lurgerinitiatief maakt geen kans Vakantie voor Britse nierpatiënten Duo Odelette opent het seizoen van de Rode Kamer Hospice Clarahofje verhulst naar Goes ,15 Geen oplossing voor hotel Britannia 1 luiseigenaren De Meeten willen steun in strijd tegen erfpachtregeling MTENA Dialyse met blik op Grevelingen GOESE RESTANTEN 3 daagse dinsdag 22 augustus 2006 ISSINGEN - Hotel Britannia tóngen komt niet 'n llan" „n Amadore, de keten „„der ook hotel Arion valt. ïderhandelingen tussen - ijlonlwildielaar Loostad en 'adore zijn stukgelopen op de ancien. „,ir maanden geleden kon- li Loostad aan dat een door- al voor Britannia ophanden I„ augustus zouden de plan- 'aaar buiten worden ge- bracht. „Helaas zijn we er met Amadore niet uitgekomen" zegt directeur D. Spikker van Loostad. „Wat de heren Van Zuijlen en Van Damme van Amadore willen betalen, is te weinig. Dat is erg jammer, want we waren het liefst met hen in zee gegaan. We zijn nog steeds van mening dat het de beste on dernemers zijn met de juiste er varing voor deze locatie." Hoewel de gesprekken met Ama dore volgens Spikker op een laag pitje worden voortgezet, opent Loostad nu ook onderhan delingen met andere mogelijke kopers en exploitanten, „We hebben al contact met een aan tal kandidaten", zegt Spikker. „Wie dat zijn, zeg ik niet." Naast gesprekken met Amadore en andere kandidaten, overlegt de ontwikkelaar ook nog steeds met de gemeente. „We zijn onder meer aan het kij ken of het mogelijk is Britannia een iets andere invulling te ge ven waardoor het misschien alle maal net wat makkelijker op te lossen is." Zolang Loostad geen overeen komst heeft met een exploitant, wordt- er aan het gebouw niets gedaan, zegt Spikker. „Dat kun nen we ons niet veroorloven. Daarvoor is de verbouwing ge woon te duur." Hoeveel geld er nodig is, laat Spikker evenmin los. „We zijn teleurgesteld. Maar wat niet kan, kan niet", zegt J. van Damme namens Ama dore. „We hebben vele scenario's be keken en veel gesprekken ge voerd, maar tot onze spijt kun nen we op basis van het bestaan de plan niet tot een sluitende ex ploitatie komen. Maar we zijn blijvend geïnteresseerd. Dus als Loostad met een alternatief plan komt, willen we daar best opnieuw naar kijken." Wethou der T. Verhage is niet verrast door de uitkomst. „Net voor de vakantie wei'd mij tussen de regels door al wel dui delijk dat het allemaal niet zo soepel verliep. Met Loostad heb ben we afgesproken dat we ons allebei gaan beraden op de ont stane situatie. Maar als gemeen te kunnen wij ook niet echt veel doen. Loostad is de eigenaar van de grond en gebouwen. Wat wij nu doen is kijken in hoever re we een doorbraak kunnen sti muleren." j «Ali Pankow ERIKZEE - De bewoners in inplex De Meeten in Renesse tevergeefs een beroep te j mop de gemeenteraad in hun lijd legen de in hun ogen on- ilijke crfpachtregeling van de I tilling Renesse. Burgemees- [J. Asselbergs adviseert de ge- nnteraad het desbetreffende ngerinitiatief van de Vereni- gvan Erfpachters De Meeten top de raadsagenda te plaat- tocht is het recht om een 6 I/s grond van een ander te ge- ]j iken, bijvoorbeeld voor een ijm ;o woning; de erfpachtcanon 5 Ie beschouwen als de huur- ijs van die grond. De commo- ire" lussen bewoners van De Mee lij jende Stichting Renesse - ei- aar van de grond - ontstond liaar geleden met de eenzij- _de verviervoudiging fejaarlijkse erfpacht. Assel- komt na een uitgebreide (Advertentie) Jekke dolle dagen i korting op alle showroom mi -••> modellen agenda IWEKACTIVITEITEN toorgklachten: '"-0231231 opmaandag t/m vrijdag ge torende de openingstijden; tot 12.00 uur redactie SCHOUWEN-DUIVELAND Giachtweg 23a ZIERIKZEE lel: 0111-454647 fe, 0111-454657 fercel Modde (chef) U fetKleemans M Pankow isme Soesman Melita Lanting p|Jdy Boogert (sport) ^ntrale redactie 'lationspark 28 Postbus 31 ^0 AA goes Tei (0113)315500 hx; (0113)315669 Neil: