'ZC NIEUWS GETIPT VOOR U Vervuiling blijft wellicht in grond PUZZELPAUZE 20 Landbouw wil meer buffers voor opslag zoet water School Winkeliers Hulst lopen niet warm voor spaarsysteem istanties broeden op nieuwe methode bodemsanering Hoek Brand richt voor miljoen euro schade aan Kamer bemoeit zich niet met HZ Revolutie in toiletland 0113-315649 ivozc.nl iilredactie@pzc.nl Jjs31,4460 AA Goes fetSC'ÏÏeland: 0113-315520; ^Vlaanderen: 0114-37277°; snaai: 020-4562500. (dag 22 augustus 2006 editie Zeeuws-Vlaanderen Roeiers nog niet op dreef Plafond van zwembad verwijderd OOSTBURG - Het plafond en ophangsysteem van het luchtkanaal in zwembad De Eenhoorn in Oostburg zijn verwijderd. Het zwembad bleef vorige week dicht, omdat er een aan tal plafondplaten naar beneden was gevallen. De oorzaak bleek corrosie in de ophangverbindingen tussen het dak en het plafond. Het zwembad is inmiddels weer open, maar moet het een tijdje zonder plafond stellen. „De ko mende tijd wordt rustig bekeken wat de beste oplossing is voor dit probleem", zegt een woordvoerster van de ge meente Sluis. Het plafond heeft alleen een akoestische en esthetische functie. Oliebollenkraam op Grote Markt HULST - Het dagelijks bestuur van Hulst heeft een stand plaatsvergunning verleend voor een oliebollenkraam op de Grote Markt. Voorheen was de gemeente heel terughou dend als het om dergelijke vergunningen ging, omdat ge vreesd werd voor geurhinder. De aanvragen voor oliebollenkramen bleven echter bin nenstromen en de bevolking reageerde teleurgesteld op de afwijzingen. Vorig jaar heeft de gemeente daarom toe stemming verleend, maar de aanvrager maakte geen ge bruik van zijn vergunning. Nu heeft een andere oliebollen bakker een vergunning gekregen. Deze is beperkt geldig. Van medio november tot medio januari mogen de oliebol len worden verkocht. De kraam komt te staan naast het muurtje van de basiliek en neemt dus een parkeervak in beslag. De gemeente brengt de gederfde parkeerinkomsten en de stroomkosten in rekening bij de oliebollenbakker. Verdachten metaaldiefstal gepakt 's-GRAVENPOLDER - Vijf verdachten van een diefstal van metalen bij het bedrijf Industriële Toelevering Me taal BV aan de Rangeerstraat in 's-Gravenpolder zijn zon dagavond bij Rilland aangehouden door de politie. Een medewerker van het metaalbedrijf heeft bij hun ar restatie een belangrijke rol gespeeld. Hij zag zondaga vond dat het hek bij het bedrijf was geforceerd en dat er een vreemde bestelbus op het terrein stond. Hij wachtte de inbrekers op, volgde hen in zijn auto en lichtte tijdens de achtervolging de politie in. De medewerker raakte de dieven op een gegeven moment kwijt. De politie trof hen later aan bij de Bathse Dijk bij Rilland waar ze de gesto len spullen aan het uitladen waren. Ze zijn gearresteerd en in een politiecel in de Middelburgse gevangenis Toren- tijd vastgezet. De vijf verdachten variëren in leeftijd van 32 tot 46 jaar. Van hen komen er drie uit Dordrecht, één uit Groningen en één uit Frankrijk. door Ben Jansen GOES - De Zeeuwse landbouw heeft zoetwaterbuffers nodig voor extreme droogteperioden. Dat heeft de ongekend droge maand juli geleerd. Fruittelers en de laatste jaren ook steeds meer akkerbouwers gaan volgens voorzitter P. de Koeijer van de boerenorganisa- tie ZLTO in Zeeland heel zuinig om met zoet water. Ook al van wege de beperkte beschikbaar heid van water om met gulle hand te beregenen, passen ze druppelbevloeiing toe. Met dit systeem - een slang met druppe laars die ongeveer 2 liter water per uur afgeven - komt het wa ter meteen in de bodem, waar door er minder van verdampt, r. De Koeijer: „Zelfs aardappelte lers werken tegenwoordig al met druppelbevloeiing. