Verwarring over hagelkanonnen PZC 1 uurtje werken per dag Herdenkingsmonument Sloedam inzet strijd Sta i ook paraat na een ramp? l/AN/PAA<r DO£H Chauffeurs bestraft voor witwassen van Britse ponden burgemeester Kapelle hekelt verschillen in regelgeving Bezorgers gevraagd! "Lepra, nog steeds een probleem!" dinsdag 22 augustus 2006 s )or Harmen van der Werf APELLE - Zeeuwse gemeen- n moeten één lijn trekken bij ;l verlenen van vergunningen >or het gebruik van antihagel- monnen. Het kan niet zo zijn, ndt de Kapelse burgemeester Kramer, dat het gebruik door éne gemeente wordt geregeld a de algemene plaatselijke ver- dening en door de andere via Wet milieubeheer. ramer maakt zich daar druk n, omdat deze verschillen in manier van werken tot ver- arring kan leiden. Hij wil het inkaarten in de Vereniging m Zeeuwse Gemeenten (VZG). iet alleen om als gemeenten in aeland één lijn te trekken, aar vooral ook om duidelijk- 'id te scheppen tegenover de ïvolking. Niet alle omwonen- ?n van antihagelkanonnen - in Beland staan er inmiddels eer dan tien - zijn even geluk- g met de komst van de appara- n. De onafhankelijke commis- 2 beroeps- en bezwaarschrif- n van de gemeente Reimers- aal behandelde vorige week >or het eerst een bezwaar te rn het gebruik van een antiha- ïlkanon bij Krabbendijke op tsis van de algemene plaatselij- verordening. In Kapelle is al ïtzelfde gebeurd. Een minicam- nghouder heeft in Kapelle be vaar gemaakt tegen een ver- mning voor twee antihagelka- mnen in de buurt. Zijn gasten oren zich met name 's nachts m het lawaai dat de 'hagelver- ;lgers' maken. e minicampinghouder heeft ?t idee dat Zeeuwse gemeenten et goed weten om te gaan met ?t nieuwe verschijnsel. In 2004 de eerste geplaatst in Krab- uidijke. Er werd geschat dat j tien keer per jaar zou wor- ?n gebruikt; vorig jaar is dat f keer gebeurd, dit jaar tot nu e zes keer. apelle telt er nu twee, in Borse- staan er zes. „Ik heb zelf een ildafweerkanon op mijn land aan", vertelt de minicamping- mder die ook akkerbouwer is. n de vergunning is geregeld tot wanneer dat kanon mag wor den gebruikt, tot een halfuur voor zonsondergang. Waarom kan dat ook niet voor die antiha gelkanonnen?" Het antwoord kwam, vorige week: omdat ha- gelschade elk moment van de dag en nacht kan optreden. De commissie beroeps- en bezwaar schriften in Reimerswaal heeft overigens het standpunt ingeno men dat de bezwaren ongegrond zijn. Het advies moet nog wor den uitgewerkt waarna het colle ge van B en W er een beslissing over moet nemen. De Kapelse commissie is nog niet zover. Er wordt nader onderzoek ver richt, meldt een ambtenaar. Borsele pakt het nog iets grondi ger aan. Volgende week worden er de vergunningaanvragen voor de zes anti-hagelkanonnen gepubliceerd. Ze komen onder de Wet milieubeheer te vallen in tegenstelling'tot Kapelle en Rei merswaal, omdat, zegt een voor lichter, de containers met de ka nonnen gasflessen bevatten. Bor sele heeft een geluidsonderzoek laten doen, een advies bij de pro vincie ingewonnen en een rap port voorhanden over effecten voor de natuur. Eind 2007 is in Borsele een evaluatie gepland. door Aector Dooms MIDDELBURG - Een 56-jarige inwoner van Dreischor en een 67-jarige man uit Vlissingen ont kenden gisteren in Middelburg zich schuldig te hebben ge maakt aan het witwassen van crimineel geld. Politierechter R. Lameijer dacht daar anders over. De verdachten werden ver oordeeld tot celstraffen. De man uit Dreischor kreeg drie maanden cel opgelegd, terwijl de Vlissinger tot achttien dagen gevangenisstraf werd veroor deeld. De mannen werkten als interna tionaal chauffeur bij een Engels transportbedrijf in Vlissingen, dat als dekmantel fungeerde voor drugssmokkel en handel in illegale sigaretten. De zaak kwam aan het rollen toen op 19 januari vorig jaar in een loods in Breskens 2880 kilo hasj werd aangetroffen. Bij de inval werden vier Engelsen