redactie@pzc.nl 'Nternet Ww.pzc.nl E-mail:1 toetsing van het verzoek van de bewoners tot de conclusie dat de raad noch het college van bur gemeester en wethouders de be voegdheid hebben zich te men gen in de strijd over de erfpacht- canon. Indiener van het burgerinitia tief en secretaris van de Vereni ging van Erfpachters J. de Heus is teleurgesteld over dit advies van de burgemeester. „Ik had ge hoopt dat de raad invloed zou gaan uitoefenen op de onrecht vaardigheid waar veertig erf pachters in ons complex mee worden geconfronteerd", zegt De Heus. Hij zal namens de be woners in De Meeten gebruik maken van het spreekrecht tij dens de raadvergadering van donderdag 31 augustus in het Zierikzeese gemeentehuis. „Ik wil de raad in elk geval nog wij zen op het feit dat wij in het zo geheten complex R door die on eerlijke erfpachtregeling voor achtennegentig procent bijdra gen aan de winst van de Stich ting Renesse", zegt De Heus. Verder geeft hij aan dat zijn ver eniging zich nog moet beraden over eventuele verdere stappen. De huiseigenaren willen met hun burgerinitiatief bereiken dat de erfpachtregeling wordt opgeheven. Ook verzoeken zij daarin de gemeenteraad van de Stichting Renesse weer een transparante publiekrechtelijke organisatie te maken. De indie ners zouden graag zien dat de raad de Stichting ertoe beweegt de erfpachtgronden aan hen te verkopen. Beslissingen Volgens de burgemeester is het echter niet aan de raad of aan het college te oordelen of de be slissingen rond de erfpachtca non op goede gronden en op de juiste wijze tot stand zijn geko men. „Het is naar mijn mening aan de civiele rechter de besluit vorming en de wijze van tot standkoming van de erfpachtca non aan redelijkheid en billijk heid te toetsen", schrijft Assel bergs in zijn advies. Volgens hem is het aan de leden van De Meeten zelf daartoe het initiatief te nemen met het aan spannen van een procedure. Dat die mogelijkheid te duin- zou zijn voor een dergelijk kleine groep, zoals de vereniging zelf stelt, acht Asselbergs een weinig steekhoudend argument. In zijn optiek zou de vereniging in over leg met de Stichting Renesse ook andere vormen voor het slechten van het geschil kunnen overwegen. Als voorbeelden noemt hij arbitrage of media tion. De burgemeester verwerpt het argument van de betreffende be woners dat hier sprake is van openbare lasten. Dat de lasten van de canon, voortvloeiend uit de besluiten van de Stichting Re nesse, voor sommige erfpachters zwaarder zijn dan voor de ande ren, valt moeilijk de gemeentelij ke overheid aan te rekenen, vindt hij. De raadsvergadering donderdag 31 augustus begint om 19.30 WMSTEDE - Slot Haamstede, 19.00 Diavoorstelling geschiedenis van Slot; RIKZEE Centrum, 10.00 uur: Eve- inlendag, oopmeditatie j Oranjezon OU1VENPOLDER - Zen in iland houdt zondag een loop- ditatie in het duingebied snjezon bij Vrouwenpolder. tong met meditatie of zen is .Vereist om mee te doen. De telers lopen in stilte ach- door de duinen. Wie moet zelf een toe- je kopen bij de in- tgvan het natuurgebied, i loopmeditatie begint om LJ Duur precies bij het toegangs ei i, Dankzij het dialysecentrum van Port Zélande kunnen Britse nierpatiënten toch op vakantie, door Piet Kleemans SCHARENDIJKE - Ze worden ver wend met champagne en gebak. En de mogelijkheid tot dialyse met uitzicht op de Grevelingen. Een groep Engelse nier patiënten beleeft een bijzondere - ge heel door sponsors gefinancierde - va kantie op Port Zélande. Een weldadige vakantie. „Als ze komen zijn ze stille tjes, maar ze gaan zingend weer naar huis", aldus verpleegkundige Nienke den Boer. Vakantie. Voor veel nierpatiënten is het lastig zo niet onmogelijk. In Engeland al helemaal, want vakantie-dialysecen tra als die op Port Zélande kent men daar niet. Vakantie vieren kan een nier patiënt er wel, maar alleen als er een zie kenhuis in de buurt is waar gespoeld