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat je op deze manier water kunt blijven geven tot de droog te voorbij is. Dat lukte vorige maand niet altijd. Het is natuur lijk sneu voor een teler die zijn gewas drie weken door de droog te heen heeft geholpen, dat hij de vierde week moet zien dat we gens gebrek aan water alle moei te en kosten voor niets zijn ge weest. "Buffers kunnen boeren helpen om het bij extreme droog teperioden wat langer uit te zin gen. De Koeijer meent dat buffers zo langzamerhand bij de landbouw- infrastructuur horen nu het er naar uitziet dat droge zomers steeds meer een kenmerk van het klimaat worden. Hij vindt dat boeren er zelf het initiatief voor moeten nemen. De ZLTO kan hen bijstaan. Het ligt in de opvatting van De Koeijer voor de hand dat de overheid finan cieel bijspringt. Daarnaast is wat hem betreft een beroep te doen op het geld dat beschik baar is ter versterking van de Zeeuwse landbouw als compen satie voor de geplande ontpolde- ring aan de Westerschelde. De zoetwaterbuffers kunnen in regenrijke perioden worden vol- gemaakt en bijgevuld met water uit zoetwaterleidingen. Voor de fruitteelt zijn ze een uitkomst bij dreigende nachtvorst in het voorjaar. Door beregening is de bloesem tegen vorstschade te be schermen. zeeuwse almanak 'De scholen zijn weer begon nenroepen banieren langs de weg. Over basisscholen gaat het dan. Het voortgezet onderwijs heeft nog een week je nagedacht op welke wijze aan te vangen met het lesregi- me. Vorige week mochten de scho lieren hun duurbetaalde boe ken halen. Gisteren kon het docentenkorps de leerlingen nog niet gebruiken, want er werd vergaderd en vanoch tend ook. Vanmiddag is de jeugd welkom. Vanaf twee uur. Om kennis te maken met mentor, klas en rooster. Maar deze week kan nog geen sprake zijn van geregelde les activiteit. Het gewenningspro- gramma van de brugklassers is gaande, ziet u, dat vergt al le aandacht. Waarvoor alsjeblieft begrip bij de hardwerkende ouders, die hun kroost ter voortgezet te vorming aan dat docenten korps hebben toevertrouwd. Het kroost dat na negen we ken vakantie uitsluitend met ettelijke welgemikte kanon slagen vanonder het dekbed te krijgen is, en zeker niet vóór de noen. Als dat ooit nog nodig wordt, althans. Nog maar acht we ken tot de herfstvakantie... Bijdragen voor deze rubriek: redactie@pzc.nl of Redactie Almanak, Postbus 31,4460 AA Goes 2 5 8 4 3 8 7 9 2 8 4 1 9 6 7 3 5 1 9 6 5 3 2 6 1 lULST - De middenstanders iHulst staan niet te trappelen een nieuw spaarsysteem or hun klanten te introduce- blijkt' uit de reacties van óorzitter Th. Mattheeuws van pjernemersvereniging Hulst «naertstad en manager Conradi van het Belgische bedrijf Qualiet, dat de spaar- pas in Hulst wilde invoeren. „Binnen Hulst is het draagvlak voor het spaarsysteem eigenlijk te klein", zegt Mattheeuws. „Daarom hebben wij Qualiet geadviseerd het regionaal te trekken. Een klantenkaart voor heel Zeeuws-Vlaanderen is vol gens ons een betere manier om het spaarsysteem te organise ren." Conradi zegt dat Qualiet de in voering van een spaarsysteem voor de hele streek nog over weegt. „Maar gezien de spreiding van de bevolking over een redelijk groot gebied, vragen we ons af of dat haalbaar is. Want je haalt je brood immers bij een plaatselijke bakker en niet 25 kilometer verderop." De manager van Qualiet beves tigt dat de animo voor een spaarsysteem voor klanten on der de winkeliers in de Reynae- rtstad nog gering is. „Ze zijn een beetje terughoudend. Ver moedelijk heeft dat