opge pakt. Zij zijn tot celstraffen ver oordeeld door de rechtbank. Het criminele geld, met name Britse ponden, moest worden in gewisseld voor euro's. De jong ste verdachte, die ook als plan ner in het transportbedrijf werk te, wisselde in december 2004 in Breda bij een geldwisselkantoor 65.000 Noord-Ierse, Schotse en Britse ponden om voor 85.400 euro. „Met het drugsgeld werd de eerste nieuwe truck ge kocht", stelde officier van justi tie R. Jeuken vast. De voormalig inwoner van Zaamslag deed eind 2004 en be gin 2005 zeven geldwisseltrans- acties, telkens voor 2000 Britse ponden, bij grenswisselkanto ren in Sluis, Kapellebrug en Put te. „Ik heb het in vertrouwen ge daan. Ik heb er nooit bij nage dacht. De boekhouder gaf het geld mee. Ik kreeg er een reiskos tenvergoeding voor", zei de 67-jarige verdachte. Hij voelde zich erin geluisd door zijn werk gever. Zijn kompaan vond het niet vreemd dat hij Britse ponden moest wisselen. „Ik had er een goed gevoel over. Ik heb nooit gedacht dat mijn baas met zulke duistere praktijken bezig was. Ik ben onschuldig"zei hij. Volgens de officier van justitie was deze verdachte een man van de wereld. „Bij alle verdach te transacties heeft hij een ver haal. Zijn rol is veel groter ge weest, maar ik kan dit niet be wijzen. Glashelder is dat hij met zoveel Britse ponden op zak had moeten weten dat iets niet in de haak was." Hij eiste drie maanden gevange nisstraf. Tegen de Vlissinger eis te de officier achttien dagen cel en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. De raadslieden H. de Maat en A. Bals bepleitten vrijspraak. De politierechter achtte het wit wassen bewezen, maar hield m de uitspraak rekening met de be perkte rol van het tweetal. De gevangenisstraffen hebben de mannen al in voorarrest uitgeze ten. De eigenaar van het transportbe drijf is door de rechtbank ver oordeeld tot vijf jaar cel. Hij is in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof in Den Haag. Gewonden bij eenzijdig ongeval ZIERIKZEE - Een 26-jarige en een 38-jarige man uit Zierikzee zijn in de nacht van zaterdag op zondag, rond half twee gewond geraakt bij een eenzijdig onge val in hun woonplaats. Zij reden op de scooter van de 38-jarige, toen de scooter tegen een schrikhek aanreed en vervol gens via een heuveltje werd ge lanceerd. Omdat de mannen naar drank roken, is hen een bloedproef afgenomen. Eén van hen verklaarde dat hij onder in vloed was van softdrugs. Beide mannen braken een sleutelbeen en kregen schaafwonden, de 38-jarige heeft daarnaast een hersenschudding en een scheur tje in zijn schedel opgelopen. Geen van hen droeg een helm. door Maurits Sep ARNEMUIDEN - Jan den Hol lander: „Dit had nooit mogen ge beuren." Peter Sijnke: „Deze plek wordt kapotgemaakt." Frans de Nooijer: „En als het zo'n rotplek wordt, kun je het beter verplaatsen." Allie Barth: „Maar dan wel richting Beve land." De controverse over het monu ment op de Sloedam maakt heel wat gevoelens los bij de mannen die nauw betrokken zijn ge weest bij de totstandkoming van de gedenkplaats. Stuk voor stuk spreken ze over 'mijn monu ment'. Met pijn in het hart kie zen de meesten nog liever voor verplaatsing dan de herdenking te laten verstoren door het la waai van goederentreinen. Behalve Allie Barth uit Goes, die in 1987 betrokken was bij de oprichting van het monument voor de Canadese militairen die zich 'op de Sloedam hebben doodgevochten'. Zijn advies luidt onomwonden: „Laat alles staan." Barth is het eens met René Hoe- beke, de amateurhistoricus uit Nieuw- en Sint Joosland die het definitieve boek heeft geschre ven over de strijd op de Sloe dam. Hoebeke vindt de huidige locatie de historisch enig juiste en wil dat de monumenten blij ven staan. En net als hij vindt Barth dat het met die verstoring door de treinen allemaal wel zal meeval len. „De Stichting Steun Bevrij ders Walcheren moet niet zeu ren. Ik