kan worden. En dat kan lang niet overal, weet ver pleegkundige Sandy Liner. Zij las een jaar of tien geleden over het toen nog zeer prille vakantie-dialysecentrum op Port Zélande, kwam een weekendje naar het vakantiedorp om poolshoogte te nemen en keerde enthousiast terug naar Groot-Brittannië. Als een moder ne Florence Nightingale besloot ze een actie op touw te zetten om nierpatiën ten een geheel verzorgde vakantie aan te kunnen bieden. Compleet met dialy se. Met uitzicht op de Grevelingen. Het lukte en groeide uit tot een traditie. De ze week wordt het tienjarig jubileum van de Britse bezoeken gevierd, „Het is echt uniek", zegt Liner met gro te stelligheid. „Voor zover ik weet is Holland een van de weinig landen met dit soort voorzieningen. In die tien jaar is er ook echt een band gegroeid tussen ons", omschrijft de Britse verpleegkun dige haar ervaringen met het vakan tie-dialysecentrum en verpleegkundi gen Nienke den Boer en Monica Maier- hofer. „We bellen om de haverklap met elkaar." De Engelse gasten profiteren dankbaar van de moderne apparatuur en de goede zorgen van Maierhofer, Den Boer en Li ner. „Het is voor mij geen vakantie", zegt laatstgenoemde. „Ik ben en blijf verpleegkundige en ik wil er ook voor mijn patiënten zijn." Dat is ze ook, volgens nierpatiënt Alfred Jenner. De 89-jarige inwoner van Norwich kreeg twee jaar geleden nierproblemen. En dat betekende einde buitenlandse vakanties. „Ik heb vroeger veel gereisd. De herinneringen aan die vakanties zitten in mijn hoofd. Dat pakt niemand me meer af." Geen letter gelezen Jenner geniet met volle teugen van zijn korte vakantie op Port Zélande. Vanuit zijn behandelstoel heeft hij uitzicht op de jachthaven en de Grevelingen. Een prachtig uitzicht, vindt hij. „Ik heb een dik boek meegenomen voor tijdens de dialyse, maar ik heb er nog geen letter in gelezen. Het uitzicht is echt heel fas cinerend." Dat is ook de ervaring van Roy Cozins uit Sheringham. Dat het weer wat wis- foto Marijke Folkertsma selvallig is, doet daar niets aan af. „Ach, het is wel een beetje Brits weer, vind ik. Dit zijn we gewend." Liner ver liest ondertussen de patiënten geen mo ment uit het oog. Knoopt gesprekken aan, houdt in de gaten of het allemaal wel goed gaat met 'haar' patiënten. „Een beetje angstig was ik wel", biecht een van de patiënten op. „Want het is toch een vreemde omgeving waarin je beland. Maar er wordt hier echt heel goed voor je gezorgd." Familiegeschiedenissen De angst heeft plaats gemaakt voor ent housiasme. Er wordt tijdens de drieën half uur dialyse heel wat afgepraat. He le familiegeschiedenissen worden opge dist. Cozins: „Ilt kende niemand van de ze club, maar dat veranderde heel snel. Je maakt hier vrienden." De Britse nier patiënten zijn nog tot eind deze week te gast op Port Zélande. Het vakantie-dialysecenti'um is niet al leen voor gasten van Port Zélande. Ook toeristen en recreanten die elders ver blijven kunnen er terecht. Wie meer wil weten kan een kijkje nemen op de inter netsite www.dialyse-vakanties.nl. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Het Duo Odelette opent zaterdag 23 september het 'cultuur-aan-huis'-program- ma dat Anja en Pieter van Traa dit seizoen presenteren in de zo geheten Rode Kamer van hun monumentale woonhuis aan het Havenpark 13 -15 in Zierikzee. Het Duo Odelette wordt ge vormd door twee jonge musici: Babs van der Graaf (fluit) en Ma rie-Louise Schwab (vleugel). Zij brengen een gevarieerd concert met composities vanaf de barok tot in de huidige tijd. Op het pro gramma staan werken van on- der meer: Friedrich Kuhlau (1786-1832), Edward Grieg (1843-1907), Francis Poulenc (1899-1963) en Georges Enesco (1881-1955). Babs van der Graaf volgde van af haar dertiende jaar een voor opleiding aan het Brabants Con servatorium, waar zij in 2000 af studeerde voor docerend musi cus bij Hanni Barendrecht. Hier