te maken met het mislukken van het vori ge spaarsysteem. Hoewel het voor ons eigenlijk een beetje een raadsel is, want ons spaar systeem kost maar een paar tientjes in de week. Toch dur ven ze niet. Velen kijken liever eerst de kat uit de boom, maar op die manier is het natuurlijk lastig het systeem van de grond te krijgen." De onderneming in troduceerde in veel Belgische steden met succes het spaarsys teem, waarbij klanten punten sparen voor kortingscheques. Het bedrijf geeft de moed nog niet op. „We zijn nog steeds in contact met Hulst en blijven het probe ren. Lukt het dit najaar niet om voldoende middenstanders te overtuigen, dan wellicht vol gend voorjaar." bij tankstations aan te pakken - op een voor iedereen aanvaard bare saneringswijze. Overlast Omwonenden zijn de overlast in middels meer dan zat. Welis waar juichen zij de schoonmaak- operatie toe, maar ze klagen over geluids- en stankoverlast. Ook vrezen zij dat eventuele waardevermindering van. hun panden volledig op hun bordje terechtkomt. Raadslid P. Clijsen (Groen- Links) wil van het college van B en W weten in hoeverre de grondzuivering schade heeft toe gebracht aan omliggende pan den en wie daarvoor opdraait. Daarover is bij Van Schaik niets bekend. De wethouder ver wacht ook niet dat er schade is opgetreden. Clijsen is verder benieuwd naar de kostenverdeling bij een afron dende schoonmaakoperatie. Tot nu toe kwamen die kosten voor rekening van Subat. Van Schaik sluit niet uit dat een deel van de kosten voor rekening van de ge meente komt. Hierover moeten nog onderhandelingen plaatsvin den. Hij voegt er aan toe dat de gemeente als contractant van Subat zeer zorgvuldig moet han delen, omdat deze partij anders gerechtigd is het contract te ont binden en de sanering daarmee geheel voor rekening van de ge meente komt. Van Schaik: „Maar wij zullen ons verder in spannen voor een acceptabel re sultaat. Zodra de nieuwe sanei'ingsaan- pak bekend is, komt er een infor matiebijeenkomst voor omwo nenden. De oorzaak van de brand is moeilijk te achterhalen, omdat de vlammen hun verwoestende werk grondig hebben gedaan. foto's Wim Kooyman janévan Stee IK - De grondvervuiling on- (ii rond de voormalige benzi- onip aan de Molendijk in k blijft waarschijnlijk ge- Iclijk zitten. Hierover valt besluit zodra bekend is hoe lerontreiniging zich ontwik- LAls de vervuiling zich niet spreidt, is verdere verwijde- ivan de grond niet noodzake- fens de Temeuzense milieu- souder C. van Schaik ligt irischrijdend inzicht' aan de- nieuwe aanpak ten grond- _Het blijkt dat het in be de gevallen verantwoord is en verontreiniging te laten a Mocht de vervuiling in ili wel mobiel zijn, dan volgt raard een drastische sane- Ook het toekomstige ge bruik van de grond speelt hierin een rol", legt Van Schaik uit. De wethouder verhult niet dat de kosten van een ingrijpende sanering een rol spelen bij het nemen van een besluit. Want die rijzen de pan uit. De huidige sa nering in Hoek heeft al ettelijke tonnen gekost. De bodem en het grondwater aan de Molendijk zijn ernstig vervuild met polycyclische aro maten, waaronder benzeen en olieresten. De huidige sanering, die ruim zes jaar geleden begon, wordt als mislukt beschouwd. De toegepaste methode van het spoelen en zuiveren van de grond leverde tot dusver te wei nig resultaat op. Daarom broe den de provincie, de gemeente Terneuzen, de aannemer en Su bat - een stichting die door het Rijk en de oliebranche is opge richt om bodemverontreiniging Vul het diagram zo in dal in elke rij. elke kolom en elk vierkant van 3 x 3 vlakjes aUe cijfers van 1 tot en mei 9 precies één