heb zelf talloze herden kingen meegemaakt. De perso nentreinen reden gewoon door. Schotse oud-strijders bij het oorlogsmonument op de Sloedam bij Arnemuiden, in 2004. foto Ruben Oreel En op de A58 stond het verkeer ook niet stil. Bovendien is de herdenking altijd op een zater dag. Dan zullen er geen goede rentreinen rijden." Peter Sijnke zucht eens diep. Als voorzitter van de Heemkun dige Kring Walcheren was de Middelburger in 1987 een 'strijd makker' van Barth voor het Ca nadese monument. Nu staan ze lijnrecht tegenover elkaar. „Het gaat niet alleen om die ene dag. Herdenken doen mensen daar een heel jaar door. Die treinen komen er straks rakelings langs. Het schaamgroen dat ProRail wil aanleggen, is volstrekt onvol doende. Het is daar toch al niet een echte stilteplek, maar het wordt echt erg." Een 'rotplek' wordt het, stelt Frans de Nooijer uit Nieuw- en Sint Joosland somber vast. „En dan moet je verplaatsen. Dat moet nu gebeuren, anders lukt het nooit meer." De Nooijer is de man die er ei genhandig voor zorgde dat het monument voor de Schotse strij ders op de Sloedam kwam. Het stond achter een loods in Vlissin- gen-Oost. Hij trok aan de juiste touwtjes, groef zelf het gat op de Sloedam en zo stonden er in 1984 ineens twee oorlogsmonu menten op de Sloedam. In 1967 was daar al het Franse monument neergezet. Dat stond vanaf 1948 iets verderop langs de Oude Rijksweg richting Arne muiden. Daar moest het echter wijken voor de nieuwe rijksweg. Het belandde op de Sloedam. Een historisch juiste plek, daar over zijn allen het wel eens. Barth zou het 'niet toejuichen als het weg gaat'. Maar als dat toch gebeurt, dan richting Lewe- dorp. „De andere kant op, rich ting Arnemuiden, is te weinig ruimte." Dat wil hij natuurlijk omdat hij van de Bevelanden komt, vermoedt De Nooijer. En die komt zelf uit Arnemuiden, dus dat gaat wat hem betreft niet door. „We zijn in Arnemui den al zo veel kwijtgeraakt. Dit mogen ze ons niet ook nog eens afpakken." Het Nederlandse Rode Kruis Word dagbladbezorg(st)er van de PZC: een goede bijbaan voor jong en oud met prima verdienste en interessante extra's. Word vrijwilliger! Je helpt met contactherstel tussen slachtoffers en hun familie. Als telefoonvrijwilliger sta je zoekers te woord of als registratievrijwilliger verzamel je inlichtingen over slachtoffers. Bel voor meer informatie: 070 44 55 888. www.rodekruis.nl PZC heeft nog enkele wijken vrij in BROUWERSHAVEN en ZIERIKZEE Interesse? Neem dan (tijdens kantooruren) contact op met onze afdeling binnendienst op nummer: 0800 - 023 51 11 (gratis). Kijk voor meer informatie over vrije wijken op: www.deleukstebijbaan.nl De minimumleeftijd voor een krantenwijk is 15 jaar. Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding te identificeren. Indien van toepassing moet een tewerkstellingsvergunning worden overlegd +C A part of the international Red Cross and Red Crescent Movement Jawel. Lepra is een ziekte die onherstelbare zenuw beschadigingen kan veroorzaken waardoor men levenslang risico loopt op ernstige verminkingen. Met medicijnen kan de bacterie uitgeschakeld wor den, maar eenmaal aangetaste zenuwen genezen niet meer. Patiënten moeten vaak verder zonder tenen, vingers of gezichtsvermogen. Soms moet een onderbeen worden geamputeerd. Een been prothese kost circa 50 euro inclusief fysiotherapie. Wilt u het hele verhaal? Wij informeren u graag nader. Kijk op www.leprastichting.nl Postbus 95005, 1090 HA Amsterdam ^BF= stichting Tel. 020 - 59 50 500 Giro 50 500 het alfabet van Zeeland OoRPSOVDSTÉk/ n r>»-»p 1 f 1 oPfcowwÊN KUVMÉk DilcfcNS WiTDiUEW Jan Peter leidt een noodhulpproject na een natuurramp. Hij hoeft niet na te denken over het bieden van hulp. En jij? piBTl>£vkBM nwAA*. i&K i: ARTSEN ZONDER GRENZEN Bel 0900-9585 en help mee voor 5 per maand. www.artsenzondergrenzen.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 36