na studeerde zij voor uitvoerend musicus en behaalde eind 2003 met succes haar diploma voor de tweede fase. Tussentijds volg de zij masterclasses in Italië, En geland en Duitsland en speelde zij in verschillende kamermu- ziekbezettingen. Van der Graaf is tegenwoordig als fluitdocente verbonden aan Harmonie Dru- nen en sinds eind vorig jaar speelt zij in Duo Odelette. Schwab begon in 1957 haar stu die aan het Koninklijk Conserva torium in Den Haag. Zij behaal de haar solodiploma als concert pianiste en vervolmaakte zich met lessen in België, Polen en Duitsland bij meesters als Eduardo del Puyo, Wemer Haas en Badura-Skoda. Veel support kreeg Schwab van Lazar Ber- man, die haar in 1981 als enige leerling aannam en haar stimu leerde bij Michael Faerman van Terneuzen bekijkt luchtkwaliteit TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen wacht met een verdere uitwerking van het luchtlcwaliteitbeleid, in ieder geval totdat de nieuwe Wet luchtkwaliteit in werking is getreden. De verwachting is dat die wet begin volgend jaar kan worden vastgesteld. De wachtperiode wil de ge meente Terneuzen gebruiken om tussentijds aanvullende informatie te verzamelen die van belang is voor de lucht kwaliteit zelf en voor effecten die kunnen optreden voor de meest gevoelige bevolkingsgroepen. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging zijn wegverkeer, indus trie en landbouw. Stikstofdioxide wordt voornamelijk veroorzaakt door snelrijdende en optrekkende auto's, bus sen en vrachtwagens. Benzeen en koolmonoxide komen voornamelijk vrij bij stagnerend verkeer. De bronnen voor fijn stof zijn zeer verschillend, onder andere verkeer, industrie en natuurlijke bronnen. Reuzenpaddenstoelem zijn vroeg KWADENDAMME - Een paddenstoel, zo groot als een voetbal. Dat hadden Meike en Marijn van Weele uit Kwa- dendamme nog nooit gezien. „En ikzelf eigenlijk ook niet", bekent hun moeder Gaby. Ook al is het nog geen herfst, de reuzenbovisten groeien weer als kool. „We dach ten eerst dat het afval was", zegt Gaby, die de paddenstoe len gisterochtend vond, toen ze met haar kinderen over de Aal weg in Kwadendamme fietste.. „Toen we dichterbij kwamen bleken het paddenstoelen te zijn. Er staan er ze ven: twee grote en een groepje van vijf kleinere. We zijn terug naar huis gefietst om het fototoestel te halen. We hebben de paddenstoel op internet opgezocht. Het bleek een reuzenbovist te zijn." De reuzenbovist is op zich geen bijzonderheid in het Zeeuwse landschap; dat hij al in au gustus groeit wel. „De reuzenbovist komt redelijk veel voor. Mensen zijn vaak wel verbaasd dat een paddenstoel zo gx-oot kan worden. Normaal is hij er pas half septem ber, dus hij staat er vrij vroeg. De groei wordt bepaald door vocht en temperatuur", legt Chiel Jacobusse van Stichting Het Zeeuwse Landschap uit. De reuzenbovist is niet giftig, je kunt 'm zelfs eten. Ruzie over rekening De Fonteyne VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen en BAM, het be drijf dat De Fonteyne in Vlissingen bouwt, hebben een ge schil over een rekening die de aannemer in juni heeft inge diend. In de nota is een extra bedrag opgenomen voor de afvoer van vervuilde grond. Het college is van mening dat die meerkosten vallen onder het risico voor de aannemer. De kwestie ligt inmiddels bij de advocaten. Zwartboek over sociale dienst MIDDELBURG - De cliëntenraad van de Sociale Dienst Walcheren maakt een zwartboek over het functioneren van de dienst. Volgens de directie valt het met het aantal klachten wel mee. De dienstverlening is verslechterd na de fusie van de drie gemeentelijke sociale diensten tot één Walcherse, zegt be stuurslid C. Clarijs van de cliëntentaad. Hij wil niet in gaan op de aard van de ldachten. De cliëntenraad wil die eerst bespreken met de directie van de Sociale Dienst Wal cheren. „De intenties zijn wel goed. Laatst hebben we al een