keer voorkomen 5 DENKSPORT PUZZELBLADEN door Harold de Puysseleijr LAMSWAARDE - De brand in de schuur van landbouwer J.P. Mahu aan de Boudeloodijk in Lamswaarde heeft zondaga vond voor ruim een miljoen eu ro schade veroorzaakt. Dat zei brandweercommandant J. Rijk van de gemeente Hulst gisteren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nader onderzoek dat de technische recherche gis teren deed, kan daar wellicht uitsluitsel over geven. Zeker is dat volgens Rijk echter niet, om dat de vlammen hun verwoesten de werk grondig hebben ge daan. In de tot de grond toe afgebran de boerenschuur bevonden zich drieduizend grote houten kisten voor de opslag van aardappelen en uien. „De kisten waren leeg. Mooi, droog hout, dat een vlam- ontwikkeling gaf die bijna niet te houden was"aldus Rijk. Verder stond er ook een aantal inpak- en sorteermachines in de loods. Woonhuis De brandweerlieden van de korpsen Hulst en Kloosterzande konden niet meer doen dan zien te voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar de andere ge bouwen op het erf, waaronder het woonhuis van de familie Mahu. „We moesten het water aanvoe ren over een lengte van zeven honderd meter. We pompten er zo'n vijftien kubieke meter wa ter per minuut naartoe, maar desondanks is het toch nog enke le uren erg spannend geweest. Pas om half drie 's nachts was al les onder controle." De hitteontwikkeling was vol gens de brandweercommandant zo intens, dat op zeker moment ook de nabijgelegen dijk begon te branden. „En de bomen op de dijk kregen het ook te verduren. De bladeren daarvan zien ge woon zwart." Volgens Rijk moet de tempera tuur in de onmiddellijke omge ving van de brandende schuur minimaal duizend graden Cel sius zijn geweest. Door de hitte verwrongen staal van drang hekken die de brandweer ge bruikte om de dijk af te zetten, en tientallen meters brandslang op de dijk waren gisterochtend de stille getuigen van het dra ma. „Toen we er zondagavond naartoe reden, was al van ver te zien dat het wel eens een heel heftige brand zou kunnen zijn. Alles bij elkaar is er zo'n 2200 vierkanter meter schuur com pleet in de as gelegd." door Ernst Jan Rozendaal DEN HAAG - De Tweede Ka mer onderneemt voorlopig geen actie om de terugbetalingsrege ling van de Hogeschool Zeeland (HZ) in Vlissingen te herzien. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet een spoedwet in te die nen om te voorkomen dat hoge scholen subsidie ontvangen voor buitenlandse studenten die geen stap in Nederland zetten. Daarmee wordt mogelijk een gat afgedekt in de wet op grond waarvan de PIZ vorig jaar met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over eenkwam in twintig jaar tijd 19,1 miljoen euro terug te beta len. Het is niet aan de Tweede Ka mer maar aan juristen om te be palen of de HZ bij nader inzien toch recht had op dit geld, stel len de Kamerleden Tichelaar (PvdA) en Visser (VVD). Volgens CD A-Kamerlid Joldersma is nog te veel onduidelijk. Wist je dat na het schoonmaken van het toilet de opbouw van onzichtbaar vuil direct weer begint? Gelukkig is er nu Glorix 5x, een revolutionair bleekmiddel dat niet alleen actief is tijdens het reinigen van het toilet, maar ook daarna. Het laat een bescher mend laagje achter. waardoor de opbouw van onzichtbaar vuil wordt tegengegaan tot wel vijf toiletbezoeken na de laatste schoonmaakbeurt. 5x langer actief, lenjststellend. idee! 0«e rubriek is opgenomen in alle regionale dagbladen van NRp dagbladen tykgebijna 1.8 miljoen) Meer informatie: e-mail: info©nrp,nl o.v.v. Nieuws geliplvoor u!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 37