertelt Pas- cale Bosmans, een van de initia tiefnemers. Vijf vrouwen, kun stenaars en creatieve mensen, vonden dat er nog meer met kunst gedaan kon worden. Tij dens het Ambachtelijk weekend is er een beetje proefgedraaid en de komende vier zondagen (27 augustus, 3,10 en 17 september) is 't Atelier tussen 14.00 en 18.00 uur geopend. Naast de ten toonstelling van een ruim aan bod kunstvoorwerpen (schilde rijen, aquarellen, mozaïeken, keramische beelden, brocante, kandelaars en gepatineerde meu bels) worden regelmatig tentoon stellingen gehouden. Momenteel zijn werken te zien van de plaat selijke kunstenaars Narda Wil- ken en Tonnie Hermans. De ini tiatiefnemers willen echter nog meer leven in de kunstbrouwe rij. Er worden telkens aparte ac tiviteiten en workshops gehou den. Op 27 augustus is er een kinderatelier zandschilderen, 3 september een workshop mo zaïeken, 9 september een work shop kruidenboompjes maken en 17 september een workshop portrettekenen. Op alle vier zondagen zijn men sen aanwezig die vragen beant woorden en adviezen geven. Bo vendien kunnen ze mensen van dienst zijn, die een opdracht voor een kunstwerk willen ge ven. Zondag 24 september is een feestelijke afsluiting van het sei zoen gepland. Voor informatie en inlichtingen kunnen belang stellenden bellen (0114-635335 of 0114-683286) of mailen: ateliergraauw@gmail.com. agenda STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 13.15 uur: Kaarten, biljarten, dansen; 13.30 uur: Jo keren; De Halle, 13.30 uur; Kaarten, bil jarten; 14.00 uur: Koersbal; Trefpunt, 13.00 uur; Kaarten, biljarten, sjoelen; BIERVLIET - Dorpshuis, 14.00 uur: His torische wandeling; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: KBO volksdansen, zingen en biljarten; Café de Troubadour, 13.30 uur: Kaarten; HOEK - De Lovenhoek, 9.30 uur: Biljar ten, gymnastiek; 13.30 uur: Kaarten bie den en jokeren; HULST - De Lieve, 9.00 uur: Biljarten; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Prijskaar ten; De Blaauwe Hoeve, 14.00 uur: Bar- becuefeest; KOEWACHT - De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten; 13.45 uur: Gymnastiek; 15.00 uur: Senioren koor; Kerklaan 87, 19.00 uur: Creatieve bijeenkomst; NIEUW - NAMEN - Café St.Cecilia, 20.00 uur: Kaarten; NIEUWVLIET - Erasmus bos, 21.30 uur: Speuren naar nachtdieren; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 19,30 uur: Aerobic; SAS VAN GENT - De Regenboog, 13.00 uur: Biljarten; SINT - JANSTEEN - De Warande, 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Ouderen zangkoor, Zonnebloem; SLUIS - VVV-kantoor, 10.30 uur: Start historische wandeling; TERNEUZEN - De Veste, 10.30 uur: Gymnastiek; 13.00 uur: Biljarten, soos; 13.30 uur: Bridge, handwerken; 19.00 uur: Dansen; Buurthuis de Hoeve, 9.30 uur: Yoga; 13.30 uur: Biljarten; VOGELWAARDE 't Gelaag, 13.30 uur: Kaarten; WESTDORPE - Zaal Concordia, 13.30 uur: KBO koersbal. (Advertentie) BRÊSKENS - Stichting Oorlogs monument Breskens houdt maandag 11 september de jaar lijkse herdenking van het bom bardement van Breskens in 1944. In een poging terugtrekkende Duitse troepen de pas af te snij den, bombardeerden de gealli- Breskens herdenkt gevallenen mers aan de herdenking komen 's avonds om tien over zeven sa men op het Oranjeplein om on der klokgelui in een stoet naar het monument te lopen. Na een korte inleiding en het spelen van de Last Post wordt een mi nuut stilte in acht genomen. Het eerden op 11 september 1944 de haven van Breskens. Daarbij vie len 184 burgerslachtoffers. Alle 216 Bressiaanders die in de Tweede Wereldoorlog omkwa men, worden 11 september her dacht bij het oorlogsmonument aan de Steenoven. De deelne- lezen van de namen van de slachtoffers wordt onderbroken voor de voordracht van een aan tal gedichten. Kinderen van de openbare basisschool hijsen ten slotte de vlag. Muziekvereni ging Breskens-Groede zorgt voor een passende muzikale be geleiding. De herdenking aan de Steenoven begint om 19.30 uur. Advertentie GOESE RESTANTEN 3 daagse 24 - 25 - 26 augustus door de hele goese binnenstad GEKKE DOLLE DAGEN 24 aug. 20% korting op 25 aug. 30% alle showroom 26 aug. 40% modellen INTERIEURI I DESIGN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 39