paar punten van kritiek ingediend. Die zijn allemaal opgelost. Daar zijn ze goed op ingegaan." de Russische School in België de Russische techniek en klank kleur aan te leren. Schwab geeft veelvuldig recitals en kamermu ziekconcerten in Duitsland, Bel gië, Polen, Nederland en Rus land. Het concert in de Rode Kamer begint om 20.00 uur. Het sei zoensprogramma biedt naast muziekoptredens ook poëzie, voordrachtskunst en toneel. Er staan voor de komende maan den zes opvoeringen geprogram meerd. Kaarten kunnen besteld worden via telefoonnummer 06-21948516 of rodekamer@monumentenweb.nl. door Rob Paardekam GOES - Het Clarahofje, het hos pice dat nu nog in Hansweert is gevestigd, verhuist binnenkort naar Goes. Daar kunnen meer mensen worden opgevangen en is de continuïteit beter gewaar borgd. Een locatie moet nog wor den gevonden. Het Clarahofje is het oudste par ticuliere hospice in Zeeland en was in 1992 zelfs één van de eer sten in ons land. In het huis van oprichtster M. van Meer konden lange tijd drie mensen de laatste dagen of weken van hun leven doorbrengen, maar door per soonlijke omstandigheden is er nu slechts plaats voor één per soon. Nu de integratie van het Clara hofje in zorgcentrum Poelwijck in 's-Heer Arendskerke defini tief van de baan is, zet de tot nu toe vooral op Walcheren actieve zorgaanbieder Zorgstroom een nieuw hospice op in Goes. Daar kunnen straks wel vijf mensen terecht. Een ander voordeel is dat de continuïteit veel beter is gewaarborgd. Nu rust vrijwel al les op de schouders van Van Meer, terwijl er straks een team van verpleegkundigen en vrijwil ligers in het huis komt te wer ken. Vrienden De oprichtster van het Clarahof je - zo blijft het hospice in de toekomst heten - sluit uit dat ze zelf in de nieuwe instelling gaat werken. Van Meer gaat haar ex pertise inzetten in het bestuur van de stichting Vrienden van het Clarahofje. Die krijgt straks een ondersteunende taak, ter wijl Zorgstroom het hospice be taalt en exploiteert. „Toch ho pen we dat de Vrienden ook voor de nodige financiën zor gen", zegt bestuurslid P. de Boe- vere van Zorgstroom. „Wij kun nen uit onze reserves de grond en het gebouw betalen, maar voor de inrichting zullen we deels aanvullende financiering nodig hebben. Ook als mensen de eigen bijdrage van 7 euro per dag niet kunnen betalen, zou den de Vrienden van het Clara hofje dat voor hun rekening moeten nemen." Vanwege de centrale ligging wil len de initiatiefnemers een stek in Goes verwerven. „Het liefst in het centrum of dicht daarbij, zodat we ook met het openbaar vervoer goed te bereiken zijn", zegt Van Meer. De voorkeur gaat verder uit naar nieuw bouw, omdat het lastig is een be staand gebouw aan te passen. „Een hospice heeft toch zijn ei gen kenmerken", legt De Boeve- re uit. „We willen veel ruimten, het liefst allemaal op de begane grond. Ook een eigen parkeer plaats en een tuin staan op het wensenlijstje." Door het streven niet de hoogte in te gaan, is een behoorlijk aantal vierkante me ters nodig; naar verwachting zo'n tweeduizend. De drie betrokken partijen - het huidige Clarahofje, de Vrien den, en Zorgstroom - hebben gis teren een overeenkomst gete kend, waarin afspraken staan over de toekomstige samenwer king. Vanaf nu kan alle energie dus worden besteed aan het vin den van een stuk grond. Een tijd pad voor het nieuwe hospice ligt er niet. „We verhuizen zo snel als het mogelijk is", aldus De Boevere. Het Clarahofje is momenteel het enige particuliere hospice op de Bevelanden. Mensen die sterven de zijn, kunnen ook terecht op de afdeling palliatieve zorg van bijvoorbeeld verpleeghuis Ter Valcke in Goes. Het kenmerk van een hospice is echter dat er een huiselijker sfeer heerst. (Advertentie) Den Dekker Muziek Advertentie 24 - 25 - 26 augustus door de hele goese binnenstad

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2006 | | pagina 33